Nagybánya és Vidéke, 1903 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1903-01-04 / 1. szám

Nagybánya, 1903. 1. szám. TÁRSADALMI HETILAP A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGXELElTIir 2wEIITD>:EJIT VASAEKAP Előfizetési árak : Ejész évre 8 Kor. Fél évre 4 Kor. Negyedévre 2 Kor. Egyes szám 20fill. Előfizetések, reklamácziók és hirdetések Molnár Mihály könyvnyomdájába intézendők. Közlemények a szerkesztő lakására — Felsőbányai-utcza 20-ik szám alá — küldendők. Nyilttór soronként 20 fill. A múlt év statisztikája. A nagybányai állami anyakönyvi kerületben — Kőbánya, Szilas, Feketepatak és Borpatak telepekkel együtt az 1902. évben a kövelkező forgalom volt. Házasság köttetett: 93. A kötött házasságok vallás szerint elkülönítve: róni. kalh. 26", ev. ref. 4., gör. kath. 26., izraelita: 9. Vegyesek : róm. kath. és ev. ref. 8., róm. kath. és gör. kalh. 11., ev. ref. és gör. kath. 8., unitárius és gör. kalh. 1., összesen 93. Kor szerint kötött házasságok: 15—20 éves kor­ban férfi — nő 32., 21—25 éves korban : férfi 47., nő 29 , 26 30 éves korban: férfi 25., nő 15., 31 — 35 éves korban: férfi 9., nő 7., 36 — 40 éves korban: férfi 4., nő 4., 41 — 45 éves korban : férfi 1., nő 2., 46—50 éves korban: férfi 4., nő 3., 51 — 55 éves kor­ban: férfi 2., nő 1, 56—60 éves korban: férfi 1. A gyermekek vallása iránt 3 esetben köttetett egyesség és pedig két esetben a róm. kath. egy eset­ben pedig a gör. kath. vallás javára. Felhatalmazás alapján egy esetben köttetett há­zasság. Házassági kihirdetés alól 12 esetben adatott meg a felmentés. Házassági kihirdetés foganatosíttatott 132 esetben. A szülelések száma volt a múlt évben 401., eb­ből fiú 225., lány 176., ezen összegben egy 1854. év­ben született férfi utó anyakönyvezése, és halva szü­letett 9 fiú, 4 leány is be van számítva. A szülöttek között van — egy külföldön Bécsben történt nagybányai illetőségű valamint — két külföldi illetőségű születés is. A születések — vallás szerint a következőleg oszlanak meg: róm. kath. fiú 82.. leány 64., gör. kalh. fiú 92., leány 68., ev. ref. fiú 27., leány 24., ág. hitv. evang. fiú 2., leány 2., izraelita: fiú 28., leány 18., összesen 401. A halva született gyermekek vallás szerint elkü­lönítve — róm. kath. fiú 2., leány 1., gör. kath. fiú 6., leány 3. ev. ref. fiú 1. A született gyermekek közölt volt 43 törvényte­len és pedig róm. kath. fiú 9., leány 6., gör. kath. fiú 11., leány 10., ev. ref. fiú 2, leány í., izraelita: fiú 3., leány 1. Hármas szülés volt egy esetben 2 fiú, 1 leány. Iker szülés hat esetben és pedig: róm. kath két fiú, kél-két leány egy fiú egy leány, gör. kalh. két- két fiú. A múlt 1902. évben 423 halál eset volt és pedig elhalt férfi 223., nő 200., — ezen összegben a halva született 9 fiú és 4 leány gyermek is fel van véve. ES Vallás szerint a következőleg oszlik meg : róm. kath. férfi 104., nő 76., gör kath. férfi 81., nő 82., 1 ev. ref. férfi 26., nő 29, ág. hitv evang. férfi 2., nő 2., izraelita: férfi 10., nő 1; összesen 423. Kor szerint elhaltak. 1—5 éves korban 230., 6—10 éves 20., 11—20 évjs 15.. 21—30 éves 18., 31—40 éves 16., 41—50 t vés 27., 51—55 éves 16., 56 — 60 éves 18., 61—65 éves 9, 66—70 éves 18., 71—75 éves 14., 76—80 eves 7., 81—85 éves 8., 86—90 éves 6.. 91—95 éves —96 — 100 éves 1. Halált okozó betegségek : angolkór 1., aggkór 31., aszály 3., agyhüdés 5, agvhártyalob 11., agylágyulás 3., agykérlob 2, bélhurut 37., bőr alatti kötszövetlob 1., bélgümő 2., béllob 1., brigtkór 1., billentyű bán- talom 1., csonlgümőkór 1., difteritisz 7., féloldali hüdés 1., gyomorhurut 1., görvélykór 1„ gyomorrák 1., görcsök 11., guttaütés 1., gerinczagybántalom 1., gyer­mek hüdés 1., halva született 13, hörglob 30, has hártyalob 3, hugyrekedés hasvizkór 3.. hasi hagy- máz 2.. hugyvérüség“ 1., hökhurut 15., hasmenés 3., hugyhólyaglob 1., influenza 1 , koraszületés 3., kanyaró 5., májrák 2., májlob 1., májzsugor 2., méhrák 2., nehéz fogzás 2., t: éhüszöl, 1., orbáncz 1, rángások 14., rezgörj 1., szivlúltengés 1., szivszélhüdés 13., szamárhurut 22., szerviszivbántalom 1., szivburoklob 2., tüdőgümőkór 38., tüdőgyuladás 48., torokgyik 5., tüdő vizenyő 2, ütérdag. 