Nagybánya, 1924 (22. évfolyam, 74. szám)

ata Mare—Nagybánya, 1924. április 27. Vasárnap XXXI. évfolyam, 31. szám. NAGYBANYA (BÁNYA ¥ X D ÉS Bt) . ' EGYESÜLTEK A „NAGYBÁNYAI HÍRLAP“- FAL Előfizetési díj: Egy hóra 10 Lej. Egy szám ára 2 L. Ategjelenik minden csütörtökön és vasárnap. Felelés szerke*?,tó' és kiadó: KB IZSÁK P. PÁL Szerkesztőség és kiadóhivatal, előfizetések- és hirdetések felvétele : Degenfeld-ház, kapu alatt balra. Főtér. Szemle a bel- és külpolitikai eseményekről. Belföld Az ellenzéki pártmozgalmak egy­hangú ütemben hullámzariak. Az egyes pártok között folytonos tárgyalások vannak, melyek során nagyon gyakran kivillanak a személyes érdekek "is. Így a külömböző egyesülési tervek meg­valósulásától sem sokat várhatunk. — A kormány ismét elhatározta a maxi­málások megszigorítását, mellyel éppen úgy a drágaságot akarja letörni, mint legutóbb a szabadkereskedelmi intéz­kedésekkel. Pedig a hiba nem itt van, hanem a jelenlegi gazdasági politikában. — A nyári vasúti menetrend rövide­sen életbe lép. A vonatoknak a fűtő­anyagok hiánya miatt tervbe vett re­dukálását nem viszik keresztül. let a rtóztatott -ky-----~~~ ’ ^ - ■ ’ ­szafá biai kerdéspen államellenes mag; tartással, a népszavazás tervének támo­gatásával és lázitással vádolják. Éhség sztrájkjuk tovább tart úgy, hogy a ve­zérek közül kettőt kedden katonai kórházba kellett szállítani. A többi fog­lyot Jilavából az enyhébb Vacarestibe vitték. — A legújabb vasúti kataszt- I rtfa Nagybecskereken volt, nagyszom- I baton. A pancsovai vonat teljes sebes­séggel belerohant a versed szerelvénybe. ! Eddig 6 halott, 20 súlyos sebesült. A I forgalmi tisztet letartóztatták,- — Mú- 1 jus 1., a minisztertanács határozata ér- j telmében, már az idénjs kötelező munka­szünet ies£. Külföld11"' , és előbb-utóbb véres háborúra vezet­het. . Súlyosbítja a helyzetet, hogy a nagy- és kisantant több állama között sincs meg az egyetértés, még a besz- ! szarábiai kérdésben sem. Amerika el­nöke ezzel szemben ismét ábrándozik-.­TÁRCA Husvétkor. Irta : Cosbuc György. Dal, csevegés kél a rügyező fákon, És rózsafénnyel van tele a lég; A fűz barkája ringatózik lágyon, Magasztos békét súg a föld s az ég. Tavaszi szellő mit is hozna mást A szoniju szívnek?! A föltámadást! Ah, kis falucskám tele vagy illattal! A völgy felöl jön a hivő sereg, S találkozáskor édes áhítattal „Föltámadt Krisztus!“ igy köszöntenek. Szép napsütötte arezukon honol Derengő fény és mélázó mosoly. Tavaszi szellő ébredő tuvalma Susogva egy-egy szót rebeg; Mint hogyha kósza, vándor lelke volna Azoknak, kik rég elpihentenek. Szelid rezgéssel ingának a fák, Az istenség röpül a légen át. Csönd, nyugalom ; de bent hangos az oltár, A messze völgyig le-lezúg a hang; Ismétlődve fölcsendü! a 'zsoltár, És néha közbe kondul'a harang; Ah Istenem ! Lent hallani lehet, Mint sir i gond és kaczag a szeretet. A domb tetején áii az Isten háza, Ma fényeséggel van telistele; Egy gondolat ejt minden embert lázba, Mely a magasból hozzánk szállá le: Hogy végzetünk csak tetteinken áll, Az élet minden, — semmi a halál ! A dombtetőre egyre-másra jönnek Ifjú lányok, viruló anyák, S közöttük látod az elaggott nőnek Fején a télnek csillogó havát, Ki vánszorogva a domb ösvényén, Kis unokáját vezeti kezén. . . . Anyám, anyám ! Te jutottál eszembe! Kis lánytestvéreimnek édes anyja te! Tudom, sok könycsepp fakadt ma szemedbe, Mert szeretettel van szived tele. De lásd ! Az Ég ma mosolygásra hiv, Ma husvétnapja ! Ó, anyám ne sírj ! . . . Fordította : n. Révai Károly Czinikus történetek. A nagy urak. A halál egyszer szegény embernek öl­tözve elindult vándorolni. Bekopogtatott az egyik helyen : — Hallod-e te tekintetes ur! Az illető ember megverte és a portá­járól kilökdöste a halált: — Jegyezd meg magadnak, hogy nem tekintetes vagyok, hanem nagyságos ur! Bekopogtatott a másik helyen : \— Hallod-e te nagyságos ur! Itt is megverték. Azt mondta az illető, hogy ő nem nagyságos, de méltóságos ur. — Hailod-e te méltóságos ur! — ko­pogtatott be a harmadik helyen. Ez meg nem méltóságos, hanem fen­séges ur volt. Ez is elverte. Ekkor a halál elment és visszajött, most már nem szegényembernek öltözve, hanem igazi halálnak, kezében a kaszával. És a nagyságos, méltóságos és felsé­ges urak erre mind ott csúsztak a földön, a porban, előtte, — a Halál előtt. CASA NOASTRA S. A. pentru Banca Comerf si Industrie SUCH R SALA KT BAIA-MARE Alaptőke: Lei 10.000.000 — Főintézet: Satu-Maré — Tartalékalap Lei 3.700.000. FOGLALKOZIK A BANKÜZLET MINDEN ÁGÁVAL Betéteket előnyös kamatozásra elfogad és azokat ki- ! Átutalásokat elsőrangú összeköttetései révén az or- i Folyósít rövid lejáratú kölcsönöket vánatra felmondás nélkül bármikor visszafizeti. | 'szág- és külföld bármely piacára eszközöl. Saját termény-ée áruraktárában elfogad leraktározásra és kezelésre árukat és azokra előnyös feltételek mellett kölcsönöket folyósít.

Next

/
Thumbnails
Contents