Nagybánya és Vidéke, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-01-01 / 1. szám

Boldog uj-évet! XXXVII. évfolyam. NAGYBÁNYA ES VIDÉKÉ TÁRSADALMI HETILAP. A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HÍV MEGJELENIK J^LTJ^JDJEnsr 'VMXS.z: YE Tek. Fi Előfizetési árak : Egész évre 8 K. Félévre 4 K. Negyedévre 2 K. Egyes szám 20 fillér. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : Sévész CTá-nos. SzerkeszOS bányai-utca 20. szám alatt. ±\ YA 18. SZÁM. Fölhívás előfizetésre. Lapunk e számmal a XXXVII. évfolyamba lépett. Csendes, zajtalan munkával haladunk előre a régi nyomokon. Igyekeztünk mindig a közérdekkel foglalkozni s helyiek maradni min­den tekintetben, mert nézetünk szerint ez a vidéki hírlapirodalom hivatása. Tisztességtelen, személyeskedő hangot nem engedtünk meg, a krajcáros újságok szószályárkodását nem kö­vettük, legyenek boldogok vele mások. Négy oldalas lapot Ígértünk, tehát 5'2 ivet egy éven át, ehelyett adtunk 90 nyomtatott ivet nagy alakban, 2 füzetes mellékletet s behoz­tuk a telefonhireket, miket a helyi lapok közül egyik sem rendszeresített, ezekkel a fővárosi lapokat is megelőzzük majd egy egész nappal. Munkatársaink úgy helyből, mint a fővárosból nem fogynak, sőt állandóan szaporodnak, úgy, hogy a legjelesebb irók és költők neveivel gyak­ran találkozhatunk lapunk hasábjain. A jövőre csupán annyit Ígérünk, hogy a lap régi jó hírnevét továbbra is igyekezünk fenntartani. Mivel közönségünk már megszokta a lap jelenlegi alakját s alig 1—2 hang emel­kedett annak megváltoztatása mellett, azért a »Nagybánya és Vidéke* az eddigi papíron s az eddigi nagyságában fog 1911-ben is megjelenni. Legelső számunk ez ebben az esztendőben, felhasználjuk azért az alkalmat, hogy t. olva­sóinknak ismételve boldog újévet kívánjunk. A Nagybánya és Vidéke előfizetési árai: Negyedévre .... 2 K Félévre............................4 K Egész évre ..................8 K Ausz triában ugyanezek az árak értendők. Amerika, Románia, Itália részére az elő­fizetés dija félévre 5 K. A szerkesztőség és kiadóhivatal. Szilveszter éjjelén. Szilveszter éjjelén A csillagfényes égi boltra néztem. Lelkem megfürdetém S a csöndbe, fénybe szinte átenyésztem. Szikrázó csillagok ! Messze világok, lángoló virágok! Be rég nem láttatok! S be rég nem néztem én se ti reátok! Rohan a földgolyó Sok milliárd aprócska utasával, Mint a futó hajó A Duna hátán emberek hadával. Csodás a partvidék. Mely balra, jobbra elvonul megetted. Csak tudnád, mi a szép ? ! Csak volna látni lelked, nézni kedved! Ám elméd oly nyomott, Aprós bajokkal úgy megtölt szintűiig, Hogy föl sem ébred ott, Ahol más boldog fénybe’ kéjbe’ fürdik. Szunnyadsz, vagy gond emészt, Sötét zugodban elvonulva fázol . . . Oh ember! jöjj ki! nézd, Mi szép a föld, a part, a lét, a távol ! . . Szikrázva lángol, ég Csillagvirágos partja az Időnek ! . . A határtalan ég Vigasztalást ragyog a csüggedőnek. Zempléni Árpád. Nem lesz pótadó. — A gazdasági és pénzügy: bizottság tárgyalásai. ­Az 1911. évi városi előirányzatot a héten tár­gyalta le a gazd. és pénzügyi bizottság. Nagy munka volt biz ez, mikor a számvevő 34260 K 14 fillér hiányt mutatott ki s 40% pótadó fenyegette a pol­gárságot. Az összes jelenvoltak a legnagyobb érdek­lődéssel, odaadással és ügyszeretettel igyekeztek a dolgok mélyére hatolni s a több mint egymilliós elő­irányzatot a gondos és alapos munkának sikerült végre igy a pót adótól megmenteni. A tárgyaláson olt láttuk Neubauer min. taná­csos Öméltóságát is, aki szintén a legnagyobb kitar­tással vett részt mindkét nap a tárgyalásokon s több igazítást egyenesen ő javasolt. A gyűlések úgy