Newyorki Figyelő, 1990 (15. évfolyam, 1-15. szám)

1990-01-03 / 1. szám

FIGVELO Tájékoztató XV. évf. 1. szám — 1990 január 3. — Ára 70 cent Az amerikai magyar zsidóság hangja UNITED NATIONS EGYESÜLT NEMZETEK BÚCSÚ A 44. ÜLÉSSZAKTÓL A 15. ÉVFOLYAM ELÉ A NEWYORKI FIGYELŐ, jelen számánek megjelenésével lapunk munkájában másfél évtized zárul le. Az Egyesült Nemzetek 44. ülésszakától való búcsú éppen úgy nem esik nehe­zünkre, mint az előzőkétől, de a most bezárult közgyűlés egy-két megnyivánulása előtt, — amelyeket kedvezőknek kell ítélnünk — nem volna helyénvaló szemet húnyni, illetve említés nélkül hagyni. A hangulat Izrael és az emberi szabadságjogok vonatkozásában érezhetően meg­változott. Izrael elismerését illetően az arab államok csökönyösen ragaszkodtak ahhoz, hogy a múltbeli javaslatukat Izrael kizárására megismételjék, bár kétségtelenül előre láthatták, hogy az elutasításra fog kerülni. Ezúttal azonban a flottatüntetés-szerű ja­vaslat nagyobb számszerű vereséget szenvedett, mint azt az arab államok várták, ami­nek elsőrendű tényezője a keleteurópai államokban végbemenő politikai változás volt. Utóbbiak nagy része már nem csak tartózkodott a szavazástól, de ellene szavazott. Hasonló érzések kerültek felszínre akkor, amikor Magyarország visszaállította a diplo­máciai kapcsolatot Izraellel annak illetékes helyről jövő kijelentése mellett, hogy a dip­lomáciai viszony megszakítása annakidején téves lépés volt. A közgyűlési időszak befejezése idején Thomas R. Pickering amerikai fődelegátus azt „emberemlékezet óta a legalkotóbbjellegű" nek minősítette és dicsérte annak szem­benézését a valósággal. Az ülésszak — az amerikai fődelegátus szerint, érzékelhető jele­ket küldött a világnak arra nézve, hogy világkonfliktusokat és olyan problémákat, ame­lyek megoldására államok egyedül nem képesek, - összefogás és együttműködés során meg lehet oldani. Érdekesen nyilatkozott Petrovsky, szovjet h. külügyminiszter annak kijelentésé­vel, hogy a közgyűlés a problémák elbírálása során félretette az ideológiai ellentéteket. A közgyűlés elnöke Garba tábornok,Nigeria küldötte volt, aki úgy látja, hogy a köz­gyűlési szak új alkotó és együttműködő szellemet mutat a világ felé. Világszerte feltűnést keltett Quayle amerikai alelnök bejelentése, hogy az Egye­sült Államok a következőkben az 1975. évi, cionizmust a fajelmélettel azonosító ha­tározatának visszavonására tesz javaslatot, ami segítségére lesz az Egyesült Nemzetek­nek, hogy valóságos alkatát és erkölcsi tekintélyét visszaállítsa a világon. Említésre méltó még a népi Kina álláspontja, amely annak ellenére, hogy Auszt­ria, Magyarország, Nyugat-Németország és Olaszország javasolta a Biztonsági Tanács állásfoglalását a romániai események tárgyában, — megvétózta a Tanács elnöke által felolvasandó, formátlan nyilatkozat ismertetését. Kina azzal indokolja álláspontját, hogy az UNO szabályzata szerint a szervezet nem avatkozhatik be a tagállamok bel­­ügyeibe... RANDOLPH L. BRAHAM A MAGYAR HOLOCAUST m Braham professzor életműve magyar nyelven a Gondolat- Bu da pest és Blackburn International Inc. Wilmington közös kiadásában Az 1981. évi National Jewish Book Council dgával kitüntetett mű magyar nyelven. A kétkötetes, hatalmas munka új, magyar kiadás meg­rendelhető a NEWYORKI FIGYELŐ szerkesztőségében (212) 683-5377 telefonszámon. Ara 75 dollár. 21 st CENTURY HUNGARIAN PUBLISHING CO. 