Nagykároly, 1911 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-04 / 1. szám

Nagykároly, 1911. január 4. VI. évfolyam. — 1. szám. t l J f / Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGVKÁROLyBAN, Szölö-utcza 4. sz. Előfizetési árak: Egész évre 8 K, félévre 4 K, negyed évre 2 K.----- Megjelenik minden szerdán reggel. == Fe lelős szerkesztő és laptulajdonos: ROSENFELD ZSIGMOND. HIRDETÉSEK a kiadóhivatalban jutányosán vétetne a f ' ' „Tlvili-tér“ sora 60 fillér. — Kéziratokat nem {fount vissza? A hirdetések közlési dija előre fizetendő. — Egyes számok njmi adatlak el. ■ SH // n jovo. Itt a perifériákon, Szatmármegyében nem igen van módunk, hogv a jövő közéletére vo­natkozó helyi jelentőségű híradásokkal szol­gáljuk. Amit az évforduló alkalmából a jövőre vonatkozólag mondhatnánk, az legfeljebb aka­démikus fejtegetés lehetne. E helyett közöljük a miniszterelnök újévi beszédének bő kivonatát, amely a leghivatot- tabban körvonalozza a nemzeti munkapártnak a jövőben megoldandó nagy és fontos felada­tait és prograramját. Khuen-Héderváry Károly miniszterelnök, Perczel Dezső, a nemzeti munkapárt elnöké­nek üdvözlő beszédére — többek között — a következőket válaszolta: Jó szokás és szép szokás, hogy az újév elején megemlékezünk arról, amiket a múltban teljesítettünk, számot vetünk róla és belené­zünk a jövőbe és a múltakra pillantva, kialakit- azt a képet, amelyet tőlünk telhetőleg mentői szebbre kivánuk festeni. És ha visszatekintünk a lefolyt évre, úgy bátran mondhatjuk, hogy az eredményes volt. Eredményes év volt nem­csak pártunkra, hanem mondhatjuk bátran, az országra nézve is. Mert — amint igen jól mél- tóztattál mondani — egy olyan pillanatban álltunk össze, mikor az országban megrendült a hit a saját jövője iránt és igen el volt ter­jedve a felfogás, hogy alkotmányunk is eset­leg veszélyben van. Ez ugyan tévedés volt, mert annak legfőbb őre, királyunk, mindig meg tudta azt védeni bölcsesóggel és nagy tü­relemmel igen szomorú idők közepette is. De határozottan tévegelygésben volt mindenki a jövőt illetőleg és ha a gondviselésnek valami bálával tartozom, az az, hogy megadta nekem a módot arra, hogy felismertem, hogy mi való a nemzetnek és hogy hogyan lehessen rajta segiteni. Mikor királyunknak kegyéből néhány társammal bátran nekifogtunk ennek a feladat­nak, másra nem gondolhatunk, mint, hogy azt tiizziik ki czélul a nemzetnek, amelyet a múlt­ban már jónak elismert volt és amelyről tud­hattuk, gondolhattuk, hogyha újra ezen alapot elfogadja, akkor jövőjét is legjobban fogja biz­tosítani. Ezen feltevésünk bevált, a nemzetnek verdiktje határozott e felett és bizonyságot tett arról, hogy a nemzet komoly pillanatok­ban józanul meg tudja fontolni saját érdekeit. És azt, amit mi tőle feltételeztünk, bőségesen jutalmazta azzal, hogy nekünk többséget, erőt adott saját ügyének biztosítására és megalapo- zására, adja isten, igen hosszú időre. Es hogy ez igy volt és igy kellett lennie, ezt más nem okozhatta, mint azon feltevés, amelylyel éltem a nemzettel szemben, mert hitem volt, bizalmam volt abban, hogy e nem­zet, amely annyi viszontagságon ment keresz­tül, sokkal nagyobbakon is, mint a legköze­lebbi múlt időkben, mindig meg tudta azon komoly pillanatokban találni a helyes utat. S azért nem kétkedtem, hogy ha rámutatok arra a helyes útra, igenis, a nemzet igazat fog ne­künk adni. A legközelebb lefolyt törvényhozási mű­ködés igen rövid időre volt szabva, mert az évnek csakis második