Nagybánya, 1919 (19. évfolyam, 37. szám)

1921-09-15 / 37. szám

XIX. evíoKam. Előfizetési árak: Egész évre . . 32 Lej. Félévre ... 16 Lej. Negyedévre. . 8 Lej. Egy szám ára 1 Lej. Megjelenik minden hé­ten csütörtökön reggel. Bala Maré—Nagybánya, 1921. szeptemi. hé 15. Felelős szerkeszti adó laptulajdoqos NÉMETH BEXA, Szerkesztőség és kiadóhir. Calea Traian (Hld-u.) 10., hova a lapközlemények, hir­detések s előfizetési pénzek küldendők. Hirdetéseket el­fogad a nyomda is. Heti szemle. Orosz munkások és katonaság harca. Pélervárott a munkások és a katonaság közölt vé­res harc fejlődőit ki. A munkások kénytelenek vol­tak visszavonulni a jól felszerelt . katonák elől. Gorkij Maxim az újságírók előtt kijelentette, hogy minden reménye megsemmisülőben van. Az orosz népet vagy a járvány fogja kipusztitani, vagy az őiiilet martaléka lesz, de már kizárt dolognak tartja, hogy a szovjetrendszert meg lehessen dönteni. Eddig reménykedett az ellenforradalomban, de most már azt tapasztalja, hogy a nép inkább beletörő­dik az elpusztulásba, mint a cárizmusba. Olaszországot bízták meg Nyugatma- gyarország kiürítésével. Az olasz kormány for­mális indítványt intézett a nagykövetek tanácsá­hoz, hogy Olaszországot bízzák meg a nyögaima- gyarországi konfliktus elintézésével, előbb diplo­máciai eszközökkel, ha ezekkel nem érnek célt, akkor katonai beavatkozással. Anglia elfogadta Olaszország indítványát. Fianciaország előbb ki­fogásokkal élt, de azután ő is beleegyezett. A római kormány megbízatásáról értesítette a magyar kor­mányt. A magyar kormány azonnal miniszterta­nácsra ült össze és hosszasan foglalkozott a nyu- gaímagyarországi kérdéssel. Nyugatmagyarorszag- ról ujabb összeütközések hire nem érkezett. Az 6esz területen teljes nyugalom uralkodik. Az osztrák csendőrség szombatra virradó éjjelen ki­ürítette egész Nyugatmagyarországot. Gróza miniszter városunkban. Er Gróza Péter, erdélyi miniszter, mint előre jelezte, második körül ja alkalmával Nagyvárad, 5 •• jw :•••..!■>! »n.vs-’ígí't i i i n városunkat is meglátogatta. Kedden este érkezett meg autón s az István-szállóba szállt meg. Kíséretében voltak dr. Baltescu János prefektus, dr. Barbul Jenő kép­viselő és Puticiu Traian rendőrprefektus. A miniszter utazása megánjellegü, épen azért minden ünnepélyes fogadlatás mellőzését kérte. Este 8 óra után háromnegyed órás kihallga­táson fogadta a helybeli magyarság együttes kül­döttségét, melyben részt vettek Szőke Béla, Thorma János, dr. a. Nagy Gábor, Stoll Béla, dr. Rencz János, dr. Winkler Jenő, Harácsek Vilmos, Kupás Mihály és Tréger Lajos. A küldöttség a helybeli magyarság többrendbeli panaszát és kérését adta elő, amelyre nézve a miniszter megértöleg s nagy­jában véve megnyugtatóig válaszolt. Az iskolák ügyében kijelentette, hogy másnap Bukarestbe utazik, ahol Negulescu és Góga mi­niszterrel, valamint dr. Piie kuliuszállamtitkárral fog tanácskozni az iskolák ügyében, s annak a Re­ményének adott kifejezést, hogy a helybeli magyar nyelvű középfokú (gimnázium és polgári leányis­kola) oktatás ügyét rövidesen kedvező megoldáshoz tudja juttatni. A társaskörök'működése tekintetében a hely­beli románság vezetőivel már folytatott eszmecse­rét és hiszi, hogy e tárgyban minden erőszakos­ságtól mentesen sikerül megoldást találni kölcsö­nös megértéssel. Ha azonban ez a megegyezés nem sikerülne, akkor a fannál ló jog alapján maga fog intézkedni. A r. k. plebánia-tembloni tatarozására nézve kijelentette, hogy Románii utód-állam lévén, az előnyökkel és jogokkal egj'üít a terheket és köte­lességeket is vállalni fartojik ; ennélfogva figyel­mébe ajánlotta a szintén jelenlevő dr. Popovici ^György polgármesternek, hogy a város mint kegy­úr ne csak a fedéshez szükséges zsindelyt bo­csássa a r. k. egyház rendelkezésére, hanem men­jen el a teljesítő képesség ílegvégső határáig. A hivatali eskü felajánlása dacára elbocsátott városi tisztviselők visszahelyezését feltétlenül jogos kívánságnak tartja s rajta s lesz, hogy ez mielőbb megtörténjék. Az eskü megtagadását a maga