Református főgimnázium, Nagykőrös, 1918, 1919

Áz 1918—19. iskolai év. I. Két évig tartó, sem a tanítás, sem a közegészség követelményeinek meg nem felelő épületekben való tartózkodás után 1918. aug. hó végén visszakerültünk épületünkbe, melyet a fenntartóteslület a sanoki katonai tar­talékkórház kivonulása után nagy költséggel szépen kitisztittatott és rendbe hozatott. Ideiglenesen a ref. tanítóképző-intézet is a gimn. épületben nyert elhelyezést, de már old. hó 7-én az is visszaköltözött kitiszlitott épületébe. Szept. 9-én kezdettük meg a rendes előadásokat, de már október hó 14-én a városi hatóság a járványszerüleg feliépet spanyolbetegség miatt intézetün­ket is bezáratta. November hó 18-án ismét megkezdhettük az előadásokat, de mivel a spanyoljarvány nem akart szűnni, a hatóság dec. 1-től dec. hó 8-ig ismét bezáratta az iskolát, sőt a szünetet 1919. január 2-ig meghosz- szabbitotta, azt azonban megengedte, hogy a négy felső osztálynak, mely­nek tanulói között nem voltak spanyolbetegek, az utóbbi szünet idején elő­adásokat tartsunk. Az a remény .kecsegtetett bennünket, hogy iskolai, munkánk ezentúl zavartalanul folyhat s a szünetek okozta hiányokat az év hátra levő részé­ben pótolni tudjuk. De nagyon csalódtunk. A fűtőanyag hiánya miatt márc. 18-tól 22-ig tartó szünet csak kis baj volt ahhoz képest, amely hazánkat, közelebb közoktatásunkat a proletárdiktatúra kikiáltásával érte. A fiatal lélek mindazt, amit eddig előtte szépnek, nemesnek, eszményinek és szentnek hirdettünk, sárba tiporva látta. Csoda-e, ha lelki egyensúlya megingott és lelki zavarában nem tudta kötelességét úgy teljesíteni, ahogy kellett volna ? Az uj rendszer elsősorban az iskolákra vetette reá magát s az ifjú lelkek­ben akarta meggyökereztetni a képtelen keleti eszme fattyúhajtásait. A ia nulók önállóságát tele szájjal hirdető avatatlan fiatalembert küldött diákjaink közé, hogy a tanári tekintély helyébe az éretlenek szakszervezetét állítsa. Ennek eredménye lett, hogy a szakszervezet elnöke, egyik VII. oszt. tanuló „Diákok! Megszűnt a régi pofozkodó rendszer“ szavakkal kezdődő fel­hívást intéz a tanulókhoz és azt az igazgató tudta nélkül függeszti a tan­termek ajtajaira. Hogy hatalmának megszilárdítására fegyveres erőt szer­vezzen, a haza védelmének hamis ürügye alatt a tanácskormány a kö­zépiskolai ifjúság között is megindítja a toborzást a vörös katonaság részére s intézetünk VI—Vili. oszt. tanulói közül tizen hagyták itt az iskolát, hogy mielőbb bizonyítványhoz jussanak. A március hó végén megjelent rendelet intézetünk felekezeti jellegét megszüntette, vagyonának köztulajdonba vétele azonban csak junius hó 18-án történt meg. Majd a vallás ellen támad az uj rendszer, benne látván eszméi ter­jesztésének egyik főakadályát. Sajnos, ebben intézetünk egyik növendéke szerzett magának Hevostratesi dicsőséget. Gold Géza VII. oszt. tanuló ugyanis márc. 31-én előterjesztést tett a munkástanácsnak, hogy tiltsa el a

Next

/
Thumbnails
Contents