Nagybánya és Vidéke, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

Nagybánya, 1904. XXXjAy& ^ -»if i­Január 3. — 1. szám. NAGYBÁNYA ES YIDEEE áwMfyq TARSAPALM! HETILAP A NAGYBÁNYA] GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGTELEITIK l^EI3STIDE32íT ^ Előfizetési árait •. E;;ész évre 8 Kor. Fél évre í Kor. Negyedévre 2 Kor. Egyes szám 20fii 1. Szerkeszt aég ós kiadóhivatal Felsőbányai-utcza 20. sz Előfizetési felhivás. Lapunk ime befejezte a XXIX. év­folyamot s e számmal a XXX-ikat kezdi meg. Jubiláris szám ez, a mely megérdemli, hogy kissé gondolkozóba essünk, mikor kimondjuk, vagy leírjuk. Öndicsek\#s n1ól\dhatjuk, hogy egy lap, mely 30 |e*^n'’M?SSteígáJ^a a magyar köz­művelődést, mügéiéit házalómra és a közsze­retetnek arra a mértékére, a melyben a Nagy­bánya és Vidéke mindig részesült. Ezt állítani valóban nem öndicsekvés, mert hiszen a szó ideális értelmében véve a Nagy­bánya és Vidéke nem a miénk, hanem a nagykö­zönségé, a ki megalapította, fenntartja s nem csak anyagilag, de szellemileg is állandóan tá­mogatja. Lapunk alapítása óta nemesen versenyzett a többi vidéki lapokkal s nem egyszer volt al­kalmunk hallani a véleményt, hogy ezek között már évekkel ezelőtt is kiváló helyet foglalt el. Múltúnk bizonyság és kezesség jövő ma- gunktartása mellett. A küszöbön levő újév al­kalmából tehát valami különös vezérelvek han­goztatását szinte feleslegesnek tartjuk. Sajnálattal emlékezünk meg róli, hogy ez évben lapunk Molnár Mihály elvesztésével, ne­héz próbákon ment keresztül, azonban a viszo­nyok változása daczára is igyekeztünk ponto­san, érdekes és értékes szellemi tartalommal megjelentetni lapunkat s — amiben Nánásy Ist­ván nyomdájának sokat köszönhetünk — úgy az előfizetőknek, mint a hirdettetöknek minden te­kintetben eleget tettünk. Ez leszen czéiunk a jövőben is. A harmincz éves öreg lap, az ő régi jó kipróbált fegyverei­vel fog harczolni nemesen, elfogultság, gyülölség személyeskedés nélkül s szabad legyen remény­lenünk, hogy elvbarátainkat, munkatársainkat, olvasóinkat ezután is ott találjuk a régi gárdában. A helyi elismert munkásokon kívül, legú­jabban Bánky Ernő, Bujdossy Miksa. Kornay István, Kendy Gyula, Londesz Elek, Zempléni Árpád fővárosi Írókat és költőket, továbbá Ham- vay Sándor, Révay Károly, Szávay Gyula vi­déki jeles Írókat és költőket sikerült szellemi munkásaink közzé megnyertünk s meg vagyunk győződve felőle, hogy ez a körülmény nagyban hozzájárul a »Nagybánya é ■> Vidéke« színvona­lának emeléséhez. Mindazáltal nagy Ígéretekkel, terjedelmes számokkal, sok íendkiv-üü kiadással, sok mel­léklettel nem biztatjuk t. ólöfiéetőinket, igyek­szünk a régi nyomon haladni, mert lapunk kö­vetkezetes magatartása b-cte azt, hogy mint szellemi tényező a ,.Nagybánya és Vidéke“ eny- nyire megizmosodott. Előfizetési árak : Egész évre . . . . 8 K — f Fél évre- . , . . 4 K — f Negyedévre . , . . 2 K —«• f Egyes szám ára . , — K 20 f ^ A „NAGYBÁNYA és VÍDÉKE“ szerk .sztősége és kiadóhivatala. Városi kö-gyűlés. — 1903. decz ‘#én. — Éppen 16-an voltunk je en, mikor a gyűlés meg­kezdődött. A polgármester L ílint, Soltész és Hanzu- lovics képviselőket nevezte k> hitéTesitöküL A harmadik gyógyszer: ár ügyében a belügymi­niszter a helyet nem tartja r-egváltoztatandónak. Te­hát ott marad a patika a h l volt, egyéb iránt ezt előre is tudta mindenki. A kövezetvám számadások 5624 K. 97 f bevétel­lel, 17320 K 42 f kiadással rendben találtattak és jóváhagyattak. A polgármester a pén> árt és a raktárt meg­vizsgálta s rendben találta. XlL Hl. Bili« obőlíuo, *AU/ÍBUiisóöági JÉG l^íl !,ü.ti'Cí leendő alkalmazása tárgyában a bizottság javaslata az, hogy először a csendörség alkalmazását feltétlenül szükségesnek tartja, 2, Írjon