Nagybánya és Vidéke, 1907 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1907-12-22 / 51. szám

(8) 1907. December 22. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 51. szám. Husíüstölés. Szabad füstölőben elvállalnak sertéshús füs­tölést a Flák-utca S3. sz. a. Egy ser­tés füstölni való részeiért 2 korona dij fize­tendő. A husdarabok bélyeggel vagy oda­erősített fácskára irt névjeízéssel látandók el. Valódi gyapjukelmékből készült férfi-, fiú- és gyenpekrufiák tényleg csak a Zeller Testvérek szabócégnél kaphatók. Nagybánya. Rákóczi-tér. 6786-1907. sz. Hirdetmény. Első Nagybányai Likőr- és Rumgyár. <0 >, oo E 3 ŰC ifi ■© co >. c ><0-Q ». Ü/> ra Gsászárkörte Allasch V anilia Likőrök Thea-rumok rendkívül olcsó árak mellett kaphatók: Singer Mózes Utódai likőr* és rumgy árosoknál Nagybányán. m ifi O­z p CfQ *< CT 0> 3 s< QJ ZT O: ■ji ifi 73 c 3 (fQ 03­-I ilsó Nagybányai Likőr- és Rumgyár. Karácson! ajándéknak rendkívül alkalmas, egy pohárszekrény és egy női íróasztal díszes kivitelű; leszállított árban eladó Galló Antalnál Felsőbányai-utca. 6725 - 1907. sz. Áríejtési hirdetmény. Nagvbánva sz. kir. r. t. város házi szűk- ségletére szükséges tégla készítését az 1908. évben vállalati utón ókajtja készíttetni. Felhívom vállalkozni szándékozókat, kik azt elvállalni óhajtják, hogy zárt írásbeli aján­lataikat ide ldgkésőbb 1908, évi január hó 4-ig adják be. Később, vagy utóajánlatok figyelembe vétetni nem fognak. Ajánlatban kiteendő azon összeg, melyért vállalkozó a földanyagnak télen történő ki­rakását, téglavetését, égetését, osztályba raká­sát szóval teljes elkészítését ezrenként el­vállalja. Fát az égetéshez a város ad, azon kikö­téssel, hogy ezer drb. kiégetéséhez 2 m3-nél több fel nem használható. Az égetés mezei kemencében történik, a városi mérnök utasításai szerint. Közelebbi feltételek Nagybánya sz. kir. r. t. város mérnöki hivatalában tudhatok meg. Szükségeltetik circa 2 millió drb. tégla- égelése. Ajánlathoz 500 korona bánatpénz csa­tolandó Fentartja magának Nagybánya város a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok között szabadon választhat. "VáLrosi Tanács. Nagybányán, 1907. december hó 18-án. Dr. Makray Mihály, polgármester. Nagybánya sz. kir. r. t. város tanácsa mint I. fokú iparhatóság közhírré feszi, hogy az 1884. évi XVII. törvénycikk 169 §-a ér­telmében az iparhalósági megbízottak vá­lasztása f. évi deczember hó 30-án dél­előtt 10 órakor tog a városháza tanács­termében megejtetni. Választók mindazon iparosok és keres­kedők, kiknek nevei a végérvényesen ösze- állitott névjegyzékben benfoglaltalnak. — Választhatók mindazon iparosok és keres­kedők, kik legalább 8 korona kereseti adót fizetnek. A városi iparhatósághoz 20, a szolga- birói iparhatósághoz szintén 20 iparhalósági megbízott választandó. Nagybánya, 1907. december 22. V. t m. iparhatóság. Égly Mihály, főjegyző. XX) XXXXXXXX! >ooooooo<; Kalmár acial motor és gépgyára Vársi raktár: BUDAPEST Gyár és iroda: V, Lipót-Körut 18. __________ "-I VI, Üteg-utca 19. Aj ánlja úgy cséplőgép, mint ínalomiizemre legegysze­rűbb benziiiininotorjuit, benziulocomobiljuit, valamint szi végáz in utoljáit, melyek V. Lipót-körut 1K. bármikor üzemben megtekinthetők X .5riÄ~A SÉÍ|1S^ — Teljes jótállás — kitünó' cseplósért! Ezen motorok egyenletes járásnak és bámulatos egy­szerű szerkezetük folytán bármely legjáratlanabb ember által is azonnal könnyén kezelhetők: Árjegyzék ingyen — Olcsó árak részletfizetésre. ,5 =tétek fii kamatot fizet — után a kajkok féléven­ként való tőkésítése mellett és viseli a tőke-kamatadót az „A UROR A“ takarék és hitelintézet részvénytársaság Nagybányán. 8. közön- ig Tisztelettel tudatom a n. é. j| séggel, hogy a legújabb diva tu bőrök- i§ | kel s egyéb czipészkellékekkel üz- | £ letemet dúsan fel szerellem, fogva készítek minél- | i g elsiM imiM UMos szabású. Itt czipőket. 9 S 3 Í5 Érzékeny lábakra különös figyelem! || I Csakis hazai gyártmányú bőrök. | 8 3 i Javítások gyorsan és pontosan. § Mindenféle fűzők és crémek. a .í S3 • a ss SS S3 VblUUUl IIKIWIM, IIMXUWHIIHHj 1 * * *--* 1111 ................... IbsS 1 * ❖ Alulirólt tisztelettel tudatom a t. közönség- | gél, hogy első nagybányai | vegyi ruha-tisztitó és | gőzmosó-intézetemet * a felsöbányai-utcából a Kismalom­* utca 2. szám alá helyeztem át, a | központi állami elemi népiskola közvet­* len szomszédságába s kérem továbbra is szives pártfogásukat Olcsó árak, pontos kiszolgálás. | Vidéki megrendeléseket gyorsan teljesítek. Tisztelettel FBIED ADOLF * w m Minden háztartásnak I karácsonra SINGER VARRÓGÉP a leghasznosabb ajándék. Azon üzletek, melyekben SINGER varrógépek árusiltatnak, mindannyian ezen czégről ismerhetők fel. SINGER CO. varrógép részvénytársaság. Nagybányán, Hid-utcza 4. sz. M U S C H O N G-B U Z I Á S F Ü R D Ö I S Z É N S A^V -MŰVEK Mr újonnan berendezve ~m karteíen kívül szállítanak azonnal bármily mennyiségű természetes vegyileg legtisztább folyékony SZÉNSAVAT a világhírű buziásfürdiii szénsav-forrásokból szikvizgyártáslioz, vendéglősöknek és egyéb ipari czélokrn. Xjegkia.ci0sa.bTD természetes szénsav! A Budapest székesfővárosi vegyészeti s élelmi szer vizsgáló intézet 1907 évi 4615. sz. vegyeiemzési bizonyítványának kivonata: „Szaga és ize: rendes. SZÉNSAVTARTALMA: 99'57%. A vizsgált foly. szénsav ezek után a közegészségügyi követelményeknek teljesen megfelel és magas szénsavtartalma alapján igen jónak minősíthető/4 Felvilágosítással készségesen szolgál IstMiziislirl szasnitol is isiimimi sziilsi telepe Bizlisli. W I Sürgönyczim : Muscbong, Buziásfürdö. $1 Interurban telefon 18. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents