Nagybánya és Vidéke, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-07 / 1. szám

(2) 1. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1912. Január 7. millió koronára rug a város évi kiadása, mégsem kellett a pótadó kivetéséhez hozzáfogni. Megjegyezzük, hogy a mérnöki hivatalnak kellő segédszemélyzettel való ellátása, a rendőrök, hajdúk fizetésének fölemelése és több egyéb újabb teher azért mégis megfért az előirányzatban s a festőket sem kellett megrövidíteni. Hacsak a képviseletnek valami különös passziója nem lesz, hogy erőszakkal pótadót ves­sen ki, akkor a pénzügyi bizottság munkája ok­vetlenül megmarad úgy, amint azt nagy és lelkiismeretes fáradsággal létesítették. Az ingatlan értéke tehát nem fog lemenni, sőt ellenkezőleg, emelkedni, mert egy olyan vá­rosban, ahol villámvilágitás, távbeszélő, csatorná­zás, vízvezeték, aszfaltjáró, állandó színház, nagy szálló stb. van, csak emelkedhetik a házak becse. De nem is lett volna alkalomszerű éppen most a pótadó behozatala, mikor a vizdijak szo­katlan uj teherként nehezednek a lakosságra. Elég nekünk az is beköszöntőnek, a pótadóval még várhatunk nehány esztendeig, jusson az utó­doknak is valami. A költségvetést a közgyűlés körülbelől 10 én vagy 11-én fogja tárgyalni. Népmozgalmi adatok. (Anyakönyvi statisztika.) A nagybányai állami anyakönyvi kerületben a mull 1911. évben előfordult bejegyzések sze­rint az 1911. évben születés bejegyeztetett 481 és pedig fiú 257, leány 224, ezek között van két utóanyakönyvezés és pedig 1872 évben született izraelita leány és 1904. évben született gör. kath. leány. Vallás szerint következőleg oszlik meg: Rom. kath. fiú 86, leány 62; gör. kath. fiú 112, leány 102; ref. fiú 33, leány 32; ág. h ev. fiú 3, leány 2; gör. keleti fiú 2, leány —; izraelita fiú 21, leány 26. Ezek között halvaszületett róm. kath. fiú 1, leány 2; gör. kath. fiú 7, leány 3; ref. fiú 1, leány 3; izraelita fiú 1, leány —; összesen 18. Ikerszülés volt öt esetben. Vallás szerint következőleg: róm. kath. egy fiú egy leány és kettő leány; gör. kath. kettő fiú; izraelita egy fiú egy leány és kettő leány. Törvénytelen gyermek született 36. Vallás szerint elkülönítve: róm. kath. fiú 9; gör. kath. záit, nyakkendőit, korcsolyáját, meg néha cseme­gének a sült tököt. Kenyér helyett az élelme- sebbje sárgarépát meg gyümölcsöt szerez bizo­nyos kertekben, ahová neki tilos a bemenet — a kapun. A három sátoros ünnepen mégis vannak bevételei a dárdásnak. A diákja, mint ünnepi követ (legátus), magával viszi mendikásnak abba a református községbe, ahová 6 a főiskolától vendég-szónoknak kiküldetett. A legátus papol a templomban, dárdása pedig egy odavaló isko­lás-gyerek kalauzolása mellett bejárja a hiveket házról-házra, köszöntö-verset mond, boldog ün­nepeket kíván; a garast elveszi; ha kalácsot kap, megeszi; ha borral, pálinkával kínálják: szabad­kozik. De néha estig mégis becsip. Abból a nyolc-tiz forintból, amit igy össze­vasal egy-egy ünnepen, ruházkodik a dárdás. Természetezen, a legátus is abból ur, amit a hívek összeadnak neki ünnepi beszédeiért. Szó ami szó, ez a tanittatási rendszer, nem hiába hogy már vagy háromszáz esztendős, de nagyon bölcsen is van kifundálva. Az iskolai ala­pítványok fizetik a jóltanuló fiukért a tandijat meg a konviktust, a közönség pedig ellátja őket könyv- és ruhapénzzel. Mendikás korától kezdve mindaddig, amig mint végzett theologus vagy jogász el nem hagyja az iskolát, megél a szegény diák az egyházkerület jóvoltából. Hejh! be sokan köszönhetjük ennek az ezerszer áldott rendszer­nek mai exisztenciánkat. No de rendszer csak rendszer. Lassúk már inkább az életet, a gyakorlatot 1 Karácsony előtt van a »futás«, vagyis próbapapolás az iskola papja előtt. Azok a diákok »futnak«, akik még nem voltak legációban. Föl­mondják a prédikációjukat. S jaj annak, aki bele sül I