Napi Hírek, 1941. november/1

1941-11-10 [0501]

0 Rn § A Kereskedelmi ?zaki^olei Tanárok Országo* Egyesülete november 8.-án Budapesten tartotta negyvennyolcadik évi kozgytllését a Vas-utoai Gróf Széjnenyi István kereskedelmi uözápiskola tornatermében. Margócsy Emil társelnök elnöki megnyitójában köszöntötte a visszatért Délvidék tanárait és a kereskedelmi iskolai tanárság életének legfon­tosabb problémáit fejtegette. Inditványára a közgyűlés hódoló sürgönyt küldött a Kormányzó Űrnak és sürgönyileg kö^zöntotta Hóman Bálint köz­oktatásügyi minisztert. A miniszter neveben Loszlia Alajos dr. tanügyi főtanácsos üdvözölte a közgyűlést és a kereskedelmi szakiskolai tanárság összes égető kérdéseit Kifejtette. Fejtegetéseit a közgyülé* nagy lelke­sedéssel fogfcdta, Vaska T>ezső kelozsvari igazgató a délvidéki tanárokat üdvözölte, akik 232évi ' után először jelentek meg a közgyűlésen. Az ő nevükben Re seb Béla igazgató mondott szívből jövő köszönt) ssavskat, Bzek után a közgyűlés tiszteleti tagokká választotta dr. Imre ?-ndor egyetemi tanár ezidei rektort és dr. Szakáll Zsigmond tanügyi főtanácsost, az Egyesület volt alnökét. A közgyűlés uj-elnökké egyhangú lelkesedéssel dr. Horn József tanügyi főtanácsos, gyakorló kereskedelmi középiskolai igazgatót választotta meg. Az uj elnök székfoglaló előadást többször szakította félbe a tanárság lelkes helyeslése. Dr, liss János főtitkár jelentése beszámolt az egyesület egész f i munkájáról, amelynek kiemel­kedő mozzanata a tanárok náza telkének igen előnyös megszerzése, A ?Z£T­ke^ztő. a pénztárosok és a számvizsgáló bizottság jelentései után uj alelnökké Bartsek Sándor nagyváradi igazgatót ^s ui szakosztályi elnökké dr. Urbanyi János igazgatót választották meg, A választmány megujitása és a jelentések meghallgatása után dr. Horn József elnök a le kies hangtt­lattt közgyűlést bezárta. A közgyűlést megelőzőleg dr. Kontár Iaios al­eln&k a tanárság nevében koszorút helyezett el gr. Széchenyi István szob­rára. /MTI/ 5 o- Fa/m/Rn Ungvár .november 10 . A felszabadulás harmadik évfordulójának napján délelőtt ünnepélyesen avatták fal Ungvár országzászló ját a Hor'-hy Miklós-tér en. Az országzászló környékét a hideg idő ellenére is többezer főnyi tömeg lepte el. Felvonultak a tanintézetek növendékei is. A kormányzói biztost . Ilaiozky Sándor kárpátaljai főtanáosadó képviselte. Megjelentek; Aszta­lossy Aladár vezérőrnagy, Sztojka Sándor görögkatolikus püstjök, Simén­falvy Árpád főispán és sok más magyar és rusain közéleti vezető személyi­ség,. "Dr. Megay László polgármester magnyitó szavai után dr. Ishi Endre kormány fő tanács os, a megszállás ideje alatt Budapesten alakult és ott működő Ung-megyei Bercsényi Egyesület elnöke átadta a:* egyesület által felajánlott nemzetiszínű zászlót, ma*.* Cselényi Bál országgyűlési kép­f iselő az Ereklyes Országzászló Nagyhizottság kiküldöttje elmondta avatd­eszédét. Hangoztatta, hogy Ungvárba 875-ik országzászló, amelyet azért állitottak fel. hogy ország-világ előtt hirdesse a magyarság torhetet­len hitét és élniakarását. Az ungvári Országzászló Bizottság elnöke, Fekete Béla árvaszéki elnök ezután átadta az országzászlót Ungvár város ttözönsVének. Kabáczy Rezső szederénél görögkatolikus főesperes a Ber­osényi Bajtársi Szövetség nevében mondott beszédet, maj* megay László polgármester megőrzésre átvette az országzászlót. Az ünnepség végén II­niczky Sándor főtanácsadó elhelyezte a kormányzói biztos koszorúját, maj* Ungvár váro8,Ung várnegye , az ungi közigazgatási kirendeltség, a Kár­pátaljai Tudományos Társaság és több más egyesület tette le ko* zoru ját az országzászló talapzatára./íflTI/

Next

/
Thumbnails
Contents