Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest, 1905)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság régi igéretét váltja be, midőn a Magyar Nem­zetségi Zsebkönyv második sorozatát, mely a magyar nemes családok nyilvántartására van hivatva, meg­indítja s annak első kötetét közrebocsátja. A Magyar Nemzetségi Zsebkönyv I. sorozatának I. kötete, mely a magyar főrangú családok ismertetését tartalmazza, még az 1888. év folyamán jelent meg, azonban ama részvétlenség, a melylyel a magyar közönség e kötetet fogadta, a megkezdett munka folytatását hosszú időre megakasztotta. Tizenhét évig kellett várnunk, mig anyagi erőink megengedték, hogy a vállalatot újból életre kelthes­sük. Társaságunk igazgató választmánya az 1902. évi június hó 17-én tartott ülésében határozta el a. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv folytatását. Az egyes családoktól beszerzendő adatok czéljából a kérdőivek még azon év végén szétküldettek. A visszaérkező kérdőivek adatainak feldolgozása az 1903. év végén vette kezdetét, és közel másfél évre volt szüksé­günk, hogy fáradozásaink eredményeként az új so­rozat első kötetével a nyilvánosság előtt megjelen­hessünk.

Next

/
Thumbnails
Contents