Kineveti a többi, az iskola papja meg nem fiú 10, leány 7; ref. fiú 1, leány 5; izr. fiú 3, leány 1. Az elhaltak száma volt: 423 és pedig férfi 223, nő 200. Vallás szerint következőleg oszlik meg: róm. kath. férfi 77, nő 66; gör. kath. férfi 102, nő 89; ref. férfi 30, nő 26; ág. h. ev. férfi 1; unitárius férfi 1 ; izr. férfi 12, nő 19. Korszerint elhaltak: 1—5 éves korban 171, 6—10 éves korban 22, 11—15 éves korban 11, 16—20 éves korban 9, 21—25 éves korban 14, 26—30 éves korban 11, 31—35 éves korban 13, 36—40 éves korban 18, 41—45 éves korban 11, 46—50 éves korban 21, 51 —55 éves korban 20, 56—60 éves korban 20, 61—65 éves korban 18, 66—70 éves korban 20, 71—75 éves korban 16, 78—80 éves korban 17, 81—85 éves korban 7, 86—90 éves korban 2, 91—95 éves korban 1, 96—100 éves korban 1. Halált okozó betegségek: Aggkórban elhalt 2, aszkórban 2, alkoholmérgezősben 2, agyhártya- lobban 8, agyhüdésben 2, agygutában 5, angol­kórban 1, bélcsavarodásban 1, bélhurutban 29, csontszúban 1, csontvelőgyuladásban 1, difteriá- ban 19, esskórban 1, emlőrákban 1, elvérzésben 1, elmezavarban 3, görcsökben 3, garatmögötti tályogban 1, gerincagysorvadásban 2, gyomor­rákban 2, gyermekágyi lázban 2, gyomorhurut­ban 1, görvélykórban 2, hörghurutban 7, has- hártyalobban 3, hasmenésben 1, hastífuszban 3, hasvizkórban 8, izületi csuzban 1, kizártsérvben 1, köszvényben 1, méhrákban 2, májzsugorban 4, mellhártyagyuladásban 3, nyavalyatörésben 1, Orbánéban 1, rángógörcsben 7, roncsoló toroklob­ban 1, szivhüdésben 4, szervi szívbajban 10, sziv- szélhüdésben 10, szamárhurutban 8, sebfertőzésben 1, skarlátban 6, tüdőtágulásban 1, toroklobban 3, torokgyikban 2, tüdővészben 66, lüdőgyuladásban 47, tüdővérzésben 1, torokfájásban 1, ütőérmesze- sedésben 1, veleszületett gyengeségben 36, vég- elgyengülésben 51, vesezsugorban 1, vérmérge­zésben 2, vesegyuladásban 14, vérhasban 3, vak- bélgyuladásban 1, vizibetegségben 2, vörhenyben 4; szerencsétlenségek: széngázmérgezésben 2, megfagyásban 1, villámütés 1, villamáram által agyonsujtva 1, összeégett 1; öngyilkosságok: lövés által 1, önakasztás 2, szublimátmérgezés 1, lug- mérgezés 1, vonat által elgázolás 1. A születéseknek és elhalálozásoknak vallás szerinti összehasonlítása: Róm. kath.: született fiú 86, leány 62, összesen 148; elhalt férfi 77, nő 66, összesen 143; szaporodás 5. Gör. kath.: született fiú 112, leány 102, összesen 214; elhalt férfi 102, nő 89, összesen 191; szaporodás 23. Református: született fiú 33, leány 32, összesen 65; elhal t férfi 30, nő 26, összesen 56; szaporo­dás 9. J.q. hitv. ev.: született fiú 3, leány 2, ösz­ereszti ünnepre. Szégyent hozna a kollégiumra. A mendikássághoz, lévén az teljesen szabad művészet, nem szükséges ilyen előzetes vizsgá­lattétel. Azután van a sorsolás. A legációk jövedel­mezőség tekintetében nagyon különbözők s igy méltányos, hogy a jobb küldetéseket az idősebb jeles diákok kapják. S hogy személyválogatás, protekció s más egyéb se zavarja meg a szent egyenlőséget, a szerencsére bízzák, döntse az el a sorrendet. Ecclesia praecedit: a theologusoké az elsőség a jogászok fölött, mert ők papnöven­dékek, »tiszteletes urak«. Kisorsolják tehát csoportonkint előbb a »jeles« negyedéves theologusokat, aztán a negyed­éves jogászok jeleseit s igy lejebb-lejebb osztály és bizonyítvány szerint az összes csoportokat. Közérdeklődés várja, éljenzaj kiséri, mikor a jeles negyedéves theologusok közül kihúzzák az »első diákot«, mert övé a főnyeremény: a kassai leg dóid. Mikor a sorsolás is megvolt s a folyosón a fekete tábláról ki-ki megtudhatja, hányadiknak választ majd ünnepet s körülbelül hova számíthat: bekövetkezik a nagy nap, az »elekció« (ünnep­válogatás) napja. Rendszerint az utolsó nap ez a szünidő előtt. A diákság, élén a széniorral, ebéd után a tornacsarnokba vonul, a mendikások siserahada