Nagybánya, 1931 (22-29. évfolyam, 7-26. szám)

1931-02-15 / 7. szám

Baia-Mare—Nagybánya, 1931. február 15. Vasárnap XXII—XXIX. évfolyam, 7 szám. NAGYBÁNYA (BÁNYAVIDÉK) független pol. és társ. lap - egyesülten a „nagybányai hirlap“-pal. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : KRIZSÁN P. PÁL Előfizetési dij: egy hóra 20 lej. Egyes szám ára 5 Lej. Szer­kesztőség és kiadóhivatal, hir­detések és előfizetések fölvé­tele: Főtér 14., a „M;nerva“ nyomdában. Előfizetési pere­ket és hirdetéseket felvesznek pénzbeszedőink és megbizot- taink is. Kéziratokat nem adunk vissza. Szerk. órák 12 —2-ig Megjelenik hetenkint egyszer: VASÁRNAP REGGEL o o o kJ Szemle a bel- és külpolitikai eseményekről Belföld Az áldozati taxát, mihelyt Popovici pénzügyminiszter a párisi kölcsöntárgyalásokról ha­zaérkezik, rögtön megszüntetik, úgy, hogy már március 1-én a tisztviselők tisztán kapják meg fizetésüket. — Balogh Lőrinc a zilahi államépitészeti hivatal tisztviselője február hó 1-én, amikor lakója: Lőrinczy György, postahivatali főnök, házbéré­nek kifizetésére jelentkezett, anélkül, hogy bérlője részéről lakbérredukcióról szó is lett volna, kijelentette, hogy a lak­bért ez évtől kezdve 25%-kal leszállítja. Ritka és követendő példa! — A 42 millió dollá­ros kölcsön megkötésére, mint ez a tárgyalásokból kitűnik, hétfőn feltétlenül végleges sor kerül. - A lakbérek leszállí­tása érdekében a lakók orszá­gos szövetségének bukaresti ta­gozata ülést tartott, melynek határozatait a kormány elé ter­jesztik, hogy aszerint alkosson idevonatkozó törvényt. - A Sfatul Negustoresc szövetség vasárnapi kongresszusán az ál­lam bankjegyállományának 22 milliárdról 60 milliárdra való felemelését követelték. Az ezekre vonatkozó határozatokat a kor­mánytól elvárják, különben már­cius 1-jére általános és országos kereskedősztrájkot helyeznek ki­látásba. — Mirescu szocialista képviselő újból erősen támadta a kormányt, hogy a cukor min­den kilóján 28 lejt vágnak zsebre a magas állami funkcio­náriusok. - A kormány gaz­dasági terve folytonos tárgya­lás alatt áll. Nagyon félő, hogy a végeredmény szerint külföldi kézre adják a vasutakat, az ál­lami erdőket, a cukormonopo- liumot és az utakat. — Az adó­hivataloknál február 1-jével bevezették a francia mintájú kettős könyvelési rendszert. En­nek alapján a befizetési nyug­tákat is három példányban ál­lítják ki. Az eredetit tintairón- nal, a másodikat és harmadikat indigóval. Az eredetit a fél kapja, a második a legfőbb állami számvevőszékhez megy, a har­madik pedig a pénzügyigazgató­ságnak marad. Őrült munka ez! — II. Károly király ma' már nem kormányt, hanem alkalmas miniszterelnököt keres, mert, ha a jelenlegi kormány lemond (ami rövidesen valószínű), párt­kormányról hallani sem akar. A király szerint csak egy koncent­rációs kormány képes a mai gazdasági programúi békés ke­resztülvitelére. — A cukormo- nopolium koncessiójáért a kül­földi bankárok két milliárd lej bért ajánlottak fel, mert látják, hogy a 40 lejes cukorárak mel­lett még ennyi hasznot is zsebre- j vághatnak. Ugye, szép kis po­litika! Külföld Magyarország belügyeibe Benes cseh külügyminiszter új­ból beavatkozott, emiatt Szte- rényi József interpellációt inté­zett Bethlen magyar miniszter- elnökhöz, aki erre a legrövidebb utón megadja a választ, amitől Benesnek is, aki a mi fiainkkal volt hadifogoly Szibériában, egy­előre újból elmegy a kedve. — Csehszlovákiában szintén meg­hamisították a népszámlálási adatokat. Ott is erősen műkö­dött a névelemzés. Szóval dü­höng a lelkiismereti szabadság! — Amerika úgy segít a mun­kanélküliségen, hogy a munka- nélküli idegeneket egyszerűen kiutasítja. Csikágóból az elmúlt héten hatszáz ilyen bevándorol­tat tettek hajóra. — A magyar határon ezentúl nem adnak ví­zumot, csakis ha az utas hitelt érdemlő módon beigazolja, hogy rendkívül sürgős és fontos ügy­ben kell utaznia. Különben ví­zumot csak a kolozsvári utlevél­kirendeltség ad. - Brüning német kancellár azon szenzációs kijelentést tette, hogy: „Senki sincsen, aki komolyan gondolná, hogy a jóvátételi terheket Né­metország még hosszú ideig fizetheti“. Németország egyéb­ként kilép a Népszövetségből. — A szovjetszövetség területén a választások 8-án folytak le. A megválasztott 2542 szovjet­képviselő közül 66°,'o kommunista, mig a többi pártonkivüli és sem­leges dolgozó. - A Magyar Kúria végső fokon jóváhagyta Erdélyi Béla életfogytiglani fegy­házbüntetését. A millstadti drá­ma ügye, mely hosszú időn fog­lalkoztatta a közvéleményt, ez­zel egyelőre lezárult. — Spanyol- országban a forradalom kitö­rése minden pillanatban várható. Monarchia-ellenes nyomtatvá­nyok és titkos fegyverraktárak arra törekszenek, hogy Alfonz királyt detronizálják. A diákok Alfonz király szénából és pamut­ból készített gúnyszobrát az utcákon körülhordozzák és el­égetik. A lázongás folyton nő.