Nagykároly és Vidéke, 1919 (36. évfolyam, 2-14. szám)

1919-01-08 / 2. szám

XXXVI. évfolyam. Nagykároly, 191ÖI január 8. 2-lk szám. TÁRSADALMI HETILAP. Nagykároly város hivatalos hirdetéseinek közlönye. SläagJeSeäiik mindéin izerdan. Előfizetési árak: Bgéiw évre .......................20‘— kor, Félévre ...................... 10*— „ Ne gyedévre........................5'— „ Egyes szám........................—'50 „ Ta nítóknak egész évre . . 16‘— , Főszerkesztő: Dr. Adler Adolf Felelős szerkesztő: Rétiéi Károly. Laptulajckuios és kiadó : „Nagykarolyi Petöfi-nyomda Részvénytársaság“. Szerkesztőség; Kossuth-utcza 3. — Telefon 7 Kiadóhivatal: Saéehenyi-utca 37. — Telefon78. Bérmentetlen leveleket előttünk ismeretlentől nem fogadunk el. Hirdetések jutányos áron kőzőltetnek. Hyllttór sora 1‘80 K. Kéziratok nem adatnak Ttom Halálra Ítélték az ezeréves Magyarországot nemcsak el­lenségei, hanem saját polgárai is. Meg­szoktuk már határainkon a farkas-voni- tást hallani, vérengző fogukkal sokszor tépték-marták cafatokra legdrágább kin­csünket : a magyar haza szent} fogalmát; éjjel-nappal emésztett a gond miatta, tűr­tünk, szenvedtünk és minél jobban ütöt­tek, annál kitartóbban, annál szilárdab­ban állottunk. Éz az egy szentségünk volt, egyetlen pont, melyre nézve egyet­értettünk, egyet akartunk mi — széthúzó magyarok. És most hova lett ,-ez a pont ? A jelszavaknak, a juiűivdiÁáoTnkk, a gyüle­kezéseknek, a szervezkedéseknek hullámzó, kavargó zűrzavarából valahogyan kima­radt ez a nemzetünket éltető fogalom és már-már félünk, hogy a politikai és tár­sadalmi forrongá« magasra íifrött hőfoka megölte, kiirtotta a magyar szivekből. Furcsa szelek fújnak. Valamikor ré- ges-régen — lehet már talán jó öreg két- három hónapja — a kis gyerektől a to­tyogó aggastyánig mindenki a haza ba­jával „foglalkozott.“ Beszéd volt nagyrész csupán, de ez a beszéd állott mégis a magyar gondol­kozás középpontjában. És most ? Szid­juk a régi rendszert, a régi bűnöket, a régi bajokat és nem látjuk meg, nem törődünk az újakkal. Pedig ugyancsak burjánzanak körülöttünk az uj bűnök, az uj bajok és a réM rendszer helyett nem igen látjuk az újat. Éltetjük az uj kor­mányt, de magára hagyjuk ! •Honnan, ugyan honnan szakadt reánk ö bábeli zürz: var ? Onnan bizony, mert elfelejtettük, hogy a haza mindnyájunké. Nem a föuraké, de nem is szociálistáké, nem is a radikálisoké, hanem mindnyá­junké : magyaroké ! Négy év keserves keresztjét hordozta a magyar katona a harcterek leírhatatlan szenvedésein keresztül és nem rokkant össze alatta, mert úgy tanulta, úgy érezte és úgy akarta, hogy a hazáért teszi. És m*st kábult fővel hallja mindenünnen fülébe ordítani, hogy egy szó sem igar ebből, Logy hazug célokért villogtatta fegyverét, ontotta vérét, hogy ő szűköl­ködött, más meggazdagodott. És elhiszi, hogy nem a hazáért harcolt, de a keserű lúáb'ándulás bosszusz-omjától ösztönözve nem hajlandó többé elismerni, hogy haza mégis van, hogy ezt megvédeni szent kö­telesség, hogy ez a haza nemcsak a miénk, hanem az utódoké is. Hazatértek szegény harcosok, fegy­verük fénye mocsoktalanul ragyog, de fejüket nem köríti az ezerszer kiérdemelt győzelmi koszorú, jutalmat ott sem kap­tak, itthon is többet vártak és tengernyi szenvedésükért sokan bosszút akarnak állani az itthonmaradottakon. De lassan jó vitézek, értsük meg egymást. Voltak itthon csakugyan közöt­tünk olyanok, kik bűnös módon húzták ki magukat a kötelesség teljesítése alól, voltak piócák is, kik ravasz számítással szipolyozták ki keserves filléreinket, de volt itt egy olyan társadalom is, melynek csupán t»*_ri 4“k dobogott, amely lemondott a fehér Kenyérről, csak ti ne éhezzetek, lerongyosodott, hogy nektek jusson több ruha, adakozott, pedig maga is koldu* volt. Templomainkban ti érte­tek szállt az ima, hajlékainkban a ti ne­vetek