pedig a csarnok előtti nagy páston üt tábort. Odabent jól ismert hatalmas baritonok, elegáns szopránok községneveket harsognak föl egyre a karzaton elnöklő bizottság felé; idekint élénk éljen-sivalkodások hasogatják az éles téli leve­gőt. A dárdások egyesült erővel megéljenzik egymás diákját, mert a jó légáción a mendi­kásnak is jó dolga van. Néhol tizenöt pengőt is össze lehet rigmusolni egy községben, más szesen 5; elhalt férfi 1, leány —, összesen 1; szaporodás 4. Unitárius: elhalt férfi 1 ; apadás 1. Gör. keleti: született fiú 2; szaporodás 2. Izraelita: született fiú 21, leány 26, összesen 47; elhalt férfi 12, leány 19, összesen 31; szapo­rodás 16. Házasság köttetett 144. Vallás szerint követ­kezőleg oszlott meg: tisztán róm. kath. 19, gör. kath. 47, ref. 9, ág. h. ev. 1, izr. 11. Vegyesek: róm. kath.—ref. 11, róm. kath.—gör. kath. 29, róm. kath.—ág. h. ev. 1, ref.—gör. kath. 10, ref—ág. h. ev. 2, róm. kath —gör. kel. 1, ág. h. ev.—gör. kath. 1, gör. kath.—gör. kel. 2; összesen 144. A gyermekek vallására nézve egyezség köt­tetett 15 esetben és pedig a róm. kath. vallás javára 2, a gör. kath. vallás javára 5, a ref. vallás javára 8. Házassági kihirdetés volt 161. Kivételes nősülési engedélylyel nősült 10. Fiatal kor alól felmentést nyert 2, várakozási idő alól felmentést nyert 1, unokatestvéri viszony alól felmentést nyert 1. Házasságot kötött elvált férfi 6, elvált nő 2, özvegy férfi 17, özvegy nő 14. Külföldi illetőségű házasságot kötött 1. Házasságot kötöttek kor szerint: 15-20 éves korban férfi 2, nő 58 21-25 » » » 71, » 38 26-30 » » » 37, » 27 31—35 » » 12, » 5 36-40 » * » 5, » 4 41—45 » » > 4, » 5 46-50 » * » 5, » 3 51-55 » » » 4, » 2 56-60 » » » 1, > 1 61-65 T> » > 2, » — 66-70 » » > t » 1 71-75 » > » 1, » — Született Elhalt Házasságot kötött Január havában 44 29 13 Február » 51 42 18 Március » 52 39 6 Április » 35 42 6 Május » 43 35 9 Junius > 31 34 16 Julius » 35 21 15 Aug. » 33 39 12 Szept. » 48 40 8 Október » 39 47 18 Nov. » 29 23 15 Dec. » 41 32 8 mendikációban meg hat falut is be kell futni öt forintért. A lárma kint is, bent is hatalmas arányokat ölt. Ott benn lehurrogják, ha valaki »specifi­káció« révén, pap rokona egyenes meghívásá­val, soronkivül elhalászott valami jó legációt; itt künn meg egyik-másik dárdást, akinek a diákja valami kitűnő, kényelmes ünnepet fogott ki: hempergeti meg a hóban az irigy közvé­lemény. Odabenn a diákok csereberélik a legációkat; egyiknek valahol rokonai vannak, közel esik otthonához, stb., de sor szerint nem juthatna oda, elcseréli hát, valami ráfizetéssel, a magá­jáért. Idekinn meg a dárdások üzérkednek a mendikációkkal. Némelyiknek van két-három diákja is, akiket kiszolgál s a legációba kisér­het. Egy-két pengőért, zsebkésért, könyvért eladja hát a maga fölösleg jussait olyanoknak, akiknek nincsen vagy nem jó a mendikációjuk. Benn a csarnokban a pénzen kívül szerepel, mint érték­tárgy ; a bor, dohány, pipa, szivarszipka, vivó- kard, súlyzó és korcsolya; itt künn a dárdás börzén mindennek van keletje és árfolyama, A dárdás minden értéket elfogad, bevált és leszá- mitol. Egy télikabátból képes visszaadni két mellényt meg egy nadrágot; egy kötet Arany jánosból három tollszárat, meg egy ceruzát. Gummipuska, parittya, vonalzó és egy körző úgy forognak ottan, mint a pesti tőzsdén az ezerféle járadék. Cseretárgy a brugó, az »otthoni« ele­mózsia, sonka, szalonna, pulykacomb, pogácsa. Nincs semmi zavar, semmi fönnakadás; ezek az apró finánc-zsenik gyönyörűen eligazodnak saját külön valutájuk szövevényein. Estére minden ügylet kötve kinn-benn; minden legátusnak meg­van a maga ünnepe és minden dárdásnak a maga diákja. Születések, halálozások és házasságok havon­kénti eredménye: Összehasonlítva az 1910. év eredményével: Akkor volt a születések száma 451, most 481, több 30-cal.

Next

/
Thumbnails
Contents