Szabad Nógrád, 1948. december (4. évfolyam, 49-53. szám)

1948-12-02 / 49. szám

SZQBQP ÖGR JMií*, Ára 60 fillér, 1248. decsBÉej Z. vf. M?\m 49. n. Rákosi Mátyás livtárs az elmúlt héten, ragyje­lentőségű beszédet mondott az MDP Központi Vezetőségének ülésén. Beszédében részletesen foglalkozott a legfontosabb kül- fs belpolitikai kérdésekkel. A nyu­Í fati imperialisták háborús poitiká- ával kapcsolatban kihangsúyozlta, hogy ennek leküzdésére szoro­sabbra kell fogni a proletár nem- leíköziség, a haladó demokrácia irőit. A belpolitikai kérdésekkel kapcsolatban pedig felhívta a fi­gyelmet a fokozott takarékosságra minden vonalon. Nemcsak az üze­meken belül, hanem az egyéni kéztartásokban is takarékoskod­nunk kell, ha az árakat le akarjuk törni. Falusi viszonylatban legfon­tosabb kérdésnek a szövetkezetek fejlesztését és megerősítését je­lölte meg Rákosi eivtárs. »ff a a dolgozó parasztság a már létező szövetkezetek példájából maga győződik meg a társas füldmívelés előnyéről, akkor őnkémt fog rá­lépni a termelésnek erre az útjára« mondotta többek között. — A Mindszenty reakcióval szemben pedig a kíméleti idő lejárt és leg­főbb ideje, hogy a demokrácia ér­vényesítse önvédelmi jogát ezek­kel szemben. A pártmunkával kap­csolatban pedig felhívta a figyel­met Rákosi elvtárs, hogy a tag­revíziónál nem szabad lanyhulás­nak beállni, mert a tisztulási fo­lyamat csak növeli Pártunk sú- 7 !H szervezeteinket, hogy ' iuk végrehajtani a történelmi fel. lyft. Sikerese még re adatokat A seg kérdése, am., j régen örhalom karácsonyi ajándéka a demokráciáié! Ilyen volt... — Ilyen lett újjáépítés után. Az idei jő termés után Orhalom gondolhat, hogy építsen, jgyara­községben is megindult az építke. és. A régi nádfedeles, alacsony és egészségtelen kunyhók helyett világos, modern lakások épülnek. A demokrácia által támogatott dolgozó parasztság már arra is podjon. Képünk beszédesen bizo nyitja a falu helyzetét a múltban és most a demokráciában. Es az új, szép házakban karácsonyra pe­dig bevezetik a villanyt is. Újjáépül Szorospatak A Nagybátonyhoz tartozó Szo­rospatak telep hatalmas erdő ölén épült, 1929-ben. Az akkori kapita­lista tőkések a felépítés után mit- sem törődve magára hagyták a telepet. Most, miután a fasiszta háború megviselte az épületeket és a környéket, tavasszal megkez­dek a telep újjáépítését. Száz kőművesből álló brigád építi újjá a szép telepet. Második lett Mógrúd az őszi vetésben Nógrád-Hont vármegyében befejezést nyert az őszi szántás- vetési munka. Annak ebenere, hogy a megye azelőtt 2—3 hétté; még az országos kimutatás végén volt, most a dicsőséges másoiilk helyen szerepel. A megye parasztsága 108 százalékra teljesítette u őszi munkákat A beszolgáltatásból egész mostanáig folyt a har« a kulákokkal, mint a klerikális reakcióval. Mondanunk sem kell, hegj a harc a parasztságon keresztül megint a demokrácia javára bt!» lent. Ebből a munkából a parasztság mellé állva kivették részükéi a koalíciós pártok az MDP irányítása mellett, a népi bizottság é* a gazdasági felügyelőség. Éberen figyelve, fogva kezét a becsüle­tes parasztságnak, vitte előre a jövő évi szebb és jobbtermés biz* tosííása érdekében. Az eredmény nem maradt el. Nógrád-Hont vár» megye parasztsága bebizonyította a demokráciához való ragaszkor dását. Most a siker nem álihat meg egy pillanatra sem. Következő lépésünk a tavaszi mélyszántás, amit — most már nem lehet két« ségesr — a nógrádi gazdák újból sikerrel valósítanak meg. Megindult a munka ti szabotáló kuiákok