Newyorki Figyelő, 1997 (22. évfolyam, 1-8. szám)

1997-01-30 / 1. szám

1997. január 30. NEWYORKI FIGYELŐ 3 PÁLYÁZ AT A RABBIKEPZO INTÉZET REKTORI TISZTSÉGÉRE Lapzártakor érkezett megkeresés értelmében közöljük, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) nemzetközi pályázatot hirdet az általa fenntartott Zsidó Egyetem (Országos Rabbiképző Intézet) nyugalomba vonulás miatt megüre­sedő rektori tisztségének betöltésére 1997. július hó 1. napjától határozatlan időre. A rektor általános feladata:- a zsidó vallás előírásai, az 1996. évi LXI. Törvénnyel módosított 1993. évi LXXX Tv. (Ftv.) nem állami felsőoktatási intéz­ményekről szóló rendelkezései, a MAZSIHISZ határozatai, az Egyetem Vezérlő Bizottsága határozatai, az egyetemi szabályzat­ban foglaltak alapján az Intézet vallási, oktató, tudományos, igazgatási, gazdálkodási és egyéb tevékenységének irányítása.- az Egyetem hosszú távú fejlesztési programjának kidolgozása, alakítása, megvalósítása.- az Egyetem működési koncepciójának, szabályzatainak állami akkreditációra alkalmas kimunkálása.- a graduális, doktori, továbbképzési oktatási formák kimunkálása, szrvezése,- az egyetemi szintű képzés közvetlen irányítása, az önálló szakok rektori felügyeletének ellátása, az egyetemi és főiskolai szintű oktatás közti munka koordinálása, az új költségtérítéses szakok, képzési formák beindításának kezdeményezése, akkreditációra előkészítése,az Egyetem érdekeinek képviselete.- kapcsolattarás a MAZSIHISZ-szel, a Zsidó Hitközségekkel, a Rabbikarral, a magyarországi zsidó szervezetekkel, a magyarországi, izraeli és külföldi felsőoktási intézményekkel, tudományos műhelyekkel, közigazgatási szervekkel, önkormány­zatokkal.- az Egyetemen folyó vallási, oktató, tudományos munka irányítása, személyi feltételeinek biztosítása a rendelkezésre álló költségvetés keretei között,- az önálló anyagi erőforrások felkutatása.- az Egyetem anyagi, technikai és infrastrukturális fejlesztése, menedzselése.- eredményes nemzetközi és hazai pályázati tevékenység folytatása.- a hatáskörébe utalt személyi kérdésekben történő eljárás. A rektor speciális feladatai:- a Rabbikéző Intézet vallási élete felügyeletének ellátása, az Intézet templomában a rabbi funkciók ellátása, különösen istentiszteletek irányítása, prédikációk, vallási magyarázatok megtartása magyar, héber és szükség szerinti más nyelveken,- aktiv oktató munka végzése, különösképpen a Talmud és kódexirodalom tanítása,- az általa nem oktatott tárgyak oktatásának felügyelete,- vendégelőadói teendők ellátása más felsőoktatási intézményekben,- egyéb feladatait, jogait, kötelességeit, bérezését, a kapcsolódó szociális juttatásokat, térítéseket részletesen, a MAZSIHISZ határozatai, a Vezérlő Bizottság döntései, az Ftv. és egyéb jogszabályok nem állami felsőoktatási intézményekre vonat­kozó rendelkezései, az Egyetem Statútuma, és munkaszerződése tartalmazzák. Pályázati feltételek:- rabbi diploma,- tudományos fokozat,- a Zsidó Egyetem által oktatott tudományterületek valamelyikének kiemelkedő, elismert művelése,- oktatói gyakorlat, jártasság a Talmud s kódexirodalom tanításában,- magyar, angol, héber nyelvtudás, előadó- és vitakészség, a MAZSIHISZ-szel kötendő szerződéses jogviszony megkötésére vonatkozó felelősségvállalás,- büntetlen előélet és cselekvőképesség. A pályázatnak tartalmaznia kell:- - a pályázó szakmai önéletrajzát, eddigi vallási, oktatói munkásságát, tudományos tevékenységének részletes ismerte­tését,- irodalmi munkásságának tényszerű leírását, publikációs jegyzékét és különlenyomatokat,- nemzetközi vallási, hitéleti és tudományos szervezetekben végzett tevékenységét,- az Egyetem vezetésére, fejlesztésére vonatkozó