Nagybánya, 1917 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1917-01-04 / 1. szám

4 NAGYBÁNYA 1917. január 4. és a város önzetlen szolgálatában eltöltött 34-ik évében, nemesen eltöltött szép hosszú élet után mint a család nesztora, rövid szenvedéssel az Urban csendesen jobblétre szenderült. Drága halottunkat folyó hó 5-én délután fél 3 órakor fogjuk a róm. kath. vallás szertartásai szerint örök nyugalomra helyeztetni a városházi lakás­ból, jó lelkének üdvéért pedig az engesztelő szentmisét folyó hó 6-ikán, reggel 3 órakor fog­juk a Mimdenhatónak íelajánltatni. Nagybánya, 1917. január hó 3. Kegyes Ur Jézus adj neki örök nyugalmat! Egy kis tévedés. A Szatynár megyei Köz- löny-ben olvassuk, hogy a lemondás folytán megüresedett nagybányai rendőrkapitányi ál­lásra pályázatot hirdettek s a pályázatot f. hó 20-ig kell beadni a főispáni hivatalhoz. Ez egy kis tévedés s ez a híradás bizonyára a felső­bányái rendőrkapitányi állásra vonatkozik, mert lemondás folytán az üresedett meg. A „Vasárnapi Újság“ deczember 31-iki, újévi száma rendkívül gazdag tartalommal jelent meg: Cserna Károly szép rajza az újév hangulatát rögzíti meg, az érdekes képek egész tömege harcztereink eseményeivel foglalkozik. Szépiro­dalmi olvasmányok: Szőllősi Zsigmond regénye, P. Abrahám Ernő novellája, Szigma tárczája, Pontoppidan regénye. Egyéb közlemények: czik és kép a magyar hegymászó katonákról s a ren­des rovatok: A háború napjai. Irodalom és művé­szet. Halálozás. A „Vasárnapi Újság“ előfizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkróniká“-val együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság“ kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egye- tem-utcza 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a „Képes-Néplap“, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér. Az újév. Ködös, esős őszi idővel köszöntött be az újév. Az uj-év délelőttjén még néha meghasadt a felhők kárpitja, látható volt az ég kékje s fölragyogott a napsugár is, de már dél­után szürke, piszkos fellegek takarták el az eget s az eső is szakadni kezdett. Azóta csak rövid szünetet tart, majdnem mindig folyton esik. Ilyen abnormis időjárás a tél derekán még aligha volt. Csak tavasszal be ne állítson ismét a késői tél. Halálozás. Városunk egyik régi, tisztes ipa­rosa hunyt el Miskolczy Sándor timármester személyében. Nagy időt ért el s 81 éves korá­ban ragadta el a halál. A boldogultat f. hó 2-án helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett. A visszhang. A Nagybányai Hírlap mai számában A visszhang czimen Égly Mihály szerkesztőnknek egy régi tárczáját hozza, mely az 1895-ben a fővárosban megjelent tárczakö- tetében is megjelent. Semmi kifogást nem emel a tárcza írója a közlés ellen, de azt még sem hagyhatja! szó nélkül, hogy a tárcza, melyet annak idején egyik fővárosi irodalmi tár­sulatban is bemutattak, rettentő kihagyásokkal, teljesen agyontorzitva jelent meg. Még jó, hogy a tárcza írója nevét is kifeledték a tárcza alól, legalább nem kell mentegetőznie érette. A vöröskereszt kórház. Felkérettünk a kö­vetkező sorok közlésére: Belépünk az uj évbe s ezzel együtt a háborús esztendők negyedi­kébe ; ez alkalommal kötelességemnek tartom, hogy mindazoknak, kik a nagybányai vöröske­reszt 120 ágyas hadikisegitő kórházának műkö­dését és fentarthatását elésegiteni, pótlólag f elsze- relésiitárgyakkal ellátni és sebesült katonáink jobb táplálkozását rendezni, ahoz anyagi áldozatokkal hozzájárulni szívesek voltak, hálatelt szívvel meg­köszönjem; különös hálámat kell kifejeznem a felügyelő- és ápolóhölgyeknek, kik nemcsak ki­tartó szorgalommal, buzgósággal, de valóságos önfeláldozással voltak képesek honleányi köte­lességüket teljesíteni és lovag dr. Berks Lajos generalis orvossal segítségemre lenni. Az irgal­masság! cselekedet a legszebb erény és lelki megnyugvást, jóleső érzést kelt mindnyájunk­ban, hogy nekünk, itthon maradottaknak alkal­munk volt hazánkért, királyunkért és hős fiainkért megtenni azt, ami erőnkből kitellett. Azon re­ményben, hogy Istennek szent kegyelme