Nagykároly és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-03 / 1. szám

NAGYKÁROLY ÉS VIDÉKÉ Kérem a jó Istent, hogy engedje, miszerin a reánk kővetkező újévben vármegyénk közön­sége és tisztviselői kara jó egészség és fokozotl munkakedvvel menjen át, hogy azoknak a nagj feladatoknak, melyek megyénk kulturális, gaz dasági és közigazgatási terén reá háramlanak akadálytalanul megfelelhessenek. Egy boldog újév reményével üdvözlöm a bizottság tagjait s a közgyűlést megnyitom. Ezután a bizottság tagjai az egyes ügyeli elintézéséhez fogtak s a városunkat különösei érdeklő ügyek mikénti elintézését lapunk mull számában közöltük. Tudomásul vette a törvényhatósági bizott­ság a vármegyei legtöbb adótfizető bizottsági tagok 1912. évi megállapított névjegyzékét. A megüresedett dobrai, avasujfalui és nagy- kolcsi bizottsági tagsági helyek betöltésére nézve a választás határnapját január 30 ára tűzte ki. Jóváhagyta Felsőbánya, az avasi és erdődi járás községeinek, Gacsály, Koltó, Erdőszáda, Hagymáslápos, Mezőaranyos, Balotafalu és Sza- mosujfalu községek husvizsgálatról alkotott sza­bályrendeleteit, valamint Nagybánya vízvezetéki és csatornázási szabályrendeletét s még több községi ügyben hozott képviselőtestületi hatá­rozatot. Pál Lajos krasznabélteki lakosnak ki­irtott lovaiért 300 korona kártalanítási összeget, özv. Babucsák Lászlóné szülésznőnek 60 korona segélyt szavazott meg. Kötelezte Kölese köz­séget egy körorvosi lakás felépítésére. Több községnek tüzrendészeti szabályrendeletét, vala­mint a korcsmáknak vasárnapon zárvatartása tárgyában hozott határozatát jóváhagyta. Intéz­kedett a polgári elnököknek és orvosoknak az 1912. évi fösorozásra való kiküldése iránt. Cse- göld község tüzkárosultjai részére 300 korona segélyt szavazott meg. A községek beterjesz­tett költségvetései és zárszámadásainak felül­vizsgálása és jóváhagyása után a közgyűlést elnöklő főispán berekesztette. Az Orsz. Reform Club uj elnöke. Dárday Sándor v. b. t. t., az Országos Reform Club elnöke, székfoglaló beszédjének az általános választójogra vonatkozó részét érdemes megismerni minden magyar embernek, miért is azt a következőkben közöljük : Dárday Sándor a báró Bánffy Dezső, az Országos Reform Club elhunyt elnökének ma­gasztalt hazafiságáról röviden megemlékezvén, ekkép folytatta beszédét: Igyekezni fogok báró Bánffy Dezső szelle­mében eljárni s ezért annak kijelentésével foglalom el az elnöki széket, hogy bármely pártállás elfoglalása nem szolgálhat akadályul arra, hogy a politika reformkérdéseiben min­denkor radikális álláspontot foglaljunk el. Egyéni meggyőződésem szerint, a világ- egyetem küzdelmeiben csak egy erős állami alakulatban lelhetjük létünk biztosítékát. A magyar nemzeti állam erőteljes kiépítése, fejlő­dése ép úgy a mi érdekünk, mint érdeke Ausztriának és a dinasztiának is. Igaz, hogy a konzervatív politika azt hirdeti, hogy a mind­nyájunk által óhajtott erős magyar állam ki­építését veszélyeztetné az általános választói jog és szerintük e reform itt is oly bomlási processzust idézne elő, mint Ausztriában. Ám más a helyzet Ausztriában, mint ná­lunk. Az egységes magyar állam nem ismer Horvát-Szlavonország kivételével tartományi provinciális alakulatot. A partikularizmus ve­szélye tehát nem forog fenn, mert a nemzeti­ségi aspirációk csak az egységes magyar ál­lam törvényhozása utján számíthatnak érvé­nyesülésre. Valójában a konzervativek is ha­talmukat féltik, én nem féltem az egységes magyar államot és annak életerejét, mely az általános választójog által erejében növeked­nék, mert növelné a gazdaságilag és kulturai- lag legerősebb magyar fajnak asszimiláló ké­pességét és eltompitaná a nemzeti kérdések­nek az élét. Az általános választói jog az egyedüli módja annak, hogy hazánk polgárai a faji és nemzetiségi válaszfalak leomlásával egységes politikai nemzetté tömörüljenek, mert amig a politikai nemzet erkölcsi fogalma egy uralkodó fajnak lenyűgöző erejében nyilvánul, addig hiányozni fog az a morális, az az ideális ka­pocs, mely a politikai nemzetet faji és vallási különbség nélkül egybeforrasztja. t Volt idő, amelyben a birtokos-osztály ma­- gát tartotta egyedül az állam fentartójának, t j holott