kedden, mint szerdán igen népesek voltak, azok, akik a köz­gyűlésen fel szoktak szólalni s foglalkoznak a köz­ügyekkel, egy-kettő kivételével mindnyájan ott voltak. Az erdészeti költségvetésnél a 6. bevételi tételt 1000 koronával emelték, mivel a faszénből a szük­séglet annyira emelkedett, hogy ezt a változást tel­jesen megokolttá teszi. A többi bevételi tétel válto­zatlanul megmaradt. Az erdészeti kiadásoknál a 4. pont alatt fölvet­tek 2500 koronát egy akolra, a Kalamárén létesítendő legelő czéljaira, hol csak fiatal állatok legelhetnek. Az egyéb előre nem láthatókból leütöttek 2000 ko­ronát, igy az erdészeti elői.-ányzat 3000 koronával kedvezőbb képet nyert. Javaslatba hozták a közgyű­lésnek, hogy a Potőfi-tanyára vezető utat utkaparoval kezeltesse, ez olcsóbb és jobb lesz s elhatározták, hogy ismét 200 koronát foriitanak turisztikai célra. A közgazdasági bevétő éknél a 3. tételt 3000 koronával emelték, mivel a Neuschlosz-cég által fi­zetendő összeg kimaradt az előirányzatból, épp úgy a 4 léteit is emelték 750 koronával, tekintettel a Ket- ney-féle földbérletre. A 6 pontnál az István Király Szálló jövedelmét egyelőre 42871 koronáról 38000 koronára szállították le, mivel az 1910. csonka év után az egész jövedelem még nem folyhatik be a részvénytársaságtól. A 7. t. a, épületek bérét 960 koronával emelték a valóságnak megfelelőleg, a gőz- és kádfürdő jöve­delmét 800 koronával szintén emelni kellett, amennyi­ben a költségvetés oly esztendőt vett alapul, amely — építkezés lévén — irányadóul nem szolgálhatott. Körülbelül eddig haladtak dec. 27-én s este 6 óra u!án oszlott szét a jól kifáradt bizottság, mely minden egyes tételt bírálat alá vett. Szerdán, 28-án, a Ganz-gyár jövedelméből, tekin­tettel a nappali áramra, fölvettek 13. pont alatt 4500 — Irta: Csengey Gusztáv. — V. Aki azt hiszi, hogy Kanálosné csak fenyeget, de nem cselekszik, az nagyon csalódik. Az érdemes háza­sító úrnő szívós kitartással és rendületlenül szokott ki­tűzött utján haladni és már most az utcán is taposott ösvényen mehet Antal urék házáig, mert a nevezetes névnap után csak harmadnapra szánta el magát a látogatásra; megvárta, mig a nagy muri után ismét rendbe jön a ház, hogy nyugodtan beszélgethessenek. Éppen jókor ment; a két leány is látogatóban volt valahol, igy a háziasszonyt egyedül találta. A kölcsönös csókok és ölelgetések után, mikor már Kanálosné muffját, kalapját kabátját letette s kényel­mesen elhelyezkedett, megindult a beszélgetés árja, — Lelkem, Lujzám — kezdé a vendég — csak­hogy átestél szerencsésen ezen a nagy traktán! Hála Isten, hogy semmi bajodat sem látom! Bizony nagy dolog ez, nagy dolog, magamról tudom. Én holtig fáradok, mikor ilyen nagy napom van. Hja, persze nekem nincs olyan kitűnő segítségem, mint neked. Ez az Ágnes igazán páratlan teremtés, igazán megbecsül­hetetlen. Kár, hogy szegényt igy minden nélkül hagyta megboldogult édes atyja. Hogy elprédálta azt a szép vagyont! ez a szegény leány itt maradt, mint az ujjam. — Még úgy se, — mosolygott a háziasszony — mert a te ujjadon most is drága gyűrű van. — Elmés vagy, mint mindig, kedves Lujzám! — nevetett most Kanálosné, de rögtön elkomolyodva koronát, a 28. t. a. áll. népiskolák lakbérmegtéritése címén 3300 koronát illesztettek be az előirányzatba. Az 5% iskolai-, 4%-os szegény-, 3% os óvó-, 2"/o os ipariskolai pótadóból 1400 koronával többet irányoztak elő, mivel ezeknél az adó-alap nem 90000, hanem 105807 korona. 