fSidlin is Cserhátsurányban 6ök 105 hold földje parlagon he­uert. Most, miután a cserhátsurá. nyi újgazdák megalakították a földbéliőszövetkezetet, a 105 hold Klein örökö-„fetoem szántott területet még eb­ben a hónapban felszántják. As eredményes munka után nem ma­radt el a támogatás sem, mert ás’ MDP és a járási főjegyző a sző­lőidet birtokukba vették, megindult [vetkezetnek elsőosztályú vetőma* az ütemes munka. Ezideig már 22 got biztosított. A szántási munká* boldon el Is vetettek. Azonk'vül latok elvégzéséhez pedig megfelelő tervbe vették az újgazdák, hogy a .kölcsönt bocsátott rendejkezésükrei­Ünnepi pártnap SaMOtorfánban Az MDP pénteken este 5 órai kezdettel tartott az Ipartestület nagytermében ünnepi pártnapot, .amelyen- a Magyar Kommunista szokásban: Párt fennállásának 30 éves tvíor­volt a karácsonyi ünnepek idején,'dúlóiát ünnepelték, amely nagylelkű kőnyöradomány I Hazai elvtárs, á pártközpont ki. volt csak az elmúlt rendszerben,j küldöttje tartott beszédet a zsúfo- wiost a rémhírterjesztők kedvenc lásig megtelt teremben. Beszédében témája lett. Az öntudatos dolgo- ismertette a kommunisták három lók, akik értékelni tudják a műit évtizedes munkáját és rámutatott, és a jelen közötti különbséget, — gén helyesen vágnak vissza ezekre a rémhírekre. Megmagya­rázzák, hogy a múltban, az egyéni Haszonból nyújtott karácsonyi kol- iuspénz az amúgy is dúskálók zsebéből hullt a munkás kalap- lába, amíg most az »ajándék«, a karácsonyi segély kifizetése olyan államháztartási kiadást jelent, amellyel felboríthatjuk egész »énzügyi helyzetünket, vagy ha szt nem Is, de minden esetre a 3 éves terv előirányzatait nem tud­juk betartani és ez akadályt je­lentene az életszínvonal emelésé­vé!. Karácsonyi segélyt, — aján- lékot — biztosít a demokrácia a gyermekeknek, akik az ünnep Srömeiből csak az ajándékokat tudják értékelni, de az öntudatos jlolgozóknak sokkal többet, a fej­ődés lehetőségét és az eddigi gaz- laságl, valamint politikai eredmé­nyeket biztosítja a demokrácia. hogy a 25 éves terror a Pártot nem gyengítette, hanem erősítette. „A második világháborúban nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy feltudtuk volna magunkat szaba- 'ellenük: a franciák, a görögök^ a dííani az elnyomás alól, de segít-1 kínaiak és a spanyol felkelők, ségünkre jött a dicsőséges Szov-1 Beszéde befejező részében rámu- jetunió." itatott a Politikai Bizottság határo. A tfelolijüi Isaociáldemokraták 'zatára, vagyis az opportunista be- égyesülésével az MDP Magyaror. Marakodott osztályidegen elemek el­távolítására. „Ezeknek az elemek­nek eltávolítása a Pártot erősíti és szág vezető pártja lett. „A Pártnak ma is vannak belső és külső ellenségei. Belső ellen­ség: a kulákság, a nagytőkés ke­reskedő és a Mindszenti-féle kle­rikális reakció. A külső ellenség pedig az Északamerikai Egyesült Államok köré csoportosul.” De a harcot már aktivan felvették ennek a pártnak tagja lenni ma igazán dicsőség.” Az ünnepi pártnap a Szabadság- harcos Szövetség ifjú kultúrgárdá- jának szereplésével ért véget. — Színre került Gergely Sándor: ,,Vi. tézek és hősök” című színmüve. Székhőzst építsek Mtgyarssntfsr paraszt Magyamándor község dolgosé parasztjainak már régóta panasza^ hogy helyiség hiányában az US OSz-nál lévő ügyes-bajos dolgai! nem tudja megfelelően elintézni! Demeter Márton UFOSz elnök munkája nyomán most sikerül égi rossz épületet szerezni. Demeter elvtárs fiával és néhány lelkes UFOSz-taggal hozzáfogtak sA épület kijavításához. Rövid idős belül