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — s \r w 'i 5025Ü — Prof.Angust Molnár American Hungarian Foundation POB 1084 300 Somerset Street Mew Brunswick,N.J.08903 Elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy ez az utolsó tizenöt év az egész emberiség történetében korszakot jelentett. Ha csupán egy-kettőt emelünk is ki az utolsó hónapok eseményei közül, már az is elegendő lett volna más korok emberének annak megállapítására, hogy történelmi korszakot élt át. A mostani történések azonban nap, mint nap, garmadával termelnek törté­nelmet. A kommunizmus kora tagadhatatlanul lezárult — nemcsak Kelet- Európában, de mindenfelé a világon, ahol kisebb-nagyobb mértékben ész­lelhető volt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy helyébe meghatározott, el­határolható fogalmú államrendszerek léptek volna. Elhamarkodott lenne tehát az az állítás, hogy azok az államok, amelyek megváltak a kommunis­ta rendszertől, egyszerre más, konkrét elnevezéssel illethető államformát vettek volna fel. A nemzetközi politikai szóhasználat ezt úgy fejezi ki, hogy a szóbanforgó államok ,,a demokrácia útjára léptek." Ez a megállapí­tás azonban távolról sem fejezi ki azt a helyzetet, amelybe az illető orszá­gok — egymástól is merőben eltérően — kerültek, illetve a demokrácia rö­gös útján haladva, — elértek. Mindezek az államok még igen-igen messze vannak a demokrata rendszertől. Ennek okát az általunk szinte unalomig hangoztatott tévedés: a szabadság fogalmának összetévesztése a szabados­ságéval — érvényre jutásában látjuk. Az természetes, hogy a népharag ki­törése, a forradalmi hangulat nem ismer korlátokat, de az már öreg hiba, ha a forradalmi néphangulatot képviselő, egyes vezetők, tehát az ellenzék élenjáró képviselői sem tartják szem előtt, hogy a szabadsággal csak úgy szabad élni, hogy tiszteletben tartjuk embertársainknak a velünk egyező jogát az emberi szabadsághoz. A szabadságjogoknak tehát egymás megértésén, az emberszereteten és egymás tiszteletben tartásán kell alapulniok. Bizonyára vannak, akik ezt laikus szentbeszédnek, ájtatos szemforgatásnak minősítik, mégis a NEW­YORKI FIGYELŐ, amikor tizenötödik évfolyamába lép, elveiért való har­cát változatlanul ezen az alapon fogja vívni. Tizenöt esztendőnek sötétben való botorkálása után, az alagút végén mégis látunk halványt pislogni. Jóleső elégtétel számunkra a magyarorszá­gi Pen Club meghívása tagjai sorába, amit semmiképpen sem tekintünk egyéni elismerésnek, hanem inkább olvasóink megbecsülésének,akik kitartanak mellettünk, leveleikkel bíztatnak bennünket a további harcra és beállnak sorainkba annak bizonyítására, hogy — amint ezt a NEW­YORKI FIGYELŐ képviseli — ők is jultúrális örökségünket tartják a leg­főbb államalkotó erőnek és amelynek alapján állva valósulhat meg egyedül az igazi demokratikus rendszer. Jóleső érzés a második nemzedék feleszmélése és a munkában való részvételének igénylése. Mikor e sorok napvilágra kerülnek, jelenthetjük olvasóinknak, hogy a történelmi Magyarország zsinagógáinak képes albuma, hosszú évek küzdel­me után, a megvalósítás stádiumába lépett azáltal, hogy Elie Wiesel, a béke Nobel-díjasa, a magyar származású zsidóság büszkesége, szíwel-lélekkel magáévá tette azt az eszmét, hogy a zsinagógaalbum kiadása a magyar­zsidó kultúrális örökség megőrzésének legfontosabb adaléka és saját maga fog közbenjárni a mielőbbi kiadás létrehozása érdekében. Ha a zsinagógaalbum kikerül sajtó alól, akkor elmondhatjuk, hogy szívós küzdelmünk nem volt hiábavaló és'munkásságunkkal hozzájárul­tunk a szent örökség fenntartásához. Reméljük, hogy az 1990. polgári év eszméink, célkitűzéseink meg­valósításában jelentős eredményeket mutathat majd fel. — fedor — OOOOOöDOöOOOOOOöOOOOöOQOOOOOööOOOOOOOOOO

Next

/
Thumbnails
Contents