Nagybánya, 1928 (19-26. évfolyam, 27-52. szám)

1928-07-22 / 30. szám

Baia-Mare—Nagybánya, 1928. julius 22. Vasárnap XIX—XXVI. évfolyam, 30. szám. Hiemur* (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN POL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEN A „NAGYBÁNYAI HIRLAP"-PAL. Felelős szerkesztő És kiadó: KRIZSÁN P. PÁ Előfizetési dij: egy hóra 20 Le| Egyes szám ára 5 Lej. = Szerkesztésig és kiadóhivatal, ___ el óflzetósek is hirdetések ISIvitele : Főtér II., Dégenfeld-ház, kapu alatt Hirdetéseket és előtlz. pénzeket tel­vesz a Mlnerva-ayomda Is, Főtér 14. Megjelenik: minden vasárnap reggel. Szemle a bel- és külpolitikai eseményekről. Belföld A stabilizációs kölcsön bukaresti lapok állítása szerint végre meg van kötve. Az elő- legkölcsön 260 millió francia frankra szól, melylyel a Banca Nationala bankjegykészletét fog­ják megnagyobbítani. Ez az ősz- szeg azonban aligha fog sokat lendíteni a gazdasági viszonyo­kon, mert az állami költségve­tés harmincadrészét teszi ki, te­hát aránylag igen csekély ösz- szeg. A kölcsönt csak ősszel fogják kibocsátani. — A parla­ment egy naposra tervezett rend­kívüli ülésszakára a jövő hétre szétküldik a meghívókat. Ez az ülés a stabilizációs kölcsön vég­rehajtására vonatkozó törvény- javaslatokat fogja letárgyalni. - A Consiliul Permanent rendes ülést tart hétfőn, melyen tár- g3\alás alá veszi az összes függő tanügyi kérdéseket, köztük a kisebbségi iskolák nyilvánossági jogának az ügyét is. - Az arany és ezüst uj piaci árát az ármegállapitó bizottság julius 16-31-ig az aranyra 108,897 lejben, az ezüstre 2915 lejben állapította meg. — A román alattvalók jelzálog adósságai kifizetését az államnak kell tel­jesítenie. A vonatkozó egyez­mény értelmében a pénzügymi­nisztérium felhívja azokat a ro­mán alattvalókat, akiknek Ma­gyarországon jelzálogadósságaik vannak, hogy vonatkozó okmá­nyaikat 14 napon belül mutas­sák be a pénzügyminisztérium Directia Ttratelor osztályánál. A fizetési feltételeket később fogja a pénzügyminisztérium közölni a felekkel. — A kor­mány helyzete kétségtelenül megerősödött a külföldi kölcsön nyélbeütése révén s már az ellenzék sem hangoztatja olyan erősen a válság hírét. A Banca Nationala felemeli a viszleszá- mitolási hitelt bankjegykészle­tének felemelésével egyidejűleg; a C.F.R.-nél pedig nagyszabású beruházásokat fognak eszközölni. A nagyszabású tervek abból a 80 millió dolláros kölcsünbő fognak fedezetet nyerni, melyre a Blair pénzcsoport opciót ka­pott a 260 millió francia frankos elölegkölcsön megkötésével egy­idejűleg s amely kölcsön októ­ber 1-ig lesz esedékes. Külföld Budapesten csütörtökön hajnalban a M.Á.V. Andrássy úti palotájának tetőzete az ott dol­gozó bádogosok vigyázatlan­sága folytán "kigyuladt. Az ol­tásnál az óriási hőség miatt egy tűzoltó megvakijlt, húsz pe­dig súlyosan megsebesült, Becsben az esküdtszék egy évi súlyos börtönre itélte^^olff ez­redest azért, mert a császárhü néppárt vezére a magyar had­sereget nyilt felhívásban szólí­totta fel arra, hogy ‘foglalja el Bécset s igy hazaárulást köve­tett el. — Belgrádban az ügyészség a kisebbségek íellázi- tása és államellenes magatartás miatt pert indított Zágráb ta­nácsa ellen azért az igen sértő hangú határozatért, melyet a tanács a Radics elleni me­rénylet miatt Belgrád ellen ho­zott. Zágráb ötventagu tanácsa egyetemlegesen vállalja a vádat. - Lengyelországban fenye­gető jellegű hadgyakorlatokat tartanak a litván határ mentén. Tekintve, hogy Lengyelország és Litvánia között megint ki­éleződött a helyzet, a gyakor­latok Kovnó elleni nyomásnak tekinthetők. - Smyrna környé­kén megint heves földrengés volt, mely Sorbali városát tel­jesen rombadöntötte. - Görög­ország agg miniszterelnöke, Venizelosz uj balkáni blokk összehozásán dolgozik, melynek éle Olaszország ellen irányulna. A blokk létrejövetele főleg Tö­rökország és Bulgária magatar­tásától függ, ezek az államok azonban nem nagy hajlandósá­got mutatnak a belépésre. — Csehszlovákia