Nógrádi Újság, 1948. április (4. évfolyam, 14-17. szám)

1948-04-04 / 14. szám

Nőpr&d megye demokä'aUkus hűtílapj a Miénk a gyár '"'i — A nép igazi képvfotilja — Új bényászverseny — Amerika igazi arca — Halálra Ítélték a lakát* fosztogatót IV. évfolyam, 14. szám. Egyes szám ára; 60 fillér. Salgótarján, 1948. április 4. Öwmiiníiep 1945. április 4. A Vörös Hadse­reg főparancsnoksága hadíjelentésében közölte, hogy Magyarország területét teljesen felszabadították a német és magyar fasiszták terrorja alól. Salgótarján és Nógrádinegye népe örök hálával és mély szeretettel gon­dol a szovjet katonákra, akik megve­tették Magyarországon a doigozó nép uj világának alapjait. A magyar dolgo­zók nem voltak hűtlenek a kapott szabadsághoz. Látták, hogy a magyar nagybirtokosok, nagytőkések és összes kiszolgálóik, mint szeretnék elárulni felszabadított hazájukat és ezért harcba lendültek az MKP vezetésével és fel­számolták a belső ellenséget bárhol is bujt meg. Most pedig a dolgozók hatalmas pártja, az MKP egyesülve a SzDPárt- tal, biztosan és következetesen vezeti a dolgozókat a marxista, leninista elmé­let alapján a szocializmus felé. ★ Jóváhagyták a SzDP kizárásokat A nógrádroegyei egységbizottság egutóbbi ülésén a Szociáldemokrata ’árt előterjesztette, hogy Kereszlély lános SzDP központi kiküldött a nóg- ádmegyei alsó pártszervezetek által ivasolt kizárásokat jóváhagyta. A izárásokat a helyi szervezetek már )ganatosiíották is. * Élőlmiszerjuttatások. Salgótarján polgármesterének köz- se alapián az április, május és junius iví cukorfejadag kiváltásához a pénz- fymin sziénum a következő szelvé- /eket jelölte ki: 69, 70, 209 és 210. ámu közellátási élelmiszerietek cu- \r felirásu esedékes havi I. szelvé- 'ére 40 deka kristálycukor, a II, szél- nyérc pedig 30 deka kockacukor sárolható. A 225. számú csecsemő- dmiszerjegy esedékes havi cukor írásu szelvényére 40 deka kristály- krot és a „1" jelzésű szelvényére .deka kockacukrot szolgáltatnak ki. : április, május és junius havi 225, 6 és 227 számú élelmiszerjegyek idókes „cukor" felirásu szelvényeire deka kristálycukor vásárolható. A vallás és közoktatásügyi minisztérium támogatásával rendezett sitptarjúi M\mmíműn 2- án, 8-kor Képzőművészeti kiálHátás megnyitása a bán*atársulati iskolában. A kiálított anyag a Szépművészeti Muzeum anyaga. 3- án 10-k.or: Diákértekezlet az Apolló ííffiszin házban a VKM irányításával. 3-án 4-kor: Munkásértekezlet a bányakaízinóban a VKM irányításával. 3- án fél 8-kor: Irodalmi est a bányakaszinóban. Belépődíj egységesen 2 forint. Közreműködnek; Bóka László író, Barabás Tibor író, Cserfalvi j Eliz hegedűművész, Demjány Éva szavalóművész, Kassák Lajos ] író, Török Erzsébet énekművész. 4- én 4-kor: Pedagógus és értelmiségi értekeztél a Katolikus Körben, j 4- én fél 6-ker: Zeneest az Acélgyári olvasókörben. Közreműködnek Cserfalvi | Eliz hegedűművész, Mihály András gordonkeművész, Neményi Lili énekművész, Schneider Hédi zongoraművész. 