Nagybánya és Vidéke, 1901 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

Nagybánya, 1901. Január 6. 1. szám. XXVII. évfolvam. TÁRSAPALMI HETILAP A NAGYBÁNYAI GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK NEEILTIDIE2>T ^^.S^LKISr^LP Előfizetési áral-c: Egész évre 8 Kor. Fél évre í Kor. Negyedévre 2 Kor. Egyes szám 20 fill. Előfizetések, reklamácziók és hirdetések Molnár Mihály könyvny 'indájába intézendők. Közlemények a szerkesztő lakására — Felsőbányai-utcza 2í5-ik szám alá — küldendők Nyilttér soronként 20 fill. Nyomor. A tél teljes erővel beköszöntött. Csikorog a hó, szekér- kocsi nyugdíjba kerül s helyét a legkezdetlegesebb jármű: a szán foglalja el. A hőmérő higanya 18—20 fokra száll alá. Tűz mellé, házba szorulunk. De hát a kinek sem tüze, sem háza nincsen! A népszámláló biztosok nagy nyomorról panaszkodnak. Találtak embereket a főbb ut- czákonis, kik egész családjukkal fütetlen szobá­ban dideregnek s behúzódnak nappal is a szal­más ágyba, hogy meg ne fagyjanak. A belvárosban egyik számlálóbiztos többek közt olyan házra akadt, hol öt teljesen meztelen gyermek, másiknál négy szintén ruhátlan gyer­mek vette körül a szegény özvegy anyát, ki a ritka téli napszámból egy kis ennivalót alig képes keresni csemetéinek, ruhára már nem telik. Az éhségtől, hidegtől, nélkülözéstől igen sok a beteg is, kikről a doktorok mit sem tudnak. A czégéres szegény pénzt keres, sokszor gazdagon hal meg, azok az igazi szegények, kik szégyelnek kérni, könyörögni, sőt még pa­naszkodni is. Az ilyenekről kellene valami úton, módon gondoskodni. Mily szép volna, ha akár a társadalom, akár n hivatalos város, követné a főváros pél­dáját s legalább ingyen kenyérkiosztás és mele­gedő helyiségek létesítése által segítené a nél­külözőket. Naponta 5 frt ára kenyérrel 100 éhezőt lehet eltartani. Két három hónapon át pár száz forintból igen sok jót lehetne tenni. A kik rendezett viszonyok közt élnek s félre is tudnak tenni, gondolják meg, hogy a szív melegére akkor van legnagyobb szükség, mikor a tél hidege a legdermesztőbb! Népmozgalmi adatok. A nagybányai állami anyakönyvi kerületben az ahoz tartozó Borpatak, Feketepatak, Ulmásza és Blidár telepekkel együtt a múlt 1900. év folyamán házassági kihirdetés foganatosíttatott: 144 esetben. Házasság köttetett: 101. Vallás szerint elkülönítve: rém. kath. 17, gör, kath. 40, ev. ref. 7, ág. hitv. evang. 1, izraelita 6; vegyesen róm. kath. és ev. ref. 10, rém. kath. és gör. kath. 16, ev. ref. és gör. kath. 2, ev. ref. és ág. hitv. evang. 1, gör. kath. és gör. keleti 1. összesen 101. Korszerint kötött házasságok : 15—20 éves korban férfi — nő 38 21—25 » » 36 » 29 26 - 30 »-» 29 » 7 31—35 » » » 11 » 9 36 -40 » 5 » -­41 —45 » 1> 8 » 8 46-50 » 3 » 2 51—55 2> » » 3 » 4 56—60 » » * 1 » 2 61—65 » » l » 2 66—70 » 2 » -­71 —75 » » — » -­76 -80 > » 2 » 'j— A házassági kihirdetés alól felmentés adatott 17 esetben. Közel halállal fenyegető betegség miatt kihirde tés és felmentés nélkül háza.-ság köttetett 1 és pedig egy róm. kath. párnál. Felhatalmazás alapján Házasság köttetett 2. A születendő gyermeket vallása iránt 3 esetben köttetett egyesség és mindhárom esetben a róm. kath. vallás javára. A szülelések száma voll az 1900. évben 433 és pedig fiú 224, leány 209, a melyben a halva született. 12 fiú, 9 leány összesen 21 gyermek; továbbá 1 kül- országi illetőségű leány gyermek valamint 2 utó­anyakönyvezés is bent foglallatik. Utó anyakönyvezés két /esetben foganatosíttatott és pediglen 1885. és 1893. kvben született izraelita leánygyermekeknél. A született gyermekek - állás szerint a követke­zőleg oszlanak meg: róm. kath fiú 78, leány 70, gör. kath. fiú 91, leány 93, ev. ref. fiú 27, leány 17. ág hi tv. evang. fiú 2, leány 1, izraelita fin 26. leái összesen 4H*3r~Kzen összegig?