Nagybánya és Vidéke, 1915 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-03 / 1. szám

(2) 1. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1915. Január 3 És kifogjuk állani e próbát is. Diadal­maskodni fogunk, ha a pokol összes ör­dögei is állanak szembe velünk. E tisztító­tűzből úgy kell kikerülnünk, mint az ol­vasztóból folyó neme? fém, mely megsza­badult a testéhez tapadt összes salaktól: fénylő tisztasággal. Hiszen már eddig is fényes tanujelét adtuk nemzeti nagyságunk­nak, példátlan áldozatkészségünknek. Már eddig is bebizonyítottuk, hogy érdemesek vagyunk a jobb, a szebb életre, melynek eljövetelét oly epedve várjuk. Hiszen a harctéren küzdő csapataink­kal, melyeknek minden egyes tagja való­ságos hős, vállvetve küzd társadalmunk apraja-nagyja is. Mig vitéz fiaink a harc­téren aratják a fényes diadalokat és cse­lekszenek oly dolgokat, miket az egész világ csodálva bámul, addig mi is meg­teszünk minden tőlünk telhetőt, hogy a helyzet okozta nehézségeket leküzdjük, a fölmerülő hiányokat pótoljuk, enyhítsük a nyomort, segítsük azokat, kik reánk vannak utalva, a mi segítségünkre szorulnak , . . Uj esztendőbe léptünk. Mióta ember él e földön, igy még nem kezdődött esztendő. Az emberiség soha nem számlálta még oly nehezen a napokat, mint most és nem áhította annyira a zöldelő tavaszt, mint a jelen időben. Sok-sok millió ember kérdi szivszo- rongva az uj évtől: Mit hoztál ? Mi lesz velünk? Elporladunk-e vagy föllámadunk? És az idő a maga mély titokzatosságával hallgat mindeme kérdésekre. Még nem ért ahoz a ponthoz, hol fátylát felvesse és meg­mutassa rejtett titkait és elénk tárja a jövőt. Ám eddigi néma útmutatásaival nem csüg- geszt, nem kedvetlenit el, sőt inkább biztat., feciorit, hogy csak küzdjetek, harcoljatok a jelenben, hozzatok meg minden áldozatot a jövőért, hogy annál jobban kiérdemeljé­tek a közelgő jutalmat, mely nem lehet más, mint legforróbb vágyatok teljesülése: az állandó béke . . . És mi kövessük az uj esztendő emez útmutatásait. Az 1914. év népmozgalmi adatai. Az elmúlt év az egészségügy és szaporodás szempontjából kedvezőnek mondható, amennyi­ben 423 volt á születések és 304 a halálozások Eredetileg Nagybányára akartam menni, de meggondoltam a dolgot, igy legalább meg­menekültek attól, hogy egy szegény sebesült harcost ápoljanak, aki egyik karját egyáltalán nem használhatja No de majd rendbe jövök én, aztán me­gyünk vissza megint s megfizetünk a komának busásan. Hogy a miénk lesz az utolsó szó, az bizo­nyos Azóta hallom, hogy hány csodás győzelmet arattak a mieink. Az is huncut, aki a magyar bakánál jobban tud harczolui. Holnap már jobb kézzel Írok. Ez csak olyan balkezes volt, de azért: B. u. é. k. száma. 1913-ban 432 a születés, 313 a halálozás, tehát mindkettő kilenccel több. Szaporodás most is, tavaly is 119. Ha a tíz évi adatokat vesszük, ez jó esz­tendőnek nevezhető. Ha 14000-re tesszük Nagy­bánya lakosságát, akkor a halálozás 21 pro műi­nek felel meg, ami elég kedvező eredmény, külö­nösen ha tudjuk, hogy a halottak között sok a menhelyi gondozott. Tíz év alatt egyetlen egyszer sem volt a halálozás ily csekély. A születések számaránya havonként követ­fiú nő összesen Januárban 13 13 26 Februárban 22 23 45 Márciusban 24 20 44 Áprilisban 24 16 40 Májusban 16 14 30 Júniusban 21 16 37 Júliusban 15 22 37 Augusztusban 16 17 33 Szeptemberben 14 21 35 Októberben 16 19 35 Novemberben 14 18 32 Decemberben 18 11 29 213 210 423 Legtöbb a születés tehát februárban, leg­kevesebb januárban. Iker-születés nem fordult elő. A fiuk kivételesen felülmúlták a nők számát, ami