Nagybánya, 1929 (20-27. évfolyam, 22-52. szám)

1929-07-14 / 28. szám

f /i/la/7 fw jr / wí r'/ * Y " ' • ŰL/T, Baia-Mare—Nagybánya, 1929. julius 14. Vasárnap XX—XXVII. évfolyam, 28. szárig NAGYBANYA (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN PUL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEN A „NAGYBÁNYAI HÍRLAP“-PÁL. Felelős szerkesztő és kiadók.#. / KRIZSÁN P. PÁV Előfizetési díj: egy hóra 20 Lej. Egyes szám ára 5 Lej. = Szerkesildgég ég kiadóhivatal, == előfizetések ég hirdetégek fölvétele : Főtér II., Dégenfeld-ház, kapu alatt. Hirdetéseket és előfiz. pénzeket fel­vesz a Mlnerva-nyomda Is, Főtér 14 Megjelenik: minden vasárnap reggel Szemle a bel- és külpolitikai eseményekről. Belföld Külföld A kormány nehéz hely­zete nehezen változik. Az uj közigazgatási törvény beterjesz­tése miatt már-már arról volt szó, hogy Maniuék beadják le­mondásukat. Kormánykörök a helyzetet könnyebbülni látják, ezzel szemben az ellenzék a most kezdődő küzdelmet vég­sőnek látja. — A bukaresti összeesküvők múlt szombaton éjjel meg akarták szállani a köz­épületeket és vasárnap ki akar­ták kiáltani a romániai fasciz- must. A kormány leleplezte a tervet és 38 katonai egyént le­tartóztatott. Az összeesküvés vezetője Stoica volt ezredes, aki fantasztikus tervében Ká­roly volt trónörökös visszahívá­sát is beleszőtte. - A községi és városi tanácsok feloszlatása a közigazgatási törvény meg­szavazása után rövidesen meg­történik és egyelőre mindenütt ideiglenes tanácsokat fognak ki­nevezni. - Erdélyben össze­sen 2397 diák jelentkezett érett­ségire, átment 1287, megbukott tehát 42'10 percent. - A ma­gyar színigazgatók közül az idén valószínűleg heten fognak kapni koncessiót. Köztük van Gáspár, Ferenczy és Fekete Mi­hály is. - Moreniben a 160-as számú petroleum-szonda 45 nap óta ég. Nem bírják eloltani, mert a hallatlan hőség miatt 100 mé­terre sem közelíthető meg. Magyarország határrend­őrsége Hidasnémetinél letartóz­tatott egy cseh vasutast, aki kémkedett. Ebből a csehek nagy uszításokat kezdtek Magyaror­szág ellen, a külföld azonban mosolyog a cseh felháborodá­sokon. — A szerb - bolgár vil­longások a nagyhatalmakat már rendkívül türelmetlenné tették. Anglia és Franciaország erős hangon utasították a szerbeket a gyors megegyezésre. — Az óceánrepülók most már egy­más után repülnek Amerikából Európába illetve innen Ameri­kába. Már nem is újdonság ez a veszedelmes légi ut. - Szov- jetoroszország jelenlegi kor­mányfője: Stalin, Trockijt visz- szahivja hazájába, hol magas állást szánt a nagy forradalmár­nak a vörös hadseregben. — Elsülyedt egy tengeralattjáró, mely összeütközött egy másik hadihajóval;, A szerencsétlenség az Atlanti-Óceánon történt és a bentrekedt 22 matrózt lehetet­lenség megmenteni.— Az időjá­rás egész Európában lehűlt. A hideghullám Eszaknémetország felöl jött Erdélybe és Románia északibb részeibe. — Amerika függetlenségi ünnepén a sok millió résztvevő közül 148 em­ber vesztette életét az óriási tolongásban. Valósággal agyon­taposták őket. felszólítottak. Folyik az ajkuk­ról a szó, mint a karikacsapás s csak a harsányan csengő, éret­len kis hangocskák színezetének változásából lehet következtetni, hogy már másik folytatja ott, ahol az előbbi elhagyta. Hol itt, hol ott emelkedik fel egy-egy fejecske. A felelőé. Bámulatosan tudnak. Itt nincs jó tanuló, rossz tanuló, az utolsó is úgy fújja, mint az első. És igy megy az olvasás, beszéd és értelem gya­korlat, s igy a számolás is. Meg­lepő, mily játszi könnyedséggel fejtik meg a kis agyacskáknak bizony elég fogós számtani fel­adatokat. És az első osztályosak fejből. A másodikosok már a táblánál számolnak, osztanak, szoroznak. Végül nehány szava­lat s az első két osztály végzett. Következnek a harmadik, negyedik osztályosok. Ezek már tizedestörteket számolnak, ma­gasabb feladatokat oldanak meg s már a román nyelvben is ex- cellálnak. A szülők szemei ragyognak, a kis nebulók arcairól a boldog­ság sugárzik a fényes siker után s bizony mi is, visszaem­lékezve elemista vizsgáinkra, a drukkokra, a megkönyebbülé#e, ha egyik-másik tárgyat felelés nélkül usztuk meg, el kell, hogy ismerjük, milyen nagy külömb­Fekete Mihályt minden­esetre meg kell érteni. Olyan a színészete és minden színpadi beállítása mint Omaga: egész­ségesen excentrikus. Játszik Ő, ha kell, a legnagyobb városok legkifinomultabb publikuma előtt, de megtörtént Vele egy székely faluban az is, hogy 