fel a város a belügymi- miszterhez, 3. ha ismeri a város a belügyminiszter fel­tételeit, akkor fog a beszüntetendő állások iránt javaslatot tenni. A gyűlés ezt elfogadta. Ezután beterjesztette Bálint Imre azon jelentését a pisztiáng tenyésztésről, melyet lapunk 1903 év 46-ik számában teljes részletességgel ismertettünk. A közgyűlés az országos halászati főfelügyelő­ségnek bejelenti a város tervét s kikéri annak szakvé­leményét. A főtéren heti vásárokon — fájdalom — igen sok trágya gyűl össze, mivel az állatokat oda bee­resztik, holott ez már sok apró községben is tiltva van. A város megtette a gazdasági egyesületnek, fuvarozta ezt a sártrágyát és most felmondta a szol­gálatot, a közgyűlés azonban védte^a gazd. egy. ér­dekeit s kimondta, hogy a város szállítsa csak ezu­tán is a földjavitót, mert nagy szükség van reá. De az egylet is a maga fuvarjával hozzá járul az elhor­dáshoz, A Nagypénzverö és Vízpart utczák közt levő viziárok betöltését a város határozatiig kimondja, kiki töltsön magának annyi területet a mennyit bir. Révész János, mivel a határozatot kivihetőnek nem ta­lálja, megfellebbezi. A borpataki korcsma épületre nézve a gyűlés újabb árverést rendelt. A lénárdfalusi bérletet jóvá­hagyja. A zazari malom bérletét szintén jóvá hagy­ták. A felsöfernezelyi lisztelő malom bérletének jóvá­hagyását ugyancsak kimondja a gyűlés, mivel az a ta­valyinál kedvezőbb. Vida Aladár iskolaszéki tag és elnök távozásá­val egy hely megüresedvén, a képviselet erre a helyre hj’-'SJemy Geyzát választja meg. |T J? Virág Lajos a községi kötelékbe díjmentesen Estetik. Nusbächer Salamont 200 korona dij mellett vették föl. Végül egy csomó, községi pótadó leírását sza­vazták meg s ezzel boldog újévet kívánván, szét­oszlottak Nagybánya múlt évi népmozgalmi adatai. A nagybányai állami anyakönyvi kerület adatai szerint Nagybányán a múlt 1903. év statisztikája a következő volt született 415, ebből fiú 205, leány 210. Ezen összegbe' a halvaszületett 5 fiú :s 10 leány is be van számítva Ezen szü etések között van egy külföldi illető­ségű születés is. Ezen születéseknek vallás szerinti felosztása : róm 1-ath 72 leány 71. gör. kath. fiú 84, leány 81, ev. ref. fiú 26, leány 29, ág, hitv. evangélikus fiú 1, leány 2, izraelita fiú 22, leány 27, összesen: 415. A halva született gyermekek vallás szerinti meg­oszlása : lóm. kath. fin 1, leány 5, gör. kath. fin 2, leány 3, ev. ref. fiú 1, leány 2, izrael fiú 1. A szülöttek között van 31 törvénytelen és pe­dig róm. kath. fin 4, leány 6, gör. kath. fiú 7, leány 9, ev. ref. leány 1, izraelita fiú 1, leány 3, Ikerszülés 10 esetben volt és pedig 2 leány r. kath., 2 leány róm. kath., 2 fiú róm. kath,, 2 fiú róm. kath., 2 leány ág. hitv. evang., 2 leány gör. kath., 1 fiú gör. kath., 1 leány ev. ref., 2 fiú izraelita, 2 leány izraelita, 1 fin és 1 leány izraelita. A halálesetek száma volt a múlt évben 347, és pedig férfi 173. nő 174, az elhaltak közül 1 férfi és 1 nő külföldin halt el, úgyszintén külföldi illetőségű de Nagybányán halt el 1 férfi, 1 r.ö. Vallás szerint elkülönítve elhaltak : róm. kath. ! férfi 56, nő 54, gör. kath. férfi 87, nő 79, ev. ref. A „NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE" TÁRCZÁJA. Bimbóhullás volt . . . (Zempléni Árpádnak.) A sivár múltat lágyan eltakarja Húsz hosszú év aszott, meddő avarja! S im mosl, a pálya végzetén Bus házamban kigyul a lény. . , . . . Angyaljárás volt! Kis Erzsikémnek orczájára, Gyémántos fényt szórt kis karácsonyfája; Künn betlehemes nóta szólt, S mi gyermekszívnek drága, ékes, Terhétől a fa meghajolt. Tapsolt a lányka! Kaczajja, mint a gerlebugás Szállt szerteszét, S dajkálta édes, szent reménynyel Apácska vénülő szivét. Húsz év után az első vig karácsony, Tele gyönyörrel, bájjal! A tündérfényü fácskánál leányom Játszott a kis babával. S egy röpke hir, hogy szivünket ijeszsze Kéll, mint a villám kósza szárnyra : »Bimbóhullás volt valamerre messze, Szüksége volt az Égnek egy leányra!