Newyorki Figyelő, 1985 (10. évfolyam, 1-15. szám)

1985-01-18 / 1. szám

2 NEWYORKI FIGYELŐ 1985 január 18. World Federation of Hungarian Jews Magyar Zsidók Világszövetsége — America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 683-5377 MEGBESZÉLÉSEK SOROZATA A TETŐSZERVEZET MEGSZERVEZÉSE ÉRDEKÉBEN A montreali és torontoi üléseket követően Rosenfeld Andrew, a köz­pont amerikai elnöke, folytatta a megbeszéléseket nemzetközi vezető zsi­dó személyiségeknek a szervezet központi munkájába való bekapcsolása érdekében. Floridai tartózkodását használta fel arra, hogy az ott üdülő dr. Tauber Lászlóval, majd a jeruzsálemi Világtalálkozón résztvett floridai ve­zetőkkel, dr. Klein Carl rabbi-professzorral és Goldring Péterrel folytasson megbeszéléseket. Tauber doktor előzetesen már elfogadta a központi szervezet kor­mányzó tanácsának tagjai közé történt meghívását, éppenúgy, mint Hecht O. Tamás, a canadai zsidó közélet jólismert, vezető személyisége is. A dr. Tauber László lakásán lefolyt megbeszélésen résztvett dr. So­­koly László (Washington) is, aki Tauber doktor közvetlen környezetéhez tartozik, valamint Farkas Ervin dr., a központi szervezet igazgatója. Dr. Tauber a legnagyobb érdeklődéssel hallgatta meg a tetőszervezet kulturális célkitűzéseit, elsőnek a történelmi Magyarország zsinagógáinak három nyelvű albuma kiadási előkészületeit. A mű a zsinagógákhoz tarto­zó hitközségek tömör történetét is magában fogja foglalni. A további ter­vek közé tartoznak dr. Carmilly-Weinberger professzor által előterjesztett ösztöndíjak és pályázatok kitűzése a magyar zsidóság történetének és a különböző területeken elért eredményeinek megörökítése érdekében. Dr. Tauber a magyar zsidók története megírásának prioritást tulajdonít és azt javasolja, hogy az egyes korok ról szóló fejezeteket a különböző szaktudó­sok írják meg. A kiegyezéstől az első világháborúig terjedő korszakról dr. Scheiber Sándor munkája volna a gyűjteménybe beillesztendő. Itt említjük meg, hogy a jeruzsálemi világtalálkozón jónéhány nagy­­jelentőségű tanulmány kézirata került a központi iroda birtokába. Ezek­nek megvizsgálása és valamennyi tervezetre vonatkozólag sorrendi előter­jesztés elkészítése az összehívandó központi kultúrbizottság feladata lesz. Ez a bizottság a jelenleg tudományos munkát folytató, közismert szakér­tőkből fog állni. Dr. Tauber a megbeszélés eredményeképpen nagyösszegű hozzájáru­lást ajánlott fel a központi munkára. Dr. Sokoly László közreműködésével megszervezi továbbá washingtoni és további baráti körét a munkában való részvétel érdekében. Tauber doktor szükségesnek tartja azt is, hogy a New­­yorki Figyelő megerősítésével a lap a Világszövetség nemzetközi központi sajtóorgánumává váljék. Rosenfeld Andrew elnök másnap felkereste dr. Farkas Ervin társasá­gában Goldring Pétert, a florida zsidó közélet vezető személyiségét, akit a Világtalálkozón a központi végrehajtóbizottság tagjává már megválasz­tottak. Goldring Péter a célkitűzések leírását tartalmazó közlemény kéz­hezvétele után, a közeli napokban összehívja floridai baráti körét, hogy a központi munkában való részvételüket biztosítsa. A tervezett összejö­vetelen előreláthatólag a még akkor ott tartózkodó Rosenfeld elnök, va­lamint dr. Klein rabbi-professzor isrésztvesz majd. Itt említjük meg, hogy Rosenfeld elnök nejével, Pearllel, aki utóbbi a központi végrehajtóbizottságnak szintén tagja, - a Royal Viking Sky tengerjáró hajó fedélzetén világkörüli útra indul. Ennek során útba ejti Ausztráliát, ahol az ottani magyar-zsidó vezetőkkel fog megbeszéléseket folytatni, a központi munkába való eredményes bekapcsolódásuk érdeké­ben. Dr. Klein Carl rabbival való találkozásuk során a neves közéleti sze­mélyiségi, akinek tiszteletére egyébként a State of Israel Bonds-akció feb­ruár 3-án rendez Floridában nagy társadalmi összejövetelt, teljes együtt­működését helyezte kilátásba. A megbeszélések szerves folytatásaként New Yorkban baráti ebéd­összejövetel jött létre, amelynek vendéglátója Gáti N. Norman, a Világszö­vetség amerikai tagozatának elnöke volt. A megbeszélést Gáti elnök a New Yorkban néhány órahosszat tartózkodó Hecht O. Tamás tiszteletére hívta össze, akit a tetőszervezet központi kormányzótanácsába legutóbb meg­hívtak és aki ezt készséggel elfogadta. Dr. Hecht Tamásról tudni kell, hogy a canadai zsidóság egyik központi vezető személyisége, a State of Israel Bonds-akciónak éveken át elnöke és a zsidó kultúrális tervek közismert vezető képviselője. A baráti megbeszélésen Hecht doktor messzemenő készségét helyezte kilátásba az ismerteit kultúrális célok megvalósításának érdekében. Bekapcsolódása nagy nyeresége a nemzetközi magyar-zsidó életnek A megbeszélésen egyébként rajta és Gáti elnökön kívül résztvett Rosenfelu Andrew, Newmark Gábor, Lefkovits Zoltán és Keller László, az amerikai tagozat vezetői közül, valamint Farkas Ervin dr. Bnai /ion hírei America-Israel Friendship House 136 East 39th Street, New York, N.Y. 10016 — Tel.: 725-1211 A BNAI ZION ESEMÉNYEI KÉPEKBEN Izrael Állam washingtoni nagykövetségén a Bnai Zion vezető képviselő, tiszteletére fogadás volt. A képen balról jobbra: Raymond M. Patt, a Bnai Zion volt elnöke, Mel Parness ügyvezető alelnök, YaacovMaoz, a Beit Ha­­lochem ügyvezető igazgatója, Meir Rosenne, Izrael Állam washingtoni nagykövete, Sidney Wiener, a Bnai Zion országos elnöke, Herman Z. Quittman, tb.ügyvezető alelnök és Joseph Landoz, a Beit Halochem-terv országos elnöke. Roth Ervin barátunk, a Bnai Zion biztosítási osztályának legsikoe sebb munkatársa, az utolsó két éves működésének elismeréseként kitün­tetésben részesült. A kép az oklevél ünnepélyes átadásáról készült.Balról jobbra: Roth Ervin, Aaron Ignal, a szervezet biztosítási bizottságának or­szágos elnöke, Sidney Wiener, a Bnai Zion elnöke és Harry Kaplan igazgató George Winograd lett a Bnai Zion Queens-csoportjának új elnöke. A képen balról jobbra: Mel Parness, ügyvezető alelnök, Aaron Ignal, George Winograd, Alan G. Hevesi, New York állam képviselője, az Eastern Euro­pean Cultural Heritage Foundation elnöke, Sidney Wiener országos elnök, Lilyan Barnett és Sumner Zabriskie.

Next

/
Thumbnails
Contents