Nagybánya, 1927 (18-25. évfolyam, 48. szám)

1927-11-27 / 48. szám

Baia-Mare—Nagybánya, 1927. november 27. XVIII Vasarnap (BÁNYAVIDÉK) FÜGGETLEN POL. ÉS TÁRS. LAP - EGYESÜLTEN A „NAGYBÁNYAI HIRLAP“-PAL. évfolyam, 48. szám. felelős szerkesztő és kiadó: KRIZSÁN P. PÁL Előfizetési díj: egy hóra 20 Lej. Egyes szám ára 5 Lej. =_ Sierkeaitíség ís kiadóhivatal, = elótUetések és hirdetések fölvétele : Főtér II., DégenfeltMiáz, kapu alatt Hirdetéseket és előfiz. pénzeket fel­vesz a Mlnerva-nyomda Is, Főtér 14, Megjelenik: minden vasárnap reggel. Uj gyász a királyi gyász után . . . A meghalt miniszterelnökért zugnak a harangok. BRATIANU, az elhunyt nagy államférfi A megnagyobbodott Ro­mánia legnagyobb koncepciójú politikusa, az erőskezü kormánzó, a román bel- és külpolitika év­tizedeken át ellenmondást alig tűrő irányitója, a komoly poli­tikai problémákkal terhelt ál­lamélet kiváló oszlopa: Brati­anu Ionéi miniszterelnök csii- törtökyn reggel gennyes man- dula-gyuladásból keletkezett vér­mérgezés következtében meg­halt. Halála óriási és ma még pótolhatatlan veszteséget jelent Románia politikai életében, mert az elhunyt miniszterelnök hatal­mas erélyű irányitó-tehetség volt s az állam egész politikai, közigazgatási és közgazdasági berendezését kezei között tar­totta — történelmi bizonyítékai alapján. Bratianu Ionéi eredetileg görög származású, 63 éves ál­lamférfi volt. 1864 aug. 20-án született Floricában, apjának, Ion C. Bratianunak, az 1848 as román függetlenségi mozgalmak vezérének és a román királyság megalapozójának kastélyában. Politikai pályája 1895-ben kezdődött, amikor a gerjmegyei liberális listán Tárgul-Jiuban képviselővé választották. Két év múlva a Sturza minisztérium közmunkaminisztere lett. 1901 - ben ismét közmunkatniniszter, 1902-ben külügyminiszter, 1907- ben belügy'miniszter, 1908-ban Sturza herceg lemondásakor a király kabinetalakitássat bízta meg. Röviddel ezután a liberális párt elnökévé választották. Et­től kezdve Románia politikájá­nak vezetése annyira egybefor­rott Bratianu nevével, hogy ez a név szinte egyet jelentett a román politika energikus erejé­vel, bárha közben - rövid ter- ipinusokon át, - mások ültek is a kormányelnöki székben. Élete a tántoríthatatlan ki­tartások, nagy történelmi tettek mintatükre, emléke pedig biz­tató tanulság azok számára, akik megijjednek a küzdelmek­től. Az 50 éves ;Román Király­ság az O apja miniszterelnök­sége alatt koronázta első ural­kodóját: Hohenzollern Károlyt, az Ő apja készítette az első al­kotmányt, maga Bratianu Jonel pedig beléptette nemzetét a vi­lágháborúba, az O miniszterel­nöksége alntt alakult meg Nagy- románia, ő koronázta meg és temette el Ferdinánd királyt, az Ő nevéhez fűződik a máso­dik alkotmány. Összevéve: az Ő és apja ideje alatt történtek a román állam történelmi ese­ményei és lett erőssé, később naggyá Románia. Innen van az is, hogy pártja: a liberális párt az ország legrégibb és legha­talmasabb politikai alakulata. A Sors erős- és szeren- cséskezü, hatalmas energiájú j nagyembere volt. Szemle a be!» és külpolitikai eseményekről. Belföld A parlament mindkét háza a csütörtöki gyászülés után hét­főig elhalasztotta üléseit. A nemzeti gyász ugyanis vasár­nap estig tart. Az