- ii »Ti.—« 11 liiarariT m1 tviw mm w» ■■ ■■■ Kellemetlen kérdés: Lehet az is, hogy sokakat fel sem szólítanak visszamenőleges vármegyei útadó fizetésére, hanem egyszerűen fizetési le­tiltásokat küldenek ? Hát le­hel??? Ahushagyó-keddi nagyestély A dalárda farsangvégi dalünnepe és táncestélye Méltán hires dalárdánk ez év­ben újra megtartja szokásos far­sangvégi hangversenyét és tánc- mulatságát. A műsort most is a leggon­dosabban állították össze és ta­nulták be. Az előadásra kerülő darabok legnagyobb része teljesen uj. Szerepel a dalárda zenekara is, amely önállóan Rossini Teli Vilmos nyitányát adja elő, azon­kívül részt vesz több szám kíséretében. A magyar dalok után a mü­I soron szerepel a Parasztbecsület Iníermezzója és, Bordala a Faust opera Katona kara és Phantá- ziája. Ez utóbbit 6 pár táncolja és az ének- és zenekar kiséri. A táncot Toperczer Edith tanítja, aki maga is táncol Morvay Nu- sival és a dalárda táncgárdájával, j Miután ez az est egyike lesz ' a dalárda legsikerültebb esteinek, í jó lesz előre gondoskodni jegyek­ről Tréger L.fodrász üzletében. Hangverseny után húshagyó- keddi tánc lesz reggelig, Duláék I muzsikájával. Borcsa Amerikában — és nálunk... A keddi Bobrowsky-est gárdás szereplőiről Amolyan nehéz darab ez, erős hivatásosok is nem szíve­sen vették műsorukra, mégis Bobroivsky Lily és tekintélyes gárdája kedvezően kihozták szépségeit. Nagyon-nagy ener­gia, több hetes kitartás, fárad­hatatlanság kellett ahoz, hogy műkedvelők ilyen nagy operet­tet interpretáljanak. Itt illeti Őket és hivatásos pedagógu­sukat elsősorban nagy dicséret, amellett, hogy a magyar nyelv, kedves magyar nóta és tánc fentartói, fáklyás zászlóvivői Ők. A görlruhák és a finom toalet­tek változatosságai műkedvelők­től egyenesen meglepőek voltak. A címszerepet, melyet az Amerikában „lecsúszott“ Fedák Sárinak és Fedák Sáriról írtak a szerzők, ezúttal Bobroivsky Lily vállalta. Temperamentumos egyénisége néha - a publikum­nak ugyan tetsző — túlzásokba vitte, ez azonban felfogás, át­gondolás dolga egy falusi lány milliőjében. Ruháin szintén le­hetne vitatkozni, hangja azon­ban nagyon tetszett; a dalok­hoz szépen alkalmazkodó és csengő volt. Kiemelkedő érdeme azonban rendezői csillogása, pe­dagógiai eredetisége saját és gárdája táncaiban, játékában. — Bagossy IIus volt a primadonna; finoman, Ízlésesen játszott és táncolt, ruhái modernek, stílu­sosak voltak. - Minik Ica bá­tor volt a lámpalázzal szemben, kedvesen otthonias. — Sztra- csanyek Annus szépen tudta szerepét. - Az epizódokban Dukrét Ilu és Klári a vezetők, de Biró Teri, Juhász Teri, Nagy Mariska és Páska Kató is ked­vezően vitték magasabbra az összjáték nívóját. — A kis Mi­nik Erzsiké és Juhász Adél a gyermekszereplők biztonságát hozták elénk. A férfiak közül Dukrét Fe­renc ezúttal, mint táncoskomikus jelent meg és nálunk ma már általánosan elismert humorát, színpadi készségeit, értékeit csak gyarapította. — Hitter Sándor disztingvált megjelenésű, csinos és szép bonvivant volt; Bagossy Lajos tartózkodó amerikai gent­leman, sok komolysággal. — A szintén elegáns Perlik Albert ügyesen táncolt és szerepelt, aminthogy Juhász Sándor, Ma- gucz Tivadar, Juhász János, Marosán János, Kezán József, Dobai György, Dála János, Fa­ragó László és Szeleszky Jó­zsef becsületes akarással vitték keresztül a rájuk bízottakat. A zongoránál Kovács Nusi valóságos lelke, irányitója volt a zenének, legfinomabb figyelem­mel és kitartással, mig a mu­zsika többi részét Dula Kari rögtönözte embereivel, de keve­sebb ambícióval és előkészülettel. A darab maga is hosszú ; a í változások vontatottságát és az I előadás éjfél utáni befejezését i a mi színpadunkon mindig meg I lehet bocsátani. Különösen egy ilyen — részleteiben ritka, — műkedvelői szép előadás alkal­mával. (-n) JEl kell pusztítani a her­nyókat. Madgearu földmivelés- ügyi miniszter Mihalache belügy­miniszterrel együtt rendeletét adott ki, amely szerint márciusig okvetlenül el kell pusztítani a hernyókat a gyümölcsfákról. Azokat a gazdákat, akik ezt el­hanyagolják és azokat a hivata­los közegeket, akik ezügyben ellenőrzést nem gyakorolnak, j megbüntetik. A miniszter kéri a tanítókat és a papokat is, hogy e tekintetben a nép köré­ben fejtsenek ki nagy propa­gandát. y Hoffman Árpád urnák

Next

/
Thumbnails
Contents