elkepzeleseit, programot. Pályázati határidő: 1997. április 15. nyelverv Palyazatot az alábbi címre kell benyújtani magyar Sípu.12.1075 Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, Budapest VH. A 87 ÉVES KORÉH FERENC DEPORTÁLÁSÁT BETEGSÉGE TARTAMÁRA FELFÜGGESZTETTÉK A New Jersey Record című lap ezévi január 22-i száma Adam Piore washingtoni levelezőjének, tollából részletesen beszámol az Egyesült Államok igazságügyminisztériumának Koréh Ferenc jogi képviselőjével történt megállapodásáról. Amint köztudott, Koréht a 3. számú fellebbezési bíróság jogerősen megfosztotta amerikai állampolgárságától és ezért ellene deportálási eljárás indult. Koréh a bizonyított és a bíróságok által elfogadott adatok szerint lapjában, 1944-ben Magyarország "zsidótlanítása” érdekében írt úszitó cikkeket és az Egyesült Államok és szövetségesei háborús veresége érdekében fejtett ki propagandát. A 87 éves Koréh súlyos betegsége miatt folyamatos vérátömlesztésre és orvosi, vagy kórházi kezelésre szorul. Ennek figyelembevételével ügyvédei feladták a harcot jogi vonalon és január 21-én megállapodtak a szövetséges hatóságokkal, hogy utóbbiak nem hajtják végre deportálását, amíg egészségi állapota nem javul. Ezzel az immár nyolc éve húzódott ügy végleges befejezést nyert. A vészkorszak üldözöttéi megnyugvással vehetik tudomásul, hogy az igazságtétel megtörtént, ugyanígy azt is, hogy a betegség fennállását a deportálást akadályozó tényezőként el kell ismerni. AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉRÉSÉ A Könyvtár a teljesség igényével gyűjti, feldolgozza és megőrzi a magyar történelem és kultúra múltjának és jelenének emlékeit, dokumentumait. Ez a feladat Magyarország esetében különösen fontos egyrészt sajátos nyelvünk és kultúránk, másrészt a világban szétszóródott magyarság miatt. Az intézmény anyagi gondjai nem teszik lehetővé könyvek vásárlását, ezért a NEWYORKI FIGYELŐ-n keresztül kéri olvasóinkat, hogy a birtokukban levő, fenti célkitűzésre vonatkozó műveket tiszteletpél­dányként küldjék meg az alábbi címre: Országos Széchényi Könyvtár - Gyarapítási Osztály H-1827 Budapest Budavári Palota F. épület. MUSEUM and MEMORIAL CENTRE SACHSENHAUSEN Announcement The Museum is preparing a permanent exhibition on the Jewish inmates of the concentration camp. The organizers are conducting interviews with the survivors, and trying to find objects for exhibits, like documents, photographs, letters, etc. They are looking for survivors, inmates of Sachsenhausen and its areal camps like Schwarzheide, jjeberose, Glöwen, Wulkow, Siemens, Heinkel, AEG, Dynamit Nobel AG, Argus airplane factory, Auer, and BRABAG. Former inmates should contact our editorial office or directly the Museum under the following address: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Strasse der Nationen 22, 16515 Oranienburg, Germany.. * * * GEDENKSTÄTTE und MUSEUM SACHSENHAUSEN Közlemény. A fenti múzeum állandó kiállítást szervez a koncentrációs tábor bentlakóiról; kiállításra alkalmas tárgyakat, mint levelek, fényképek, dokumentumok, stb., valamint ott volt deportáltakat keresnek, akik Sachsenhausen és az oda tartozott, környező táborok lakói, illetve kényszermunkásai (Schwarzheide, Lieberose, Glöwen, Wulkow, Siemens, AEG, Dynamit Nobel AG, Argus repülögyár, Auer és BRABAG) voltak. Az érdekeltek lépjenek érintkezésbe kiadóhivatalunkkal, vagy a múzeummal, a következő címen: Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen, Strasse der Nationen 22,16515 Oranienburg, Germany. A pályázati felhívás aláírói: Dr. Feldmájer Péter elnök, Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, dr. Schweitzer József országos főrabbi.

Next

/
Thumbnails
Contents