5- én és 6-án este fél 8-kör a Vígopera előadása az acélgyári olvasókörben. Donizetti; Don Paspale Yigopera 3 felvonásban, fordította Fischer Sándor, vezényel Endre Béla rendező Szécsi Ferenc. Norina — — — Gyurkovics Mária Ernest — — — — Szabó Miklós Don Paspulae — Vásárhelyt Endre Jegyző — — — Kishelyi Árpád dr. Malatest*) — dr. Mindszenti Ödön Történik Rómában XVIII században. Qííjllatkű-zat Nógrád és Hontmegye koalíciós pártjai 1948 március 31-én tartott párt- közi értekezleten az alábbi közös határozatot hozták. Négy koalíciós párt kéri a központi vezetőségét, hogy minél előbb teremtse meg országos viszonylatban a nemzeti függetlenségi front iéirehozásá- sának előfeltételeit. Alulírott pártok Nógrád és Hontmegyében c mai naptól kezdve közős Prog­ramm kidolgozásával és annak végrehajtásával kívánjuk és fogjuk az egység meg­teremtéséi politikai, gadasági, szociális és kulturális vonalon egyaránt megvalósítani. Fontosnak tartjuk azért mert ezzel a közös munkával tudjuk leghívebben szolgálni országunk felvirágozását és demokráciánk megszilárdítását a Duna medencében A pártközi értekezlet egyhangúan elhatározta, hogy a jobboldali elemek ellen a legszigorúbb harcot indítja meg nemcsak elméleti, hanem gya­korlati síkon is, s ezzel a munkánkkal is alátámasztjuk országos vezetőségünk nyugodtabb és őszintébb együtt működését. Szoc. dem. részéiől MKP Nógrádmegyei Bizottság részéről Kasza István Sczel János Kisgazda párt részéről Ha izei Gy0rgy Nemzeti Parasztpárt részéről Molnár Géza Eltávolították a botrányokozó Szabó tanítót Szabó Miklós zagyvapálfalvai íg, tanítót az ellene felmerült szabályta­lanságok miatt a vallás- és közokta­tásügyi minisztérium jóváhagyásával a fanfelügyelöség állásából felfüggesztette. Az új igazgató Horváth Árpád, szom-, baton reggel 9 órakor veszi át a hiva­talát, A tanfelügyeiőséget Miiller Pál báglyasaljai igazgató képviseli, Üzemi értekezlet az acélgyárban Oczel elviára a múlt csütörtökön üzemi értekezletet tartott az acélgyár­ban. Az értekezleten az egész munkás­ság részivett. Oczel elvtárs beszédében kihang­súlyozta a munka verseny fontosságát az életszínvonal emelésének szempont­jából. Rámutatott arra, hogy a múlt rendszer tőkés gazdálkodásával szem­ben ma tervszerűen építik a dolgozók saját országukat. Felhívta a műszaki értelmiség figyelmét, hogy az észszerü- sitőkeí és az újítókat a legteljesebb mértékben támogassák. Az értekezlet végén Oczel elvtárs kiosztotta az észszeiüsitőknek a NIK jutalmait. * Versenykihívás Az acélgyári acélöntődé, gazda­sági szerszámgyár és hidegheageriő üzemei munkaversenyre , hívták ló Csepel, Diósgyőr, Győr, Özd, a Ganz vagon és a budapesti MÁVAG hasonló Szemeiben dolgozó munkásait. A ver­seny április elsején kezdődik és jutiua 31-ig tart. ¥ Felszabadulási ünnepségek A i^szabadulás 3. évfordulójának megünneplésén pártkülönbségre való tekintet nélkül Salgótarján ossz«» dol­gozói és ifjai résztvesznek. A felszabadulási váltófutá3 a rá­dió jelzésére a nagyállomáslál indul és négyszáz ifjú vesz részt. A legelső fu­tó koszorút helyez el a felszabadulás­kor elesett szovjet hősi halottak emlékművén. A staféta után fél 10-kor Oczel János országgyűlési képviselő tart ün­nepi beszédet. Oczel elvtárs beszéde után Rajk László belügyminiszter beszédét közvetíti a rádió. Ezt az ün­neplőknek hangszórókon keresztül köz­vetítik. Az ünnepségek további műsorai a kulturnapok programaljával megegyeznek. Ezzel egyidőben inodulnak meg or­szág szerte a Népi Mczeibajnokságok is. Ezeken a versenyeken az ifjwság széles rétege megismerkedhetnek A sportszerű versenyzés élvezeteivel.

Next

/
Thumbnails
Contents