elhunyt mi­niszterelnököt ma, vasárnap dél­után 4 órakor temetik a leg­egyszerűbb gyászkeretek között, miután meghagyta, hogy a leg­szerényebb külsőségekkel kisér­jék utolsó útjára. - Az uj li­berális kormány egyelőre csak ideiglenes. Bratianu Vintila az uj miniszterelnök, bukaresti hí­rek szerint, átadja helyét Dúca belügyminiszternek, aki újabb javaslstot tesz az ellenzéknek a i legteljesebb kibékülésre. — Az uj közigazgatási vezér felügye­lőségek megkezdték müködé- ; süket. Erdély és Bánátra négy főinspektorátus esett. Szatmár- ! inegye vezérfelügyelője Tomescu mig helyettese Starac Hugó. — * A Fekete-tenger román hajói \ katonaságot kaptak, mert orosz hadihajók cirkálnak a román vizeken is. Még a kereskedelmi hajókat is felfegyverezték. — A román-magyar optánsper- hen nincs remény a békés meg­egyezésre, dacára annak, hogy a tárgyalások még mindig fo­lyamatban vannak. - A gyer- mekparalizis az egész ország­ban megszűntnek tekinthető. Mindössze Bukarestben ápolnak még 18 beteget. — A kolozs­vári hadbíróság egyhónapi fogházra Ítélte Lovász Böske urileányt, aki a magyar nem- zetiszinü trianoni jelvényt vi­selte. — A nemzeti kormány megalakítása körül ismét Maniu Gyula személye került előtérbe, aki azonban úgy a nemzeti, mint az önálló kormányban csak akkor vesz részt, ha a parla­mentet feloszlatják és uj válasz­tásokat tűznek ki. A tárgyalá­sok már folynak, de úgy a li­berális, mint a nemzeti párti ve­zérek nagyon erőseknek mutat­koznak. Külföld Magyarország részéről a Népszövetség december 4-én kezdődő ülésén ismét Gróf Ap- ponyi Albert vesz részt. — Oroszország szintén meghívást kapott és résztvesz ezen a fon­tos ülésen. — A szerb kor­mány áttette Magyarországba az egyetlen szerbiai magyar színtársulatot, csupán azért, mert a magyarság óriási lelke­sedéssel támogatta a színházat. - Amerika a legközelebbi idő­ben bevezetni készül azt, hogy a munkások hetenkint csak öt napot dolgozzanak. — Orosz­országban a kormányon levő Stalin hívei vannak óriási több­ségben, akik azt vallják, hogy miután a világ forradalmositása még nem időszerű, engedmé­nyeket kell adni a külföldi tő­kének. Ezzel szemben Trockijék Európa közeli fellángolását jó­solják. - Csehszlovákia éven­te ötszázmillió lejt költ külföldi propagandára, mellyel a cseh kormány intézhedéseit védik. R polgárság panasza a „Ganz" ellen. Gyors védelmet és Több aláírással kaptuk és közöljük az alábbi közérdekű levelet: „Hogy a „Ganz“ belső ügyei miként „állnak“, ez nem tartó­zik hozzánk, ez családi ügy . . . Más a mi bajunk! Évek óta senki sem tudja városunkban, hogy tulajdonké­pen mennyi is a havi áramfo­gyasztása? Az óra-leolvasók megjelennek házunknál, a leg­többször láthatatlanul, felírnak a mit akarnak, a leolvasásnál nem hagynak a fogyasztónál intézkedést kérnek. semmi Írást és nemsokára jön a jó zsiros számla. Hiába tiltakozunk aztán a számla összegének nagysága el­len; ki kell fizetnünk, mert kü- lömben kikapcsolják a villanyt. Márpedig egy számlát csak ak­kor fizethetünk ki szívesen, ha biztos adataink vannak az álta­lunk vásárolt, vagy élvezett dol­gok mennyiségéről és értékéről. Az áram-fogyasztásért fi­zetendő összeg kiszámítása, a fogyasztók részéről ’

Next

/
Thumbnails
Contents