Newyorki Figyelő, 1996 (21. évfolyam, 2-8. szám)

1996-02-29 / 2. szám

FIGVELO Megjelenik havonta XXI. évf. 2. szám - 1996 február 29. Ára 2 dofiér PISLÁKOLÓ FÉNY AZ ALAGÚT VÉGÉN Hosszú éveken át folytatott küzdelem eredményeként február 25-én megbeszélés jött létre a newyorki magyar főkonzulátuson, amelyen egyes amerikai szervezetek képviselői vettek részt és adtak hangot álláspontjuknak, hogy látják-e lehetőségét együtt­működésüknek a demokratikus Magyarország előrehaladása és gazdasági segítése érdekében. A megbeszélés kezdeményezői Lipták Béla mérnök, elismert közéleti személyiség, a Magyar Környezetvédelmi Alap elnöke és szerkesztőnk voltak. Hangot adtunk meggyőződésünknek, hogy a magyar népnek nem volt meg történelme folyamán a lehetősége, hogy magáévá tegye a demokratikus államrend tanításait, mert ahányszor szabadságvágya felébredt, annyiszor azt idegen erők eltiporták. Ezért javasoltuk, hogy a demokráciát, mint tantárgyat oktatni kell a magyar iskolákban a legalsóbbtól a legfelsőbb fokig és az államrend ellen úszítókat börtönbüntetéssel kell sújtani, amelynek során tanfolyamon való részvételre kell őket kötelezni a demokrácia alapelveinek elsajátítására. Az említett gondolatnak a külföldi magyarság felé irányuló vetülete pedig az, hogy az országon kívül élőknek kevesebb joguk, de több kötelességük van, mint a belföldieknek, mert függetlenül attól, milyen politikai nézetű kormány van uralmon az országban, fő feladatuk az, hogy azt demokratikus előrehaladásában és gazdasági talpraállásában segítsék. A kormány intézkedéseit természetesen szabad bírálni, de ezt belülről és nem kifelé, hangoskodóan és a kül­föld jóindulatának aláásával kell megtenni. A külföldi magyarságnak, sajnos, nincs lehetősége, hogy a belföldi bíráló stílus kirívó megnyilvánulásait elhallgattassa és csak annak a szomorú megállapítására kényszerül, hogy azok legjobb esetben csak a külföld mulattatását szolgálják, de magukban hordják az országtól való fokozatos elhidegülés veszélyét is. Pedig minden józanul gondolkodó embernek látnia kell, hogy a külföld éberen figyeli Magyarország demokratikus előrehaladását és az alacsonyrendű közéleti megnyilvánulások rokonszenvének csökkenésére vagy teljes elvesztésére vezethetnek. Mindezekre tekintettel tartjuk szükségesnek a külföldi magyarság társadalmi összefogását és az itteni szervezetek együttműködését. Dicséretesnek és közreműködésre méltónak tartjuk a Magyarok Világszövetsége kezdeményezését a magyarság eredményeinek bemutatását szolgáló kiállítás megrendezése érdekében; meghajtjuk fejünket az American Hungarian Foundation munkája előtt; tiszteletben tartjuk a Magyar Emberi Jogok Alapítvány munkáját. Viszont határozottan fel kell lépnünk a régi borzalmakat felújítani kívánó szervezkedések, a gyűlöletet hirdető szélsőségek elhallgattatása érdekében. Ezek a gondolatok foglalkoztatták az értekezlet résztvevőit. Az együttműködésre törekvés eszméjét magukévá tették és elhatározták, hogy közös nyilatkozat kiadásán fognak fáradozni és ennek megtörténte után kerül sor a megbeszélés folytatására. Ehelyütt köszönetünket kell kifejeznünk Kovács István főkonzul és Emri István konzul uraknak, hogy házigazdái minőségben helyt adtak az értékezletnek és megfigyelőként álláspontjukat is kifejezésre juttatták.- fedor -UNITED NATIONS EGYESÜLT NEMZETEK Az ENSZ alapszabályai tartós keretét nyújtják a nemzetközi jog előmozdításának és fejlesztésének. Az államok közti együttműködés az egyenlő szuverenitáson, a közlekedés, tájékoztatás, nemzetközi pénzpiacok figyelembevételén alapul. Az ENSZ építeni és erősíteni kívánja a tagállamok rendjét a jog és igazságosság, valamint a területeik érinthetetlenségének és szuverénitasának tiszteletben tartásával. Maradéktalan érvényesülését igényli a nemzetközi jog szabályainak. Nemzetközi konfliktusok rendezését békés eszközökkel kívánja végrehajtani. Támogatja nemzetközi szrződések létrehozását és az azokból származó kötelezettségek betartását. A nemzetközi emberi jogok tiszteletben tartására törekszik. Elősegíti a nemzetközi jog fejlődését az emberi jogok, a gazdasági és társadalmi előrehaladás szolgálatában. A nemzetközi jog tiszteletben tartását igényli az emberi jogok, alapvető szabadságjogok terén és ennek a célnak szolgálatában álló eszközök kölcsönössé tételére törekszik. Végül: elősegíti a nemzetközi jog kodifikációjára és további fejlődésére irányuló törekvést. Természetesen jól tudjuk, hogy a nemes célkitűzések megvalósítása előtt még nagyon hosszú és göröngyös út áll, de kétségtelennek tartjuk, hogy az ENSZ nélkül a nemzetközi helyzet még súlyosabb lenne. FIGYELŐ HUNGARIAN PUBLISHING CO. 136 East 39th Street, New YorkJM Y.10016 P0Bf;£aTst MoW American Hung. Fund N6W »"‘"«ici, NJ 08903 A MAGYAR-ZSIDÓ MÁRTÍRÜNNEPÉLY IDŐPONTJA: Kedves Előfizetőink, kedves Olvasóink! Ha kedves olvasóinkat ismerős vagy rokon felhívta azzal, hogy a FIGYELŐ ezen példányát nem kapta meg, annak oka az, amit korábbi számainkban már közöl­tünk: 1996-ban már csak azok részére postázzuk a FIGYELŐ-t, akik előfizetésüket 1996 évre megújították. Természetesen azon olvasóink, akik időközben vagy ezután beküldik a $30 előfizetési dijat.azoknak azonnal megküldjük az elmaradt első számot. Megértésüket és előfizeté­sük megújítását kéri a 163 EAST 67th STREET, MANHATTAN. KÉRJÜK AZ ÉRDEKELTEKET ÉS A ROKON SZERVEZETEKET, HOGY A DÁTUMOT AZ ESEMÉNYRE HAGYJAK SZAB ADÓN ÉS MÁS RENDEZVÉNYT ERRE A NAPRA KIADÓHIVATAL NE TERVEZZENEK. 1996. ÁPRILIS28, VASÁRNAPd.u. 1 ÓRA. HELYE: PARK EAST SYNAGOGUE,

Next

/
Thumbnails
Contents