Népszövetség, 1908 (2. évfolyam, május-december)

1908-05-01

Xw II. évfolyam. Budapest, 1908. Május hó. NEPSZOVETSEG POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI LAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: KTOTÉRY KÁLMÁN. Szerkesztőség: Budapest, II., Csalogány-u. 52. hova a lapra vonatkozó összes postai küldemények cimzendők Szerkesztők : Dr. Hollósy István, Lator István, Bökényi Dániel, Újhelyi V. Sándor, Dr. Sternberg Endre. Kiadóhivatal: Budapest, II., Csalogány-u. 52. MEGJELEN MINDEN HÓ VÉGÉN. Előfizetési ár: Egy évre 5 kor. Polgárok és szociálisták. Május első napját az ipari mun­kások ünnepnapjának tekinti immár a közfelfogás. A szociáldemokrata vezé­rek azt beszélik, hogy ők avatták mun­kásünneppé május elsejét. Mink azon­ban tárgyilagosabb szemmel nézve a világot, úgy látjuk, hogy a polgári társadalom beleegyezése többet tett e tekintetben, mint a szociáldemokrácia hatalma. Sőt ma már az is bizonyos, hogy a polgári társadalom erősebb ellenszegülése végét tudná vetni a munkások májusi ünneplésének. De jobban van úgy, ha nem teszi. Az egész világról azt a hirt kaptuk, hogy május elseje csendes nap volt. Németország számos városában még csak munka­szünetet sem tartottak. Hazánkban évek óta nem volt ilyen csendes a május elseje. A fővárosban csak a fő útvo­nalak lakói vették észre, hogy a szo­ciálisták nagy napja van s azok is csak pár percig, még a szokottnál kisebb népességű szociálista menet elvonult az ablakuk alatt. A vidéki városokban ugyanilyen volt az állapot. Ez idén a május sokat vesztett vörös­ségéből. Évek óta minden május elseje valami érdemleges följegyezni valót hoz a publicisták tollára. Ez alkalom­mal, a külsőségeiben szokatlanul csen­des május elseje után azt kell följe­gyeznünk, hogy az ipari munkások mindent elértek eddig, a mit a huma­nizmus, az emberi sors méltányos javí­tása és más efféle nagy érdek is elő­mozdított. A szociáldemokrácia köve­telései és a polgári társadalom enge­dékenysége nagyon sok jelentős pon­ton találkoztak. De az igazság megint csak az, hogy ezt a találkozást nem a szociáldemokrata vezérek hatalmas parancsszava, hanem az emberi gon­dolkozás belső fejlődése és a társa­dalmi viszonyok fokozatos átalakulása okozta. Az élet folytonosan cáfolja Marx tanítását, a mely a munkásosztálvok sorsának igazi javulásához a meglévő társadalmi rend teljes fölfordulását nél­külözhetetlen szükségnek hirdeti. Sőt azt igazolja, hogy a szociálista elmé­letek önmagukban semmiképpen sem tudják meg adni még a megélhetést sem, annál kevésbbé a munkások sor­sának javulását. Szép példáját látjuk ennek Brestben, Franciaország hires hadikikötővárosában. Itt Pelletan szo­ciálista tengerészeti miniszter pártfo­gása alatt a szociálisták urává lettek a városi izgatásnak. Szociálistákból került ki a polgármester, valamennyi hivatalnok és a városi képviselőtestü­let. Az uj uraknak első dolguk volt, hogy busás fizetéseket, utazási költsé­geket és efféle jó dolgot szavazzanak meg a vezéreknek. A szociális refor­mokat azzal kezdték, hogy a százöt­ven franknál kevesebb házbért fizető­ket felmentették a városi adótól. Ter­mészetes, hogy az igy támadt hiányt a drágább házbért fizetőkre rótták ki. Fölemelték azoknak a fogyasztási cik­keknek adóját, a miket tehetősebb emberek szoktak vásárolni. Adót vetet­

Next

/
Thumbnails
Contents