részéről nem tartja olyan főbenjáró vétségnek, ahogy azt álta­lában szokás. A vasutasok között épen az eskü határidejének lejárta után elentkezeltek és vissza- fogadottak bizonyultak a legértékesebbeknek. Épen azért arra törekszik, hogy íz elbocsátott tisztvise­lők vagy visszakerüljenek adásukba, vagy, ha már megértek rá, nyugalomba helyeztessenek. Ez Romá­niának mint utódállamnak tü vényszerü kötelessége. Az útlevelek kiállítása: körül igen sok panasz merült fel. Rajta lesz, hogy az útlevél megszerzése inegkönnyiltessék, s ezzel ti más országokkal való érintkezés minél előbb a normális mederbe tere­lődjék. i_ Még nehány kevésbbé jelentős ügyre nézve is aránylag megnyugtató kijelentést tett a minisz­ter, nevezetesen a hatóságokhoz szóló beadvá­nyok, a telekkönyvi beadványok stb. nyelvére vo­natkozólag s aztán Szőke Béla plébános megkö­szönte a magyarság iránt tanúsítóit megértő ma­gatartását, mire a miniszter kijelentette, hogy őt e felfogásáért több oldalról heves támadások érték; de ő meggyőződése mellett kitart, még pedig nem a kisebbségek védelme kedvéért, hanem, mert sze­rinte az egyedül helyes ut az ország konszolidá­ciójára nézvé az a megértő tárgyilagosság, amely a kisebbségek békés, megelégedett elhelyezkedé­sét teszi lehetővé és könnyebbé. Ezzel a közvetlen, rokonszenves fellépésű államférfiu szives búcsút vett a küldöttségtől. Tiszteletére az István-szálló éttermébe társas vacsorára gyűlt egybe a helybeli román értelmi­ség szine-java. A miniszterazéjjeii vonattaleiutazott Kolozsvárnak. HÍREK. Eljegyzés. Ilia Ignác helybeli bányászati segédtiszt leányát, Bözsikét szept. 11-én eljegyezte Berényi Ernő erdőszámtiszt Kolozsvárról. (Minden külön értesítés helyett). Másodvirágzás. A természet játékos sze­szélye a Tótf. Kiss Miklós utcában levő Incze-féle nyaraló kertjében ez évben már másodszor öltöz­tetett virágdíszbe egy körtefát, amelyen pedig az első virágzásból vagy 8—10 körte is maradt és szépen kifejlődött. A kertnek a festőiskola felé eső részében van ez a virágpompában diszlő fa, amely­nek mint természeti ritkaságnak méltán sok a bá- mulója. Házasság. Stoff György nyomdászsegéd, lapunknak töbo éven át volt buzgó szedője és tördelője f. hó 3-án esküdött örök hűséget Frink Ilonkának. Pásztor Bandi halálának oka, mint ér­tesülünk, légcsőhurutból eredő légcső és garat infectió, aminek következtében az üszkös seb vér­mérgezést idézett elő, ez ellen pedig a segítségül hivott négy orvos sem talált mentséget: a kedves, derék fiúnak el kellett pusztulnia születnek végte­len fájdalmára. Gyulajon, Tolna m-ben halt meg s ott is temették el. Elveszett egy fekete selyem napernyő, amelyet 3 múlt vasárnapi mozielőadás alkalmá­val egy óvatlan pillanatban a 13-as páholyból emelt el valaki. Aki nyomra vezet, az Erzsébet óvodáb311 jelentkezzék, hol jutalomban részesül. Himlőoltás. Felhivatnak mindazon szülök, akiknek gyermekei a folyó évi himlőoltástól bármi okból elmaradtak, hogy utólagos beoltásuk végett i szcstemb?r hó folyamán minden vasárnap délután 3 órakor 3 városi kórháznál jelentkezzenek. Ugyan­ekkor kötelesek jelentkezni az újra oltandók is. Fi­gyelmeztetünk mindenkit, hogy ha még ezúttal va­laki el fog maradni indokolatlanul a himlőoltásról, 500 lei erejeig lesz megbírságolva. (Közrend, hiv.) Álmos antantkonferencia. A „D. Tages­post“ szerint Angliában egy kis könyv jelent meg, amely az antant allamférfiainak és hadvezéreinek köréből vett leírásokat, anekdotákat tartal­maz. Briandról és Asquitról a következő kitűnő esetet meséli el. A két miniszternek tanácskoznia kellett Londonban. Briandnak és kíséretének útköz­ben annyi megbeszélni valója volt, hogy nem ér­tek rá pihenni. Reggel megérkeztek Londonba s fel­keresték Aspuitot. Ez a 'tanácskozást hosszabb be­széddel nyitotta meg; de Briand, aki teljesen ki volt merülve, elaludt és csak akkor ébredt fel, mikor Asquith befejezte beszédét. Briand rögtön átvette a szót és válaszolt. Ekkor Asquith kényel­mesen elhelyezkedett a székében, lábát jól kinyuj­Gyámoltalanok. „Ha