1 , végelgyengülés 3, vizkór 1., vesegyuladás 7, veleszületett gyengeség 30., vele­született bujakór 1., vörheny 1., vérhányás 1., vese­zsugor 4., szerencsétlenségek: zúzógép általi zuzódás 1., összeégett forró vizben .1., bányában szakadás által agyonzuzatott 1., kutbi esett és a vizbe fűlt 1., folyóvízbe fűlt 1, tűznél összeégett 3. Öngyilkosságok: dinamittal ^szétrobbantotta a fejét 1., gyufaoidatot ivott 1, vitriolt ivott 1., megfőtte magát 1. Összesen = 423. A születések és halálozások vallás szerint össze­gezve róm. kath. született fiú 82., leány 64 összesen 146, elhalt férfi 104., nő 76., összesen 180., apadás 34., gör. kath. született: fiú 92., leány 68, összesen 160 elhalt: férfi 81., nő 82., összesen 163 apadás 3., — ev. ref. születeti : fiú 27., leány 24., összesen 51., el­halt férfi 26., nő 29., összesen 55 apadás 4 , ág hitv. evang. született: fiú 2., leány 2., összeseu 4., elhalt: férfi 2., nő 2, összesen 4., izraelita született: fiú 22., leány 18., összesen 40., elhalt férfi 10., nő 11., össze­sen 21., szaporodás 19. A házasságkötések, születések és halálozások ha­vonkénti eredménye. Január havában : házasságköttetett 1., született 29., elhalt 20 Február havában: házasság köttetett 5, született 54., elhalt 38. Márczius havában : házasság köttetett 8., szüle­tett 40., elhalt 34. Április havában: házasság köttetett 4., született 30., elhalt 40. Május havában: házasság köttetett 16., született 40., elhalt 43. Junius havában: házasság köttetett 10., született 31., elhalt 38. Julius havában: házasság köttetett 15., született 27., elhalt 59. (Kanyaró.) Augusztus havában: házasság köttetett 3., szüle­tett 25., elhalt 35. Szeptember havában : házasság köttetett 5. szü­letett 28., elhalt 32. Október havában: házasság köttetett 8., született 31., elhalt 31. November havában: házasság köttetett 12., szü­letett 29., elhalt 27. Deczember havában: házasság köttetett 6., szü­letett 37 elhalt 26. Összehasonlítás az előző 1901. év eredményével: 1901 évben házassági kihirdetés foganatosíttatott 130., 1902. évben 132., töb). 2. Házassági kihirdetés alól felmentés adatott az 1901. évben 8., 1902. évben 12., több 4. Házasság köttetett az 1901. évben 94., 1902. év­ben 93., kevesebb 1. Gyermekek vallása mint az 1901. évben öt a 1902. évben pedig három esetben jött létre egyesség kevesebb 2, felhatalmazás alapján az 1901. évben 3., az 1902. évben 1 esetben köttetett házasság. Születések száma volt az 1901. évben 397. az 1902. évben 401., több 4. Halva született az 1901. év­ben 9, az 1902. évben 13, több 4. Hármas szülés volt az 1901. évben — az 1902. évben 1. Ikerszülés volt az 1901. évben 2., az 1902, év­ben 6., több 4. Törvénytelen gyermek született az 1901. évben 39., az 1902. évben 43., több 4. Az elhaltak száma volt az 1901. évben 303., az 1902. évben 423., több 120. Az 1902. év eredménye tehát született 401., el­halt 423., apadás 22. Végleges nyugtázás és köszönet. Immár azon kedvező helyzetben vagyok, hogy b lapunk deczember hó 7-iki számának hasábjain a tek. szerkesztőség szives jóindulata folytán megjelent — és szegény sorsú iskolás növendékeink »Karácsonfájára« tantestületünk nevében közölt szerény felhívásom foly­Galló Antal és Jehota Jakab asztalos mesterekkel léte­sítette. 9 szekrényt és 1 drb állványt fognak készíteni s ezek összesen 1400 koronába kerülnek. A mintákat a budapesti muzeum küldötte. Az összes munka márcz. 