Nagybánya, 1931 (22-29. évfolyam, 27-52. szám)

Baia-Mare—Nagybánya, 1931. junius 28. Vasárnap XXII—XXIX. évfolyam, 26. szám. o O o .J NAGYBÁNYA (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN PÖL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEN A „NAGYBÁNYAI KiRLAPfi-PAL. Szemle a be!= és külpolitikai eseményekről 9 self öld A parlament e hó 20-iki ülésén nagy szavazattöbbséggel meg­semmisítette mind az öt kom­munista mandátumot. Ezek he­lyett újabb 3 kormánypárti, 1 nemzeti-paraszipáríi és 1 szo­ciáldemokrata-párti képviselő ju­tott be. — A kormány taka- rékoskodási akciója alapján is­mét kilátásban van nagyobb szá­mú tisztviselői elbocsátás. — A kommunistákkal szemben akor rnány, azonkívül, hogy a mandá­tumaikat megsemmisítette, eré­lyes intézkedéseket léptetett életbe. Ezek alapján a sziguran- cák és rendőrségek szigorú vizs­gálatokat tartanak. Beszünteti a szervezeteket és a tagokat az országból kitessékelik. — lorga miniszterelnök a Magyar Párt parlamenti csoportjának kijelen­tette, hogy: 1. nyilvánossági jo­got ad a felekezeti iskoláknak, 2. megengedi a szabad iskola- választás jogát, 3. arányos állam­segélyt ad és 4. magyar nyelvű egyetemet állít fel. Újabb Ígé­retek. - Az uj időszámítást Valcovici közlekedésügyi minisz­ter akként akarja megváltoz­tatni, hogy az órát nyáron - májustól augusztusig - a mai­hoz viszonyítva 2 órával, az év többi részében pedig i órával tolnák előre. Ha a parlament e javaslatot elfogadja, az uj idő­rend még a nyár folyamán éleibe lép. Meg fogunk szédülni. — Az egészségügyi törvényt oX&p- já'oan megváltoztatja a kormány, különösen a körorvosokat, a gyógyszertári engedélyeket és a fogászokat illetőleg. — A kép­viselőház uj elnöke — a múlt szombati választás alapján - Pompei professor lett. Cuzát korelnöki működéséért a román koronarenddel tüntette ki a ki rály. - A vulkáni munkanél­küliek segítésére Vulkán közön­sége 50 ezer lejt gyűjtött össze, ami által a nyomorgókat 2 hétre megváltotta a szenvedéstőt. De mi lesz azután? A kormány nem tesz semmit. - Károly király kedden délelőtt 10 óra 30 perc­kor Aradra érkezett. A ka­tedrádban misét hallgatott, majd résztvett a Ro§iori ezred ünnep­ségén. Este 7 órakor visszauta­zott Bukarestbe. — Maniu Gyula lemondott elnöki tisztéről, man­dátumát is a pártvezetőség ren­delkezésére bocsátotta s beje­lentette, hogy visszavonul az aktiv politikától. Nagyon gyanús ez! — A román német keres­kedelmi szerződést hétfőn Ber­linben aláírták. Románia ezáltal igen sok kedvezményben fog részesülni Németország részé­ről. — Ioneseu vasúti vezér- igazgató a szaimári felügyelőség területén 682 tisztviselőt ren­delkezési állományba helyezett s julius 1-től nyugdíjazza ; 385 fűtőt, mozdonyvezetőt és váltó­őrt pedig 3 havi végkielégítés­sel, szintén julius 1 ével elbo­csát. Az elbocsátottak mind ma­gyarok. Külföld Magyarország képviselővá­lasztásai ma és holnap folynak le. — A jugoszláv kormány­ban a belső egyenetlenségek okozta válságot Sándor király egyes miniszterek kicserélésével megszüntette. - A spanyol köztársaság kiutasította az or- szágbói Segura bíboros, toledói hercegprímást. Emiatt a pápa erélyes demarsban figyelmez­tette a spanyol kormányt az eb­ből származható következmé­nyekre. -- Achmed Zoya albán királyról az a hir terjedt el, hogy meggyilkolták. Arról is szó van, hogy súlyosan megbe­tegedett és meghalt. Ezekkel kapcsolatban a lapok azt Írják, hogy Zogu helyére Olaszország Nikita montenegrói király uno­káját akarja Albánia királyává koronáztatni. - V. György an­gol király autóját szerencsétlen­ség érte; az ascoti lóversenyről való visszatérése közben neki­ment egy gyümölcsszállitó te­herautónak. A király autója összetört, a sofförje súlyosan megsebesült, a király azonban sértetlen maradt. így külön folytatta útját a Buchingham- palotáig. - A jugoszláviai ro­mánok körében mozgalom in­dult meg, hogy Dobrudsába költözzenek át, ahol a román kormány ingyenföldet Ígéri ne­kik. Eddig 400 román család hagyta el Jugoszláviát. - Hoo­ver, az amerikai Egyesült Álla­mok elnöke, két évi moratóriu­mot ajánlott fel úgy a háborús antant-adósságokra, mint a jó­vátétel! fizetésekre. — Francia- országnak ez nincs