Nemzeti Népművelés, 1907 (1-24. szám)

1907-01-15 / 1. szám

NEMZETI NÉPMŰVELÉS’ TAN- ÉS NEVELÉSÜGYI SZAKLAP. Megjelenik minden hó 15-én és SO-dn. ELŐFIZETÉSI DÍJAK, melyek a lap kiadójának: KOVÁCS GYULA, könjfv- és papirkereskedo czímére, Nagybányára küldendők: Egy évre.......................................................6 K. Fél évre.......................................................3 K FELELŐS SZERKESZTŐ PÁLINKÁS BÉLA. KIADÓ TULAJDONOS: KOVÁCS GYULA. Minden, a lap szellemi részét illető k^s^Sní^nyek a felelős szerkesztő nevére, Fiume, belvárosi áll isk. (Via deli’ Ospedale) küldendők. Kéziratokat nem adunk vissza. R fizetésrendezés kritikája. Irta: Sassi Nagy Lajos. Lapunk decz. hó 15-iki számában szószerint közöltük a Magyarországi Tanítók Országos Bizott­ságának memorandumát, amely a tanítóság egye­temének közóhaját foglalta magában. Három nap múlva, decz. hó 18-án, a „Néptanítók Lapjában“ s ugyanaznap a „Független Magyarországban“ megjelent a kultuszminiszter hivatalos tervezete a tanítók fizetésrendezéséről. Ezt maga Halász Ferencz miniszteri tanácsos irta. A lapok általában meg­nyugvással fogadták ez uj tervezetet s úgy látjuk, a tanítók is. Az a körülmény, hogy a szolgálati időt beszámítják az uj fizetésrendezésnél, tagad­hatatlan, lényegesen javítja a tanítók helyzetét. Elfogulatlan bírálatot azonban csak akkor mond­hatunk, ha a memorandum pontozatait egybe­vetjük az új miniszteri tervezettel. Főbb vonásokban megpróbáljuk ez összeha­sonlítást, hogy mindenki tisztán lássa, mi a haladás s mi még a javítani való. 1. Haladás van az új fizetés-tervezetben a következőkben: Az 1000, 1100, 1200 korona kezdőfizetés a képzőből kikerült 18—19 éves fiatal tanítónak 5 éven át a lakáspénzen kívül elegendő. A kezdő­fizetés a kisebb tisztviselő-pályákon általában nem szokott több lenni. A nagykorú tanító fizetése 5 év múlva (1400, 1500, 1600 korona) szintén ele­gendő. Itt azonban ki kellene mondani, hogy a tanító rendes fizetése 1400 koronánál kevesebb nem lehet. Ez elvileg fontos dolog. Inkább nevezzék az öt első évben működő fiatal tanítót segédtanítónak. A többi fokozat fizetése is tűrhető, kiváltképen, ha a nem állami szolgálatban eltöltött szolgálati éveket is beszámítsák az állami tanítók fizetésénél. Nagyon helyes és okos politikai eljárás, hogy a nem állami tanítók fizetéskiegészítését hazafias és nemzeti szempontok teljesítéséhez kötik. Ezért gratulálunk a miniszternek. A lakáspénz teljesen helyes alapon van ren­dezve a XI. és X. fizető-osztályok fokozatai szerint. Helyes intézkedés, hogy eddigi illetményeit senki el nem veszíti, akkor sem, ha az új rende­zés szerint az élvezett fizetés az illetőt meg nem illeti. Helyes az is, hogy a kántori illetmények nemcsak a tanítói fizetések kiegészítésénél, hanem a nyugalomdíj jogosultságánál is teljesen beszá­míttatnak. /Általában az új tervezet egyelőre elég tisztességesen oldja meg a díjazást. Hangsúlyozzuk, hogy csak egyelőre most, mert mint az alábbiakból ki fog tűnni, sok még a jogos kívánság, amelyet mielőbb teljesíteni kell. 2. Fogyatkozásai a tervezetnek a következők: Az állami népnevelés elve nincs kimondva a javaslatban. A nem államiak végső fizetése nem egyenlő az állami tanítók fizetésével. Hiba, hogy a tanítót nem mondja ki köz- I tisztviselőnek és az iskolát közhivatalnak. Nincs kimondva elvben a kilenczedik fizető osztályba való bejutás sem. Igaz, hogy a 2600 koronás fizetés már a IX. fizető osztályt jelenti. De ebbe, valamint általában az I. fokozatba olyan kevesen tartoznak, hogy az egész I. fokozat inkább a szépség és jóhangzás kedvéért van fölvéve. Főhiba, hogy a fizetéstervezet nem egyezik a memorandum tervezetével. Sem a kezdő, sem a végső fizetésben. A memorandum 1400 kezdő és 2800 K végső fizetést kíván, mig a miniszteri tervezet az államiaknál 1000-2400 és nem álla­miaknál 1000—2000 K kezdő és végső fizetést tartalmaz. Az I. és II. fokozatokról nem igen lehet szólni, mert e két fokozatba a tanítóságnak alig 10—15 százaléka tartozik. Hiba, hogy az igazgatók és érdemes tanító', nem kapják meg a memorandumban kívántakat. Valamint hiba az is, hogy a készpénzfizetésről nincsen említés. A legnagyobb hiba azonban az, hogy az állami tanítóknak a nem állami iskoláknál eltöltött szolgálati idő beszámításáról nem esett szó. Ez esetben sok állami tanító kevesebb fizetést kapott, mint a községnél, felekezetnél működő fiatalabb kolléga. Most, aki pl. tiz évet töltött felekezetnél s az idén államivá lett, ez a III. fokozatban nem 1600, hanem csak 1000 koronát fog kapni, holott felekezeti kartársa 1400 koronához jut. Lehet s

Next

/
Thumbnails
Contents