ritka eset nálunk Magyarországon. Házasság kötés volt összesen 77. (kihirde­tés 94 esetben.) Ez az átlag számnak (115) mélyen alatta marad, amit a háborús esztendő teljesen megmagyaráz. Házasságra lépett kor szerint fiú nő 15—20 éves 4 28 21—25 éves 31 27 26—30 éves 28 28 31—35 éves 6 8 36—40 éves 1 2 41 — 45 éves 3 2 46—50 éves 3 1 51—56 éves 1 1 w' 77 77 A házasultak közt volt nőtlen 70, haj; elvált férfi 1 elvált nő 3 özvegy férfi 6 özvegy nő 2 77 77 A gyermekek vallására nézve összesen csak két egyezséget kötöttek a r. k. fél javára. A házasultak közt 35 fi és 55 nő, tehát 90 nagyon fiatal, többnyire kiskorú; 60—70 éve­sek házassága egyáltalában elő sem fordult. Az elhaltak száma 304. Ezek kor szerint igy oszlanak meg: 1—5 éves elhalt 96 6—10 > » 12 11—15 » 5 16-20 » » 6 21—25 » » 14 26-30 » » 4 31—35 » » 6 36—40 > » 13 41—45 T> > 17 46—50 T> 20 51—55 > » 21 56-60 » » 21 61—65 T> » 16 66-70 > » 12 71-75 » » 12 76-80 » » 16 81-85 » » 5 86-90 » » 5 91-95 > » 1 96-100 > » 1 101-105 » » 1 Ö sszesen: 304 Az elhallak közt volt 158 fi és 146 nőt összesen 304 A nők halálozási száma tehát kevesebb volt. Föltűnő, hogy 5 éves korig 96 gyermek elhalt, pedig ragály sem volt a városon. Ezek között sok az elhagyott gyermek, menhelyi gon­dozott, sok a veleszületett gyengeség, a lüdő- gyuladás, meg különösen a bélhurut. Ezekre na­gyobb gondot kell fordítani, mert természetelle­nes a gyermekhalál, a kisgyerekben nagyobb az életerő, mint a felnőttben s egészen másképp ál­lana hazánk népessége, boldogulása, ha az anyák ettől az évi nagy adótól megmentenék Magyar- országot. A halál oka p*dig sokféle volt, miként a következő sorozat mutatja : Alkoholmérgezés 3 Agytályóg 1 Agyhártyalob 5 Agyhüdés 10 Béihurut 25 Bélcsavar 1 Belsősérülés 1 Bél fekély 1 Csonttuberkulózis 1 Diftéria 1 Gerinc sorvadás 1 Genyvérüség 1 Gyomorgörcs 1 Hörghurut 11 Hashártyalob 4 Hastífusz 2 Köldöksebvérzés 1 Májzsugor 7 Orbáné 2 Rák 5 Rángások 2 Szivhüdés 20 Szervi szivbánt. 13 Tüdővész 62 Tüdőgyuladás 26 Tüdővérzés 1 Ütőérelmeszesedés 3 Üszkösödés 1 Végelgyengülés 35 Vérhas 1 Veselob 7 Veleszül. gyeng. 36 Vizkór 4 Szerencsétlenségek: Szublimát mérgezés 1 Égés 1 Vízbe fűlt 1 öngyilkosság lövés által 1 Leforrázás 1 Viilamáramütés 1 Koponyatörés 2 Gödörbe fulladás 1 A bélhuruf, veleszületett gyengeség, lüdő- gyuladás majdnem mind a gyermekek halálozási számát, szaporitotta. Megdöbbentő a tüdővész 62 esettel. Egyetlen egy betegség sem kiván ennyi áldozatot. A szivhűdésben (20) sok egyéb beteg­ség rejtezik, csak a vége szivhüdés, ezeket jövőre másképp kellene elkönyvelni, a tulajdonképpeni betegséget föliüntetni, hadd lássunk tisztán. Nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy az idén sok volt a szerencsétlenség (9). Máskor 4—5 volt ilyen, tehát a megri dt időszakban ez is mrgkéíszereződött. Külön is fö’.emlitendőnek tartom, hogy Simon Mózes 103 éves korában halt meg. Miért ne érhetne el más is ilyen kor­szakot. Ez volna az ideális állapot, ez 10 pro műinek felelne meg 1 Az utóbbi tiz év eredménye ilyen kép t mutat: Házasság Születés Ha’á ozás­Szaporodás 1905 101 399 404 — 5 1906 113 445 400 + 45 1907 122 473 333-j- 140 1908 110 422 373-f- 49 1909 122 492 324 4- 168 1910 113 451 354 97 « a 1 a a § ü a a a a a a ti 1 A BIKSZÁDl ÁSVÁNYVÍZ gyógyhatása hurutos bántalmaknál páratlan; a legutóbbi termésű savanyu ------_____—__ uj borral vegyítve kitűnő italt szolgáltat. -------------­Ár j egyzéket kivánatra küld a BIKSZADI MyíiÉ ftíaiö*. VV VV V V ■■ Kapható mindenhol. ■■ Sí iff iff ií a Vi i i

Next

/
Thumbnails
Contents