Nagybánya és Vidéke, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1. szám. (2) L°02. január 5. mérleg kötelező használata iránt készítsen szabály­rendeletet. 14 A borpataki korcsma bérbe-adása iránt meg­tartott árverés eddig eredménytelen lévén, az uj ár­verés erre nézve is elrendeltetik Gyűlés vége fél 12 órakor. Népmozgalmi adatok. A nagybányai állami anyakönyvi kerületben a mait 1901. év folyamán a következő népmozgalmi adatok jegyeztettek be: Házasság köttetett 94, született 397, elhalt 303, házassági kihirdetés 130 esetben foganatosíttatott. Házasság vallás szerint elkülönítve köttetett és pedig rom. kath. 17, ev. ref. 10, gör. katli. 28, izra­elita 2, vegyesek róm. és ev. ref. 17, róm. kath és gör. kath. 17, ev. ref. és gör. kath. 1, ágost. hitv. eváng. és gör. kath. 2, összesen 94, korszerinti házas­ságot kötöttek : 15—20 év< s korban férfi —, nő 39, 21—25 éves korban férfi 35, nő 26, 26—30 éves korban férfi 30, nő 12, 31—35 éves korban férfi 11, nő 1, 36—40 éves korban férfi 5, nő 3, 41^45 éves korhan férfi 2, nő 6, 46—50 éves korban férfi 1, nő 4, 51—-55 éves korban férfi 4, nő —, 56—60 éves korban férfi 1, nő 2, 61—65 éves korban férfi 2, nő —, 66—70 éves korban férfi 2, nő 1, 71—75 éves korban férfi 1, nő —. A házassági kihirdetés alól felmentés 8 esetben adatott meg. Felhatalmazás alapján 3 esetben köttetett házasság, Gyermekek vallása iránt 5 esetben köttetett egyes- ség és ped'g négy esetben a róm. kath. és egy eseL- ben az ev. ref. vallás javára A születések száma volt 397, a melyből fin 202, leány 194, torzszülött nemét meghatározni nem lehe­tett l, összesen 397, mely összegben 3 külországi ille­tőségű, 1 külföldön született és 1 utó anyakönyvezés, valamint halva született 4 fin, 4 leány is bent fog­laltatik. A született gyermekek vallás szerint a következő­képpen oszlanak meg: róm. kath. fiú 69, leány 71, gör. kath. fiú 73, leány 79, ev. ref. fiú 35, leány 27, ág. hitv. eváng. fiú 3, leány —, izraelita fiú 22, leány 17, összesen 396, ezen összegben a halvaszülöttek róm. kath. 2 fim, 2 leány, gör. kath. 1 fiú, 2 leány, ev. ref. 1 tiu gyermek is fel vannak véve. Ikerszülés 2 esetben történt. A született gyermekek között van 39 törvénytelen és pedig 20 fiú, 19 leány, ezek vallás szerint a követ­kezőleg oszlanak meg: róm. kath. fiú 7, leány 8, gör. kath. fiú 8, leány 9, ev. ref. fiú 3, leány 1, ág. hitv. eváng. fiú 1, leány —, izrael. fiú 1, leány 1, összesen 39. A múlt év folyamán elhalt 303 nem szerint a következőleg oszlik meg: férfi 165, nő 137 és 1 torz­szülött, összegen 303, mely összegban a halvaszülettek 4 fiú és 4 leány gyermek is felvan véve. Vallás szerint a megoszlás következő: róm. kath. férfi 52, nő 52, gör. kath. férfi 82, nő 55, ev. ref. férfi 19, nő 18, ág. hitv. eváng. férfi 6, nő 4, izraelita férfi 6, nő 8, összesen 302 és egy torzszülött. Korszerint 1—5 éves korában elhalt 118, 6—10 éves 6, 11—20 éves 20, 21—30 éves 14, 3l-r-40 éves 27, 41—50 éves 29, 51—60 éves 23, 61—70 éves 37, 71—80 éves 20, 81—90 éves 8, összesen 302 és egy torzszülött. A halált okozó betegségek: álképlet a hasürben 1, aggkor 30, aszály, 3, angolkór 1, agyhüdés 15, agy- hártyalob 7, arczrák dag. 1, asthma 1, ászkor 1, bél­hurut 34, bélzáródás 1, difteritis 3, elvérzés 2, elve­télés 1, elmebaj 