észre veszik, hogy titkon valamelyik de­áknak szeretője van ; ha táncol közülük egyik vagy másik vendégfogadóban ; ha cifra nyakravalót köt vagy iiajat bodorit,... kicsapják" a kálvinista kol­légiumokból, írja Bessenyei a Holmi- ban. A bár- dolatlan kurta nemesfi, ki előtt a „világi manér“ ismeretlen volt, innen került Mária Terézia cifra testőrei közé. Kollégiumból ment a nemesi kaszár­nyába. Mi pedig a múlt nyáron kardcsörtetéssel és sarkantyumuzsikával vertük fel a debreceni öreg kollégium ósdi nyugalmát és hagyományos tudós csendjét, mely még rhindig nem ismeri a „módis hivalkodást“. Ez az épület és az egész város széles, unal­mas, alfpldies utcáival olyan komoly, büszkeség­gel lelt. Nem ideálista, ahhoz túlságosan rest, sok­kal inkább gyűlöli a valóságot, sokkal kényelme­sebb és azért olyan mord. A frontról jöt.ünk mind­annyian, valami leírhatatlan boldogsággal, a gon­dolataink, melyeket a frontra menet eltemettünk, mind feltámadlak hangos lármával. A cipőnket fé­nyesre keféltük, szabadon járhattunk, nem volt szolgálat, nem volt lövészárok; három egész hó­nap a miénk, mindent szépnek láttunk, mindent jónak hittünk, jól esett az e'let, láttuk, hogy nem átok, magasztos varázs volt, bűbájos álom, szent gyönyörűség, amelyet csudáitunk. Legjobban az ezüst hajú rector magnificus értett meg minket, a jó „öreg Erdős“ : „Fiaim nehogy megerőltessétek magatokat, sokat aludjatok, sokat pihenjetek!' A nagy tudományu professorok tudtak belátni is. Nem sokat tanultunk, mégis az a három hó­nap valóságos újjászületés volt a számunkra. Nem fáradtunk sokat, ömlött belénk minden jó szó, min­den jó tanács. Mintha ezek a tudósok, akik a köny­vek között öregedtek meg, előszedték volna régi emlékezéseiket és a világi életről is tudtak volna valamit. Fogyatkozásainkat, hibáinkat, melyeket a hátizsákkal magunkkal vittünk, megértették és meg­bocsátották. Nem tudták, de megbocsátották volna bizo­nyára azt is, hogy két theologus : Cigány Laci és Jámbor Gábor szerelmesek voltak. Mindig együtt sétált a két jóbarát. Sokszor egész utón egy szót sem szóltak egymáshoz, de azért a világért sem mentek volna külön. A Nagy­erdő volt a cél, leültek valahol egy padra és ott gondolkodtak együtt. Az életkedv náluk tompítva volt, ábrándos némasággá és félénkséggé. Mint a kis gyerek, aki szeretne már járni, de nem mer elindulni. De a lelki tuláradás egy szép napon mégis kitört. Talán egyszerre mind a kettőnél; meg­szólaltak, de nem hogy elbeszéljék, hanem hogy letagadják egymás előtt. Szerelmesek voltak, mind­ketten egy lányba. Jámbor szavalni kezdett, verseket olvasott és tanult. Auyégin Eugént szerette; nyíltan be is vallotta, hogy ő is ilyen. „Hitte, van egy lány, bárha távol, Kivel hő rokonszenveink Megegyezők, ki érte lángol, De egymást még nem ismerik. Ismerni ő már ismerte, a lány talált még item. Cigány fagyott arca kigyult, mikor arról be­szélt, hogy mennyire várja azt a pillanatot, hogy az ő szivébe is beugorjon valaki, akit majd sze­rethessen. Az a valaki, anélkül hogy tudta volna, már bent élt az ő szivében is. Minden este egy villanyoson utazott velük egy csitri lány, kicsi, sovány arcú, fekete haja ne­héz fonatban csüngött alá, szemöldöke magasan iveit mandulaszeme felett, mely hamisan csillogott; makrancos, fitos orra volt, ajka kacéran nevetett, olyan volt a 'szája, mint a nyúlnak, mintha min­dig fürgén várt volna valamit. A kedves, ugrifüles teremtés megdöbbentő mókusnézésével magára- vonta a két diák figyelmét és a szivét. Eleinte ta­lán észre sem vette őket, hisz mások is ülnek a villanyosban, katonák és nem katonák, férfiak és asszonyok is. De később neki is feltűnt ez a „vé­letlen“ találkozás. Egy-egy pillanatra összecsillant ajszemük, hol Jámborral, hol Cigánnyal. Ezek voltak olyan szerelmesek, hogy nem vették észre egymásról, hogy szerelmesek és legkevésbbé azt, hogy kibe. Junius, julius, augusztus I Csak ezért voltak Debrecenben, hogy a bájos ismeretlennel esténkint együtt, nem, — csak egy villanyoson utazhassanak a

Next

/
Thumbnails
Contents