Nagybánya, 1930 (21-28. évfolyam, 1-26. szám)

1930-01-05 / 1. szám

U ő Var.u.reÖ Sáad orné naSyságos assz°nynak LOCO „/ti Baia-Mare—Nagybánya, 1930. január 5. Vasárnap XXI—XXVIII. évfolyam, 1,/szám NAGTBáNYA (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN POL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEM A ..NAGYBÁNYAI HIRLAP“-PAL. Felelős szerkesztő is kiadó: KRIZSÁN P. PÁL Előfizetési dij: egy hóra 20 Lej. Egyes szám ára 5 Lej. = SierkesxtCaíf él kiadóhivatal, = előfizetések éa hirdetések fölvétele : Főtár 11., Dégasfeld-his, kapa slat Hirdetéseket és előfiz. péazeket fel­vesz a Mlaerva-ayomda Is, Főtér 14. Megjelenik: minden vasárnap reggel Szemle a bel- és külpolitikai eseményekről. Belföld A politika újévre csendben lolyt le. Martin üdvözletére Mik­lós régensherceg kívánt szeren­csét. A liberálisok jókedvvel azt jósolták, hogy rövidesen ők jönnek kormányra. Az Orszá­gos Magyar Párt ezúttal el­hagyta az újévi üdvözléseket, egységesen várja 1930. sorsát. — Románia és Magyarország a megkezdődött hágai konfe­rencián látszólag a megegyezés utján vannak. Mindkét állam hajlandónak mutatkozik enged­ményekre, de félős, hogy ezek a jelek ismét csak a szavak kö­zött maradnak. — A nyugdijak megállapításánál legújabban ki­mondták, hogy a 30 évi szolgá­lat csak 21 éves kortól számit. Akik ezelőtt álltak szolgálatba, azok is csak 51 éves korukban kérhetik a 30 év után járó nyug­dijat. — A munkásbiztosilói gyógyszertárak megszüntetése mellett döntöttek Bukarestben. Úgy látszik, hogy a patikusok régi sérelme orvoslást fog nyerni és a munkásbiztositók magán­gyógyszertárakból fogják kiu­talni a munkások gyógyszereit. — Erdély tartományi igazga­tója január 1-től Dr. Dobrescu Aurél lett, aki Nagybányán és vidékén is volt, mint ellenzéki, képviselőjelölt. — Az adóter­hek és pénzviszonyok román lapok szerint 1930-ban még sú­lyosbodni fognak, a polgárságra sötét jövő vár. — Temesváron újév délutánján a munkanélküli munkásság, a Munkásotthon ve­zetők és a rendőrség között vé­res harc volt, miközben mind­két tábor közül többen megse­besültek. Müller Kálmánt és 7 más munkásvezér társát ismét letartóztatták. A nagybányai Önkéntes Tűz­oltó-testület téli előadásának sorrendje a következő. Január 12-én délután 1/23 órakor: Az első segélynyújtás, előadó: Dr Bernhardt István. — Január 19-én d. u. V23 órakor: „Megelőző tűzrendészet1'. Elő­adó: Widder Péter. — Január 26-án d. u. V23-kor Tűzoltó­szerek, mászó, bontó és világitó eszközök. Előadó. Gombos Já­nos. — Február 2 án d. u. 1/23-kor „A fecskendő és tarto­zékai“. Előadó: Kulcsár Gyula. Külföld Az újév a külpolitikában azt jelentette, hogy az összes győző államok is érzik a lehe­tetlen mai helyzetet, a teljes csőd közeledtét. A legtöbb ál­lamfő és vezető politikus a békét, megértést, együtt műkö­dést, közeledést hangoztatta az összes államok között, külömben rettenetes háború lesz, melyben elvész az emberi haladás és a kultúra. — Amerika olyan á- gyukat gyárt, melyek percek alatt tönkreteszik a háborús re­pülőgépeket akár gázokkal, akár bombákkal fognak pusztítani. Szóval mégis találnak fel olyan eszközöket is, melyek az ártat­lan, békés emberek pusztulását meg fogják akadályozni. — Szov- jetoroszország haderejéről az angolok legújabb statisztikája megállapította, hogy legmoder­nebb a világon és hogy a kö­vetkező öt évben még mindig fejlődni fog. A kimutatás min­denütt óriási feltűnést keltett. — Skótország Paisley városá­ban Szilveszter délelőttjén mozi­előadás közben tűz támadt. Az égő moziban 90 halott gyermek maradt, míg a súlyos sebesültek száma meghaladja a 40-et. A tragédia országos gyászt váltott ki. — A pápa gyászol; fivére: Ratti gróf hirtelen meghalt. A szentatya három bíborost kül­dött halott testvére ravatalához, Ő maga magánlakosztályába vo­nult vissza és egyelőre senkit sem fogad. Kellemetlen kérdés: Váj­jon d frissek és fiatalok korai nyugdíjazása folytán össze­sen hány hivatalba kerülnek protekciósok — a spórolás szent jegyében? Február 9-én d. u. V23-kor Az építkezés ellemei, viz-szerzés. Előadó Gönczi