« a halva született tóm. kath. 2 fiú, 5 leány, gör. kath. 5 fiú, 3 leány, ev. ref. 4- fiú, izraelita 1 fiú, 1 leány gyermek is fel van­nak véve. Iker szülés 5 esetben történt, vallás szerint el­különítve: a) róm. kath. 1 fiú, 1 leány, b) gör. kath. 1 fiú, 1 leány, c) gör. kath. 1 fiú, 1 leány, d) gör. kath. 2 leány, e) izraelita 2 fiú. A szülöttek között van 40 törvénytelen gyermek és pedig 20 fiú, 20 leány. Vallás és nem szerint a következőleg oszlik meg: róm. kath. fiú 5, leány 4, gör. kath. fiú 10. leány 13, ev. ref. fiú 1, leány 2, ág. hitv. evang. fiú 1, izraelita fiú 3, leány 1, összesen 40. Az 1900. év folyamán az elhaltak száma volt 368 és pedig férfi 187, nő 181, a halva született 12 fiú és 9 leánygyermekkel együtt Vallás szerint elhaltak : róm. kath. férfi 63, nő 68, gör. kath. férfi 80, nő 71, ev. ref. férfi 31. nő 32. ág. hitv. evang. férfi 2, nő 1, izraelita férfi 11, nő 9, Korszerinti halálozások : 1—5 éves korban elhalt 151 6-10 » » » 8 11 — 20 » » » 18 21—30 » » » 25 31—40 » » > 22 41—50 éves korban elhalt 30 51—60 » » »36 61-70 » » » 41 71—80 » »29 81—90 » » » 9 A halálokozó betegségek nemük szerint elkülö­nítve: aggkorban 30, aszályban 1, agyhüdésben 1, agyhártyalobban 9, agyvizkórban 1, asszkórban 5, álkép­let a hasban 1, bélhurutban 30, brigthkorban 3, bél­vérzésben 1, csontgümőkórban 1, csontszúban 1, csuzo s bántalomban 1, difteritisben 1, elmebetegségben 2, gyomorhurutban 2, gyomorrákban 1, görvérlvkórban 1, görcsökben 3, guttaütésben 1, gyermekszülésben 1, gerinczagybántalomban 1, gyermekágyban 1, gégesor­vadásban 1, halvaszületett 21, hashártyalobban 4, hörggyuladásban 28, hasmenésben 2, hasvizkórban 2, hasihagymázban l, hugyvérü ségben 1, ismeret lenbetegségben 1, influenzában 7, köldökvérzés­ben 1, koraszületés 3, lábtörésben 1, mellhártyagyu- ladásban 5, méhrákban 3, nehéz fogzásban 2, nyelv­rákban 1, orbánezban 1, öngyilkosságok és pedig: akasztás által 1, lövés által 2, foszformérgezés által 2, marólúggal való mérgezés által 1, rángásokban 17, reumában 1, sárgaságban 1, sz'vtultengésben 2, sziv- bántalomban 2, szivhüdésben 16, szamárhurutban 1, szivtágulatban 2, szivburoklobban 1, szerencsét­lenségek és pedig: vizbefulás 1, villámcsapás 1, bányában történt robbantás 1, tüdőgümőkorban 49, tüdőgyuladásban 27, tüdővizenyőben 3, torokgyíkban 3, tüdőlégdagban 1, végelgyen­gülésben 5, vizkórban 2, vérhasban 1, vesegyuladás- ban 5, veleszületett bujakórban 1, végbél elfajulásban 1, veleszületett gyengeségben 35. A születések és halálozások Vallás szerint össze­gezve : róm. kath. született fiú 78, leány 70, összesen 148,'ettiatt férfii 68, no 68, összesen 131, s~z a p t> t u­dás 17; gör. kath. született fiú 91, leány 93, összesen 184, elhalt férfi 80, nő 71, összesen 151, szaporo­dás 33, ev. ref. született fiú 27, leány 17, összesen 44, elhalt férfi 31, nő 32, összesen 63, apadás 19; ág. hitv. evang. született fiú 2, leány 1, összesen 3, elhalt férfi 2, nő 1, összesen 3, szaporodás —; izraelita született fiú 26, leány 28, összesen 54, elhalt férfi 11, nő 9, összesen 20, szaporodás 34. A házasságkötések, születések és halálozások havonkénti eredménye : január hóban házasság köt. 10, szül. 27, elh. 22, febr. » » » 10 » 36 » 22 márcz. » » » 9 » 45 » 32 április » » » 9 » 58 » 55 május » » » 5 » 38 » 41 junius » » » 10 » 35 » 32 julius » » » 9 » 36 » 32 auguszt. » » » 4 » 30 » 27 szept. » » » 13 » 34 » 27 október » » » 8 » 28 » 22 novemb. » » »11» 32 »35 decz. » » » 3 » 34 » 21 Hasonlítva az 1899. év eredményével: A múlt 1899. évben házassági hirdetés foganato­síttatott 148, az 1900. évben 144, kevesebb 4-el. A „NAGYBANYA ES VIDÉKÉ” tárczája. r Alom és való. A Szilveszter éjjeli mulatság ulán, a reggeli 4 óra kergetett haza. Kimerültén dőltem nyughelyemre. A bor hevítő