Nógrádi Újság, 1948. március (4. évfolyam, 10-13. szám)

1948-03-07 / 10. szám

^i^ártúJimegyénkben jobíuddalit a Sx.oe.-dem. jártból Hogyan ünnepiünk március 15-én? Ifjúsági gyűlés Balassa­gyarmaton. Lesz-e munkaverseny a Salgótarjáni Gépgyárban? IV. évfolyam, 10. szám. Egyes szám ára: 40 fillér. ✓ Súlyosan elitélte a munkásbiróság az acélgyári élelemtár panamistáit A munkásbiróság Gráf-tanácsa! megvonásával ét Salgótarján város! kedden hirdetett ítéletet a?, acélgyári j területéről való kitiltással bőn-' panamisták ügyében. Az ítélet meg-! tetők. Puskás László raktárkezelőt, alkotása ál a nmakásbiróság súlyosbítóCetneki Sándor és Enéreiier István! körülménynek vette a munkásság ellen S élelmezési tisztviselőket 8 évi börtön-: elkövetett bűncselekményt, a közellátás! büntetésre, 1500 loriat anyagi elég-; elleni folyamatos vétséget, valamint az! tétel megfizetésére és 5 évi hivatai ’ orgazdaságot. j vesztésre ítélték. Kővágó Károly .olvasó- j A vádlottak közűt 'Pogács István1 egyleti italmérőt'2 év, börtönbüntetés- élelemtárvézetőt 9 évi börtönbüntetés- : se!, 500 forint anyagi elégtétel megfize-1 sei, 1050 forint vagyoni elégtétel meg-; lésével, Salgótarján városból 1 évre ' fizetésével, iparengedélyének-végleges! való kitiltással és iparengedélyének röüiteJiiénge$ g g or &a$ ággal. elérte sxabudlábmhelg txé&ét Öbrmes/di A budapesti ítélőtábla vádianócsa a salgótarjáni bányász dolgozók leg­nagyobb felháborodására táviratilag szabadlábra helyezte Obrincsák Jefiőt, aki sok vagon szénával és nagy mennyi* Obrincsák védelmét dr. Horváth Lóránd helybeli ügyvéd válalta el. A bűnös védelme mellett azoban a derék ügyvéd arra fekteti a iősúh t, hogy Obrincsák vagyonából amit csak lehet. sé^ü benzinnel károsította meg a; pénzzé tegyen. így az egyik ingatlanra MÁSz-t és ezen keresztül a bányász dolgozókat. A rendőrség előzetes le- tartóztására szóló javaslatát az állam­ügyészség különtanácsa helybenhagyta, de ez ellen Obrincsák ügyvédje trján felfolyamodással élt és tüneményes gyorsasággal eljutott a szabadlábra helyezésig. A bányaigazgatóság és az üzemi bizottság jelentette a felháborító intéz­kedést Hajdú Gyula igazságügyi .állam- tikár elvtársnak és kérte, hogy vizsgálja meg Obrincsák ügyét és juttassa el^a bányász dolgozók megkárosítóját arra a helyre, ahová váló. Azonkívül kérték, hogy mint gazdasági életünkre káros egyént, állítsák munkásbiróság elé. egy vidéki gazdálkodó már -20 ezer forint előleget lefizetett. Ugylátszik, ilyen módon akarják a lefoglalható vagyont eltüntetni. Egyébként megkérjük az ügyvéd urat, adjon magyarázatot arra, hogyan tudta Obrincsák vélelmében két hét alatt az összes igazságügyi fórumokat megjárni és a tábla szabadlábra helye­zését elérni? Más esetekben nem -szók tak ilyen simán és gyorsan csúszni a kerekek ... Hozzáfűzzük, hogy Obrincsák szabadlábra helyezése óta nem tartóz­kodik Tarjánban, pedig a lakhelyét ilyen esetben külön engedély nélkül nem hagyhatja el. megvonásával sújtották. Szénást István üzletvezető 2 évi börtönbüntetést és és 500 forint pénzbírságot kapott és m gvonták ipar-engedélyét. Szerem i László élelemtárí alkalmazottat 1 évi börtönbüntetésre, Salgótarjánból 6 hó­napra való kííiltásra és 200 forint anyagi elégtétel megfizetésére Ítélték. Pogács Istvánná és Huszár Jó- zs.fné bűntársak 2, i tetve 3 hónapot kaptak, de a végrehajtást 3 évi próba­időre felfüggesztették. Újlak az első! A bányászverseny januári ered­ményei alapján az újlaki bányaüzem nyerte a bányász vándorzászlót. Vasár­nap adták át ünnepélyesen a zászlót a bányász szakszervezetben az újlaki bánya dolgozóinak. Az átadáson aMÁSz központot Osztrovszki György igazgaó, ország- gyűlési képviselő kéviselte, a bányász szakszervezetet pedig Pothőrnyik József a nógrádi bányászok.,, országgyűlési képviselője. Az MKP megyei szervezete nevében Oczel János elvtárs beszélt, majd Császár Pál kerületi bányaigazgató kiosztotta a jutalmakat, átadta a zászlót és köszönetét móbdott a bányászok kitűnő teljesítményéért. Salgótarján, 1948. március 7 Szabad-e védeni a jobboldalit? Fölöslegesnek tartjuk, hogy mi­után a balassagyarmati kö.