Nagybánya, 1928 (19-26. évfolyam, 3-26. szám)

1928-01-15 / 3. szám

iíü­A /J 1 ^ ^- stn 2*>, 2.*~A *> ____Ji-,, __„ t y ' j T wt vir O } A f^oUr^rJL nnA~yA/, Baia-Mare—Nagybánya, 1928. január 15. Vasárnap / C2 XIX—XXVI. évfolyam, 3. szám. HAGrSAHrA (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN POL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEN A „NAGYBÁNYAI HÍRLAP“-PAL. mmm Felelős szerkesztő és kiadó: KRSZSá^ P. PÁL Eló?ízetés; díj: egy hóra 20 Lej; Fgyes szám ára 5 Lej. & = Szerkesztésé)! is kladéhivataí, —tt ílSíizelicek és hirdetések íiüvéíele : Főtér II., D«genfe!d-ház, kapu alatt. Hirdetéseket és előfiz. pénzeket fel­vesz a Minerva-nyomda is, Főtér 14 Megjelenik: minden vasárnap reggel. Szemle a bel- és külpolitikai eseményekről. Belföld A parlament január 25-én nyílik meg. Ezen időpontig Bra- tianu Vintila miniszterelnök min­den fontosabb kérdést elő akar készíteni. Szerdára Bukarestbe rendelték az összes minisztere­ket és a minisztertanácson meg­tárgyalták az összes sürgős te; emlőket, melyek között a mun­kásokra előnyös uj munkatör­vény tervezete is szerepel. — Resszarábiában ijesztő mére­teket ölt a kiütéses tífusz. A Dnieszter menti községek sorra fertőzve vannak. Az egészség- ügyi minisztérium megtette in­tézkedéseit. — A külföldi köl­csöntár gyaldso/c sikeresen foly­nak, ami messzemenőleg meg­erősítette a kormány presztízsét. A liberális párt ennek dacára újabb tárgyalásokat kezdett a nemzeti parasztpárttal, sőt sok tekintetben már van is meg­egyezés Bratianu Vintila, Ma- niu és Titulescu között. Ro­mánia jövő sorsa ennek a há­rom államférfiunak a kezébe van letéve. — A vasúti üzlet- vezelősége/c rendszere január 10-étől kezdve véglegesen meg­szűnt és az öt kerületi igazga­tóság helyébe 80 inspectiát ál­lítottak fel. Egyben elrendelték, hogy a legkisebb ügyekben is közvetlenül a bukaresti vezér­igazgatóságintézkedik. — Mold­vában egy pénzhamisító banda annyi hamis ezerlejest gyártott, hogy az egész országot elárasz­tották a hamisítványokkal, me­lyek annyira sikerültek, hogy alig lehet megkülömböztetni az igazi pénzjegyektől. — Dr. Lupn a jelenlegi munkaügyi miniszter a bukaresti kék szektornak pol­gármestere s amikor ezt a szé­két elfoglalta, megígérte hogy: vagy megépíti a nyugati pálya­udvar sugárutját, vagy főbelövi magát. Gyűjtést rendezett, ez azonban nem sikerült s igy most hívei — miután sem az ut nem készült el, sem pedig nem lőtte főbe magát-a pártszervezet el­nökével együtt átléptek a nem­zeti parasztpártba. — Cuza professzor miután mint egye­temi tanár elérte a korhatárt, nyugdíjba vonult és kijelentése szerint most már csak az an­tiszemita propagandának fog élni. Külföld Magyarországon január 12-én lépett életbe az a törvény, amely szigorúan megtiltja hogy 18 éven aluliaknak szeszes italt mérjenek ki. A törvény ellen vétőket súlyos fogházbüntetés­sel sújtják. — Az árvizek An­gliában és Csehszlovákia magyar részén öltöttek óriási méreteket. A londoni árvíznek 25 halottja van. Pozsony több napi der­mesztő rémület után megszaba­dult a megsemmisítő katasztró­fától, miután a robbantások.kö- vetkezményeképen a Duna 5 méter vastagságú jege szerdán nagynehezen megindult. — Ró­mában az afganisztáni király ünnepélyes fogadtatásánál két vadász-repülőgép összeütközött a levegőben. Az egyik lezuhant pilótája szörnyethalt, mig a má­siknak sikerült egy daposfedelü ház tetejére leszállani. - Oros országban Trockijt és társait összesen harminc ellenzékit most már csakugyan Szibériába száműzték, miután az ellenzéki vezérek nem akartak letenni a világforrndalom gyors megvaló­sításáról, ami ma megingatta volna Oroszország t^éves uj rendszerét. A számüzöttek a különböző szibériai városokban való internálások mellett politi­kai megbízásokat is kaptak a kormány részéről, száműzetésük tehát itteni értelemben igen enyhe már csak azért is, mert tanulmányaikat is szabadon foly­tathatják. - Spanyolország fővárosában, Madridban a ha­misított alkoholtól nagyon so­kan haltak meg. A szeszt egy félőrült ember mérgezte meg strichninnei. - Budapesten és Magyarország több városában behozzák a családi élet védel mrről szóló törvényt, melynek keletében felfektetik az aggle­gény adót. - Franciaország­ba!