Nagybányai Hírlap, 1917 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1917-01-03 / 1. szám

1917. január 3. ______ Nemes szivek sok ezerjéből Épül a szörnyű hekatomba, És annyi eltört szépség, jóság Egy véres, átkos, bús balomba’ . . . Krisztus vére szivemre csordult: Magasra csap ma hitem lángja, Szeretném lelkem belesimi Egy jajos, forró Miatyánkba, Oltárra tenni áldozatként Szivemet, hogy az legyen vértjük S megvédjen, váltson minden testvért: Ma,szeretnék meghalni értük! Dr. Hegyi István. Évfordulónk alkalmából igen tisztelt mun­katársainknak és szives olvasóinknak békességes uj esztendőt kívánunk. Katonai kitüntetés. Király Ő Felsége S p i s z György népfölkelő főhadnagynak az el­lenség előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül újólag legfelső elismerését nyilvánította. Kitüntetés. A király Őfelsége G e 11 é r t Bé­la 16-ik huszárezredbeli főhadnagynak az ellen­séggel szembe tanúsított vitéz és eredményes ma­gánlakása elismeréséül újólag legfelső elismerését nyilvánította Uj orvos. Dumbravicsán Sándor, városunk szülöttét f. hó 23-án a budapesti egyetemen az összes gyógy tudományokban doktorrá avatták. Uj ügyvéd, dr. Török Sándor az ügyvé­di vizsgát letette. Irodáját városunkban szándéko­zik megnyitni. /. Révai Károly. Nagy örömmel jelentjük kö­zönségünknek, hogy a Petőfi-társaság Révai Ká­roly költőnket múlt hó 20-án, 18 szavazattal tag­jául választotta. Ez az örvendetes esemény igazán nagy örömünkre szolgál, amennyiben mi ebben a fényes kitüntetésben, a legilletékesebb helyről jövő elismerést és az igazi kiválasztást látjuk. Az iga­zat megvallva koszorús költőnk ezt a fényes kitün­tetést nagyon is kiérdemelte, mert akik őt köze­lebbről ismerjük, nagyon jól tudjuk, hogy hosszú évtizedeken keresztül mennyire törhetetlen igyeke­zettel és határtalan lelkesedéssel művelte költésze­tünket, amelynek legelső lánglelkü apostola a hal­hatatlan emlékű Petőfi volt. Lapunk volt h. szer­kesztője igy egyszerre nagy emberré lett, érdeme szerint bejutott a halhatatlanok közé s székfogla­lóját valószínűen február vagy március elején fog­ja a Petőfi-társaságban megtartani, Úgy hisszük, egész Nagybánya őszintén óhajtja, hogy hosszú időkön át legyen Révai a nagynevű társaság tag­ja és gyönyörködtesse lelkes magyar közönségün­ket az ő remek verseivel. A gratulációk minden­felől megérkeztek. Nagybánya büszkén vallja ma­gáénak a költőt s őszintén örvend a szép kitün­tetésnek. Budapestről is érkeztek sürgönyök. így Zemplénitől: „Petőfisía üdvözöllek Árpád". Jakab Ödöntől: „Gratulálok“. „Az igazán megérdemelt sikerhez szívből gratulálok. Ike.“ Zichy Géza gróf­tól, aki ezt sürgönyözte : „Örömmel jelentem, hogy megválasztottuk 18 szavazattal. Zichy Géza gróf.“ Az Orlowszky Frigyes fogúim, tanár által rendezett hangverseny szerdán zajlott le a Lend- vay Színházban. Jól eső érzéssel állapítjuk meg, hogy igen szép számú intelligens közönség vett abban részt annak dacára, hogy az előtte való há­rom napon a karácsonyi ünnepek és a folytonos mozi előadások állandó és eléggé élvezetes szó­rakozást nyújtottak. A megnyilvánult nagy érdek­lődés máskülönben indokolt is volt, mert olyan él­vezetes és minden tekintetben oly lélek emelő mű­vészi dologban volt alkalmunk gyönyörködni, a- milyenekben igazán csak nagyon ritkán lehet ré­ti _____ Nagybányai Hirlap szünk. A huzamosabb ideig