Nagykároly és Érmellék, 1914 (5. évfolyam, 1-17. szám)

1914-01-03 / 1. szám

V. évfolyam. Nagykároly, 1914. január 3. 1. szám. Nagykároly és Érmellék A Nagykárolyi Kereskedő társulat hivatalos közlönye. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagykároly, Széchenyi-utcza 20. szám. („Kölcsey-nyonida r.-t.“) Hirdetések szintén ott vétetnek fel. )#=- Nyilttér sora 50 fillér. Főszerkesztő: D R. VETZÁK EDE. Felelős szerkesztő: Főmunkatárs: DR. BORODY DEZSŐ. DR HEGEDŰS ISTVÁN. Laptulajdonos : KÖLCSEY NYOMDA R.-T. S*S” MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON. A LAP ELŐFIZETÉS! ÁRA: Egész évre........................................8 korona. Fel évre ............................., . . 4 korona. Ne gyed évre...................................2 korona. Eg y szám ára..............................20 fillér. Mö gött ünk—előttünk. Óesztendő—ujesztendő. Alig választja el a kettőt egymástól valami s mégis mily nagy közöttük a különbség. Van akkora, mint a halott és az élő között. Egyik a múlté, a másik a jövője. S mi áll közöttük? Talán egy perc, vagy egy félperc, vagy inkább egy pillanat? Föl­tétlenül csak egy pillanat, amit azonban senki sem mer határozottan megjelölni. Vagy ki mer az órák pontosságában pillanatnyi különbségig bízni? Nemcsak a maga 3 évre szavatolt lapos órájában, hanem bármelyik emberi csinálmányu órában ki mer bízni, mikor egymásba váltódik az idő? Kezünkben a remekbe készült szerkezettel, bizalmatlanul, tájé­kozatlanul állunk az örökkévaló idővel szemben s csak tapogatózva, sejtve tud­juk, hogy a szorosan kapcsolódó újév mikor öltődik bele a már mulandóvá lett évbe. A sejtelmünk fölé tompító, puha takarót vonunk sötétből, mikor világosan látni úgy sem adatott módunkba. Szilveszter éjfélén eloltjuk a lámpákat. Igyekszünk vele, hogy bele ne késsünk az uj évbe s jól utána engedünk, ne­hogy megelőzzük a világításunkkal az uj évet. Éjfélre eloltjuk a világot s mikor már jól megültünk a sötétben, mikor biztosak vagyunk benne, hogy belefog­laltuk a nagy pillanatot, felvirrasztjuk magunkat. Nem tudjuk hajszálnyira, hogy hova álljunk, de odaállunk a mesgyére, hol egymásnak hátat fordítva áll a két év. A határon egy testté szorosulva, de két arccal, múltba és jelenbe nézőn áll az ó- és az újév. Talán a szilveszteri állapothoz, mi­kor lelkűnknek egy része a múltba, egy része a jövőbe néz, semmi sem fogható találóbban, mint a Jánusz lényege. Ez az ókori isten, a mindent megíestesitő ókori embernek ez a zseniális alkotása a nagy elválasztódások istene. Mint ilyennek, két arca volt, melyek éppen ellenkező irányba néztek. Az egyik arc öreg, szakállas volt, ez a múltba nézett, vele átellenben a fej másik oldalán levő arc fiatal volt és előre, a jövőbe nézett. A kétarcú Januszt eleinte a folyton egymásba folyó s egy­másnak hátat fordító idő nehezen fel­fogható lényegének érzékitésére használta az ember. Később azonban odakerült minden olyan helyre, a hói egymással ellentétes lényegü területek átléphető kö­zelségbe kerültek egymással. A nagyon ellentétes, mégis nehezen elhatárolható területek küszöbénél, bejáratoknál, ahol a nagyon ellentétes lényegü „kint“ és „bent,, a küszöbön találkoznak, a kétarcú Jánusz szobra állott. Jobban találó megtestesítését el se képzelhetjük a Szilveszter éjben össze­növő két évnek, mint Jánusz kétarcú fejében, melyről egyik oldalon az óév megszakállasodott, emlékekkel terhes arca, másik oldaláról az ígéretekkel, csalárd­ságokkal teli újév fiatal képe néz felénk. Mit látunk e két arcról? Az öreg 1913. év halálos fényű szeméről vissza­tükröződik a szemrehányásunk, mellyel őt illetjük. Arca a mindenkori óévek szo­morúságánál több szomorúságtól öreges, megviselt. Mint aki magában hordja végzetét, elkerülhetetlen vétkek elköveté­sének bünbánatától megtört. Az újév arca fiatal, reményteljes, de megbízhatatlan. Mindamellett sok jót vá­runk tőle. Majdnem az elmúlt év minden bűnének jóvátételét. Legalább is úgy érzi igazságérzetünk, hogy a legrosszabb év után, némi vigasztalódásul, jó esztendő­nek kell következnie. Szinte azt érezzük, hogy ime, ez az uj év lekötelezettünk. Elődének