ös pártna­pon az SzDP megyei titkára, Márkusé Lajos elvtárs bejefentette a jobboldali Fekete Lajos kizárását, érdemben vi­tába szálljunk a SzIM megyei titkárá­nak, Haverla Tibornak a „Nógrádi Hírek“ múlt heti számában lapunk­hoz intézett válaszával. Azt azonban szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy Haverla elvtárs jobban körül­nézhetne a portáján, mielőtt közis­mert jobboldalit és kommunistagyű­lölőt a pártfogásába vesz és olyanokat ir róla, hogy Fekete Lajos hive az egység gondolatának, továbbra is tá­mogatni kívánja a mozgalmat, tehát nem lehet jobboldali. — Saját pártfa igen hamar rácáfolt erre a kiállásra. Ezekután azt is kétségbe kell vonni, hogy vájjon tényleg megnyugtató-e Haverla elvtársnak az a kijelentése, hogy „a jobboldalt ki fogjuk küszö­bölni és többé nem engedjük szóhoz jutni a mozgalom keretén belüj,“ Aggodalmunk egyáltalán nem oszlott el abban a tekiatetben, hogy ha a jobboldal kitakarítása a Haveriákra volna bízva, ez a tisztogatás hozna-e eredményeket ? A „Nógrádi Hírekének pedig csak annyit, hogy csodálkozunk, hogy ez a cikk a lapjukban megjelenhetett. A Ralston?-bányatelep! iskolánál uj Úttörő csoport alakult 34 kisdiák részvételével. Uj megyei vezetőséget választ az UFOSz Uildgosstígot uitiek a falujárók a napközi otthonba télyának boltíves lakosztályai -- n őst már a gyermekek napsugaras, bo’dog napközije, második otthona Karancskesziben mull vasárnap igen értékes 9 órás rohammunkát végeztek a salgótarjáni falujárók. 18 villanyszerelő az MNDSz napközi ott­honában 9 helyiségbe bevezette a méterről vezették be a külső vezeté- K7., ^ /Wzwtfc/a fepest V két. még egy villanyoszlopot is felállí- j J dor/ f-6 4') “1ir!?cn , ?IK toltak az egész medencéből összeválo-' akár kozvetlemrU akár a gátolt, önként jelentkezett viliany­szerelök. Az esti órákban már villanyfény­be® úsztak „ báró " Prónay volt kas lapon keresztül rendelkezésére áll.' Minden alaposan megindokolt panaszt azonnal kivizsgálnak és meg­válaszolnak. Március 7-én az ország miden megyéjében ti ztujitó g -ülést tartanak az UFOSz szervezetek. Balassagyarma- toa is vasárnap kerül sor az UFOSz nógrádmegyei szervezete uj vezetőségé­nek megválasztására. 1946 elején — választási sike­rein felbuzdulva — támadásra indult a reakció a földreform vívmányai ellen, 650 ezer uigazda érdekeit kellett az úri támadás e'Ien megvédeni. Szerte ay országban egyre-másra a’akultak meg az UFOSz helyi szervezetei,, amelyek magukévá tették a Kommu­nista Párt által kiadott jelszót: Földel vissza nem edunk! Rövid idő alatt ki épültek a megyei titkárságok és a jog­védőirodák, amelyek első feladatuknak tekintették a föld megvédését és a telekkönyvezés meggyorsi'ását. Harcos, öntudatos kommunista nos elvtárs. Nemcsak'a föld megvé­désével harcolt az ujgazdák érdekeiért, de a kommunisták módjára mindenütt ott vo't, ahol az ujgazdák érdekeit védeni kellett. Nagy része volt abban, hogy Nógrádmegye aszálysujtotta uj- gazdái az ősszel 300 vagon vetőmag- kiutalásban részesültek és gondoskodott róla, hogy a vetőmag tényleg a leg­jobban rászorultak kezére jusson. Az UFOSz-ra vár az a szerep, hogy az ujgazdák szaktudását minél magasabb fokra emelje, .elvezesse őket a belterjes gazdálkodás felé vezető utón. Az UFOSz vasárnap megválasz­tandó uj vezetősége — hisszük — ezen a területen is jó munkát fog végezni. A MÁV vasárnap félárú kedvez­ményes utazást biztosít a küldöttek részére. A küldötteknek egész jegyet kell váltaniok a kiinduló állomástól a uigazdák áll ak az UFOSz helyi és közgyűlés helyére. Visszafelé hz megyei szervezeteinek élére, mint például NógráJ megy ében Miklósik Já­UFOSz megyei irodák igazolására díj» talanul utazhatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents