Nagykároly, 1909 (4. évfolyam, 1-34. szám)

1909-01-01 / 1. szám

Nagykárolyul 909. január 1. IV. évfolyam. — 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: NAGYKÁROLYBAN, Szőlő-utcza 4. szám. Előfizetési árak: Egész évre 8 K, félévre 4 K, negyed évre 2 K. Egyes számok nem adatnak el. Megjelenik minden 1-én éa 15-én. Felelős szerkesztő és laptnlajdonos: ROSENFELD ZSIGMOND. HIRDETÉSEK a kiadóhivatalban jutányosán vétetnek fel. „Hyilttér“ sora 60 fillér. — Kéziratokat nem adunk vissza. A hirdetések közlési dija előre fizetendő. Fekete ujesztendő. Babonás emberek azért jósolják feketé­nek, szerencsétlennek az 1909-ik esztendőt, mert pénteki napon kezdődik. Mi nem hi­szünk a babonában, de az örök idő végte­lenségének azt a rövid szakaszát, amelyet a naptár az 1909-ik számmal jelez, szintén sze­rencsétlennek tartjuk Magyarországra nézve. És pedig azért, mert a koalíció uralmával veszi kezdetét. Ősi szokás szerint ma a számadások napja van. A gondos ember, amit bevett és kiadott az elmúlt év folytában, összeadja. És megcsinálja a mérleget, hogy megtudja, meny­nyivel gyarapodott vagyona, vagy mennyit veszített. Mi eltérünk az ősi szokástól. Mert gyűlölünk mindent, ami ősi, ami ósdi. Nem készítünk mérleget az ország múlt évi álla­potáról, mert e mérleg áttekintése borzalom­mal töltene el minden becsületes embert. Elvesztettünk mindent, ami csak veszt­hető volt. Reményeink illatos virágait a sárba tiporták! Nemzeti ideáljainkat meggyilkolták! És kaptunk helyette keserű csalódást, gaz árulást! Vér, könny, átok, nyomorúság jellemzi a koaliczió uralmát. Szerencsétlen ország! Könnybe lábbad szemünk, ha elgondoljuk, hogy mivé tették ezt az országot a nemzeti vezérek és csat­lósaik. A nép pusztul, szegényedik, a drágaság elvonja legszükségesebb betevő falatját. A közigazgatás a politika rossz cselédjévé lett. Az ország határain belül a nemzetiségek fe­nyegető ökle emelkedik ellenünk és az or­TAR CZ A. Szatmár város a pellengéren. A Szatmárvármegyei székhely kérdés tár­gyában Nagykároly város közönsége által készí­tett és lapunk legutóbbi számában jeleztük em­lékirat már kikerült a nyomdából. A'nagy gon­dossággal készült munka, rendes irodai iv alak­ban 21 sűrűén nyomatott oldalra terjed. Célja: a kellő értékére leszállítani Szatmár városának egy néhány megyebizottsági lag által is aláirt és a kormányhoz felterjesztett, valótlanságokat tartal­mazó memorandumát, amely minden erejével oda tendál, hogy Szatmárnak ragyogóan kiszíne­zett előnyeit a szuverén módon lekicsinyelt Nagy­károly felett feltüntesse. E végből a mi emlék­iratunk a törvényhozás, a kormány s a pártat­lanul bíráló közvélemény helyes tájékoztatása szempontjából kifejti a Szatmárvármegyei szék­hely kérdés elnevezése alatt ismert ügy egész komplexumát. A bevezetés konstatálja, hogy a mozgalom korántsem vármegyének, vagy a vármegye több­ségének, hanem csupán Szatmár városnak moz­galma és hogy a székhely-kérdés mindég olyan­kor jutott aktuális stádiumba, amikor Szatmár város valamely vélt sérelméről volt szó. így 1889-ben, mikor Nagykároly pénzügyigazgatósá­got kapott, igy 1908-ban, mikor azt akartuk, hogy a régi nagykárolyi törvényszék visszaállit- tassék. Ezt