Szabad Nógrád, 1948. július (4. évfolyam, 27-31. szám)

1948-07-03 / 27. szám

ÄraMfflL 1948 juÜUS 3. IV. évf.27.8* így lehetsz ÉüfflUNK 4s Irta: Agócs János drótházó, acél­gyári élmunkás Az -egész világon nagy visszhangot keltett a Kommunista Pártok Tá­jékoztató Irodájának közleménye Jugoszláviai Kommunista Pártjának hely­zetéről. A Tájékoztató Iroda élesen elitéli Tito, Kardelj, Djilas és Ranko- vics elvtár&ak helytelen politikáját, akik megtagadták a Tájékoztató Iroda ülésén való megjelenésüket és politikájukban szovjetellenes, nacionalista, trockisía módszert követtek, amellyel aláásták a Kommunista Párt tekin­télyét. A Tájékoztató Iroda határozatában feladatává teszi a JuKP- sorai­ban lévő jobb elemeknek, hogy kényszerítsék jelenlegi vezetőiket hibáik nyílt és becsületes beismerésére és kijaviíására, a nacionalizmussal való szakitásra, a nemzetköziséghez való visszatérésre és arra, hogy minden eszközzel erősitsék az egységes imperialista ellenes frontot, vagy ha erre a JuKP jelenlegi vezetői is képtelenek, váltsák le őket és állítsanak he­lyükre uj internacionalista vezetőket. Az egész világ kommunista pártjainak vezetői helyeslőén nyilatkoztak a Tájékoztató Iroda állásfoglalásával kapcsolatban. fi jó termés, az új kenyér és nemzeti összefogás ünnepe Dágráömegyében 1947. májusában ke­rültem át az acéldróthuzó ■ őzem her, í mely- kezdő őzem volt. Ilyen még Sal­gótarjánban ezideig sem volt és mi öreg dróthuzók teljes tudásunkat belefek­tettük a munkába. Az üzemben íugusz- tusba megindult a termelés és azután folyamatosan ter­meltünk. Az elrő hónapban napi termelésem fine »drót­nál körülbelül 4 mázsa volt. Hónapról-hónapra emelkedett ez a termelés úgy hegy május 1-re elér­tem a 130 százalékot, ami megfelel 5 mázsának. Most pedig julius 1-se 159 szá­zalékot, V8gvis 6 mázsás termelést értem el. Hogy miként ériem el ezt az eredményt? A legegyszerűbb munkamódszerrel. Munka kezdete előtt már 10—13 perccel bent vagyok az üzemben. Ezt az időt az előkészületre használom fel és ilyenkor átnézem a gépet,, amelyen dolgoznom keli. Műnk aközben pedig tapasz­talatéi» és gyakorlatom kihasználásával igyekszem a tern elést fokozni. Mun­kámra mindig kellő figyel­met fordítok, hegy a termelés nemcsak mennyiségi, ha­nem minőségi is legyen. Eddig a fiatal drót húzók a tapasztalat és gya korlat hiányában nem tud­ták a teljesítményt teljes egészében kivenni a gépből, de remélem, hogy augusztus 1-re az uj munkaverseny meginduláséra az én eredményeimet is túlterhelik, ami a 3 éves terv nsielcb bi megvalósítását eredmé nyezí. Kívánom a műnk társaknak, elvtársaknak, hegy ezt az eredményt elérjék. Mögráúmegyében egy- ségbeforrva ünnepelte az uj kenyér ünnepét földmun­kás és ipati dolgozó. A sal­gótarjáni szénmcdence bá­nyászai ezen a napon fel­keresték a falvak paraszti lakosságát, hogy együtt ün­nepeljenek, együtt őrülje­nek a jó termésnek amely most jelentősen emeli a do’dozó magyar nép élet színvonalát. Pásztón O c z e 1 János országgyfl’ési képvi­selő, a MDP. megyei titkára méltatta a nap jelentőségét. Balassagyarmaton Gyön­gyösi János a Kisgazda Párt országos főtitkára be­szélt az uj kenyér ünne­pén. Széesény községben Kerék Gábor NP. Bla­tt á r Sándor starjání pol­gármester pedig nz MDP. részéről beszéltek. Cered községben is soha nem lá­tott pompával ünnepelték a a bányászok és földmunká­sok a jó termést és az uj keni eret. A nemzeti össze­fogás jég} ében zajlottak le mindenütt azek az ünnep­ségek és kifejezésre juttat­ták azt hogy a magyar dol­gozóknak egy céljuk van: a felemelkedés és ezért a célért összefogva kell meg­feszített erővel dolgozt ick 24 milliárdos beruházás az ő t é v @ btervre Vasárnap a műszaki értelmiségi-hét keretében Gerő Ernő közleke­désügyi miniszter ismertette a 24 milliárdos 5 éve8 terv rendkívüli mé­retű beruházási tervét, amely a Magyar Dolgozók Pártjának egyik leg­fontosabb programmpontja. A terv szerint hatalmasan fog emelkedni a munkásság, a dolgozó parasztság és az értelmiség életszínvonala. Mm iiMtn au ip tóblaüueget Zagyuapálfaluán FELEMELIK a kenyérfejadagot a Bartók Béla utcai bánya- I lamelyik, e célra kijelölt iskolában, az acélgyáriak | helyiségében kapják meg a pedig 9 tői az acélgyár va- | jegyeket. 'TőelyrtáLLitják az zqhziégkázakat A zagyvapálialvai táb- iaüveggyárbaa teljea üzem­mel folyik az ország terű tétén nagyon keresett üveg gyártása. A gyönyörűen felszerelt üzem az államosí­tás utján áll. A nagytőke spekulációja azonban — külföldi érdekeltségre hivat­kozva, «■— nem akarja az állam kezelésébe átadni az üveggyárat. Nézzük meg mi is van a spekuláció mögött. Az államosítás ellen dolgozó reakciós elemek szövetkezve a nem kevésbbé demokrácia dieses nagy­kereskedelemmel, megszün­tették a táblaüveg vásárlá­sát és annak árusiiását, noha aa egész ország területén óriási táblaüveg hiáay mutat kezik. így akarják deficitbe kergetni a gyárat és a mun­kásságot munkanélkülivé tenni. A kormány» tunk azonban átlát az ilyen spe­kuláción és a dolgozók ér­dekeinek szem előtt tartá sával felszabadította a táblaüveg árusítását és ezen intézkedés után közvetlen a gyár területén is, bármi­lyen mennyiségben lehet vásárolni iébbtveget Az országosan mutat­kozó jó termés lehe ővé tette, hogy julius 1-től meg­szűntessek a kukoricává- r apói at Sslgó'arjánban is. így már 1-től a kukorica felirásu jegyszelvényekre ie kenyeret szolgáltatok ki és az eddigi négy és félkiló havi fejadzggal szemben 1-től már hat kiló kenyeret kap egy személy egy hó­napra. A közellátási hivatal értesíti a bányai és acél­gyári dolgozókat, hogy az élelmiszerjegyek kiosztásá­nak helye megváltozott. A bányai dolgozók julius 5-től Á 3 éves terv kere­tében a dolgozó magyar nép egészségvédelmét szol­gáló egészségházak helyre­állítása és építése szerte az országban gyors ütemben folyik, az Építés- és Köz- muiikaiigyi miniszter: um irányítása mellett. Nógrád- Hont vármegye területén Salgótarjánban, Kistere- nyén és Karanosságon állítják helyie az egész­ségházakat a tervhiva­tal által engedélyezett tervkerrerből

Next

/
Thumbnails
Contents