József. — Feb­ruár 16-án d. u. V23 órakor: Tűzjelzés, kürt- és sípjelek. Elő­adó Herman Gyula. — Február 23-án d. u. '/23 órakor: A fecs­kendő gondozása és működési zavarai. Előadó Török József. — Március 2-án d. u. '/23 óra­kor: Tűzoltás, csővezetés, tak­tika. Előadó Szűts Jenő. - Március 9-én d. u. V23 órakor: Támadási gyakorlati példa, zászló jelek. Előadó Nikita János. — Március 16-án d. u. V23 óra­kor: Tűzoltóság szervezése és fölszerelése. Előadó Stenfeld Ádi. — Március 23-án d. u. ]/23 órakor vizsga napok. Az előadások a tűzajtó-lakta­Az újév megint hozott drá­gulást — ugye! — nagy örö­münkre. A gyufa 2 Lej helyett ezután 2 Lei 50 báni kis-dobozonkint akkor, amikor lehet kapni . . . A közönséges levél 5 Lei 25 báni helyett 6 Lei rendes bé­lyeggel látandó el, segélybélyeg nem kell többé a levelekre. A megmaradt segélybélyege­Tekintélyes számú és főkép­pen lelkes közönség előtt mu­tatták be ambiciózus iparos if- jaink a „Gyimesi Vadvirág“ cimü kedves és eredetien székely izü népszínművet. A közönségnek nagyon tet­szett előadás előkészítéséért és rendezéséért az érdem és elis­merés Lengyel Béla és Németh Béla urakat illeti. A fáradhatatlan szereplők ne­veinek rövid megörökítését az alábbiakban adjuk: Boros István, mint Gyurka, becsületesen komoly tanujelét adta annak, hogy nem hiába szerette, nézte, szemlélte a szín­házakat, a szinelöadásokat. Meg­lepően alakított; szívesen fogjuk nézni máskor is. - Kedves, közvetlen, szinte otthonias sze­replő volt P. Kováts Margitka. A bányamunkásoknaklegutóbb tartott taggyűlésén, melyen Bru­der és Nicoara kolozsvári ki­küldöttek is résztvettek és is­mertették a pártszervezkedés szükségességét illetve az 1930. évi kollektiv szerződés egyes pontjait, elnök- és alelnök vál­tozás is történt. A közgyűlés a szervezett bá­nyamunkások elnökéül Havasi Jánost (Veresvíz), alelnökül id. Puklus Jánost (Kereszthegy) vá­lasztotta. A Munkásotthon-bizottság a következő munkásokból alakult meg: Elnök Smidt József; gond­nok Havasi János; pénztárnok Szalontay János; ellenőrök Puk­lus János és Flőrich Ernő; jegyző nyán tartatnak meg és teljesei} nyilvánosak. Vendégeket nagyon szívesen lát a testület két január 31-ig más bélyegek­kel kicseréli a posta. A hivatalok portómentessége elsején szintén megszűnt, ami - különösen a kisebbségi in­tézményeknél, — súlyos meg­terhelést jelent. Azt hisszük, most már csak­ugyan a levegő drágítása yan hátra . . . Bagossy Ilus szintén nagyon vi­gyázott magára, jókedvvel, bát­ran jött ki mindig, fivérévé): Bagossy Lajossal együtt. — A többiek: Bányai József, Bagossy Sándor, Bencze Vilmos, Csegzy Domokos, Debreczeni Bálint, Debreceni József, Dukrét Ilu, Dukrét Klári, a komoly Juhás? Sándor, Kovács Giziké, a frissen jókedvű Maternik István, Maguc Tivadar, Mayer Márton, Tar Pi­roska, Tar András, Varga Nán­dor, majd epizódszerepeikben Csegzy Jolán és Kecsmár Mariska mindnyájan megérdemlik az ipa­rosság és ifjúság szeretetét, am­bíciójuk a megbecsülést, fárad­ságuk a Magyar Nőegylet előle­gezett köszönetét. Az előadást követő családias szórakozás és tánc egyébként reggelig tartott. Laurán Márton. Bizottsági tagok: Bonta János, Fuksz István. Josip Mihály, Kovács István id., Sza­mosi Péter és Szilágyi Oszkár. Elhatározták agyülésen Szarka Sándor indítványára, hogy a többi kerületek bányamunkásai­val egyetértőén helyzetük meg­javítása céljából 6 tagú küldött­séget fognak küldeni a Régens- tanácshoz, előzőlég azonban a központokkal egyetértőleg Maniu Gyula miniszterelnököt újólag felkeresik és a Régenstanácshoz való személyes felfolyamodás ügyét alaposan előkészítik. A gyűlés óta egy példányban megjött az 1930-as kollektiv szerződés is, melyet Ghe rman munkás-képviselő küldött le. Tűzoltóságunk elméleti előadásai. Parancsnoksága. Hi drágult meg január elsején? Nem kell ifibbé seyélybélyeg. Iparos ifjúságunk a Nőegylet szegényeiért. A Munkásotthon uj vezetősége. Elkeseredést váltott ki az uj kollektiv szerződés. Kövid ismertetés. Vevőinek és mindenkinek boldog újévet Simon Ferenc hentesüzlete, Vár-u. 1

Next

/
Thumbnails
Contents