meg­engedi, miszerint biztos győzelmünk tudatában, továbbra is azok maradunk, kik voltunk: mind­nyájoknak szívből békességes újévet kívánok. Hogy pedig a jószivü és kegyesen adakozó mé­lyen tisztelt közönség is tájékozást nyerhessen hadikisegitő kórházunk beléletéről és működé­séről, bátorkodom közölni a következőket: Hadi­kórházunk megnyitása óta gyógykezelés alatt volt 2018 sebesült beteg katona, ezek közül gyógyultan csapattestéhez bevonult 1550, más kórházba utaltatott 362, meghalt 10, további I gyógykezelés alatt marad 96. Az ápolási napok összege 62051. Nagybánya, 1916. dec. 30. Dr. Kádár Antal főorvos. Adomány. Bajnóczy Sándor gyógyszerész mint minden évben, úgy“ az idén is 100 koronát küldött dr. Makray Mihály polgármesterhez, hogy a szemérmes szegények között ossza szét. Az adományért a polgármester lapunk utján is kö­szönetét fejezi ki. Királyunk imája gyűrűk. Az Országos Had- segélyző Bizottság igen Ízléses gyűrűket hozott forgalomban feleljthetetlen emlékű jó királyunk A király imádkozik cimü közismert képének dombornyomásával. A gyűrűk, a melyek ezüstből készülnek és 2 koronáért rendelhetők meg a fent nevezett bizottságánál (V. Képviselőház) már eddig is tetemes összeggel gyarapították hadban elesett derék katonáink özvegyeinek és árváinak segélyalapját. A bizottság bizton reméli, hogy most, a midőn nemes királyunk eltávozott az élők sorából, nagyközönségünk még melegeb­ben karolja fel e hazafias vállalkozást, a mivel nemcsak a nemes célnak áldoz, de szép emléket szerez meg magának a fenkölt király arcvoná­sában js. A karácsonyi hangverseny tiszta jövedelme 560 koronára rúgott. Ebből a rendezőség 280 koronát a nagybányai rokkant katonák alapjára szerkesztőségünkhöz, 280 koronát pedig az er­délyi menekültek részére Az Est szerkesztő­ségéhez küldött be. Valóban a hangverseny közreműködőit nemcsak a nyújtott művészi él­vezetért, hanem a jótékony czél szolgálataiért is a legteljesebb elismerés illeti. Megjelent a Magyar Hősök Albuma czimü pompás ajándékalbum, melyet a PESTI NAPLÓ minden éves előfizetője ingyen megkap. Kérjen mutatványszámotI Kiadóhivatal: Budapest, Vilmos császár-ut 53. szám. Hadi emlékek katalógusa. A hősök emlékét megörökítő országos bizottság egy katalógus sorozatban fogja kibocsátani azoknak a szaba­don álló hadiemlékeknek, katonasiroknak, emlék­tábláknak és emléklapoknak terveit, amelyeket magyar művészek a bizottság felkérésére készí­tettek és fognak készíteni. A bizottság ezzel azt a hazafias és művészi célt kívánja szolgálni, hogy a hősök emléke mindenütt, még a legki­sebb községben is és a legszegényebb hajlék­ban is művészi emlékjellel örökítessék meg. Működése teljesen altruisztikus jellegű. Maga a belügyminiszter a törvényhatósághoz intézett egyik rendeletében melegen támogatja a bizottság nemes törekvését, amelynek első dokumentuma az a katalógus, amely a bizottság kiadásában Lukács György elnöklése mellett Györgyi Kálmán szerkesztésében most került ki a sajtó ^pl. A rendkívül szép, művészi Ízlésű katalógus pompás reprodukciókban mutatja be a magvar művészek hadiemlék terveit. Ott találjuk benne Györgyi Dénes, Almási Balogh Lóránt, Beichi Kálmán, Hikisch Rezső, Spiegel Imre, Horváth Béla és H. Pintér Gyula, Tóth Gyula, Vágó László, Spiegel Frigyes, Jónás Zsigmond, Sváb Gyula, Brassován Szilárd, Hoepfner Guidó, Kertész K. Róbert, Tschouke Hermann, Janszky Béla, Vágó József, Bethlen Gyula, Konya Zoltán, Thein János, Vass Viktor, Kallós Ede, Kovács Erzsébet, Braun Arnold, Moiret Ödön, Pongrácz fekszenek a lövészárokban, mint a házőrző ku­tyák és időről-időre keményen megugatják az ellenséget. A gyalogosok elnevezték az egyiket Carlinonak, a másikat Viconak; Isten tudja, miért. És igy megszemélyesült ez a két ágyú, mint a hogy a háborúban lelket és életet nyer minden tárgy; mind ellenség vagy jó barát, még az egyes sziklák is, melyeknek pedig so­hasem volt nevük. így minden völgytorok, min- don hegyfok aszerint, hogy védelmez-e vagy fenyeget, a katonák szemében valami mesés misztikus életet él; regés személy mind, me­lyet