felére redukáltatott, s itt is a nyári szünidőnek és a delegácziónak közbenjötte következtében csak rövid, két és fél hónap jutott munkásságra. És ha visszatekintünk ezen működésre, elmondhatjuk, hogy mégis derekasat végeztünk. ____________ Re ndbe hoztuk a múlt esztendőben pénz­ügyi helyzetünket, rendbe hoztuk az államház­tartás igényeit, egy sikeres kölcsön megkötése által elértük azt, hogy államháztartásunkra és feltétlen szükségleteinkre is biztosékot nyer­jünk, közgazdasági téren egynémely törvény megalkotása által biztositott.uk azt, hogy remél­hetőleg igen gyümölcsöző eredmények fognak azokból következni, a perrendtartás megalko­tásával, egy régóta várt és óhajtott berende­zést végeztünk be, adja isten mindnyájunknak nagy hasznára, amely közgadaságilag is, de egyébként is okvetlenül sok gyümölcsöt fog teremni: ez talán röviden összefoglalva mű­ködésűnk azon kívül, hogy a mostani évnek első pár hónapjára is biztosítottuk a törvényes rendet. Most a legközelebbi jövő még csakis a múltból reánk maradt feladatoknak tulajdon­képpen a a véglegesítését várja tőlünk. És hi­szek és bizom benne, hogy ezen feladatokat is sikeresen be fogjuk fejezni. Ez pedig nem csekély feladat lesz, mert állami életünk leg­fontosabb intézményeink újjászervezéséről van szó. Ez az egyik. A másik, ami e kérdések rendezésének jelentőséget kölcsönöz az, hogy tulajdonképpen programmunk sarkalatos téte­leinek a megvalósitásáról is van szó. De harmadszor meg a feladatok teljesíté­sével tulajdonképpen legördül a függöny egy, sajnos, igen kedvezőtlen múlt felett és csak azután leszünk abban a helyzetben, hogy a jövőnek a feladataival foglalkozhassunk. És ha ezen ponton leszünk és a jövőbe nézhetünk, mik lesznek legközelebbi felada­taink ? Az, hogy a felszázad -Jatt végbe ment gyors fejlődés következtében olykor mohón alko­tott berendezéseinket korrigáljuk, javítsuk és to­vább fejlesszük és egyúttal a régieknek tisztelet­ben tartása mellett, államiságunknak moderni- zilásáról gondoskodjunk. A részletekre, azt hiszem, nem ma az ideje, hogy kiterjeszkedjem. De ezek, bármi nagy feladatok is a jövőben, kicsinyek amel­lett a nagy feladat mellett, amely tulajdonkép­pen reánk vár. Mert nemcsak formai törvények alkotása a mi feladatunk. Én úgy nézem és úgy vélem, hogy az a komoly pillanat, amely bennünket életre keltett, sokkal nagyobb fel­adatokat is bizott ránk. Ezek abban állanak, hogy én szerintem itt az idő, hogy levonva a következtetéseket a múltból, javítsunk azon, ami itt-ott talán fonákságokat is hozott magá­val. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy nemzeti életünknek nagy átalakulása, amelyen keresz­tül mentünk, természetszerűleg eltolódásokat idézett fel a társadalomnak tagozódásában. A régi társadalom bomlásnak indult és az uj még nem tudott elhelyezkedni. Sok bajunknak a forrását itt kell keresnünk. Mindenkinek tulaj­donképpen újra kell a helyét kijelölni, hogy ott működve, ott dolgozva, bárminő parányi állásban is legyen, ezt, anélkül, hogy túlbe­csülje, becsületesen kitöltse és igy hozzájárul­jon azon egységes erőnek a kifejtéséhez, amelyre annyira szükségünk van. Azért ez az erőgyűjtés, ez tulajdonkép­pen egyik legnagyobb feladatunk. Szellemi és erkölcsi erőgyűjtésre van szükségünk, hogy nemzetünket ez uj évezredben újra arra képe­sítsük, hogy berendezkedéseivel büszkén mond­hassa, hogy méltó utódja a múlt ezredév Ma­gyarországának. E tekintetben akármi feladat vár . reánk, annak bizonyos