Nagybánya, 1918 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-03 / 1. szám

XVI. évfolyam. 1918. január hó 3. 1-ső szám. NAGYBÁNYA TÁRSADALMI ÉS SZÉFIRODALMI HETILAP. Előfizetési árak: Egész évre 8 korona, félévre 4 korona, negyed­évre 2 korona, egy szám ara 20 ■fillér. Megjelenik minden héten csütörtökön reggel 6—8 oldalon. Felelős szerkesztő: ÉG LY MIHÁLY Szerkesztőség és kiadóhivatal: Veresvizi-ut 15. sz., ahova lapközlemények, hirdetések s előfizetési pénzek küldendők. == Hirdetések felvétetnie Kovács Gyula könyvkereskedő üzletében is. ===== Szilveszter éjszakáján. Január 2. Megértük a negyedik háborús szilvesz­tert is. Szomorú volt ez is, mint a háború kitörése óta mindenik. A gondtalan vidámság, mely a régi jó világban ezt az -éjszakát, melyen az ó-év ölelkezik az uj-évvel, szinte olimpusi ünneppé avatta az egész világon, mintha beléfagyoít volna a szivekbe. Hová lett a jókedv, mely szilveszter estéjén a legszegényebb szobákba is derűt varázsolt. Oh, a háború negyedik évében mindenkinek van siratni valója, alig van valaki, akinek ne volna gyásza, vagy akin végig ne vágott volna valamelyes alak­ban a háború véres ostora. Sok, nagyon sok időbe kerül még, mig a romok eltakarítása sikerül, mig behegged- nek, begyógyulnak a sebek s az ember visszatérhet önmagához s föltalálja ismét önmagát. Szilveszter éjszakáján — bánatos ma­gyar szokás — most is összecsendült a po­hár abban a pillanatban, amikor kezet nyúj­tott egymásnak a búcsúzó s az érkező év s bizonyára e pillanatban remegve gondolt mindenki arra a halvány, pislogó, iczinke-piczinyke csillagra, mely keleten gyűlt ki s mely a béke előhírnöke. Bizonyára remegve gondolt mindenki a keleti eseményekre s szinte fásultan tépe- lődött arról, hogy mit hoz a jövő? Valamikor régen milyen szép mondá-i sokat mondtunk egymásnak, valamikor régen milyen nagyszerű frázisok jelentek meg ólom­betűkkel az újságok hasábjain az ó-évről és az uj esztendőről. Elmondtuk egymásnak, hogy milyen sok bút és bajt hozott az elmúlt, megöregedett év és elmondtuk, vagyis inkább nem mon- íuk el egymásnak azt a sok szép, rózsaszín reményt, amellyel az uj évet köszöntöttük és amelynek valóra válását az uj évtől reméltük. Azután eljött az uj esztendő, eljött egy szilveszter éjszaka. Az 1914-ik esztendőnek temetése s az 1915-ik év Születése. Akkor fásult el teljesen az emberiség szive. Az volt az a szilveszter éjszaka, amikor először for­dultunk háborús' eszendőből uj esztendőbe. És mindenki úgy köszöntötte egymást, hogy majd az uj esztendő fogja meghozni a meg­váltást, a békét az akkor még csak négy-öt hónapos vérengzésből.-És az emberek 1915. január elsején uj reményekkel, uj bizodalommal ébredtek és indultak neki az uj esztendőnek. Azután letelt az 1915-ik év, letelt az 1916-ik és most ime letelt az 1917-ik esz­tendő is. Három rettenetes nehéz esztendő, amelyek közül kettőben egyáltalában nem derült semmi világosság, semmi fénysugár a háború sötét éjszakájába. Folyt a harc, a tusakodás, összeszori- tott fogakkal, győzelmeken és diadalokon keresztül, küzdöttük a világ legrettenetesebb háborúját, úgyszólván az egész világgal. Az 1915-ik év hajnala óta, az első háborús szilveszter óta nincs ember, aki reménykednék és aki várna valamit az uj esztendőtől. Pedigfmost a negyedik háborús szil­veszter mintha már valami kedvező reményt nyújtana, hogy ebből a véres háborúból, amelyben becsülettel állottuk meg a helyün­két, van' kibonyolódás. Az orosz különbéke reménysége és rajta keresztül az általános béke lehető­sége, mintha a közeli megvalósulás stádiu­mába került volna. Az orosz forradalmárok teljes energiájukat megfeszítik arra, hogy esetleg nem csak magúk, hanem az entente többi tagjai is megköthessék á" méltányos és megegyezésen alapuló békét a központi hatalmakkal. Kétségtelen, hogy az orosz forradalmá­rok intenciója a legnemesebb, a legszebb, hiszen vissza akarják adni az emberiségnek a mindent elfelejtő, betakaró és megváltó békét. Az orosz forradalmárokat, a Lenine­ket és Trockijokat a világtörténelem a leg­nagyobb emberek gyanánt fogja ünnepelni akkor is, 'ha csak az orosz nemzet számára tudják megszerezni a békét; ők maguk lesz­nek azok a férfiak, akiket az emberiség hiába keresett négy év óta. De ugyanakkor a központi hatalmak yezetőit is a legtelje­sebb elismerés illeti meg azért, mert ko­moly és őszinte békeszándékukat legjobban azzal dokumentálták, hogy azonnal elfogad­ták a felajánlott békejobbot az oroszoktól, minden skrupulozitás és minden diplomáciai cselfogás