megfordítva, a hatalom bitorlásával tar- r' tóttá fenn magát a birtokos-osztály. Tartok- j tőle, hogy a hatalom osztályosai most is csak , hatalmukat féltik, noha távol áll tőlem, hogy jóhiszeműségüket kétségbe vonjam, ép úgy, i mint a birtokos-osztály annak idején szent I meggyőződéssel hitte, hogy egyedül ők az : állam fenntartói. De megváltoztak az idők! i A munka és tudás a birtoknál és vagyonnál t hatalmasabb tényezőknek bizonyultak. Hisz elég ha reá mutatok, hogy a földbirtok adója ■ 90 millió forinttal van kontingentálva. Ugyan i kérdem, mily quotiens ez a mi kétmilliárdos háztartásunkban ? Ebből teljes bizonysággal állapíthatjuk meg, hogy modern állameletünk ! követelményeit földbirtok és fekvő vagyon csak vajmi csekély részben képes kielégíteni! A i szellemi és fizikai munka, a tudás produktiv eredményei százszorta felülmúlják az ősterme­lés értékét, de azért ezen igazságnak a hirde­tése nem osztályharc és az általános választói jog követelménye nem tömeguralomra való törekvés, aminthogy nem is vezetett arra ott sem, ahol még a nők szavazati jogát is el- j ismerték. Mi az általános választói jog révén csak a haladás útjára akarunk térni. Mi le akarjuk törni a nemzet egyetemehez képest, a bár tiszteletre­méltó, de elenyészően csekélyszámu kiváltsá­gos családok és azok csatlósainak egyedural­mát, akik nem a munka, a tudás és szellemi fölény alapján, — hanem meghajolva az egyes kimagasló kivételek előtt — legnagyobb rész- j ben szolgalelküséggel és prätorianus hűséggel tülekednek a hatalomért, amely harc meg­akasztja a haladást, rombol, gyöngíti a gazda­sági erőket, aláássa és munkaképtelenné tette a törvényhozást. Ezen nem segíthet semmi­féle házszabályrevizió, sem fegyverszünet, a mely talán ideig-óráig a hatalmon levő párt­nak hasznára válhat, de nem gyógyítja a -i parlamentárizmusunkat, mert rég elis igazság az, hogy minden szervezet elpusztul, ha nem fejlődik. E fejlődésre és ezzel a par­lamenti viszonyok gyógyulására nincs más mód, mint az, hogy az általános, egyenlő és titkos választói jog révén a nép széles réte­geire, az egész nemzet egyetemére kell tá­maszkodnunk. Meg kell törnünk azoknak a politikai ha- ! talmát, kik azt a maguk részére hasznosítják. | Tartozom azonban az igazságnak annak í konstatálásával, hogy ezek alatt nem értem j az arisztokrata családokat. Ezek auliku- j | sok voltak és inkább ellentétben állottak í a hatalom kezelését hajhászó apró potentátok- kai. De mi nem az érdekközösség kötelékébe felvett érdemes honorátiorokban és egynémely nemzetiségi apostatában keressük szövetsége­seinket, hanem a jogegyenlőség radikálizmusá- i ban. Ki meri azt kétségbe vonni, hogy nemzeti i I életünk fejlődésében visszaesés mutatkozik a I korszakot alkotó 1848-iki radikalizmushoz ké- I pest, amikor a magyar nemesség a saját önző i érdekeit önként dobta oda a nemzet felsőbb ér- i dekeinek, a közérdeknek javára. Ezen vissza- i esés ellen küzdünk, midőn azt mondjuk, hogy < az egységes magyar állam a nemzet igazi szük­séglete és érdeke nem abban áll, hogy kizáró- i lag egyik részének uralma biztosittassék. A I nemzettest ezen önző része távolról sem iden­tikus a magyar fajjal. Én Petrovicsot ép oly < jó magyarnak tartom, mint Petőfit s előttem ! Schädl Ferenc ép oly jó magyar, mint Toldy i Ferenc. A nemzet azon része alatt, mely a < nemzet érdekét a saját osztályuralmának biz- « tositásában keresi, azokat értem, akik nem az < egyenlő munkában, nem a tudás megszerzésé- s ben s hatalmában, hanem származásukban ke- s resik és találják is érvényesülésüket. 5 Balgaság lenne azt állítani, hogy ez kivétel i nélkül állana, mert hiszen ép a kivételek erő­sitik meg a szabályt — sőt megfordítva azon « a téren, amelyen leginkább észlelhető korsza- ( kunk haladása — az anyagi és műszaki ver- i seny terén az arány is megfordítva áll, mintha f csak konkáv és konvex tükörben szemlélnők j társadalmi viszonyainkat. Igaz, hogy egyik ép oly torzkép, mint a £ másik! A sugártörések játéka ez, melyre az e elfoglalt álláspont bir nagy befolyással és ép r ezért semmi sem képezheti objektivitásomnak £ csalhatatlanabb bizonyítékát annál, hogy magam \ ■ nyilvánítom torzképnek a szélsőséget. De vajjor , | szélsőség-e vagy nem, a cáfolhatatlan igazság | az, hogy korlátolt választási rendszerünkből kikerülő képviseletünk nem felel meg az egész nemzet igaz akaratának, melynek csak az olyan képviselőház felelhet meg, mely az egész nem­zet igaz és közvetlen részvételevei alakul. Radikálisok leszünk, azonban nemcsak a jogegyenlőség követelésében, hanem radikálisok leszünk a magyar nemzet, az egységes magyar állam létalapját biztositó kötelességek megsza­vazásában is. A mai radikalizmusnak nem lesz sem a képviselőházban, sem azonkívül a bábeli zűrzavaroknak támasza, mert a magyar állam egységének biztosításában is radikálisak va- I gyünk. Ebben állott volna bizonyosan boldo- 1 gult elnökünknek, báró Bánffy Dezsőnek poli­tikai végrendelete is, ha tényleg hagyott volna hátra politikai végrendeletet. Harcunk nem irányul egy párt ellen sem, hanem követeli a mai elavult pártformációk olyan újjáalakítását, hogy a pártalakulások nemzetünk szükségleteit, a való élet törekvé­seit tükröztessék vissza és hazánk gazdasági fellendülésére való intenzív gondolkodás, vala- j mint a népjóléti követelmények ápolása elő­térbe jussanak. A mi korlátolt és korrupt választójogi rend­szerünk kifolyása, hogy a párthüség zsarnok­sága minden meggyőződést és szabad véle­ménynyilvánítást megbénít. Állítom ezt párt- | állásra való vonatkoztatás nélkül. A mi korlátolt választási rendszerünknek kifolyása az, hogy választáskor a jelöltek s hangsúlyozom, hogy bármely pártnak a jelöltje, j nem meggyőződésének követésére, hanem a párthüségre esküszik; mert választási rendsze­rűn k folytán pártkülönbség nélkül az előzetesen kijárt és kieszközölt morális támogatás — nem is szólva az anyagi támogatás nyugtázásáról — párthüségre kötelez. Sehol a világon, csak ná­lunk képez sacrilegiumot a pártállás változta­tása, mert az legtöbb esetben tényleg becsü­letbeli kötelezettség megszegésével jár. Az ilyen pratoriánus hűség jellegével biró párthüseggel szemben a meggyőződés követése nálunk meg­bízhatatlanságnak bélyegeztetik, mert korrupt választási rendszerünk folytán a párthüség ná­lunk becsületbeli kötelezettséggé fajult ! Még a magyar nyelv etymologiája is a „pártütés“ szókincsében történelmi fejlődésünkből vett oly kifejezéssel rendelkezik, melyet semmiféle más nyelven kifejezni vagy lefordítani nem lehet. Jól tudom és ki ne tudná azt, hogy a parla­menti kormányrendszer megkívánja pártalakulás szervezetet, amely bizonyos pártfegyelmet tesz szükségessé. A pártalakulásnak azonban esz­ményi alapon kell nyugodni. A meggyőződés tisztaságára és nem a pratoriánus hűségre fek­tetett pártalakulás eszményi alapja mellett el fog enyészni az erőszak gondolatának vakme­rősége, mely csak oly pártalakulás mellett fo- gamzhatik meg, mely a prátoriánus hűségre letett esküvel összetoborzott többségre támasz­kodik. A történelem tanúságai hitet tesznek arra, hogy az eszményi alapot nélkülöző több­ség szüli a kisebbségek obstrukciós ellenállását, amely immár majdnem a parlamentarizmus csődjére vezetett. Ezen nem segíthet semmi­féle házszabályrevizió, nem segíthetnek kicsi­nyes háziszer ■'•c, mert parlamentarizmusunk halálosan sulyc betegségben sínylődik. Az általános, egyenlő, titkos választójog az egységes magyar állam létalapjának biztosítá­sára létesíteni fogja azt a morális, azt az ideális kapcsot, mely a politikai nemzetet faj- és vallási különbség nélkül egybeforrasztja, mig a lenyügözés politikája elkeseredést szül és csodálatosképen nem is megfékezett nemzeti­ségi elemeknél szül elkeseredést, hanem azon szinmagyar elemeknél, amelynek állítólag nem­zeti érdekében tartjuk fenn a korlátolt és kor­rumpált választási rendszert. Kell-e ennél cáfolhatatlanabb bizonyíték arra, hogy a választások alkalmával hamis cégér alatt folyik a bor. Nem a közjogi alap­nak, hanem az uralkodó-pártok hatalmának fentartására van szükség a korlátolt és korrum­pált választásokra. Amig más államokat a polgári munka és a polgári uralom a kapitalizmus nívójára emeli, melynek produktivitása a megfeszített munka és tudás erejében rejlik, addig mi az agrárius őstermelés primitiv gazdasági fokán vegetálunk, az Isten áldását az időjárás esélyé-

Next

/
Thumbnails
Contents