1, eskór 1, görvélykór 1, görcsök 4, gyomorszükület 1, halvaszületett 8 és 1 torzszülött, hörglob 8, hashártyalob 2, hátgerincz sorvadás 2, koraszületés 4, májrák 1, melltályog 1, mellob 3, mell- hártyagyuladás 2, méhrák 1 nehéz fogzás 3, nyavalya törés 1, orbáncz 1, rángások 8, rezgörj 1, szivtultengés 1, szivtágulat l, szivszélhüdés 8 szamárhurut 1, szervi szivbánfalom 1, szivburoklob 2, tüdőgümökór 45, tüdő- gyuladás 36, tüdőlégdag 1, toroklob 1, végelgyengülés 4, torokgyík 3, vesegyuladás 8, veleszületett gyengeség 24, veleszületett bujakór 2, szerencsétlenség és pedig: megfagyott 1, vizbefult 1, fa által agyonüttetett 1, bányában történt földszakadás által agyonzuzatott 1, vasúti kocsi ütközője által zuzatott 1, elvérzett lórugás következtében 1, kútba esett 1, özsze égett 2, összesen 9. Az egész összeg 303. A születések és halálozások vallás szerint ösz- szegezve : Róm. kath. született: fiú 69, leány 71, összesen 140. Elhalt: férfi 52, nő 52, összesen 104. Szaporodás 36 — Gör. kath. született: fiú 73, leány 79, összesen 152. Elhalt: férfi 82, nő 55, összesen 134. Szaporo­dás 15. — Ev. ref. született: fiú 35, leány 27, ösz- szesen 62. Elhalt: férfi 19, nő 18, összesen 37. Szapo­rodás 25. — Ág. hitv. evang. született: fiú 3, leány —. Elhalt: férfi 6, nő 4, összesen 10. Apadás 7. — Izraelita született: tiu 22, leány 17, összesen 39. El­halt: férfi 6, nő 8, összesen 14. Szaporodás 25. — A házzasságkötések, születések és halálozások hónaponként feltüntetve: Január havában házasság köttetett 4, született 31, elhalt 38. — Február havában házasság köttetett 12, született 31, elhalt 30. — Márcziusban házasság köttetett 3, született 28 elhalt 33. — Áprilisban há­zasság köttetett 9, született 42, elhalt 31. — Májusban házasság köttetett 11, született 30, elhalt 24 — Jú­niusban házasság köttetett 8, született 39, elhalt 17. — Júliusban házasság köttetett 8, született 42, elhalt 19. — Augusztusban házasság köttetett 10, született 28, el­halt 24. — Szeptemberben házasság köttetett 8, szü­letett 28, elhalt 21. — Októberben házasság köttetett 4, született 30, elhalt 15 — Novemberben házasság köttetett 13, született 31, elhalt 25. — Deczemberben házasság köttetett 3, született 37, elhalt 26. Összehasonlítás az 1900. év eredményével: Az 1900. évben házassági hirdetés foganatositla- tott 144. 1901. évben 130, kevesebb 14. Házasság köttetett 1900. évben 101. 1901. évben 94, kevesebb 7. A születések száma volt az 1900. évben 433, 1901. évben 397, kevesebb 36 A melyben az 1 utó anyakönyvezés és külföldön történt 1 születés is benne foglaltatik. A halva született gyermekek száma volt az 1900. évben 21. Az 1901. évben a torz születéssel együtt 9, kevesebb 12. Iker születések az 1900. évben 5, az 1901. évben 2, kevesebb 3. Törvénytelen gyermek született az 1900. évben 40, az 1901. évben 39, kevesebb 1. Az elhaltak száma volt az 1900. évben 368 az 1901. évben 303, kevesebb 65. Az 1901. év eredménye ezek szerint: született 397, elhalt 303, maradvány 94. A melyből egy utó anyakönyvezést és egy külföldön született levonva szaporodás 92. Heti krónika. Nem vagyok rátartó, készséggel elismerem, hogy az én krónikáimban sok apró-cseprő, jelentéktelen dolog kerül tárgyalás alá, s meg vagyok győződve, hogy Európa sorsát nem az én krónikáim