nélkül. A világháború negyedik szilveszter- éjszakáját élte át a megkínzott emberiség. Nem szabad és nem lehet még egy ilyen szilveszter éjszakáját eltöltetni az emberi­séggel. Lehet, hogy az entente nagyfejü politikusai még szívesen húznák tovább a A „Nagybánya“ tárczája. Kalipszó hátán. A kis pehelysúlyú emberke, aki a Work-* istálló lila és kénsárga szineiben olyan törékeny­nek látszott, mint az irisz-kelyhe, bö angol felöl­tőjében sétálgatott az istállók táján. Sapkája az, orrár» volt huzva, a nyakát válla közé vonta, a torka selyemkendővel volt becsavarva, hóna alatt a lovaglóostor, amelyet tudvalévőén sohasem használt. Nagy, buta előrerugó orra volt, mint a hollónak, rózsaszinü szemhéjában, gyermekes pillantásu kék szemében valami a törpék éretlen- őségéből lappangott. Megborotválva csaknem baba- szerü volt az arca, úgy, hogy az egész embert be lehetett volna pólyálni és ringatni valami szín­padon, ahol intelligens csecsemőre*' is szükség van néha. Az anyja papnak szánta, az apja katoná­nak, de ő a természet különös kegyelméből testi súlyát sohasem vitte fel többre, mint negyvenöt kilóra, ennélfogva zsoké lett belőle. Tiptop volt a neve, az igazi nevére senki sem volt kiváncsi. Népszerűsége átfogta mind az öt világrészt, amióta az angol Derbyt háromszor egymásután elvitte Kalipszó hátán. „ Magábazárkózott, hallgatag, titogzatos em­ber volt. Filozófiai és történelmi müveket olva­sott otthon, üres óráiban titkos drámairó volt, nagy ambíciók hevitették, de a sors úgy akarta, hogy egész élete, pályafutása, hetedhét országra szóló dicsősége egy lóhoz fűződjék. Ha fent ült a nyeregben, Kalipszó hátán, akkor a tömegek csak rá figyeltek, ha leszállt a földre, a kutya sem törődött többé vele. Törpe volt, semmi más. Közte és Kalipszó közt pedig egészen kü­lönös volt a viszony, olyan, amilyen egy emberi lélek és egy ló pszichéje közt lehet. Mert mia­latt Tiptop egy „Marcus Aurelius“ cimü drámá­ján dolgozott titokban, kényszerűségből Kalip­szóval is kellett foglalkoznia. De sohasem jutott eszébe, hogy ha a lóról való megfigyeléseit meg­írná, külömb müvet alkotna, mint Marcus Aure- lius-szal, amelynek kigondolása közben mindig más irók lebegtük előtte. Kalipszó angol telivér volt, amelynek szár­mazását a turf családfái nem tudom hány dicső­séges ősre tudták visszavinni. Voltaképp nem is Volt ló, hanem teljesen elfinomitott lény. A te­nyésztés, vagyis a tudatos szelekció olyan ké­pességeket nevelt belé, amik a paripák nagy csa­ládjából különben teljesen hiányzanak. Dicsőségvágy volt benne például. Nem azért futott az oszlopok közt, mert sarkantyuzták, vagy ostorozták, — hiszen lovasa sohasem nyúlt ostor­hoz és egyszer sem használta sarkantyúját — hanem csak azért, hogy első legyen a czélnál, hogy háromszor is elnyerje a kékszalagot, hogy a mámo­ros tömeg üdvrivalgását hallgassa, hogy a gazdája izzadtan és porosán is össze-vissza csókolja. Merő hiúságból, pusztán nagyravágyásból erőltette meg karcsú bokáinak inait, hogy okos keskeny, szél­vágó fejét elsőnek dughassa be a célkarikán. Hiú volb mint egy asszony, vagy mint egy iró. — Ostoba állat! —gondolta róla sokszor Tip­top, de a ló ravaszul, olyan fölényesen tudott vissza­fordulni a boxából, ahol csöndesen abrakolt, hogy Tiptop néha megdöbbent tőle. A ló belátott a veséjébe, kitalálta a titkos gondolatait és néha a megszólalásig beszédes volt a szeme : — Ismerlek, jó lovasom, Tiptop. Tudom hogy a sorsom hozzád van nőve, ahogy te is az én sor­somhoz vagy láncolva. Negyedszer már nem nyer­jük el a kékszalagot. Én a méntelepre kerülök pihenni, utódokat nevelni, de mi lesz belőled, Tip­top ? Te sem vagy már a régi, az inaid megroskad- tak, a szellemi képességeid megcsökkentek és jön­nek majd a fiatalok, az újak és a nyakadra fog­nak nőni. Így múlik el lassan minden dicsőségünk. Tiptop megvetően fordult el Kalipszótól, de a ló nyihogott és a zsoké jól tudta, hogy a ló mit akar mondani: * — Holnap egy egészen jelentéktelen kis ver­senyben vagyok benevezve és okvetlenül futnom kell olyan megterheléssel, amelyet már nem bí­rok. Hiába minden erőlködésünkbe fogunk törni. Holnap kiderül, hogy megöregedtünk mind a ketten. Holnap! Tiptop legyintett a kezével. Már unta minden turfi dicsőségét, pénze is elég volt már a nyuga­lomba vonuláshoz, a holnapi nap nem nagyon érdekelte. Legalább minden idejét „Marcus Aure- lius“nak szentelhette, akihez különben az a kü­lönleges szimpátia is fűzte, hogy az ő lovasszobra marad meg egyedül az ókorból.

Next

/
Thumbnails
Contents