/), öt kommunista képviselőt börtönre Ítéltek; miután azon­ban a parlamentben nem lehet őket letartóztatni, a detektívek seregei sem bírják elfogni őket. Titkos utón jutnak be és har­colnak a parlamentben, kifefé menet pedig szintén nyom-alá­nul tűnnek el. Ez a titokzatos szereplés napok óla folyik. - A Tótra hegységet rettenetes hó­vihar pusztította végig, mely a fenyőfák százait tövestül tépte ki, a házak tetőit leszedte-s a villák falait megrepesztette. A ciklon rövid dühöngés után kedd este* 8 órakor teljesen megszűnt, gyönyörű holdfény terült el s igy emberéletben nem esett kár. - Albániában — Törökor­szág mintájára — szintén be­vezették a modern büntető tör­vény könj'vet, mely többek kö­zött megszünteti az eddig en­gedélyezett többnejüséget. — Columbiában a lascolominai bányában földomlás történt, amely 600 bányászt zárt el a külvilágtól. Száz bányász 300 méter mélységben várja a ha­lált. ' • Dr. Dragos Teofil kisebbségi miniszter lesz. A legújabb bakai A „Nagyváradi Friss Új­ság“ tegnap érkezett szama szorul szóra ezeket Írja: „Bukarestből jelentik. Ä miniszterek külföldi utazásai és a külföldi kölcsönök körüli el- íügiait&ágok csak egyidőrc vet ték le a napirendről a kormány átszervezésének problémáját. Egyelőre azonban csak Anto- nescu Victor pénzügyminiszteri kinevezése tekinthető végleges­nek. Szó van azonban Tatares- cu helyére — aki esetleg más megbízást kap, — egy uj ki­sebbségi miniszter kinevezéséről. A kormányhoz közelálló körök legjobb értesülése szerint esti táviratokból. az uj kisebbségi miniszter Dragos Teofil nagybányai képviselő lesz. Dragos Teofil szatmárme- gyei prefectus volt, intelligens, képzett ember és most is libe­rális programmal került a ka­marába. Egyébként nagybányai bankigazgató, a kisebbségi kér­déseket régen tanulmányozza s eddig igen megértő magatar­tást tanúsított a kisebbségek irányában“. Eddig szól a váradi jól ér­tesült lap cikke, melyet abszo­lúte nincs okunk megcáfolni, miután az ügy végleges eldön­tése, értesülésünk szerint, csak rövid idő kérdése. világitják meg a királyok ma­gánéletét, leírják az udvari élet menetét és rutinját. Hogy miről beszélnek a királyok? íme beszélgetésük témája: Gusztáv svéd király: A családom már nem tűri, hogy zongorajátékommal kínozzam... Vilma holland királynő: II. Vilmos, az egykori császár nagy, de félrevezetett ember volt-. . . Alfonz spanyol király: Ena királyné irtózik a bikavia­dalok kegyetlenségétől . . . A világháború kitörése előtt a világsajtóban nagy szen­zációt keltettek egy kitűnő ma­gyar újságírónak, Adorján An­dornak királyinterjui, amelyek a budapesti „Az Est“-ben láttak napvilágot. Uralkodók szólaltak meg az ujsághasábokon és az olvasók betekintést nyertek a királyi paloták féltve őrzött misz­tikus titkaiba. Most újból egy nagy ma­gyar lap tudósítója, Gröner bá­rónő szólaltatja7 meg Európa valamennyi uralkodóját. A be­szélgetések rendkívül érdekesen 99 susa NOASTRA“ J*| Societate Anonima peniuu Battca, Comei>t si gsidusisrie ■ ■ ' ------------- ' - Alaptőke és tartalékok Lei 62 OQO.OOO. — Telefonok: Bank 4ö és 2Sí ; raktár 16. ===== FŐ INTÉZET: Saiu-Mare. FIÓKOK: Baia«ßlare, Careii* Sighet és Walea Búi í FOGLALKOZIK A BANKÜZLET MINDEN ÁGÁVAL Deviza és valuta üzletek kötésére városunkban egyedül jogosított intézet. Siiaai Setéteket előnyös kamatozásra elfogad és azo­kat kívánatra felmondás nélkül bármikor vissza­fizeti. Folyósít rövid lejáratú kölcsönöket Átutalásokat és inkasszó megbízásokat elsőrangú összeköttetései révén az ország- és külföld bár­mely piacára eszközöl. «Uíé» t«rmé«v. é* «rurnlctáráha» elfogad leraktsrozásra és kezelésre árukpt és azokra előnvns feltételek mellett kölcsönöket folvósit „Nagyon íetszik nekem, hogy király vagyok . . A kis Mihály király nyilatkozata egy ki rá lyinterj u-sorozatban.

Next

/
Thumbnails
Contents