Napi Hírek, 1943. május/1

1943-05-01 [0535]

Megalakult a Magyar-Török Társaság* 0 V ip 4 Ifegyar-Török Társaság pénteken délután a 2 Akadéi mia kis.tanáostermeben tartotta alakuld Közgyűlését. Az alakuld ülé­sen megjelent uaaydin budapesti török követ vezetésével a követség egész tisztikara, azcnkivül a külügyminisztérium képviseletében UTlein-Reviozky Antal rendkivüli követ és meghatalmazott miniszter, sajtófőnök, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium képviseletében Hankiss János egyetemi nyilvános rendes tanár, államtitkár, Budapest" székesfőváros képviseletében Homonnay Tivadar főpolgármester, a Turá­ni Társaság képviseletében Paikert Alajos ny.államtitkár* Ott voltak még Baranyai Lipót m.kir. titkos ta nácsos, felsőházi tag, Gajzagó László volt rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, egyetemi ny.r. tanár, Gömöry-Laiml László és gróf Csekonios Iván ni*rendkivüli követek és meghatalmazott miniszterek,"gróf Pongráoz Jenő, vitéz Haász Aladár miniszteri osztályfőnök, Zilahi-Sebess Jenő. a külügyminiszté­rium kulturális osztályának vezetője, vitéz Magasházy László, Benos Zoltán és Szabó Gyula országgyűlési képviselők, vitéz Bornemissza Fé­lix, a Nemzeti és Szabadkikoto vezérigazgatója, Oroszlány Zoltán, Betnly Antal és ^rmanus Gyula egyetemi tanárok ós a magyar közélet több más vezető személyisége. Cholnoky Jenő nv, egyetemi ta nár nyitotta meg mint" korelnök az alakuló közgyűlést. Meleg szavakkal üdvözölte a mogjelen­teket q rámutatva a többévszázados magyar-török baráti ós kulturális kapcsolatokra,, hangoztatta, hogy e kapcsolatoknak a rokon török néppel való ápolása es fejlesztése lesz az uj társaság feladata, f őzei István ismertette a társaság alapszabályait, amelyeket az alakuló közgyűlés egyhangúlag elfogadóit s így a tár- " saságot megalakítottnak mondotta ki* Az alapszabályok szerint a tár­saság célja a magvar és a török nemzet között fennálló történelmi,­tudományos, művelődési és gazdasági kapcsolatok ápolása és fejlesz-' tese, A tarsuság időközönkmt társas összejöveteleket tart, tanúimé- " nyi utakat szervez, előadásokat, hangversenyeket és kiállításokat rön* dez s lehetőség szerint kiad a társaság oélját előmozdító jeles mun­kákat es folyóiratokat, m ,, , , Ezután az alkuló ülés megválasztotta a tisztikart. Elnökké egyhangúlag gróf Andrássy Mihály felsőházi tagot, társelnök kökké Baranyai Lipótot, Cholnoky Jenőt és IMein-Reviczky Antalt, főtitkárráVegh Jenőt, Ügyésszé Pőzel Istvánt, titkárrá pedig gróf " Esterházy Mátyást választották meg, valamennyit egyhangúlag. Ezenkí­vül 43 tagu választmányt és 16 tiszteletbeli tagot választottak. Gróf Andrássy Mihály elnök a maga és a tisztikar többi tagja nevében meleg szavakkal mondott köszönetet a bizalomért s hangoztatta, hogy ­* magyar tudomány, Bűvészet, közgazdasági és közélet ismert és teEin­télyes személyiségeinek részvétele a Magyar-Török Társaságban­*biztosit* ** ja, hogy. a társaság munkaképes lesz. A társaság alapításával - mondotta « qem gondoltunk arra, hogy valami ujat találjunk ki, hanem arra, hogy ft regit eredményesebben ós jobban tudjuk folytatni. A társaság alapításá­val azt a szervet óhajtottuk életrenivni, amely hiányzott anhoz, "hogy átfogó módon fonjuk össze mindazokat a hagjományos szálakat, amelyek a küzdő ós megújuló magyar népet az örökös vezér Komál Atatürk ós a nemzeti VöZÓr Izmot Inonü már mnpnfoli-.tnrfl fc j^ánéhn* fűzik. \ .. /Jnl^Uk^Y.7 o«SZÁGOsh^ >

Next

/
Thumbnails
Contents