Nagykálló és Vidéke, 1919 (21. évfolyam, 1-46. szám)

1919-01-05 / 1. szám

január 5. NafjrMHó 6s Vgjáico a • HÍREK. Or. Soré.; János ügyvedet, várme­gyei aiügyészt Szabclesvármegye ko?- mánybi'.t®;-! főügyésznek nevezte ki. Egy műké karina értékű áru. Gá­bor József műegyetemi hallgató a Nép- tanáes mngbizása alapján a Népruhá­zati Bizottságtól textil, — kész férfi és gyermek ruha, — bőr, — kész ci­pő és a Zsirközponttól zsirközponti arukat több mint 1 millió korona ér­tékben esaközölt ki. Leszállittatása a Néptanáes elnökségének intézkedése alapján folyamatban van. Egy tartály petróleum kérése. A Néptanacs, a németkatonák leszerelése folytán, egyik alföldi varosban rendel­kezésre álló petróleum mennyiségből, egy tartállyal kért a járás petróleuaa szükségletének kielégítésére. A válasz késik. A Színházi Élei Incze Sándor népszerű hetilapja e héten páratlanul változatos tartalommal jelent meg. Cikket írtak ; Szép Ernő, Lakatos László, Pauüni Béla, Melnár Jenő. A művészvilág ismart kitűnőségeit sike­rült karikatúrákban mutatja be Fdks Jenő. A rendes rovatokon kívül Intim Pista, heavers, mozikrsnika, — közli a szám a »Nátha<r cimü egyfelvonásos színdarabot. Egyes szám ara K 1 '20. Előfizetési ár egy negyed évre K 12 — 50 Kiadóhivatal Erzsébet kőrút 29. Eljegyzés. Dr. Szabó Károly nagy- kállói szoigabiró eljegyezte Dános Mária urleányt, — Dános Miklós miniszteri osztálytanácsos leányát. — Gratulálunk. 10 klg. talp és ahhoz szükséges felső bőr. A b&r központ értesítette az ipartestöiet elnökségét, hogy minda­zon cipész és csizmadia mesterek, kik hasban voltak 10 kíg. talp és ah- hcz szükséges felső bőrt kaphatnak maximális áron. Eddig 16 mester je- lentkezett vásárlásra. Városunk »Ifimi iskolaiba» és álla­mi fágimnáziumábfts a tanítás a kato­nák beszállásolása miatt ajabb intézkedé­sig szünetel. • A «lazd&ker vasárnapi közgyűlé­sén az afaps-jfebályek áli.vGttattak meg, 5 a mar dobi: alakúié közgyűlésen megválasztó ú i Nstikar irMlé as alap­szabály 4 ' ' i-:.n e gyűlésen szám­vizsgalébizot': \ tartok - választattak »ég. B zoltsar a gok 1 • • u. k ; B. Kiss Sándor, Lőrinc y Endre, Imre János. A SMCláláaviiakrafa pirt uj ottho­na. A sdciaidc-nukrata partnak a Ko­rona h-Jyi egei szűrnek bizonyultak. Mag fele e hely n n l étéb en előállott kényszerhelyzet miatt a párt a vá­rosháza deli szárnyának üres helyisé­geibe költözött be. Székely ezred városunkban, a ha­dügyi kormány intézkedésére Erdély­ből a megszálló románcsapatok elől a j katonaság kivonatott, az I-ső székely j ezred e hét első napjaiban városunkba I érkezett s a főgimnázium, — interná- tus, — a felekezeti iskolák, és közsé­gi óvoda tantermeiben szállásoltalak el. Maximális árak eltörlése Nyíregy­háza város heti piacán a maximális árak eltöröltettek. Hatszál ksronáról 20 koronára esett a cirokszakái ára. — Az állat- bőrök szabad forgalmúak. —- A házi­gazda részére 200, családtagok részére 100 szál dohánypalántát ültethetünk kertünkbe koronájával. — Állami mű­trágya gyárakat állítanak és a műtrá­gyát monopolizálják. — Vegyünk ol­csó katonalovakat, a vármegye szék­helyén árverezik. A NemzetSrség karácsonyi meg­kétszerezett napi zsoldjára gyűjtés ut­ján befolyt 2045 kor., mely összeg­ből kapott a Nemzetőrség 1596 kor., a csendőrségnél próbaszolgálatot telje­sítő 6 katona 180 koronát. A még fentmaradt 269 korona a Polgárőrség folyó kiadásaira fordittatott. Kindenaíp van ismét vallatunk, a Néptanács átirt a debreceni üzletveze- leséghez, hogy a nyiradenyí vonatot mig a forgalmi korlátozás tart, no egy napon járattassa a mátészalkai vonat­tal. A Néptanáes kérelmét az üzletve- zetőség