bűnei arra kötelezik, hogy jó legyen hozzánk. Isten tudja, talán a bi­zalmunkat veszitenőnk el, ha az újév nem számol e kötelezettségével. Nem, nekünk olyan drága ez a bizodalmunk, mellyel az uj esztendőhöz fordulunk, hogy nem is gondolhatunk annak az el­vesztésére. Érezzük, hogy magunk iránti kötelességünk az uj esztendőben bizni. Ezzel tartozunk a hitünknek, mely azé, ki felette áll az időnek. Talán jöhetnének egy év elmúltával uj csapások, miket eltudnánk viselni, ha csak egy évig éreznők a megkönyebbü- lést, amit ettől az évtől várunk. (Ss.) Ya banque. irta: Fehér Ákos. Rényi, a zseniális fiatal mérnök, kit egy indiai vízműhöz szerződtettek — lehangoltan, bágyadtan, valamelyes balsejtelem hatása alatt, szinte babonás félelemmel eltelten nézte azt az egyszerű papírlapot, amely a vizmütársaság angolszövegü feltételeit tartalmazta. Talán már ezerszer is elolvasta s a legutolsó betűig a fejében volt már az elfogadólevél minden egyes sora vésve, de azért valami titkos ösztön azt diktálta neki, hogy újra meg újra a kezébe vegye. Amig az elfogadólevél nem volt birto­kában, millió tervet kovácsolt fantáziája, miket majd a mesék világában, Indiában, mind valóra válthat. Képzeletében már látta magát, mint úszik a dicsőség fényárjában. Látta a világra­szóló esemény híreit papírra vetve s az ő nevét, mit milliók a csodálat hangján mernek csak kiejteni. Boldog volt. Hiszen a szerelem édes álmát a dicsőség, a hir, a dicsvágy álmaival keverte össze, amely keverékből a boldogság­nak, a megelégedettségnek képe kápráztatóan csillogott feléje. Most azonban már jobban sze­retné, ha a fényes álmok sohasem öltöttek volna valóságot. Maradt volna csak álom mindörökké, hogy rá egy nagy hivatás vár méssze-messze Ázsiában, a Gangesz ciprusos partján . . . . Amint az elfogadólevelet nézte, mintha egy képzelt árny, egy hosszú fekete vonallal szelte volna ketté a teleirt ivet s mintha egy hang súgta volna a fülébe: — Lázálmai vannak, mérnök ur! Én soha­sem egyezem bele abba, hogy agyába egy olyan gondolat fészkelje be magát, amely gon­dolat a szívnek korlátokat akar szabni. Én sohasem tudnám rászánni magam, hogy balga álmai után futva kövessem Önt. Talán — ha bizonyosan tudnám — ha csalhatatlan bizo­nyítékaim lennének, hogy nem valami rettene­tes ellenféllel kellene felvenni a harcot: akkor talán még követni is tudnám a csodák világába, bármily kevés lenne az az idő, mit az ellenfél­től ellopva, nekem szentelne . . . Kábultan tolta el magától a papírlapot és sötéten bámult maga elé. Kételyei támadtak a nővel szemben, aki már félig meddig jegyese volt. Ő úgy álmodta azt a merész álmot, hogy a szebbik fele majd a csodák világában fog valóra válni, amikor a dicsőségaratta babérokat mind odarakhatja annak a kedves leánynak lábai elé, akit legjobban szeret az egész vilá­gon. Eddig sohasem jutott eszébe gondolkodóba esni afelett, hogy: vájjon elég erős lesz-e a szerelme annak a leánynak ahhoz, hogy őt dicsszomjas utján egy messze, ismeretlen világba követni tudja . . . Lelkében egy kész elhatározással, szinte öntudatlanul engedelmeskedve egy benső sugal­latnak, követte a hatalmaskodó érzés parancsát s azon vette észre magát, hogy utón van. Szinte gépies gyorsasággal rótta a hosszú utat, amelyet jegyesének lakásáig meg kellett tennie. Már majdnem éjfél volt, de mit törődött ő most az idővel, hogy illik-e, nem-e ilyen időben láto­gatást tenni. Számára csak az volt a fontos, hogy ma, még ma biztosat tudjon. Alig válasz­totta el negyven lépés kedvesének lakásától, amidőn annak rózsás fényben úszó, kivilágított ablakait megpillantotta. Mintha ütés érte volna a fején, megtántorodott. Csak egy pillanatig tartott, aztán leküzdve gyöngeségét, fokozottabb erővel ment előre. Hónapok óta nem játszott a jegyese s most mégis, mintha bent valaki ját­szana a zongorán. Kábult agyába, mint a villám csapott le a gyanú, a féltés s képzeletében már látni vélte a riválist, amint a zongora fölé hajolva hallgatja Shopin mazurkáit. A csábos akkordok tisztán szűrődtek át a nyitott ablakon s Rényi a hanghullámok áradatában elkábultan,

Next

/
Thumbnails
Contents