el is készül az új székhúr, Kitüntetett baglyasi asszonyok Baglyasalján november 17-én Hz alábbi 11 asszony kapta meg a »Jó munkáért« kitüntetést: Nagy Ferencné, Rózsahegyi Józsefné .Toldi Jánosné, id. Ravasz László­jáé, Berta Lászlóné, Kormos Imré- aé. Kékesi Józsefné, Blaskó Jó­zsefné, özv. Dudás Istvánná, Pe- leskei Józsefné, Őrlik Gyuláné. Mennyi munkanélküli van a megyében Az utóbbi Időben reakciós hírverés terjedt el arról, hogy foko­zódik a munkanélküliség. Illetékes helyről nyert értesülésünk sze­rint bebizonyosodott, hogy ez az állítás teljesen alaptalan. Salgó­tarján városában a munkané.küi ek száma mindössze 215. Egész Nógrád megyében 950—1000 között mozog ezeknek a száma. Te­hát megyénkben a munkanélküliség jobbára csak szórványosan je­lentkezik. A munkanélküliség leküzdésére az Országos Tervhivata' 70 ezer forintot utalt ki. Ennek keretében befejezik a letkési Ipolyátmetszést, töltési munkálatokat indítanak meg a berceti, Ipoly nádasdi és nógrádi bányákban, valamint tovább folytatják a Nyirjes pusztára Vezető út építését Tűz a tógáti bányában A tőgáti bányában a múlt hétfőn a tömedék begyulladt. Ennek 1 következtében olyan erős széngáz fejlődött, hogy két munkahely teljesen megközelíthetetlen volt. Minthogy ezeket mentőkészülék nélkül megközelíteni és a bányavizet eloltani nem lehetett, kihív­ták a salgótarjáni bányamentőket. A bányamentőcsapat azonnal ki­szállt Tógátra és hozzákezdtek a mentési munkálatokhoz. Megfe­szített munkával sikerült másnap reggel hat órára a bányatűz ter­jedését meggátolni. Kiemelésre n.éltó Kráük Ferenc aknász mun­kája, aki betegsége ellenére is tevékeny részt vett a mentésben A többiek is, Patvaros József, Sándor István, Bakos János és iíj. Nyerges Lajos gyors és eredményes munkájukkal biztosították a bánjában a további munkát. A t gáti bánya dolgozói és üzem\e- zetc.-ége ezúton is hálás köszöneltt mondanak a bányamentőknek fáradságos munkájukért, valamint azért, hogy megmentették a bá­nyát a dolgozók számára. Karácsonyra kigyullad a ... Hatalmas lépésekkel halad előre a magyar falu villamosítása. Az AVIRT salgótarjáni dolgozói leg­utóbb Tápiószecső községbe ve­zették b* a világosságot. Sok ne­hézség ellenére a meghatározott időre sikerült munkájukat elké­szíteni. Most Kishartyán, Sőshar- tyán és Vizslás községekben foly­nak a szerelési munkálatok. Előre, láthatólag mindhárom községben deember közepére befejezik a munkálatokat. A váratlan nehéz­ségeket leleményességgel küzdik le a dolgozók. A váratlan nehéz* ségeket leleményességgel küzdik le a dolgozók. Vizsláson például saját maguk által készített »után* futón« szállították a helyszínre # kitermelt villanyoszlopokat. Őrt»» lomban és Hugyagon most foly* nak az előkészületek a vezetékek felszerelésére. Maguk az AVIRT dolgozói teljes mértékben titsUk ban vannak azzal, hogy mennyid fontos a szocializmus épít6w> szempontjából a villamosítás. Áz iszákosság újabb áldozata Murányi Bertalan 45 éves endre- falvai földmíves ittas állapotban indult el hazulról egy kocsi ká­posztával, hogy azt a salgótarjáni piacon értékesítse. A rendőrség megállapítása szerint még útköz­ben is ivott és a kocsi tetején el- aludt. • Kocsijával szabályosan ha­ladt az úton, Csókás-pusztánál azonban átvágott á baloldalra 68 kocsijával együtt befordult az út mellett lévő két méter mélységfii pocsolyába. A kocsi rakománya­nyával együtt maga alá temette Murányi Bertalant és ott meg­fulladt. Bűncselekmény az esetnél nem áll leső.

Next

/
Thumbnails
Contents