Nagy Lajos: A Magyarországi Katolikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzékei 1. rész : Érsekségek, püspökségek, káptalanok és szerzetesrendek levéltárai (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei II. Budapest, 1983)

A MAGYARORSZÁGI RÓMAI KATOLIKUS SZERZETESRENDEK LEVÉLTÁRAINAK FONDJEGYZÉKEI

PIARISTA LEVÉLTÁR A Piarista Levéltár a Rómában alapított és hazánkban 1642-ben meghonoso­dott Kegyes tani tórend (Ordo Scholarum Piarum) magyarországi rendtartományának (Provincia Hunagriae) központi levéltára. A rend közel negyedfél évszázados hazai története során alakult ki a köz­ponti ievéltár is, amely lényeges vonásaiban tükrözi a rend szervezeti és ügyviteli rendjét. A rendtartomány élén a tartományfónök, provinciális áll, aki tanácsadói, az asszisztensek segítségével írányitja a tartomány életét, szoros kapcsolatban az egész rend élén álló egyetemes főnökkel, a generálissal. Fontos szerepet játsza­nak az időről-időre megtartott tartományi és helyi (rendházak) közgyűlések (capi­tula provincialia et localia), amelyek többször az egyetemes közgyűlés vagy káp­talan (capitulum generálé, Rómában) előkészítői vagy a nem kinevezett elöljárók megválasztói, Az egyetemes főnök, illetve tartományfőnök felügyeletének egyik formája a rendházak hivatalos látogatása, a visitatio. - A tartományfőnök kormány­zati iratai, a káptalani jegyzőkönyvek és a vizitációs jegyzőkönyvek tükrözik ezt a kormányzati rendszert, egyéb levelezéssel együtt. Az alapvető piarista rendi munka az egyes iskolákban és a mellettük lévő rendházakban folyt. Ennek ügyviteli iratai a levéltárban az iskolai iratok és a rendházak személyi és gazdasági helyzetét tükröző jelentések. A helyi intézmények­re vonatkoznak a különböző - korábban a rendházakban őrzött és a központi levél­tárba csak hiányosan begyűjtött - alapítólevelek és a házfőnökök által irt história domusok is. Speciális helyet foglalnak el a növendéknevelő házak (a legutóbbi időben : studentatus, novitiatus, Kalazantinum, az utóbbi Kolozsvárott és Budapesten) és a korábban meglévő rendi birtokok (például a Custodiatus) iratai. Megőrizte a levéltár ezenkívül a rendtagok irodalmi és sokszor egyéb sze­mélyes Irathagyatékát, elérhető levelezését (manuscripta, litterae nostrorum), továb­bá a különböző időkben a levéltárba került egyéb jelentős okmányokat és iratokat is.

Next

/
Thumbnails
Contents