igazolja, hogy 1879-ben, midőn a környékbeli vármegyei közönségre nagyobb ener­szág határain kívül nincs egyetlenegy ba­rátunk. A gyűlölet, a megvetés hangjai szállnak felénk nyugatról és délről, északról és ke­letről. És vájjon mindig igy volt ez? Gondol­jatok csak vissza. Az átkos szabadelvű párt uralma idején szeretettel és tisztelettel kisérték a mi előre­törő államiságunkat. Rokonszenv kisérte a ml gyors, alapos építésünket. Az ámulő Európa szemei előtt alig néhány évtized alatt építet­tük fel egy modern állam épületét. Magasztalták a magyar nép lovagiassá­gát, politikai érettségét. Ausztria félt és tisz­telt bennünket és valahányszor az a puritán államférfin, Tisza Kálmán, Bécs utczáin meg­jelent, a nép egy nagy egyéniséget megillető bámulattal suttogta: „Der Tisza, der alte Tisza.“ Ha Tisza Kálmán külügyi kérdésben a parlamentben nyilatkozott, az egész világsajtó leste szájáról a szót és a tőzsde árfolyamok esése vagy emelkedése egész Európában gaz­daságilag is kifejezte azt a nagy jelentőséget, melyet szavainak mindenütt tulajdonítottak. Hol vagyunk most ? Hova jutottunk! Ma Ausztriában guny- kaczajjal beszélnek a mindenre kapható ma­gyar miniszterekről. A koaliczió bünlajstromának leközlésére kevesek a A1 agykár oly hasábjai. De ma már merően felesleges dolog is volna. Benne van­nak régen a köztudatban. És ezért lesz fe­kete, szerencsétlen az 1909-ik év, mert da­giával nem hatott és magát nem exponálta, az ügy iránti veileitások minden különösebb moz­galom nélkül simultak el. Szatmár város vélt sérelmeinek fiktiv voltát emlékiratunk kétségtelenül bebizonyítja. A vár­megye vagy annak valamely része a kérelmet sohasem kezdeményezte, mert beigazolja, hogy 1889—90-ben, midőn látszólag jelentékeny több­séggel a szatmári székhely mellett foglalt állást, ennek valóságos indoka egy alispán választási személyi kérdés volt. Az emlékirat történeti része valósággal pel­lengére állítja Szatmár városát. Mindenekelőtt megcáfolja a szatmári memorandum azon állítá­sát, „hogy a megyeszékhely azon a címen lett Nagykárolyhoz kötve, mert a megye örökös fő- ispánságáf viselő főúri családnak ezen város volt a családi otthona is.“ Örökös főispánja Szatmár- megyének soha nem is volt. ____ A székhely «végleges elhelyezésének történetét levéltári adatok alapján mutatja ki. A XVIII. szá­zadot megelőző időkben megállapodott székhelye egy magyar vármegyének sem volt. A megyei közgyűlések mindenütt tartattak, csak Szatmáron nem, mert e város ellenséges álláspontot foglalt el a vármegyével szemben, ugyannyira, hogy a szatmári túlkapások megrendszabályozására kü­lön törvényt hoztak (1613. évi XXXVI-ik és 1638. évi 67. törvénycikkek). A szatmári memorandum folytonosan a szatmáriak „kuruc“ voltát emlegeti. Emlékiratunk ezzel szemben beigazolja, hogy Szatmár és Né­meti városok az egész 1700-as évekbeli szabad­ságharc tartama alatt a legmegbizhatatlanabb, sőt egyenesen ellenséges indulatu városai voltak cára annak, hogy az ország elvakitott szemei megnyíltak, a koalíció még mindig kezében tarthatja az ország gyeplüjét. Még mindig vannak emberek, akik bíznak a reakciós Apponyi Albertben, aki a kiegyezési törvény után, mint a Sennyei-párt