döntik el, de mikor meg nem értenek, azért mégis bánt. Sokan panaszkodtak, hogy az elmúlt szám kró­nikáját meg nem értették, vigasztalódjanak, én magam sem értettem. Mert az úgy van, m. t. hölgyeim és uraim, hogy a szerkesztő, ha csak egy fél napra is kihúzza a lábát a városból, már boszorkány-tánczot járnak örömükben a sajtóhibák becses lapunkban. Mi tűrés-tagadás, bevallom bűnömet, a krónikát' nem én korrigáltam, s az iró magas (!) eszméit nem tudja felfogni mindenki, innen van, hogy a 15-ik sor­ban »feltálalni« helyett »feltalálni,« a 25-ik sorban meg helyeit »még,« a 31-ik sorban »egyedül Bródy az irók között« e helyett »Bródy az sók között«, a második hasáb 3-ik sorában »sebet üt« helyett »jeleztük« dí­szeleg, sőt az ismert latin közmondás »de ruortuis nil, nisi bene« (a halottakról inkább semmit, mint rosszal) ily formán látott napvilágot, de most nis Misi be ne. Mindez pedig nem azért van, mintha én nem tudnék írni, hanem a szedők még tréfásabbá akarták tenni ezt az enyelgő rovatot. Szinte nem mer az ember Írni, megborzad a sajtóhibák szörnyű lehetőségeitől. Hanem azért annyit mégis csak kikrónikázok, hogy színészeink a közönséget teljesen meghódították, meg is érdemlik a lelkes pártolást, mert ez a társulat nagyobb színpadot igényelhetne, mint a nagybányai. Apropos! színpad, erről talán jobb nem beszélni, a képzelet sebes szárnyú sas, de fáradtan aláhanyatlik, ha ezt a kalitkát színpadnak akarja magára kénysze­ríteni. Egy a vigaszom, hogy Lendvaynak a városháza kis tanácsterme is jó volt, a műveszet mégis csak inkább a szinészektől függ, mint a zsinórpadlástól, a művészeknek pedig szívesen nyújtja a babérkoszorút a krónikás. Különfélék. Személyi hir. Kiss Áron debreczeni ev. ref. püs­pök súlyos beleg. A 86 éves egyháznagy állapota aggasztó. Később a felesége Íróasztala gyanús lett előtte, mert rendesen ott találta kisirt szemekkel. Édes fáj­dalommal merengett, csiiggött olt valamin. Gondolta, talán a közös barát régi levelei, édes emlékei vonzzák, ha ő nincs otthon, és a fölött me­reng, ábrándozik, kesereg még most is, de többet nem gondolt. Ha nem lett volna az elköltözött neki oly jó barátja, ha az asszony nem mondotta volna meg neki előre, hogy csak fél szívvel megy hozzá, ha ő nem lett volna olyan gyöngéd, olyan igazi derék férj, úgy talán sértette volna sz asszony viselkedése; de igy megbocsájtotla neki titkos fájdalmát, bánatát, sőt in­kább jobban tisztelte, jobban szerette érte Hanem egyszer véletlenül rájött Mihályi kapitány a felesége titkos fájdalmára, bánatára. Az asszony elment valahová a városba, ő egye­dül maradt otthon. A kis íróasztal fiókjában feledett kulcsocska oly hivogatólag, pajkosan integetett a kapitánynak: most itt vagyok, gyere nyisd ki velem a fiókot s nézd meg a feleséged titkát, bánatát. Ö azonban nem tartotta férfihoz, még inkább katonához illőnek, hogy egy nőnek, ha mindjárt fele­sége is, titkai között turkáljon, kutasson. De a cselszövő, furfangos kulc.