« Szivünk átérzé ezl a bősz csapást, Mit Isten, a szegény szülőkre rá mért. S karácsonyestén, mig kis Érzsink játszott. Mi felzokogtunk drága Piroskádért! . . . Révay Károly. A luteránus Róma. A luteránus Róma: Nyíregyháza, tiz és egyné­hány mértföldnyire Debreczentől, a kálvinista Rómá­tól, ez évben ünnepelte százötven éves alapításának fordulóját. A magyar városok történetében százöt­ven esztendő kevés idő, A legtöbb nagy városunk születésének és életének története egybekapcsoló­dik a nemzet történelmi múltjával. Kolozsvár feje­delmeivel, Debreczen hajdúival, Temesvár törökhá- boruival, megannyi oszlopfaj a történelmünkben. Nyíregyháza, — a lankás, hepehupás Nyírség szélén — széles, falusias utczáival, poros országut- jaival, és nagykiterjedésü bokor-tanyáival nem a harezosok, hanem a földmivelő magyarok dicséretét hirdeti. Talán a tatárjáráskor élt itt az utolsó vere­kedő vitéz, azóta a város ujjáalapitásáiiak száz­ötven esztendejében, a magyarságnak az a része la­kott itt, amelyet a régi krónikák pásztorok, földmi- velők, állattenyésztők sorában emlegetnek. Mig a tüzes hajdúk a környéken keresve-keresték a csete­patét, a nyíregyháziak szép lovakat neveltek a vi­tézek alá és fegyverük a kasza-kapa volt. A város czimerét — a nyírfát és a templomot — a béke szellői lengték körül és a régi patricziusok csak az. időjárás viszontagságaitól féltek. Az ellenséggel jó­zanul megbékítitek. S igy a jómódú Nyíregyháza csupán a nemzet gazdaság: történetében biztosított magának helyet. Hogy a mai Nyíregyháza város lett és föídmi- velő jellegét levetkőzte, tette a vármegye, amely a vén Nagy-Kállóból Nyíregyházára költözött. A régi káliói vármegyeházban, amelynek fedelét minden tisztujitáskor fölperzselték a szabolcsi kurta-neme­sek, az egykori nagy alispánok emlékét ma már mi sem hirdeti. Beteg embereket gyógyítanak az öles falak között és Kálló együtt halt meg a régi vármegyével. Zeg-zugos, kutyaszorító utczáin csu- dálkozva jár az idegen: itt élt volna hajdan a hires Zabolch vármegye, a nevezetes Kállayak itt mula­toztak volna ? Csak az ódon házak beszélhetnének a múlt­ról, a nemes vármegye a józan Nyíregyházán többé nem a hires tintapecsétes asztaloknál kormányozott, hanem egy minisztériumhoz méltó palotában és már az utmesterek között sincs egyse a régi »uram- bátyám«-ok közül. A gazdaságos és takarékos Nyír­egyháza józan »tirpákjai« között elmúlott a várme­gye minden romantikája. A vármegye és annak urai évtizedeken át — talán még ma is egy kissé — lenézték a nyíregyháziakat, velük nem barátkoz­tak, éltek a városban, mint egy külön város és a nyíregyházi gazdák jól táplált, hires szépségű négy­lovas szekerei között a megyei urak keshedt csézái a rossz lovakkal haragosan hajtattak el A legkisebb vármegyei írnok is fumigálta a nyíregyházi polgár- mestert, a megye huszárjai pedig kiverték egyszer az egész városi rendőrséget a megyeházból. Hja, a vármegye nem tudta elfelejteni múltját! Még a hi­res czigányprimás, Benczi Gyula is csupán a megyei uraknak muzsikált. Sokáig tartott a háború a város és a várme­gye között. Tiz esztendőbe került, amig a megye beleegyezett, hogy a város kutat furasson a piaczán. Ha a forradalmi idők után következő bujdosás Nyír­egyházára nem veti a hires Riszdorfer Jánost, a vá­ros későbbi nótáriusát, talán még ma sincs kutjok a nyíregyháziaknak. No, de a jó Isten csak szereti az ő luteránu- sait, — ide küldte közéjük bölcsnek, vezérnek Risz­dorfer Jánost.

Next

/
Thumbnails
Contents