fiatal zászlóvivője, a magyar honvédség intézményének eltörlését kí­vánta. . . És a Lipót-rendes, sárga bugyogós Kossuth Ferencben. Miért bíznak még egyes naiv lelkű emberek Kossuth Ferencben? Azért, mert folyton azt hirdeti, hogy 0 Kossuth La­jos fia! A Talmud megírása idejében Kossuth Ferenc nem élt, de hozzá hasonló zsánerű emberek akkor is voltak. Ez okból Írja a Talmud: „— Azzal még semmit sem mon­dottál, hogy Bar-Gorjonnak vagy a fia. Azt mond meg nekem, hogy ki vagy te? Hivat­kozik-e majd terád is olyan büszkén a fiad, mint te az apádra? Itt van mindjárt a bor példája. Tudod ki a fia? Az eczet.“ Alkalomszerűnek tartjuk itt megemlíteni a bécsi „Reichspost“ egy, a múlt hónap 22-én megjelent cikkét, mely Kossuth Lajos relikviá­nak ügyével foglalkozik. Elmondja a „Reichspost“, hogy ezeket a relikviákat Kossuth Ferenc eladta ! 00.000 forint ért a kormánynak s bár a 100.000 forint szerz ő désszerüleg csak 5 évi 20.000 forintos részletek­ben lett volna kiadandó, a Wekerle-kormány jóvoltából egyszerre vehette föl az ellenzéki párt­vezérnek felcsapott hontalan. Tudvalevő, hogy Kossuth Ferenc kikötötte, hogy az iratok csak 50 év múltán hozhatók nyilvánosságra, mind­azonáltal ő egy egész sorozatát az iratoknak adta ki és vágott zsebre újra busás hasznot. És mi­Rákóczinak. Tanúsítja ezt Károlyinak Arad alatti táborából 1707. julius 7-én hozzájuk intézett le­vele, amelyből kitűnik, hogy „a haza különleges szolgálatában nagy idegenséget mutattak“, hogy a várostól követelt csekély subsidiumot (egy igás szekér előállításáról van szó) kénytelen volt másutt beszerezni, holott az egész tüzérség szál­lító eszközeit a városnak kellett volna kiállítani; hogy „a haza szolgalatját segíteni nem akarják“, hogy a szabadságharc sikertelen kimenetele ér­dekében „csalárd utakat, módokat éjjel-nappal koholnak . . .“ A levelet végül igy fejezi be : „Debreczen városának legalább való tagja töb­bet szolgál egész várostoknál. Nem hiába emész­tett meg Isten tűzzel, tovább nincs egyéb hátra, hanem elsülyedtek.“ Még javában folyt Rákóczi szabadságharca, amikor Szatmár és Németi még tovább mentek és kilépve a passzív rezisztenciából, Rákóczi háta mögött felajánlották magukat Bécsnek. Nánássy Miklós bírót kiildék e célból már 1708-ban Bécsbe^ de az árulás kitudódott s a hazafelé igyekvő Nánássyt Vay Ádám börtönre vetette. De ez mit sem változtatott a két város érzelmein, tovább is folytatták alkudozásukat a császáriakkal és ugyanaz a két város, amelyik a nemzeti hadse­regtől következetesen megtagadta a legminimá­lisabb segítséget is, 1710-ben 4000 forint adót fizetett Steinville császári generálisnak önként. Később még 8000 forintot vittek a császári kincs­tárba. A nemzeti ügy árulásának jutalmául Szat­márnémeti szabadkirályi városi rangra emelte­tett ; ez időtől kezdve soha többé a kuruc Szat- márvármegye karai és rendei megyegyülést Szat­SINGER MARTON és TARSA villanyvilágítás berendezési vállalata NAGYKÁROLY, Deák-tér. Díjmentesen készít költségvetést mindennemű electrotechnikai berendezésekről. Dsengőmunkakat is legjutányosabban vállal. 12—28 Villamos csillárok és izzólámpáit államon raktáron. NAGYKÁROLY

Next

/
Thumbnails
Contents