csengett, lapjainkban a „mindent a katonákért“ jelszó virított. Ezerszer meg­sirattunk minden csepp kiomlott magyar vért, ezerszer megátkoztuk azokat, kiknek a háború csak a gazdagodás, a pöf- feszkedés, az ostoba gőg lajtorjája volt, ezerszer hívtuk az Istent, hogy áldjon meg titeket, verje meg azokat . . . Reánk nézve a háborúnak csak annyi örvendetes eredménye lett, hogy ti haza­tértetek. De most ti feleljetek hazaszerető magyar katonák, honnan és miért vetté­tek ajkatokra a vandalizmus átkos igéit? Egyesek bűnéért, rendszerek romlottsá­gáért szabad-é saját fajodat meggyülőlni, szabad-e a hazát elfeledni ? A letűnt kor­szaknak kétségen kívül megvoltak a so­kat emlegetett nagy tévedései, sőt voltak bűnei is, de ne hallgassuk el, hogy voltak erényei is. Tökéletesen felesleges, sőt határozottan káros ezeket az erénye­ket is a régi hibákkal együtt temetgetnl. Most minden büdös, ami a régi világból maradt, ami a régi világ jellemző saját­sága volt, aminek neve tradíció, pedig épen ezek a történelmileg kialakult nem­zeti sajátságok adják a magyar állam élő testét. Királyság nélkül ellehetünk, sőt emberi méltóságunk érzete meg is köve­teli ennek bukását, de a magyar állam- eszme megbukása után vajmi kevesen örvendünk a köztársaságnak. Félünk : annyira lefoglalja a jelent a múltnak te- metge.ése, hogy nem marad idő megala­pozni a jövendőt. Félünk, hogy ha még sokáig szegezhetjük ilyen módon kopor­sójába a „régi Magyarországot“, az utolsó koporsószeg beütése után nem találjuk meg az „uj Magyarországot.“ Ne keressetek hazatért katonák itt­hon ellenséget, kívülről jön az most is ! Ezer sebtől vérzik ügyi« ez a szegény Magyarország és ha ti is szúrtok rajta egyet, az lesz az utolsó, abba bizonyo­san belepusztul. Ne bolygassátok, ne for­dítsátok fel addig a régi rendet, mig meg nem alkottuk az újat. _________________Lig«ti Imre. Ta karékoskodjunk a villannyal. Az utóbbi napokban nagyon kellemetlen hírek szállingóztak városunkban a villany­világításról. Ugyanis o! :o’f terjed vr a hír és az igaz is volt, hogy oly kevés a város villamosmünél a nyersolaj, hogy már a tartály fenekéről ká­nállal kell meríteni és egy két nap múlva városunkban teljesen megszűnik a villanyvilá­gítás. Hála Istennek, hogy nem igy van. mert sikerült annyi nyers olajra szert tennünk, hogy városunk köz- és magánvilágitása — ha a villannyal takarékoskodunk — legalább hat hétre biztosítva van. Ha figyelembe vesszük, hogy mily rette­netes dolog lenne az, hogy akkor, amikor kő­olaj nincs, gyertya sem kapható, a város nem tudna villanyvilágítást nyújtani, ha meg gon­doljuk, hogy mi lenne ennek következménye a személy- és vagyonbiztonság szempontjából, akkor valóban borsódzik a hátuuk ennék gondolatára. Mindnyájunknak közösérdeke tehát az, hogy takarékoskodjunk a villannyal amennyire csak lehet és szigorúan betarteuk városunk h. polgármesterének a villamos világítás korláto- záeára vonatkozó rendeletét. A „Nagykároly! Keresztény Szo­ciális párt" szervezkedő gyűlése. Jámbor igék tüzes kirobbanáea remeg bele a lelkűnkbe, logikátlanul zakatoló agyunk valami csodálatosan lázas ée mégis szelíden lecsöndesülő várakozással teli. Simogató me­legség öleli körül a szivünket, csüggedt és bizó lelkünk alázatos és mégis büszke. Eszmék és végtelen perspektiváju elgondolások biztató realitásán csügg ragyogó szemünk. Riasztó végtelenségek és fárasztó messzeségek kuszáit, zavart szinü távlata fúródik bele agyunkba. Akarunk, de nem azt, ami mindennap maga­sabbra szökteti árnyékát köröskörül. Látjuk a megaláztatástól s a piszkos megrugdalástól elsaomorodott, szegény hazánkat a végtelensé­gek ijesztő mélysége felé rohanni á kiáltani akarunk, hogy féket az őrülten száguldó szen­vedélyekre. Ne szaladjunk sebes irammal a rettenetes felfordulásba és nyomorba, ideges

Next

/
Thumbnails
Contents