-ocska mindég job­ban hívta, fortdyosan, ravaszul integetett neki, hogy csak jöjjön, nézze meg. Végre is alkuba szállt magával a kapitány és a saját megnyugvására gondolta, hogy micsoda vétek, miféle illetlenség is lenne abban, ha a közös kedves­nek, az elköltözött jóbarátnak emlékeit, édes hangú sorait, miket valamikor a feleségének küldözgetett, megtekintené. Hisz az ő lelkének is jól esik a viszont­látása a régi ismerős vonásoknak, és a leveleiben elömlő, szívhez szóló szavaknak, a mik oly szilárdan, oly tartósan bilincselik magukhoz neje érzelmeit. S kinyitotta a fiókot. Legfelül feküdt egy nagy duzzadt boríték, melyen a gyakori fogdosás, bontogatás gyűrődése erősen meglátszott. Alatta selyem szalaggal gondosan cso­mókba kötözött levelek serege feküdt. A kapitány mohon nyúlt a nagy boríték után, melyből egy pár kisded tarka selyem harisnya és egy levélke hullott ki. A kis harisnya sarkai lyukasak voltak, ügy tetszett, mintha látná Mihályi kapitány a parányi lá­bacskákat maga előtt., melyek ennyire elnyütték, el­szaggatták. Csak bámult rájuk meredt szemekkel, hogy tulajdonképpen mit is jelentenek, miféle emlékek ezek? Első pillanatban arra gondolt, hogy talán a felesége, vagy talán még inkább kedves barátja gon­dosan megőrzött első kisded harisnyái Majd a mellette lévő levelet kezdte olvasni, a melynek egyik oldalán ez volt írva : Édes leányom ! Menyegződ után, a mint ideérkeztem, azonnal lakás után néztem, és a kis Bélát dajkástól együtt magam­hoz vettem. Vigasztalódjál, a jó Isten majd csak meg­segít. ügy nevelem tudhatod, mintha csak tulajdon édes magad nevelnéd. Hisz szegény boldogult atyját én is nagyon szerettem. Már erősen kezd járni a kis bohó! Egy pár kis harisnyát már el is pusztitott, melyet itt küldök neked emlékül. Csókold meg. Az ő piczi lábacskái taposták, szakították ki. Mennyit ga­gyog, ha hallanád 1 Isten veled édes leányom. Légy boldog! Csókol szerető édes anyád. Lakásom Bécs, Lajos-utcza 51! . . A másik lapján pedig ez volt írva, már ezt a kapitány neje irta: Édes kicsi fiam! Kisded lábad nyomát itt csókolom titokban naponként. Ide járok sirni, imádkozni, mint bűnbánó az oltárhoz. Mint fáradt utas az árnyékos fa alatt, úgy pihen, úgy nyugszik meg itt az én zaklatott, fájó szivem is. Fáj, nagyon fáj a szivem, mert hétszeresen árvának tudlak. Sírban nyugszik édes atyád és még édes anyád sem ölelhet nyíltan, egész világ szeme láttára dobogó keb­lére. Zokog, nagyon zokog érted édes anyácskád lelke, te ezerszer árva szegény kicsi fiam ! . . . Könnyek gyűltek a kapitány szigorú szemébe és betette a kis harisnyákat, a levelet, úgy, a hogy volt előbbi helyére. Visszacsapta a fiókot is, nem nézett tovább semmit. Aztán összefont karokkal járt fel s alá a szobá­ban. Majd megállt s ilyen forma szavakat mormogott remegő ajkai között: — Utoljára én is csak férfi vagyok . . . még mellé katona . . . A gyermek atyja legjobb barátom volt. . . . Tudom a kötelességemet. . . . És leült, és irt egy levelet, mit azonnal saját maga adott a postára. Három hét múlva kárácson szent ünnepe követ­kezett. Házaséletükben az első karácson. A kapitány maga gondoskodott a legszebb karácson fáról. Maga ékesitgette naponként a legdrágább esecse-becsékkel, aranyos dióval, ezüstös almával, szép viaszgyertyákkal. Alája halmozott sok drága ajándékot a felesége számára. Még gyermeknek való nagy hintalovat is vett, puskát, kardot, kürtöt, ami csak szükséges egy huszárnak. ódi orosz sárczipőkben! w férfiak, nők és gyermekek részére ...í nagy raktár van -—-- = Ra dÓ Andor czipő- és férfidivat üzletében Nagybányán.

Next

/
Thumbnails
Contents