Nagybánya és Vidéke, 1905 (31. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. szám

XXXI. évfolyam. TÁRSADALMI HETILAP. A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE Január 1. — szám. 3VCEOJ‘ÉILE3SrXK: HVLUNTIDIETN' Előfizetési árak: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K. Negyedévre 2 K. Egyes szám 20 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Felsőbányai-utcza 20-ik szám alatt. Harminczegyedik beköszönés. Uj évet kezdünk az Ég jóvoltából s ilyenkor szokás a lapok részéről mennél szebb programmal előállani és mennél löb- bet ígérgetni. Nem is lap az, a mely függet­len, tárgyilagos szellemet, ingyen naptárt, sok mellékletet és az olvasóknak fényes jövőt nem igér. Mi régi szokásunkhoz hiven, nem követ­jük e téren, egymást tulversenyző laptársain­kat, mert sem a szemfényvesztésnek sem az ígérgetéseknek barátja nem vagyunk Maradunk a régiek. A régi megszokott papíron, alakban, régi betűkkel, régi renddel és a regi szellemmel, melynek helyességét mi sem igazolja jobban, mint hogy XXXI. éves lapunk előfizetőinek száma a csőd okozta rázkódás után megkétszereződött, daczára annak, hogy nemcsak városunkban, de Fel­sőbányán, Szinérváralján, Nagysomkuton, te­hát itt a közvetlen szomszédságban is a leg­utóbbi évek alatt uj lapok keletkeztek. Nyolczszáz példányban jelenik meg ál­landóan a Nagybánya és Vidéke, nevezete­sebb napokon 1000 példányban s rovatai úgy a czikkiró nagy közönségnek, mint a hirdetőknek mindenkor nyitva állanak. Az elmúlt 1904-ik évben 20-szor adtunk félives vagy egészives mellékletet. Több sürgönyt bocsátottunk közre tel­jesen ingyen s olvasóinknak 3 füzetes mel­léklettel kedveskedtünk, a melyek egy kis kötet szépirodalmi ajándékot képeznek. Munkatársaink gárdája marad szintén a régi, mely nem hal meg és nem adja meg magát, de hazafias közmivelődési magasztos kötelességét hiven teljesiti ezután is Harminczegy év történetében sok sze­rep jutott a Nagybánya és Vidékének; váro­sunknak és környékének müveit közönségét számtalan nevezetes emlék köti ehez a név­hez s azérí biztat a remény, hogy a biza­lomban és közszeretetben, mely eddig kö­rülvett, ezután is részünk lesz, A Nagybánya és Vidéke előfizetési árai: Egy negyedévre — — — — — 2 K. Félévre — — — — — — — 4 K. Egész évre — — — — — — 8 K. Ügy a szellemi részt illető közlemények, mint az előfizetési dijak Felsőbányai-utcza 20-ik szám alá küldendők. Nagybánya város költségelőirányzata. A napokban kaptuk kézhez a város költség- vetését az 1905-ik évre, a mely tulajdonképpen de- czember 14-én jelent meg s deczember 29-ig köz­szemlére volt kitéve a városházán. Ahoz nem szó­lunk, hogy a városnak előirányzatát, még a múlt nyáron kellett volna elkészíteni és letárgyalni és igy kissé bizony megkésett ez a munka, tudjuk azonban, hogy ennek komoly okai voltak és hogy ez nem vált az előirányzat hátrányára, mert tökéle­tesebb, helyesebb munka és mert hiterjed a tiszt­viselők drágasági -pótlékára is. Ám ezek szerint úgy áll már most a dolofe, hogy Nagybányának tulajdonképpen nem lesz meg­erősített előirányzata januárban s arra a rövid időre indemnitit kellene kérnie a képviselettől, mert bele­megy az exlexbe, ugylátszik ma már ez a divat. Maga az előirányzat 716424 K bevétellel és 715'406 K 36 f kiadással van összeállítva, tehát 1017 K 64 f felesleget mutat. Ezzel szemben az 1903. évi pénztári eredmény 62L830 K 71 f bevé­tel, 608488 K 45 f kiadás, 13342 K 26 f felesleg. A múlt évi előirányzat 699.883 K 48 f bevé­tel, 699 781 K 71 f kiadás, ^01 K 77 f felesleg Meg­állapítjuk tehát, hogy az idvV előirányzat a tavalyi­tól csekély mértékben tér