Fraknói Vilmos (szerk.): Monumenta Hungariae Historica 3. Monumenta Comitialia regni Hungariae 2. 1537—1545 (Bp., 1875)

MONUMENT A HUNGÁRIÁÉ IIISTOR ICA. A MAGYAR TÖRT ÉNE LM I EM LÉKEK ÁT NÉZETE. ELSŐ OSZTÁLY : OKMÁNYTÁRAK. MAGYAR TÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR, abrüsseli országos levéltárból és a burgundi könyvtárból. Összeszedte s lemásolta Hatvani Mihály (H o r v á t h Mihály). I. KÖT. 1441—1538. Fest 1857. XXI és 387 1. — II. -KÖT. 1538—1553 VIII és 367 ].— III. KÖT. 1553—1608. VIII és 324 1. — IV. KÖT. 1608—1625. Pest 1859. VIII és 323 1. I. Ferdinánd kir. hasonmásolt levelével. — Monum. Diplom. I—IV. lötet. MAGYAR TÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR, londoni könyv- és levéltárakból. Összeszedte és lemásolta Simonyi Ernő. 1521—1717. Pest 1859. VII és 318 1. — Monum. Diplom. V. köt. ÁRPÁDKORI ÚJ OKMÁNYTÁR (Fejér György Codex Diplomaticusának foly­tatása). Közzé teszi Wenzel Gusztáv. I. KÖT. 1001—1235 és Függelékül: Kritikai jegyzetek Fejér György „ Codex Dipl. Iíangar iae Eeclesiastieus et Civilis" cztinű munkájának az ár pád i korszakot illető része felett. Pest 1860. XLII és 405 1. — IT. KÖT. 1234—1260. és Függelékül: Az Árpádkori Új Okmánytár cs a kapcsolt országok okmányai. Pest 1861. XIX és 402 I.— III. KÖT. 1261 — 1272. s Függelékül: Olasslion levéltárai a magyar történelem szempontjából. Pest 1862. XV. és 363 1. — IV. KÖT. 1272—1290. Pest 1862. XX és 114 1. — V. KÖT. 1290—1301. és Függelékül: Iheiner Ágoston „ Veter a Monnmenta Ristorica Hungáriám Sacram illustrantia" czímii munká­járól. Pest. 1861, XXI és 336 1. — VI. KÖT. v. a második folyam I. kötete: 890—1235 Pest 1867. XXXVI és 578 1. — VII. KÖT. v. a második folyam II. kötete : 1235—1260. Pest, 1869. XXVI és 564.1. — VIII. köt. vagy a második folyam III. kötete : 1261—1272. Pest 1870. XXII és 479 1. — IX. köt. vagy a második folyam IV. kötete 1272—90. Pest 1871. XXX és 584 1. X. köt. Budapest 1873. XXX és 418. 1. — XI. köt. XXXIII és 620. 1. — XII. köt. vagy a harmadik folyam 11. kötete: 1270-1301. XXXVIIL és 707. 1. — Monum. Diplom. V-XIIL, XVII., XVIII. XX. és XXII. köt. ALVINCZI PÉTER OKMÁNYTÁRA Erdély visszacsatolása felett a m. királylyal folytatott alkudozások történetéhez 16S5—88. Közzé tette Szilágyi Sándor. I. kötet. VI. és 421 1. — II. köt 338 és LVIII 1. 1. — Monum. Diplom. XIV. XV. kötet. PÁZMÁNY PÉTER LEVELEZÉSE. Közzé teszi Franki Vilmos, I. köt. 1605— 1625. Budapest 1873, XVI. és 480. 1. Mon. Dipl. XIX. köt. OKMÁNYTÁR II. RÁKÓCZY GYÖRGY svéd és francba szövetkezéseinek törté­netéhez Szilágyi Sándortól. Budapest, 1873. XL és 491. 1. — Mon. Dipl. XXI. köt. MÁSODIK OSZTÁLY: ÍRÓK. SZERÉMI GYÖRGY, II. Lajos és János királyok házi káplánja, EMLÉKIRATA MAGYARORSZÁG ROMLÁSÁRÓL. 1184-1543. Közli Wenzel Gusztáv. Pest, 1857. XXXIV és 4101. — Monum. Script. I. köt. VERANCSICS ANTAL, m. kir. helytartó, esztergami érsek ÖSSZES MUNKÁI, közli Szalay László (1—7). és \V e n z e 1 G u s z t. (8—10). I. KÖT. Történelmi dolgozatok deáknyelven. Pest. 1857. XX és 370 1. — II. KÖT. Történelmi dolgozatok magyar nyelven, és Vegyesek. Pest 1857. XV és 321 1. —- III. KÖT. Első portai

Next

/
Thumbnails
Contents