ínyére, mert tovább is diktátoroskodni sze­retett volna az európai politika felett és teljesen a maga befo­lyása alá próbálta igázni Német- j országot, különösen pedig Ausz- j triái. -- A bolgár választáso­kon az eddigi Liapcseff-kor- mány óriási veszteséget szen­vedett. Csak 80 mandátumot bírt szerezni, mig a Malinoff ve­zetése alatt álló baloldali blokk 177 mandátumhoz jutott. — A budapesti középiskolákban az idei tanév végén minden 5 ik diák megbukott. Ennek az az oka, hogy a tanulók nagy ré­sze a sportszenvedélyek miatt elhanyagolta a kötelező tanul­Felelffs szerkesztő és laptulajdonos KRIZSÁN P. PÁL Előfizetési dij: egy hóra 20 lej- Egyes szám ára 5 Lej. Szer­kesztőség és kiadóhivatal, hir­detések és előfizetések főivé, tele: Főtér 14., a „Mtoerva“ nyomdában. Előfizetési pénze­ket és hirdetéseket felvesznek pénzbeszedőink és megbízot­tatok is. Kéziratokat nem adunk vissza. Szerk. órák 12 —2-ig. Megjelenik hetenkint egyszer : VASÁRNAP REGGEL mányo'kat. — Franciaország és csatlósállsmai egy évre sem hajlandók lemondani a német jóvátétel reájuk eső részéről. — Anglia és Olaszország azono­sítják magukat az amerikai kez­deményezéssel és feltétlenül az, elhalasztás mellett vannak © c © c c c < c V«-5 'O O > N o l© Kellemetlen kérdés: jón ki lesz az a barbár| már ember, aki szép és\ séges ligetünk pánijain fáinak ostoba rongálás újból a rendőrség szigorú zei közé kerül? Dr, Riissu nagybányai püspök nagy elismerése egy óvónőnknek P. Pap Gizella általános megtiszteltetése Az egész város nevelő társa­dalma által közkedvelt és kitűnő pedagógiai készültséggel biró »Qizi néni« vezetése alatt álló I. sz. óvoda, f. hó 24-én, a vá­risi színházban évzáró ünnepélyt rendezett, mely nagy lelki gyö­nyörűséget és feledhetetlen élve­zetet nyújtott a nagyszámú és előkelő közönségnek. A kis csöppségek öntudatosan, biztos tudással és bájosan ol­dották meg szerepüket. A programm változatos és él­vezetes volt. A különféle kosztü­mök színesen és gyönyörködté- tőn: egy egész és igazi revü be­nyomását keltették. Az ünnepélyen résztvett dr. Russu püspök ur is az összes kanonokokkal, dr. Boha^iel pri­mär ur s a város inteligenciájá- nak szine-java és a gyermekek szülői. Ünnepély után az apróságok gazdag uzsonnában részesültek, melyet zenekiséret mellett fo­gyasztottak el. Az uzsonna költ­sége, valamint az ünnepély ren­dezésével járó kiadások a ven­dégek és szülők önkéntes ado­mányaiból nyertek fedezetet. A püspök ur másnap egy sa­játkezűig irt elismerő levél kí­séretében 500 lejt adományozott erre a célra. Ezen levélben ki­fejezi, hogy az ünnepély mélyen meghatotta és Pop Izabella óvó­nőnek fáradhatatlan és eredmé­nyes munkájáéért őszinte tisz­teletét és elismerését nyilvánítja. Mi: szülők is mindnyájan csat­lakozunk magas műveltségű és modern gondolkozásu püspökünk véleményéhez és rendkívül bol­dogan hajtjuk meg az elismerés zászlaját a kedves »Gizi néni« előtt. Hálás köszönetünk Neki gyermekeink kitűnő neveléséért. Egyúttal gratulálunk Pop 01- gicának, Gizi néni kincses zene- tehetségű kislányának, aki az egyes számokat preciz zongora­zenével kisérte. (Egy szülő.) Városi főorvosunk érdekes felvilágosi= fásai Amiről mi reklámként irtunk!!! Mivel Csehszlovákiában, Szer­biában ez már előbb megtörtént, várható volt ministeriumunk ezen szükséges és bölcs intézkedése. Tudjuk azt is, hogy Austri- ában, a Zeileiszok szülőföldjén, az osztrák orvosi világ is siker­rel taposta el ezen népbolonditó és zsaroló üzleteket folytató vállalkozókat. A budapesti orvos-szövetség f. év. május hó 20-án intézett hasonló betiltást követelő hatá­rozatot ministeriurnának. Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur! Mivel az Ön lapjának két számában is jelent meg közle­mény a üzletekről, amik nyilván fizetett reclam céljából voltak elhelyezve, igen kérem, sziveskedjék-közérdekből-az a- lábbi soroknak is helyet adni: A munka-és egészségügyi mi­nisterium f. év. április 22-én kelt. 23,824 szám alatt betiltotta a Zeileis intézetek működését, valamint az ezekkel összefüggés­ben lévő összes reklámokat. Uztetáíhelyezés miatt cipőnagyraktára árukészletét Használja ki! ijjg^ feltűnő olcsó árakban árusítja!

Next

/
Thumbnails
Contents