Newyorki Figyelő, 1998 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1998-01-01 / 1. szám

NEWYORKI FIGYELŐ Megjelenik havonta XXIII. évf. 1. szám -1998. január 1. Ara 2 dollár A „PÁRTATLAN” AMERIKAI KÜLPOLITIKA... A külpolitika nemzetközi nyelve eddig soha nem tapasztalt mélysé­gekbe süllyedt. A nyelvhasználat elkorcsosulásában az Egyesült Államokat vagyunk kénytelen első helyre állítani, ahol az Elnök segítségére olyan előkelő irodalmi tényezők állnak, amint az „AL NEW YORK TIMES” amely utóbbi azzal érdemelte ki címében az arab névelőt, hogy sikerrel folytatja - az arab sajtó hangján is túlmenően - Izrael „tárgyilagos” lepocskondiázását. A jól ismert cégtábla (csizmadia és kéjgáz) mintájára unos-untalan használja az „evenhanded” kifejezést, ami magyarul pártatlanságot, részrehajlás hiányát jelenti, bár nézetünk szerint a nemzetközi politika kezelésében Amerikát min­dennel lehet vádolni, csak pártatlansággal nem. A New York Times Clinton elnök kiemelkedő ügynökévé vált. Alig képzelhető el egyetlen lapszáma is, amelynek első oldalán ne a kitűnő megjelenésű Elnök mosolygós képe lenne látható színes felvételben, amit aztán néha-néha - - „evenhandedness” bizo­nyítására - fiatalok képe is tarkít, amint a Boro-Park-i kegyszerüzlet kiraka­tában a különböző Menorákat bámulják. Az „evenhandedness” mutatkozik - többek között - abban, hogy az Elnök nem volt hajlandó Washingtonban Netanjahu miniszterelnökkel talál­kozni, de nem kerüli el Arafatot, aki a mai napig nem hajlandó alapszabálya­iból Izrael tengerbefojtására való előírást törölni és nem tesz eleget kötelessé­gének, hogy fellépjen a terroristák ellen. A jóindulatáról közismert Albright miniszter asszony, Clinton utasításait hűen követve, jelentős visszavonulást követel Izraeltől ősi földjéről, hogy Arafat terroristáinak tágabb tere legyen gyilkos akcióik folytatására. A naiv olvasók bizonyosak lehetnek abban, hogy ha - ne adj I-ten - újabb terrorcselekmény történnék, Clinton első lesz, aki megdöbbenését és részvétét fogja kifejezni az áldozatok hozzátartozóinak és Izrael népének. E sorok írásakor a zsidó nép történelmének azt a ritka eseményét ün­nepli, amikor fegyverrel vívta ki rövid szabadságát. Az állandó üldöztetés, kínzások, vészkorszak ellenére e nép fennmaradt a történelem folyamán, ugyanakkor más, hatalmas népeknek nyoma veszett. S ez az a tény, amelyet Izrael ellenségei, de a pártatlanságát hangoztató Clinton is elfelejt. A magunk részéről azt kérjük az Elnöktől: felejtse el pártatlanságát és álljon át az igaz­ság oldalára. Bocsássa meg Izraelnek, hogy fennmaradásáért küzd és követel­je meg az arab világtól, hogy hagyjon fel az oktalan gyűlölettel és kísérelje meg a békés együttélést a történelem folyamán állandóan ütközött, de felsőbb aka­ratból mégis fennmaradt Izraellel.- fedor -a magyak-zsido vészkorszak megörökítése A NEWYÖKKI FIGYELŐ legközelebbi számában részletesen ismertetni kívánjuk a Magyar Zsidók Világszövetsége most induló akcióját, amely a magyar-zsidó vészkorszak méltó megörökítésére irányul. Ismeretes, hogy a vészkorszak történeti vizsgálata során a ma­gyar zsidóságnak a mártírok tíz százalékát kitevő áldozata kellő méltánylást nem nyert. Ennek okait legközelebb részletesen kíván­juk ismertetni. Most csak azt kérjük olvasóinktól és bará­tainktól, kapcsolódjanak be a Világszövetség akciójába és segítsék elő a deities eszme megvalósulását. UNITED NATIONS EGYESÜLT NEMZETEK AMERIKA ÉS AZ EGYESÜLT NEMZETEK Amerika folyamatosan bírált külpolitikája - úgy fest - az Egyesült Nemzetekben váltja ki a legalaposabb kifogásokat. Utóbbiak csak részben indokoltak, de nem orvosolhatók, mert az amerikai álláspontot ellenzők mind az ésszerű, mind az alaptalan érveket nem az igazság érvényesítésére, hanem azért hozzák, fel, hogy az Egyesült Államokon üssenek egyet. Amerika magatartása ellen a legerősebb érv az USA tagdíj­­tartozása. A kongresszus a milliókat azért tartja vissza, hogy ezzel hasson a nemzetközi szervezet vonalvezetésére - amiben elméletileg igaza is van. Vi­szont változatlanul fennáll a tagdíjfizetési kötelezettség, amit egyoldalúan nem szabad önkényesen felfüggeszteni és valóban, ezideig nem is mutatkozott sikeresnek, mert ha vitás esetekben Amerika az igazság és méltányosság oldalára is áll, az illetékesek - viszonzásul - ellene szavaznak - a tartozás lerovásának elmaradása miatt. Az iraki problémában sem volna ekkora huzavona, ha az USA nem lenne adós a hatalmas tagdíjjal. Hiszen akármennyire csak az olajszállítás és az ehhez fűződő anyagi érdek vezérli is az egyes hatalmakat, az Irak által rejtegetett nukleáris fegyverektől való félelmüket nem csitíthatja le az olajból várható haszon. FIGYELŐ HUNG. PUB. CO. 136 East 39th Street, New York, New Figyelemreméltó probléma Izrael helyzete is az UNO-ban. Az, hogy ennek elhelyezése valamelyik csoportban és ezáltal megválaszthatósága a Biztonsági Tanács nem állandó tagjai közé nem történhetik meg, szegénységi bizonyítvány és diszkrimináció az UNO részéről a zsidó állammal szemben. Ez azonban nem indokolja Amerika hallgatását ebben a kérdésben, hiszen az USA-nak elemi érdeke, hogy közelkeleti leghűbb szövetségese elnyerje az őt megillető helyet a tagnemzetek sorában. Ezt a Netanjahu ellen táplált ellenszenvvel sem lehet indokolni, mert kétségtelen, hogy a helyzet levét végül is Amerika fogja meginni. A NATO kiterjesztésének kérdésében a megoldás kulcsa az amerikai szenátus kezében van. Ha az netán, pénzügyi okokból, nem döntene kedvezően, kétharmados többséggel, ez megint csak az amerikai külpolitika szűk látókörének bizonyítéka lenne. Boldog új polgári esztendőt, egészséget és békét kíván olvasóinak a NEW YORKI FIGYELŐ SZERKESZTŐSÉGE A New York i Magyar Főkonzulátus Boldog Új Évet kíván a Figyelő Minden Kedves Olvasójának!_________

Next

/
Thumbnails
Contents