1 összesen egy Lejért engedett be a szín­házba egy góbé-porontyot, ki­ről a végén kisült, hogy az 1 Lejért még játszópajtását is be­vitte Fekete templomába. . . Ilyen ez a Fekete Mihály! Nem kínlódik díszletekkel, mert ezer és ezer felvonásához töké­letes diszletet egyetlen egy di­rektor sem tudna előállítani. Feketééknél a függöny csak arra való, hogy a színész elbúj­hasson a következő jelenéséig. Az illúziót, az elképzelést a szí­nészek ereje, tudása, abszolút biztonsága, kifogástalan összjá- téka és pergő szereptudása te­remti meg. Itt ^ötödik kerék a súgó, itt nem O segít, hanem a színész otthona: a színpad és korhű, Ízléses ruhája. Ézekért ség az eredményben, ha a sze­retet tanít és nem nádpálca. Mi féltünk a vizsgái felelettől, mert éreztük gyengeségünket; ezek vágytak brillírozni, mert bizto­sak a tudásban. Köszönet és hála a tan­erőknek, akik szeretettel foglal­koztak az apróságokkal s ilyen fényes eredményt produkáltak. A vizsga véget ért. A nagy- tiszteletü ur köszönetét mond a tanítóknak s megható szavakkal kér bennünket, hogy ezt az is­kolát, mely ilyen sikert tud fel­mutatni s ezzel létjogosultságát százszázalékra bebizonyította, ne engedjük kisebbségi sorsra jutni, tartsuk azt fenn adományaink­ból, mert az egyház maga, jö­vedelmei hijján, nem képes azt segítség nélkül fenntartani. A megható kérő szavak megszólaltatják a szivek leg­mélyebb hangjait, könnyek szök­nek a szemekbe, templomi áhi­tat szállja meg a lelkeket s meg­fogadjuk, hogy ezt az iskolát megtartjuk egész bizonyosan. így kell, hogy legyen, a- meddig egy református nagy­bányai magyarnak két betevő falatja lesz, az egyiket erre az iskolára kell, hogy adja. Ez kö­telességünk magunkkal, fajunk­kal, nyelvünkkel és gyermekeink jövőjével szemben. ( —y-) nagyon jók ezek az előadások, ezekért lehet bennük sok mű­vészit találni és ezekért ért el ez a kis társulat olyan ered­ményt, amilyet a mindig jajgató, de az árakat a Csimboraszóra emelő direktorok egyike sem. A személyeket szinte ne­héz külön-külön megkritizáhu, annyira hozzászoktattak mind­nyájunkat ahoz, hogy együtt nézzük őket. — Szabó Ica, a primadonna, operába való, érces és iskolázott hangú, lelkiismere­tes művésznő, emellett pedig szép alakja, úri Ízlése is pre­desztinálják a színpadi művészet útjaira. Játéka mindig finom, ruhái hivalkodás nélkül is na­gyon szépek, megválogatottak. — Fekete Mihály az irodalmi színészet, a mély értékű, agyat- szivet nemesitő próza interpre­tálóinak művészi megtestesítője. Nagy magyar színpadi művész, aki, mert jól ismerte a magya­rokat, három hónapig ült ezért a magyarságért a temesvári had­bíróság ózon-hiányos börtöné­ben... — Bízza Laci úgy táncol, Milyen szép ma egy magyar iskola! . . . Ezért kell sikerülnie a jövő vasárnapi kerti ünnepélynek. Vasárnap. Délután 3 óra. A református templom fel­virágozott padsoraiban apró em­berpalánták ülnek sort s várják, hogy tanúságot tehessenek egy évi előhaladásukról. Ma van a vizsga! A felhőfoszlányok mögül előbukkanó júniusi nap bera­gyog a templom hatalmas abla­kain s meleg sugárkévéivel meg­aranyozza a szöszke fejeket. Elöl ülnek az apró leány­kák, — a virággirlandok mögül épp csak hogy látszanak a fe­jecskéik. Hátrább a nagyobbacs­kák, aztán a fiuk. Komoly áhi­tat, nyugodt várakozás ül a kis arcokon. Ünneplő ruhácskában valamennyien. Az Urasztala kerítésén be­lül a nagytiszteletü ur ül, előtte a kis nebulók névsora. A padok végénél feketetábla a fogósabb számtani feladatok megoldásá­hoz. Közelében a tanitónéni. Szerte a padokban férfiak, nők, vegyesen. Jórészt szülők, akiknek arcairól ezúttal hiány­zanak az életeke szántotta durva barázdák, a kisebbségi sors ke­serű nyomai. Most derűsek, bol­dogok az arcok s szeretet su- . gárzik a tört szemhéjak alól. A szent falakon kívül maradtak a hétköznapi gondok s általános megnyugvás honol az egész kö­zönség felett. A nagytiszteletü ur nehány komoly szót intéz a csöppsé­gekhez s megkezdődik a vizsga. Együttes ének, ima, aztán jönnek a tantárgyak. Először a vallás. Egymásután felelnek a- " " " ' ' ' "* ..... Érd emes kritikai szavak Fekete Mihályékról. Nagyon szereti őket ez a szeszélyes publikum . . . Nyári divatcikkek érkeztek olcsó árakon. Krepp métere 34 Lei, gre- nadin 35 Lei, francia delin 36 Lei minden színben. Ezeken kívül női és férfi textil- ' árak versenyképes árakon. , . Svartz és PaYidovits Baia-Mare, Kispiacz,

Next

/
Thumbnails
Contents