el, mintegy 16.000 koro­nát tesz ki a kettő között való külömbözet. Térjünk a bevételek részleiezéséré: Az erdő- gazdaság 202 ezer korona bevételt és kiadást mu­tat, tűzifából 112 500 koronát, műfából 43000 koro­nát várnak stb. s a közgazdaságnak 53195 K jövedel­met szándékozik átszolgáltatni. Ebben persze benne van az a 30000 korona is, a mi a Laposerdő vé­telárából jut egy évre a házipénztárnak. A közgazdasági pénztárnak 514 ezer a bevé­tele s körülbelől annyi, csekély eltéréssel a kiadása. Csak a főbb tételeket említjük fel. Legelődij és pásztorbérekből 3975 K. Épületek haszonbéréből 17000 K. Hídmérlegből 449. Vágóhíd jövedelme 3681 K, Kádfürdő 2286 K. Malmokból 7700 K. Vásárvámból 17000, házipénztári tőkekamá- tok 4657 K. Takarékpénztártól 30000, annuitás ugyan­onnan 3900, nyugdíjalap kamatai 2572, regálépapir- ból 26491. 20"/0 idegenadó 2200 K, tandijakból 1600, mértékhitelesitési dijak 1000. .'6°/o"OS szegény­adóból 5815. 57,,-os iskolai adó 4846. Kórházi ápo­lási dijakból 9102 K. Kölcsönökből 30362 K- Épít­kezési tőkékből és kamatokból 8740 K. Állami bor­ital adóból 18900 K. Húsfogyasztásból 15652 K. Bor­pótlékból 1929 K Husfogyasztási pótlékból 3857 K. Szeszpótlékból 9400 K. Fogyasztási államsegély­ből 30000 K. Vasúti kövezetvám 5517 K. Büntetés­pénzekből 1000 K. Körülbelől ezek a főbb jöve­delmek, melyeken az előirányzat fölépül. A közgazdasági kiadások részletezése neveze­tesebb vonásaiban következő: építkezésekre 34607 K. Vágóhidra 1463 K. Fürdőre 2063 K. A hatósági tisztviselők fizetése 46862 K. A rendőri személyzeté 15500 K. Itt találunk egy uj tételt a csendőrség fizetésére 94®4 F. Egészségügyi személyzet 7154 K. Egyházi személyzet 4550. Nyug­dijakra 11168 K. A főgimnáziumra 16000 koronát ad ez évben is a város, egyéb iskolákra 29000 koronát, itt szin­tén be van illesztve már az iskola államosítása ál­tal okozott helyzetváltozás. Ismétlő iskolára 2786 K. Óvodákra 2094 K. Szegélyeknek 3650 K. Jutalmak, segélyek, könyöradományok 4831 K. Nyilvános kórház fenntartására 10288 K. Közs. közdülőutak fenntartására 8740 K, árvák segélyezé­sére 1080 K, boritaladó jogért 18000 K, husfogyasz­tási jogért 14000 K, fogyasztási adó személyzetnek 5468 K, tőketartozások kamataira 60000 K, tűzoltók­nak 6260 K, tenyész állatok ellátása 6015 K, Tiszt­viselők drágasági pótlékára 10 '/0 6612 K. Megjegyezzük, hogy ezt folyó számlából kí­vánja az előirányzat fedezni, a mi nem elfogadható fedezet s ezt a számvevőnek más tétel alapján kell felállítania. Egyébiránt az előirányzat nagy és szép munka, sok gonddal körültekintéssel »an összeállítva. » leg- fellebb azok fognak ellene szólani, a kik a Lapos­erdő 14 évi vágásából eredeti összeget megtakarítani óhajtanák, ennyi sok kiadás és ily tekintélyes tervek mellett azonban ezt kívánni lehetetlenség, s igy az egy évre eső összeget be kellett illesztenie a szám­vevőnek. A megkerült nagy pecsét. A mi régen elveszett nagy pecsétünk csakugyan előkerült a föld mélyéből, a miénk lett ismét és ott díszeleg városi múzeumunkban, első helyet foglalva e! a régi városi élet emlékei között. • Az öreg pecsét, az ötvösmüvesség remeke, Szeut- István király tiszteletremélté alakjával és a hires nagy bányászjelenettel, amely a maga egész szerkezetével és kivitelével oly ékesszólóan hirdette Nagybánya vá­ros egykori nagyságát, közállapotai magas szinvonalát. A melynek eltűntét pótolhatatlan veszteségnek tekin­Kip, köp! Kip, köp I És perezre perez Mint kaira kai tolúl. Foly az örök idő, Foly tartkatatlanul, Kip, köpi Szived veri az élet perezeket. Rókán az ár, a lét A gyors idő veled. Kip, köpi Filédie már Düiögve