emlékünkben maradó művész estély, tekintettel az erősen csurgó esőre, csak néhány perccel kilenc előtt vehette kezdetét a műsor amaz első számával, melyben maga a hangverseny rendezője gyönyörködtette Soltész Elemér szép zongora kísérete mellett a tapsokban nem fukarkodó hálás közönséget. Ezután Almer Anna gyönyörű technikájában gyönyörködött a kö­zönség, akit szintén hatalmas tapsviharral jutalma­zott. A műsor harmadik száma, amelyet nagy ér­deklődéssel várt a kösönzég a legnagyobb sajnálat­ra elmaradt. Az eme számmal ért veszteségért a 4-ik számmal törekedett pótolni a nagy közönsé­get Kovács Lajos, a Domokos László kifo­gástalan zongora kísérete*meilett, ami — ítélve a frenetikus taps orkánból, valamint abból, hogy a lámpák előtt is megkellett jelennie, — kiváló mó­don sikerült is neki, mert bámulatosan szép já­tékával a nagyszámú hallgatóságot teljesen magá­val ragadta. Ezután következett az 5-ik szám, melyben Orlowszky és Damokos a Gol- tcrman I. konctertjét adták óriási tetszés mellett. A hatodik számban Damokos László került is­mét színre igen ügyes játékával, amikor is kitűnt, hogy a művész-növendék jövője nagy reményekre enged következtetni, mivel nem csak kíséretei, de já­téka is eléggé kiállották a kritikát. Ezután a leg­utolsó szám következett, melyben Haydn 10. vo­nósnégyese került sorra. Ez a szám méltó befeje­zése volt a műsornak, melyet a nagy közönség feszült figyelemmel hallgatott s befejeztével hatal­mas taps viharban részesítette a művészeket, kik közül az első hegedűt Kovács Lajos, a hege­dűt Németh Béla ; a mély hegedűt dr. Homo- 1 a László ésa gordonkát Orlowszky Frigyes ját­szották nagy precizitással és kiválóan finom össz- játékkal. Az estély 11 órakor ért véget és 560 ko­rona bevételt produkált. Mólyen tisztelt vendégeimnek, jó barátaim­nak és ismerőseimnek boldog uj évet kívánok Rumpold Gyula központi szálloda tulajdonosa. Királyunk imája gyűrűk. Az Országos Had- segéiyző Bizottság igen Ízléses gyűrűket hozott forgalomba felejthetetlen emlékű jó királyunk: A ki­rály imádkozik című közismert képének domboru- nyomásával. A gyűrűk, amelyek ezüstből készülnek és 2 koronáéit rendelhetők meg a fent nevezett bizottságnál (V, Képviselőház) már eddig is tete­mes összeggel gyarapították hadban elesett derék katonáink özvegyeinek és: árváinak segélyalapját, A bizottság bizton reméli, hogy most, amidőn ne­mes királyunk eltávozott az élők sorából, nagykö­zönségünk még melegebben karolja fel e hazafias vállalkozást, ,a mivel nemcsak a nemes célnak ál­doz, de szép emléket szerez magának a fenkölt király arcmásában is. Karbid mérgezés. Karácsony szombatján történt a megrendítő szerencsétlenség, melyszerint a Sveicer utcában egy családban 4 gyermek pusz­tult el karbid mérgezés folytán. Ez is a háború szerencsétlensége, mert ha'petróleum Ínségben nem szenvednénk, nem kellene e féle veszedelmes vi­lágiló anyagokat használni az embereknek. A vizs­gálat különben folyamatban van. Nem lesz zsemlye. Jelentettük, hogy a köz- élelmezési hivatal felvetette azt a gondolatot hogy a pékek bizonyos feltételek mellett ismét süt­hessenek zsemlyét. Úgy értesülünk azonban, hogy ez a terv nem nyerte meg a kormáy tetszését. A zsemlye sütését nem engedik meg és egyelőre minden marad a régiben. Kimutatás Nagybánya sz. kir. r. t. város területén 1917. évben tartandó országos külső ba­romfivásár és belső kirakódóvásár határnapjáról: I. Pál — vásár. 1917. január 15-én külső barom­fivásár, január 16-án belső kirakodóvásár. II. 0- culi — vásár. 1917. március 12-én külső barom- vásár, március 13-án belső kirakodóvásár. III. Ur- napi — vásár. 1917. június 11-én külső barom­vásár, junius 12-én belső kirakodóvásár. IV. Ist­ván királyi — vásár. 1917. augusztus 27-én kül­ső baromvásár, augusztus 28-án belső kirakodó- vásár. V, Mártonnapi — vásár. 1917. november 12-én külső baromvásár, november 13-án belső kirakodifHísár. Az országos vásárok d. u. 6 óra­kor véget érnek. Nagybányán, 1916. évi nov. 20. A város tanácsa, dr. Makray Mihály polgármester, Égly Mihály főjegyző. Harisnyák papirosból. Már a háború ki­törése elölt megpróbálkoztak azzal, hogy a papi­rost a textilszakmában nyersanyag gyanánt fel­használják. így születtek meg az úgynevezett tex- ’ tilózezsákok, melyről, mig bőven volt Európában juta, seifki sem akart hallani, éppen úgy, mint a papirosból szőtt szőnyegekről, mert sem elég szé­pek, sem elég tartósak nem voltak. Azóta megis­merkedtünk a papirosspárgával, legújabban pedig azzal kísérleteznek, hogy papirosfonalakból haris­nyákat kössenek és szőjjenek. Több német és egy­két monarkiabeli gyárban is folynak ezekkel a kí­sérletek, melyekről szakkörökben az a hir, hogy kitünően sikerültek. Egyelőre csak silányabb mi­nőségű, olcsóbb harisnyákat csinálnak papirosból, de ha sikerűi egészen vékony papirosfonalat is e- lég erős minőségben előállítani, hogy legalább a lábfejeken és sarkokon duplán lehessen kötni, mint a flór-selymet vagy gyapjufonalat, a legfinomabb harisnyák is' fognak papirosból készülhetni. A román gabona zsákmány. A világhá­ború folyama alatt a legnagyobb termény-zsákmányt a központi szövetségesek Romániában ejtették, mert itt ötven millió hektoliter búzát, kilenc millió hek­toliter rozst, hét és fél millió hektoliter árpát és nyolc és fél millió hektoliter tengerit kerítettek a hatalmukba. Az összes zákmány tehát 75 millió hetolitert tesz ki, mely körülbelül a felét teszi Ro­mánia múlt évi egész termésének. A „Vasárnapi Újság“ december 31-iki, új­évi száma rendkívül gazdag tartalommal jelent meg: Cserna Károly szép rajza az újév hangula­tát rögzíti meg, az érdekes képek egész tömege harctereink eseményeivel foglalkozik. Szépirodalmi olvasmányok : Szőllősi Zsigmond regénye, P. Áb­rahám Ernő novellája, Szigma tárcája, Pontoppidan regénye. Egyéb közlemények: czikk és kép a ma­gyar hegymászó katonákról s a rendes heti rovatok: A háború napjai. Irodalom és'müvészet, Halálozás. A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre öt korona. „Világ krónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság,, kiadóhivatalá­ban (Budapest VI. Egyetem-utca 4., Ugyanitt meg­rendelhető a „Képes Néplap“ a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévbe 2korona 40 fillér. Anyakönyvi közlemények. Születtek: dec. 3. Szappanyos Jer.ő kereskedőnek Mária, dec. 20. Balázs György bányásznak Róza nevű gyer­meke. »Elhaltak: dec. 19. Szelezsán Jánosné, kocsis neje, rk., 68 éves, végelgyengülés, dec. 19 Mariskás Demeterné, gk., 58 éves, szivhüdés. H á- zasságot kötöttek: dec. 19. Gozss János bányász és Fehér Róza, dec. 21. Somogyi János kőmives és Podlócz Etelka helybeli lakosok. fidahozzunh a helybeli rohhanfaft alapjának javára*

Next

/
Thumbnails
Contents