teljesítette. így most a máté­szalkai vonat párosszámu napon twegy Nyíregyházára, s páratlanon jön vissza, — a nyiradonyi pedig páratlan számú napon megy és pároson jen vissza. Műkedvelő előadás. A szociálde­mokrata párt választmánya egy mű­kedvelői előadás tartását határozta el, s ennek előkészítésével : Huszák György, Kendaes Pál és Seszták Györ­gyét bízta meg. Terménykészlot összeírása. A mal­mokban vámőrlés folytán összegyűlt termények összeírását a Néptanáes Mandel Hermanra hízta. E készlet a közellótettak januári szákségletére for- dittatik. Mulatság. A Nagykállói Nemzetőrség és Fi­atalság által dec. 26-án rendezett tánczmulatság párját ritkító sikerrel folyt la városunkban. A nagy torna­terem zsúfolásig telt meg mulató ifjú­sággal. Anyagi sikere mellett elisme­résre méltó az a szép. rend, mellyel nagy mérete dacára ez a mulatság le­folyt. A mulatságon fslúlfizettek : Rézler Gábor 46, Mandel Hermon 46, Dr. Kelen László 46, Pelséczy Bé­la 46, Frisehmann Bertalan 46, Gábor József 46, Tenke Ferencz 46, Hart­mann Mór 30,Nánássy Andor 36, Klein Adolf 36, Kun Mátyás 30, Gyöngyös 30, Dr. Gödény Sándor 30, Rác Ma­nó 26, Dr. Stróbl Willibald 20, Fuchs András 20, Deutsch Mór 20, Stern lg- | nácz 20, Weisa Jenő 20, Dr. Vadász | Ernő 26, Mandel Sándor 20, Kun Im- j re 20, Túri Sándor 20, Zinger Ferenc I 20, Deutsch Bertalan 20, Dr. Bertha Jenő 20, Dr. Rubovits Arthur 20, Gold- berger Sámuel 20, Pap István 20, Szabó Bözsiko 20, Kupíerstein Ignács 20, Demeter Mihály 20, Ster« Mór 20, Hartmann Béla 16, Ifj. Lesskó József 16, Ifj. Sántha Béla 16, Torma And­rás 16, Waisz Aladár 16, Argyeláa János 10, Ifj. Bereszky József IS, Friedman Emil 16, Gáspár Endre 16, Ifj. Halmy Gyula 16, Bogdán/ Jóisef 16, Dr. Sőrés Jáaos 14, Ifj. Bereezky János 12, Mosolygó László 12 bor. felyt. köv. Fddős titrketitö : Sarkniy Jé—j. lTyilMcp. S rovat alatt köclöttckért itat* vállal folelfa- ságet sem i szerkesstf, cam a kiadó. Tisztelt Szerkesztő úr! A Nagykálló és Vidéke 29-ik szálú­ban Nyíregyházi Villamossági réssvóny társaság egy hirdetményt kdzélt, e mely szerint Újhelyi István einládi okok miatt, iiletvs kaiéi siet Miatt megbízatásáról lemondott, sajnos ugyan Újhelyi István mig moghinva is volt ő talán egy lakásba sem ment be vagy egyetlen oszlopra som ment fel soha, mert nem köanyt ember és rendesen 8 teljesen képzett műszaki segéd állott rendelkezésére, sajnos, hogy a 8 ember közzil egy i ember sem tudott annyit a villanysze­reléshez, mint a mi a nagykállói fo­gyasztó közönséget ki elégítené a mun­kával, hanem az állásáról lemondott Újhelyi István helyébe Molnár Albert szerelőt kellett Nyíregyházáról ki kül­deni. Nagyon heiyes, kegy többen va­gyunk és Eiseie úr meg is szabta o munka diját, például a szereiének, ha lakásáról a vasúti venddgléblz kelt menni egy úzed patront betenni a vendéglős Klein urnák igen drága less, mert elindulástól haza térésig óránként 3 kor. 50 fillért kell fizetni munka díjba még ezen a sikos utón vagy nagy sárban odáig kimegyon, legjobb volna, ha a szereli ur az óráját meg állítaná, vagy lísele úr az ilyen kosz- szu utakhoz egy motort is volna szi­ves Ny hegyhátéról iekttldeni, muri akkor egy uzei patron li-szlrüs ár­ba is bele fog kerülni. Vagy Fiseh Beraáth urnák a munkadij épen két- anyi lesz mint a munka. így a sze­relő ur egy nap alatt 12 óra munka iáé helyett 80 érát is lesi képes egy nap folyamán csinálni, amit a fogyasz­tó közönségnek feltétlen meg kell fi­zetni. »Sok kicsi sokra *jtu Tisztelettel egy Vilíanysztreli. Villannyal világítható 2—3 szobás kiadó la­kást keresek. Jakab Sándor adóhivatali ellenőr.

Next

/
Thumbnails
Contents