Napi Hírek, 1936. április/1

1936-04-08 [0367]

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1936 évi VI.tc. alap­ján újjáalakított Országos közoktatási Tanáos tagjaivá az 1942 évi ja­nuár i-áig terjedő idő tartamára az alábbiakat nevezte ki: •r-t Alszeghy Zsolt c.gimn. igazgató, egyetemi m.tanári gyakorló gimnáziumi tanár, Baranski 3mil László képzőművészeti főiskolai tanár, ar. Bárczi Gusztáv iskolaorvos, Bernolák Kálmán tanügr i főtanácsos, leánygimnáziumi igazgató,, dr. vitéz Bittora Miklós gazdasági aka­démiai r,tanár. dr. Bognár Cecil gimn.tanár, egyetemi c.ny.rk.tnnár, dr. Csapődy Vera cimzetes gimnáziumi igazgató, leánygimnáziumi tanár, dr. Darányi Gyu/la egyetemi nyilv. r. tanár, dr. Dékany István gyakorló gimn.tanár, egyetemi c .ny,rk,tanár, dr . Dengl János egyetemi ny.r. tanár, dr. Doby Géza egyetemi ny.r. tanár, á Drózdy Gyula, a Néptanítók Lapja főszerkesztője, dr. Ibér Antal, a kereskedelmi és iparkamara elnöke, országgyűlési képviselő, Fekete József óvónőképzőintézeti igazgató, dr. Fodor Ferenc egyetemi c.ny.rk. tanár, egyetemi intézeti tanár, dr. Gesztelyi-Nagy László mezőgazdasági kamarai igazgató, gazdasági főtanácsos, dr. Gimesi Nándor gimnáziumi tanár, egyetemi m. tanár, dr.Halasy-Nagy József egyetemi ny.r. tanár, Haros Antal körzeti iskola­felügyelő, dr. Heinrich Dezső részvénytársasági elnök, kormányfőtanácsos, dr. Heller Farkas egyetemi ny.r.tanár, dr. Horn József gyakorló keres­kedő Imi ^iskolai igazgató, dr . Imre Sándor egyetemi ncir .tanár, M Jánosi Imre székesfővárosi tanonciskolái igazgató, Jesch László gépészmérnök, állami felsőipariskolai igazgató, dr. Jirka Alajos gyakorié gimnáziumi tanán, dr, Korniss Gyula államtitkár, egyetemi ny.r.tanár, országgyűlési képviselő, dr, Koszó János egyetemi ny.rk. tanár, Kratofil Dezsó gyakorló polgári iskolai igazgató, Krisch Tivadara felsőmezőgazdasági iskolai tanár, dr.. Langer Sándor polgári iskolai felügyelő-igazgató, Loschdorfer János polgári iskolai gelügyelő-igazgató, dr. Madai Gyula ctanker.kir. főigazgató, országgyűlési képviselő, dr. Mauritz Béla egyetemi ny. r, tanár, Medgyesi Zéófia tanítóképzőintézeti igazgató, dr. Mészöly Gedeon egyetemi ny.r.tanár, dr, Misángyi Vilmos műegyetemi ny.f. tanár, Nagykovacsy Milenkó nagykereskedő, kormányfőtanácsos, dr, Padanyá-Frank Antal tanitókéozőmtézeti Igaiga tó, dr. Petrich Béla gyakorlógimnáziumi tanár, szakfelügyelő, dr. Petro Kálmán ügyvéd, országgyűlési képviselő, dr. Prohaszka Lajos egyetemi ny.rk. tanár, illyefalyi áHákosy J. Zoltán polgári iskolai fel ügyelő-igazgaté» Riesz József gépészmérnök, székesfővárosi iparostanonoiskolai igazgató, Róna Gábor igazgató tani tói körzeti felügyelő, Schill János önálló gaz­dasági népiskolai igazgató, dr. Somogyi József polgári iskolai tanár­képző főiskolai tanár, egyetemi m.tanár, Spolanch László állami nőipari iskolai igazgató, de. Stolmár László székesfővárosi gyakorló népiskolai igazgató, Stolpa Károly gyakorló feísőker skedelmi iskolai tanár, c. igaz­gató, dr« Szabó Dezső egyetemi ny.r.tanár, dr. Szabó Zoltán egyetemi ny.r.tanár, vitéz Siereaa Béla igazgatótanitó, körzeti felügyelő, < dr. Szukováthy Imre, a Testnevelési Főiskola igazgatója, Sztsnkovios Anna székesfővárosi kerekkedelmi iskolai igazgató, Tóbiás László > ' . építészmérnök, állami felsőipariskolai tanár, dr. Tomcsik József m.kir. Orsz* Közegészségügyi Intézet igazgatója, dr. Tóth (Bféza szakfelügyelő, c. gimnáziumi igazgató, Vigh Bertalan gépészmérnök, állami mechanikai és elektromos ipari szakiskolai igazgató, dr. Vincze Frigyes, a^udapesti Kereskedelmi Akadémia igazgató ja/"egyetemi m.tanár ? Witz Béla pápai kamarás és dr.. Zibolen Bndre tanügyi főtanácsos, gimnáziumi igazgató. 0 K/K /Folyt, köv./

Next

/
Thumbnails
Contents