októberben ün­nepli meg a köztársag tízéves fennállását. A nagy állami ünne­pen széleskörű politikai amnesz­tia lesz. - A budapesti mete­orológiai intézet légréteg meg­figyelő léggömböket bocsát fel. Ha valaki ilyet talál, jelentse a rendőrségen. Húsz pengő jutal­mat kap. — A francia szoci­alista pár kongreszusa a béke- szerződések békés revízióját és az igazságtalanságok kiküszö­bölését követelte és éles táma­dást intéztek Boncour Francia- ország népszövetségi főbiztosa ellen, aki szintéu tagja a párt­nak. — Olaszország sokat szen­vedett sarkkutatóinak Mussolini megtiltotta, hogy szenvedés tel­jes kirándulásukról nyilatkozza­nak. A balul sikerült expedíció vezére, Nobile tábornok nem mer Norvégián keresztül haza­utazni, tnkintettel a norvég nép Nobileellenes magatartására. — Németország baráti szolgálat­képen Ausztriával szemben, bele­egyezett hogy Kun Bélát bün­tetése leteltével Németországon keresztül toloncolják haza Szov- jetoroszországba. A beteg tüdők vészkiáltása . . , A tanácshoz és a rendőrséghez — a közönség ért! A tanács meg a rendőrség könnyen segíthetne azon, hogy városunkat ne fedné állandóan az a nagy porfelhő, amit a szá­guldozó járművek vernek fel s amelylyel annyi jó adófizető alany tüdeje van állandóan ve­szélyeztetve. A külföld kisebb városai­nak és falvainak szélein is fi­gyelmeztető táblák vannak el­helyezve, melyek a járművek vezetőit a lassú hajtásra figyel­meztetik. Ez ugyan a gyors hajtás miatt van, de jó a por ellen is, mert a lassan haladó jármüvek kevésbé verik fel a porréteget. Nálunk pedig az autóbuszok is nyargalászni szoktak. Ha már az utcáinkat nem kövezik, ha már vízvezetékün­ket nem javítjuk s nem gon­doskodunk vizbőségről, hogy öntözhessük utcáinkat, mert nincs pénzünk, annyi mégis van talán, amennyibe az a nehány figyelmeztető tábla kerülne, melyek a város utbejáróihoz kellenének. A rendőri őrszemeknek pe­dig csak egy kis fáradságukba kerülne elővenni a noteszt s felírni a gyorshajtókat, legyenek azok akár autók, kocsik vagy szekerek vezetői. De sok rossz tüdő felléleg- zene, ha ezt a csekélységet megtennék az illetékesek. Hogyan mentsük meg a vizbefulót? Jó tudni ezeket manapság. - Egy szép példa. Most hogy a kánikula szinte már nálunk is kibírhatatlan, a fürdésnek óriási szezonja van. Napról-napra rándulnak ki tő­lünk is sokan a Láposhoz, to­vábbá a szeszélyes Szamoshoz halászni, főképpen fürdeni, az alábbi tudnivalók tehát nem fe­leslegesek még itthon sem. Hányszor olvassuk, hogy egyik vagy másik fürdöző mé­lyebbre merészkedett a kelleté­nél és társai jószándékkal el­telve utána úsznak, hogy meg­mentsék, de a fuldokló nemcsak maga pusztul el, hanem meg- mentőjét is magával rántja a mélybe. Ezeket a veszedelmeket könnyen el lehet kerülni, ha a fiatalságot kioktatjuk arra, ho­gyan kell viselkednie szerencsét­lenség esetén. Első dolog természetesen, hogyha valaki meg akar men­teni más valakit, akkor úszni tudjon. Mert ha egy nem úszó meggondolatlanul a vízbe ugrik, még fokozza a szerencsétlensé­get. A második fődolog, hogy amennyire lehetséges, minden felesleges ruhát le kell dobnia magáról, mert a ruha csak te­her, a víztől nehezebb lesz és sok felesleges erőpazarlást idéz elő. RAT „CASA NOASTRA“ Societate Anonimä pentru Banca, Comert si Industrie — Alaptőke és tartalékok Lei 62.000.000. - Telefonok: Bank 40 és 28, raktár 16. ....—vt-------------r= FŐ INTÉZET: Satu-Maré. FIÓKOK: Baia-Mare, Careii, Sighet és Valea lui Mihai. FOGLALKOZIK A BANKÜZLET MINDEN ÁGÁVAL Deviza és va'uta üzletek kötésére városunkban egyedül jogosított intézet. Betéteket előnyös kamatozásra elfogad és azo­kat kívánatra felmondás nélkül bármikor vissza­fizeti. Folyásit rövid lejáratú kölcsönöket. Átutalásokat és inkasszó megbízásokat elsőrangú összeköttetései révén az ország- és külföld bár­mely piacára eszközöl. Salát terméav- éa áruraktáráhaa elfogad lerak'árossá és kezelésre árukat és azokra előnyös feltételek mellett kölcsönöket folyósít

Next

/
Thumbnails
Contents