előfeltételei is vannak. És ezen előfeltételek közül, midőn egyet emlitek leg­elsőnek, itt nemcsak veletek érzem magam egy gondolatban, hanem tudom, hogy az egész nemzet is egyetért ebben velünk és ez a ki- rálylyal való békés és egyetértő munkálkodás. Ez a mi alkotmányos életünknek legfőbb záloga; és ha igyekszünk ennek minden eset­ben eleget tenni, ez önön erőnknek, önön ha­talmunknak fog javára válni. Ez az első előfel­tétel. A másik, belső konszolidácziónknak egyik nagy faktora: ez az, hogy a különböző feleke­zetekre és nemzetiségekre tagolt ebben az or­szágban ezek mindegyikével békében és egyet­értésben éljünk, hogy kikerüljük mindazokat a viszályokat, amelyek erőfogyasztásra vezetnek és ezek kikerülésével ismét erőforrásokat nyer­jünk arra, hogy az egységes nemzet helyzetét és poziczióját szilárdítsuk. Ma szellemi és gazdasági csaták folynak az egész világon és ha mi szavunkat hallatni akarjuk e nagy csatákban, ha azt akarjuk, hogy szavunknak súlya legyen, e súlyát önerőnkön kivül abból is kell merítenünk, hogy rokonér­zést keltsünk magunk iránt a külföldön. És ha mindezek után, amiket felsoroltam, bizalommal nézek a jövőbe, mégis mindezen erőnek, ami ehhez szükséges, egyik alapfelté­tele a ti támogatástok, a ti barátságtok, a ti bizalmatok. Egy párt, amely nehéz időben a nemzet akaratából nyert megbízást, nemcsak jogokat nyert ezáltal, de kötelességeket is. És ha erre gondolok és amidőn tudom, hogy mikor mi, józanul állva a nemzet elé, nem hirdettünk szemkápráztató és csábos esz­méket, hanem komoly kötelességekre intet­tük a nemzetet és igy nyertük meg a több­séget, akkor tudom azt is, hogy bennetek ez a kötelességérzet meggyőződésetek alapján oly mély gyökeret vert, hogy teljes bizalommal nézhetünk a nehezebb küzdelmek elé is, mert tudjuk, hogy aczélozott sereg követ minket, akik hivatva vagyunk az ország ügyei élén állani és az ország ügyeit vezetni. Népszámlálás. A múlt számban e czimen közölt czik- kecskét folytatnunk szükségesnek látjuk. Szük­ségessé teszi azt a népszámlásnak jelentős volta s az, hogy a népszámlálók részére is valamennyire megkönyitsük a munkát. Kiemelendőnek tartjuk a következőket: A gyermekek számában még az elhaltak is ki kell, hogy legyenek tüntetve, mivel ebből a szaporodási kimutatást kell elkészítenie majd. A foglalkozásnál az iskolába járó gyermekek ilyenszerüen mutatandók ki: pl. IV. oszt. gim­náziumi (elemi iskolai) tanuló, szolgák ezzel a czimmel: házi cseléd. Minden tisztviselő rész­letesen kell, hogy kiírja a czimét, pl.: kir. járásbirósági írnok. Aki nyugdíjas oda kell Írnia mi volt azelőtt. Azok a szakácsok, sza­kácsnők, szobalányok s egyéb cselédek, kik szállodákban, korcsmákban, vendéglőkben van­nak alkalmazásban mint üzleti cselédek fognak a foglalkozásnál megneveztetni. A 6 éven aluli gyermekek foglalkozási rovatát üresen kell hagyni. Az a feleség, aki akár üzletben, akár a férje más foglalkozásában állandó segítség, mint segítő munkás említendő meg, igy: keres­kedőnek (kisbirtokosnak, szőlőbirtokosnak) se­gítő családtagjai. Máskülönben pedig a nők háztartásbelinek neveztetnek foglalkozásuk után. ______________________ Na gykároly, Könyök-utcza II. Készítek: (a gyökér eltávolítása nélkül is) természethü fogpótlásokat aranyban és (vulkánit) kautschukban ; szájpadlás nélküli fogpótlások úgy mint: arany- ........... hidak, koronák, csapfogak a legművésziesebb kivitelben................... fo gtechnikus. NAGYKÁROLY

Next

/
Thumbnails
Contents