szeretnek, tisztelnek vagy félnek tőle, hely­zete és hatása szerint. Bravo Carlino! és Car- lino vitézül ugatta az osztrákokat, egyre-másra köpködve fejéjük a srapnelleket. A roham. Este félnyolcz órakor rohamunk elérkezett a Castello Rosso tövébe. Itt azonban a termé­szet maga erős védőpontokat teremtett az el­lenség számára. A mi támadásunk itten holt- vontra jutott s megállt. Veszteségeink egyre pövekedtek a támadás ez utolsó szakaszán. Ne­néz volt idáig az ut. Lassú lépésben kellett át- honulnunk széles hómezőkön, melyet szabadon vert, söpört az ellenség bősz tüze. Sürü golyó­záporon rohantunk keresztül és halottak barri- kádjai épültek seregünk mögött. Amerre men­tünk, mindenütt olasz sebesültek teste szegé­lyezte a hómezőt. Ha ki elhaladt ily sebesült közelében, beleszurta a hóba az Alpenstockját, hogy a sereget követő Vöröskereszt rátaláljon majd a sebesültekre. Leírhatatlan volt a lelkesedés, mikor a Cas­tello Rossoban végre találkoztunk az elveszett­nek tartott csapattal. Tisztek és legénység ölel­keztek és csókolództak örömükben. Hanem a Castello Rossoban már minden menedékben ra­káson hevert a súlyos sebesült. Ide már tisztán elhallatszott az osztrákok gúnyos kiáltozása lö­vészkaikból. „Gyertek le olaszok! Gyertek le gyávák!“ kiáltották kaczagva. A lövészárkaik alig néhány száz méter messziségre voltak, de magasabban állottak, mint mi és ezért ők vol­tak a helyzet urai. Hogy puskavégre kaphassuk őket, fel kellett volna kapaszkodnunk a mere­dek és sikamlós lejtőn, hol a világitó hóleplet barázdákra szántotta az osztrák géppuskák po­koli tüze. A bersaglierik nekirohantak a lejtő­nek, de megtizedelve tértek vissza. Be kellett várnunk az éjszakát. Este kilenczkor azután csillogva emelke­dett égre zöld rakétánk: az éjszakai támadás megbeszélt jele. Akkor egyszerre indultak ro­hamra a mieink az egész vonalon. Hanem az éjszakai sötétre kár volt számítanunk. Az egész égboltot hamarosan elborították az osztrákok gyújtó röppentyűi és állásaik fölött hirtelen ki- gyuladt egy hatalmas fényszóró fehér lángja. Az egész vidék az éjszakai harczok remegő re­gés fényében égett. Az osztrák géppuskák nem pihentek egy pillanatig sem. És a meztelen ha­von minden mozgó test elkerülhetetlenül ma­gára vonta az osztrákok tüzét. Pokoli színjáték volt ez a csodás azúr világának rezgő fénysu­garai mellett. A gyalogságunk és néhány osztag alpini súlyos veszteségek árán lassan haladt előre a hegyoldal legjárhatóbb részén, ahol kiásta az Anger vízesése. Hanem a voltaképpeni fronttá­madás nem haladt egy lépést sem. Keményen tartottuk magunkat az elfoglalt állásokban. Ott állottak katonáink belekapaszkodva görcsösen a szirtekbe, ráfüggeszkedve a sziklákra, befész- kelődve a hó közé; egybeolvadva mintegy a hóval és a kővel. Nem egy helyen az egész őr­sereg úgy tartotta egymást kézen fogva, mint a karban játszó gyereksor. így állottak az al- pinik, egymásba harapott fogakkal, halálraszán- tan, makacsul, hogy nem engednek egy tapod­tat sem, ha mind itt vesznek is a hó és kő alatt, így, mozdulatlanul, mereven daczoltak a sziklán. •Testüket üvöltve verte az északi szél, de ők már nem érezték a fagyot, a hideget, a halált; elnémultak és nekikeményedtek, mint a vén he­gyek maguk. Emelt fejüket glóriába szőtte az osztrák fényszóró sugárkévéje és a röppentyűk kék sugaránál nekifeszült, figyelő testük egybe­olvadt a százados kövekkel. Tizenegy órakor éjszaka rohamra indultak megint. Megint vérszin röppentyű jelezte a tá­madást és az emberi hangyaboly megint neki­indult a bérezek fokának. Vérfoltok maradtak mögötte a hóban s a haladó emberkigyó men­tében egyre fogyott, egyre vékonyult, de ment, de csúszott előre, fölfelé. Néhol alig hét méterre volt már a csúcstól, másutt ötven métert kel­lett még kapaszkodnia. Lassú kigyózással ha­ladhattak csak, szűk gázlókon mérték át a hó oczeánját, meztelen mellüket feszítették az osztrá­kok rettenetes tüzének; ám hiába volt minden erőfeszítés és hősiesség; a rohamvonal min­denütt megtörött. A legközelebb eső pontokon már meg-

Next

/
Thumbnails
Contents