25-ig készen lesz. A bizottság megbízatást kapott a további teendőkre, a bútorozás folytatására, valamint arra, hogy a szerződést fennebb megnevezett mesterek­kel kösse meg. A Részvényt ikarékpénztár annak idején felaján­lotta 2000 drb éremből álló pénzgyüjteményét s most bejelentette Stoll Béla igazgató, hogy a pénzek kiállí­tásához, a két szekrényt is a nevezett pénzintézet fogja adni. A nagy lelkű ajánlatot hálás köszönettel fogadták. Titkár jelentést tett a nemzeti muzeum jubiláris ünnepélyén való képviseltetésről. Sioll Béla Nagybánya nevében jelen volt. Schönherr Antal betegség miatt nem mehetett el, Teleki Sándor gróf pedig az országos könyvtárak gyűlésén képviselte a mi egyesületünket. St oil Béla szép jelen ésben számol be küldetéséről. Ö mint a nagybányai egyesület képviselője, fel is szó­lalt a diszgyülésen, indítványt tett s indítványát elfo­gadták, mely körülmény örömére szolgál a választmány­nak. Meleg szavakban emlékezett meg Stoll Béla, Schönherr Gyula működéséről s ez alkalmat szolgált arra, hogy a jelenvoltak Schönberrt ovácziókban ré­szesítsék. Végül Dr. Schönherrnek nevezetes indítványa volt I. i. az, hogy valahányszor közgyűlést, vagy nagyobb ünnepélyt tart a muzeum-egyesület, mindig gondoskod­jék egy-egy tudományos, szakszerű felolvasásról. Éven­ként 2—3 ilyen felolvasásnál többre nincs szükség, mivel a szabad lyczeum műveli ezt az ágát a közmű­velődés terjesztésének. Az a 2—3 azonban minden­esetre csak emelni fogja az egyesület népszerűségét és tekintélyét. Ezzel a gyűlés véget ért. Á „NAGYBÁNYA ES VIDÉKÉ" tárczája. Minek? Dal, munka, küzdelem, minek ? Nem kellesz senkinek ! Hazád süket a dalra már Mint a halál. Ki a vakoknak festeget, Ki magyarul ir verseket. Ki süketeknek hegedül: Elpusztul nyom ne’kül. Tudom, hiába élek én, De mégis csak zenélek én, Tudom, örökre meghalok És mégis dalolok. Tékozlom az időt, erőtt, Minden, mindegy a sir előtt, Hol elpusztulni összejön Dal és közöny. Zempléni Árpád. A muzeum egyesület választm. ülése. A muzeum egyesületnek decz. hó 29-én gazdag tárgyporral ellátott ülése volt. Az egyesület elnöke Tf. Pap Zsigmond betegsége miatt nem vehetett részt, azért az ülést Km. Pap Sándor táblabiró, mint korel­nök vezette. Emelte a gyűlés érdekességét, hogy dr. Schönherr Gyula akad. tag stb. is részt vett azon. Az elnöki bejelentések között örvendetes tudo­másul szolgált, hogy Pokol Elek bányabirtokos az ala­pító tagok sorába lépett. Bencsik János muzeumőr jelenti, hogy a múlt ülés óta mintegy 160 tárgy érkezett. Ezen kivül Svái- czer Ilka több száz darab bányászati rajzot, térképet, czimert, régi bányamécset, diszfonczát stb. ajándékozott. Valóban nagy örömére szolgált a választmánynak, hogy a muzeum szemmel lát hatólag erősen gyarapodik, nem is késtek elismerésüknek kifejezést adni a vá­lasztmányi tagok a jótevők iránt. A pénzlárnok Moldován László jelentése is meg­nyugtató volt, a mennyiben a pénztár szép felesleggel rendelkezik. A város a 600 korona segélyt, ez évben építkezésben adta ki, a mennyiben 591 koronát a régi bírósági épület földszinti helyiségeinek rendbe hozá sára fordított s 9 koronát készpénzben akar átadni. Az egyesület megbízza a pénztárnokot, hogy az 591 korona kiadás egyes tételeiről szíveskedjék meggyőző­dést szerezni és azokat igazolni. A néprajzi tárgyak gyűjtésére, a mit nálunk a korán elhunyt Jankó János kezdett meg, a nemzeti muzeum Dr. Bátky Zsigmondot küldötte ki, azzal hogy az 1200 K. államsegélyből 500 korona néprajzi, 400 K. könyvtári 300 K. régiség tárgyak beszerzésére for- dittassék. Dr. Bátky körülbelől tavaszra helyezte kilá­tásba, hogy néprajzi gyűjtések eszközlése végett lejön Nagybányára. Szóba került a helyiség átvétele is, melyben most az őrmester tanyázik. A város Lakatos Ottó tit­kár megkeresésére kimondotta, hogy lehető rövid idő alatt átadja az épületet. A kulcsok átvételével az ülés a titkárt bízta meg. A bútorozás erősen készül, az ennek eszközlésére kiküldött bizottság odáig jutott, hogy az egyességet

Next

/
Thumbnails
Contents