47. t. a. a tiszti nyugdíjalap emelkedett 389 koro­nával, 68. t. a. az államsegély 5500 koronával, 69. t. a. a vasúttól várható jövedelem címén 5990 korona került a rovatba. A vízvezeték és csatornázás jöve­delmét, tekintettel arra, hogy az 1911. év csonka év lesz, 50000 koronáról 40000 koronára szállították le. Hirdetési oszlopokból és egyéb hirdetési jövedelemből a 400 koronát 1000 koronára helyesbítették s a 74. t. a. a villam-amortizációt a tényeknek megfelelően 2507 koronával emelték. Szóba került itt az is, hogy a csatornának és vízvezetéknek magánágait csináltassa meg a város s vesse ki 10 évre, mint az aszfaltot az egyes lakosokra, ezt Rencz János dr. és Moldován László indítványozta s az igen üdvös indítvány fölött a közgyűlés fog dönteni. A bevételek helyesbítése után a költségvetés még mindig 16164 korona hiánnyal zárult. Most tehát nekifogtak á kiadások szigorú részletezésének. A kiadások 2-ik rovatán (épületek fenntartása), mindjárt 5000 koronát töröltek, a közterek, utcáké­ból 6381 koronát, mivel a takarítás külön cim alatt található (30), gőz- és kádfürdő fenntartásánál, mivel tavaly volt rendbehozva, 500 koronával kevesebbet vettek föl; a rendőrségnél, szo'gáknál * 600 korona többlet merült föl, mivel minden szolga 50 K pótlé­kot kap Napdijasoknál 1095 K levonás a polgármes­ter ajánlatára, Az áll iskoláknál szintén 1900 K le­vonás történt. Az iparos ism. iskolára 800 koruna többlétét irá­nyozott elő a bizottság abban a reményben, hogy az állam azt visszatéríti s igy még 2 uj tanerőt fognak alkalmazni. Gazd ism. iskolánál a leszállítás 600 K. Irodai munkáknál 500 K. Nyugdíjalapra több megy, mint a költségvetésben van 390 K-val. Az 55., 56. t. a. bor, husadót 32500 K-ról 34100 emelte a bizottság Csüdör Lajos javaslata alapján. 62. tételnél két uj bika beszerzésére még 1200 koronát vettek föl, de a vegyeseket és előre nem láthatókat 1000—1000 K-val törölték. A népszámlálási költségeket Révész János indít­ványára 1000 koronával kevesebbre szabták, végül a város takarékpénztárának folyószámlán csupán 2% tőkét fog adni a város törlesztésül és a kamatot s igy itt annyit megtakarít a 79 rovaton, hogy a hiány teljesen elenyészik, sőt valami 76 korona fölösleg marad. A polgármester nem akarta ezeket az ünnep­tette hozzá : Annál inkább csodálom, hogy még nem gondoltál ki valamit számára. — Ugyan mit ? — No valami jó helyet, valami biztos foglal­kozást, hogy maga kereshetné meg kenyerét. — Azt hiszem, elég jó helye van nálam, jut neki is egy pár falat s azt meg is érdemli. — Hogyne, hogyne! Hiszen páratlan leány! De édesem, örökké nem éltek. Gondoskodni kellene jövő­jéről. Ágnes kitünően zongorázik, talán ezen a réven lehetne bejuttatni valahova. A te férjednek kitűnő összeköttetései vannak, az én férjem is sok előkelő ember barátságával dicsekedhetik, talán próbálnánk valamit. — De kedves Kamillám, nem olyan sürgős ez. — Ki tudja ? Mert más oldalról tekintve a dolgot, valljuk be, hogy a te kedves, kitűnő munkás, tűzről pattant leányod mellett még egy házi kisasszony egy kissé felesleges — igen, felesleges, sót — mondjuk: veszedelmes. — Veszedelmes? — Úgy van! Mert ha van egy ilyen derék szép leányunk, mint a te Piroskád, aki ritkítja párját mond­hatom neked : ritkítja párját — bizony, kedves Lujzám, mikor ilyen kedves szép leányod van, akkor nagyon is felesleges mellette egy másik szép leányt tartani, aki versenytársa lehet. — Versenytársa? — Légy nyugodt, Ágnesnek erre semmi hajlandósága sincs. — De van rá képessége. Nem is mondom, hogy ő adja rá az ágit, Ágnes nem kacér, de annyi igaz, hogy nemakarva is hódit. Van valami abban a nagy fekete szemében, ami a férfiakat megbabonázza. — No nem igen tapasztaltam, hogy körülrajonga­Egy jó ötlet. Elbeszélés. Lap-uinlc mai száma © olclal.

Next

/
Thumbnails
Contents