tüze fölkorbácsolta véremet s álomtalan álom gyötört. Mull, jelen, jövő, éleiküzdelem, csalódás, remény, végzet fogalmai mint ijesztő lidérczek föliz­gatott agyamban össze-vissza kergetőztek, a komor gondolatok egész raját zúdítva lelkemre és lassanként hatalmába estem a képzeletnek .... Kimondhatatlan, gyönyörű szép tündérkeriben találtam magam. Egy bájos isteni tündér vezetett. Ve­zetőmmel egy aranyos kúthoz értünk. Tündérem édes hangján megszólalt. — „Lásd ifjú, ime a kút, a jö­vendő csoda kútja. Ha bele tekintünk, a jövendő ké­peit varázsolja eléd. Vágyói e bírni jövendőd titkát? A teremtés hatalma végtelen mélységű titok a gyenge emberi észnek és a bölcs Alkotó nem ok nélkül bo ( ritá be a jövőt fátyollal. Azért óva intlek ifjú, ne igyekezz ismerni a jövőt, mert a jövő tudása megza­var, s lelked egyensúlya megrendül.“ Türelmetlenül intve, remegő szívvel hajoltam a kút felé. A bűvös kulból különös moraj hallatszott. Eleinte feneketlen mélység tátongott felém, később a nagy mélységben sürü fehér köd volt látható, mely lassan oszladozott, és kibontakozott végül egy rémes i csatatér. Ádáz, gyilkos harcz folyt alant. Szuronyok villogása, puska ropogás, ágyú dörej és a sebesültek kétségbeeső jajkiáltásai között folyt a gyilkolás. Előre! hangzott a harsány vezényszó és a küzdő felek egy­másra törtek, ember ember ellen .... Egy fülrepesztő csattanás és a csatakép eltűnt a ködben. Kérdőleg néztem a tündérre, mire ő a kútra mutatott. Bele­néztem és a borzalom megdermesztett. Csendes, néma csatatért láttam. A halál borzalmas munkája tárult fel előttem. A hullák, sebesültek között egy vérrel borított és megcsonkított katonában önmagámra is­mertem. Eltántorodva bámultam a jövendő e rémes tündérére. „Ez lesz férfi korod“ monda ő ünnepélye­sen, most pedig nézd meg aggkorodat. Elkábultan néztem a kútba. És a köd ismét oszladozott. Egy nagy város körvonalai kezdtek belőle kibontakozni. Népes utcza sarkán egy féllábu összetöpörödöta öreg kintornás zenélt valami büs nótát, és az arra járó-ke­lők felé alamizsnáért könyörgőleg nyujtá ki sovány, kiaszott kezét, A féllábu szerencsétlenben önmagámra ösmertem. Harcztéren meghalni dicső, de megcson­kítva mint koldus kikerülni belőle, — ezt nem bírom el, ez megőrjít, gondolám és pisztolyom ravaszát föl­húzva öngyilkosságra szántam magam, hogy keresztül húzzam egy nyomással a keserű jövőt. De a jövő misztikus tündére kezemet szelíden megfogva ekép szólt: „Ifjúságodat, mely az emberi élet legszebb kora, nem akarod megösmerni ?“ És én ismét dobogó szívvel belenéztem a jövő borzalmas kútjába. A köd szétoszlott. Egy szelid, meg­nyugtató. kedves kép tárult elém. Mennyei szép kertet láttam, melyben gyönyörűbbnél gyönnyörübb virágok pompáztak. Este volt. Ezüstös bokorból a fülemüle csattogott, és a hatalmas fák aranyos szinü lombjai mögül a hold szendén világított. Kicsiny csacsogó pa­tak mellett rózsaszínű lugasban egy önfeledett sze­relmes pár andalgott .... Jolán! kiáltám, s a gyilkos fegyvert messze eldobtam. Erre fölébredtem. És ime a drasztikus való az álom hatása alatt még remegő kezembe szabóm, inasa által boldog uj évi ödvözlet kíséretében egy halasztást nem tűrő számlát nyomott. * * * Ne féljünk a jövőtől, az uj évtől és a reánk ólomsulyként nehezedő élettusától. Bátran, fölemelt fővel nézzünk a sors szemébe, mert ha a létért ví­vandó harczot önbizalom nélkül, fizetetlen számlák­kal kezdjük, úgy az már eleve elveszett. G. Gy. Királyháza, A ki valami rendkívüli szép helyet gondolna e név alatt, előre kijelentem, hogy keményen tévedne. Az bizonyos, hogy történelmi hely s onnét vette i a nevét, hogy király lakott itt, azért nevezik a fa­lucskát Királyházának, mely Ugocsa vármegyében I fekszik s az államosított régi magyar-északkeleti

Next

/
Thumbnails
Contents