kuli a kant, Feletted az örök Idő továii rokant. Vak a kiállításon. (Milléniumi emlék.) Irta: Zempléni Árpád. Debreczeni Kis András bácsi húsz esztendeje vak már mind a két szemére. Mióta a szemevilágát elve­szítette, kétszer se mozdult ki Nagypéterfia-utczai por­tájáról. Van egy diákiskolákat járt fia, Mihály, az vi­szi a gazdálkodást, az jár ki a tanyára; felesége meg Juli a szolgáló vezetik otthon a háztartást. András bácsinak nincs egyéb dolga, mint hogy kerekes székében kiül a tornáczra s pipázik. Nem látja ugyan a füstjét, de érzi a szagát, meg csípi a lé a nyelvét. Ez neki elég élvezet. Mikor déltájdan hallja, hogy jönnek a gyerekek az iskolából, bekurjantja va­lamelyiket s elolvastatja vele magának az újságot. Mikor az újságot is tudja már, a pipa se esik jól, az ebéd sincs még készen, sétákat rendez a tor- náczon. Eltolja magát a kerekes székben a kis kapu­tól a kamaráig, a mi húsz lépésnyi ut; akkor kikéi a székéből, megfordítja, tapogatózva visszaül belé s me­gint visszaguritja a kiskapuig. Ez nagyon testedző mulatság. Kár, hogy anyjok haragszik érte, mert a két kerék mind felvágja a tornácz szépen kitapasztott, sárga agyaggal beeresztett földjét, sőt néha még a meszet is lesurolja a falról. — Eredj ki sétálni a Nagy-Erdőre — zörög ilyenkor az anyjok. — Megyek én. csak gyere, vezess! — Érek is én rá arra. — Hát akkor érj rá a tornácztapasztásra. András bácsi idylli csendes vidámságát nagyon felzavarta a milléniom. Alig várta naponként az újsá­got s uram bocsá’, kenyérdagasztás mellől is előkia­bálja az anyjukot, olvassa el neki, mi történt Buda­pesten? Királyi beszedek, herczegek, nagy urak, ide­gen nácziók járása-kelése a kiállításon. Hunyadi Má­tyás könyvei, a szent királyok kincsei, ezer esztendő csodái ott vannak egy halomban, remekszép paloták­ban. Messze-idegen országokból hazahozott drágasá­gok, százezreket érő fegyverek, ékszerek összegyűjtve, a miket Európahirü magyar vitézek és királyok visel­tek valaha. Aztán ott vannak a drága kincsnél drá­gább hazai iparczikkek, gépek, a mik mutatják, hogy Magyarország nemcsak volt, hanem van is, lesz is, ha Isten engedi, uj ezer esztendeig. Ott van az a sok könyv, a mit magyar ember irt, ott van az arczképe annak a szegény jó Csokonainak is, a ki éhen-szom- jan poétázott Debreczennek bánatban, örömben s magyar mert lenni a képzelgő filhellének gyerekse­regében. — Hej, anyjuk, csak egy napra jönne meg a szemem világa, hogy azt a sok dicsőséget, sok drá­gaságot megnézhetném. Aztán örömest halnék meg. — Ne epeszd magad ilyesmiért, édes ' öregem. Majd megtudjuk az újságból, elmondják, a kik látták, — Mégsem olyan az, mintha maga nézi meg az ember. Jó is nektek, a kik láttok. Azon az éjszakán nem tudott aludni az öreg. Mikor hajnal felé hallotta, hogy fia, Mihály felébredt, elkezdett sóhajtozni. — Mi baja, édes apám! — Mi bajom ? nem látok. Nem elég az ? — Látunk mi helyette, édes apám. — Éppen azt akarom mondani fiam. — Mit? — Vigyél fel engem Budapestre. Megnézzük a kiállítást. — Ott se lát abból édes apám többet, mint a mit az újságból itthon olvasunk. — Majd látsz te fiam, és megmondod mindenütt, mi van. Legalább ott jártam én is. — De kinevetik édes apán.at, hogy vak létére elment kiállítást nézni. — Nem bánom en. Bolond ember neveti a más baját. Telik még tán egy tir.ó ára erre is? Addig makacskodott András bácsi, mig fia, fele­sége belé nem egyeztek az utazásba. Szépen meg­mosdatták, megbotroválták. Ráadták az uj fekpte ma­gyar ruháját, széles karimáju kerek debreczeni kalapot nyomtak a fejébe, uj kordovány csizmát húztak a lá­Bold-og- -újévet!

Next

/
Thumbnails
Contents