Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

I. A fejedelmi tanács

tány, 198 1 567-től néhány évig váradi főkapitány. 199 János Zsigmond testa­mentumos urainak egyike. Haller Gábor (I.) 1605—1607.200 1594-től Küküllő megyei főispán (látha­tólag haláláig). 201 1594 februárjától májusáig a rendi pénztár fizetőmeste­re 202 1605-ben egy ideig vicegenerális Gyulaffí László mellett (tisztét Bogáthi Menyhértnek adja át).2°3 1605—1607­ben kincstartó (az erdélyi fiscalis jöve­delmek administratora címmel). 204 Haller Gábor (II.) 1653—1663.205 1652-ben a fejedelmi tábla ülnöke. 206 Tanácsurasága kezdetén jenéi főkapi­tány, Zaránd megye főispánja. 207 A második nagy uralmi válság idején (a Rákóczi-ellenes párt egyik főalakja­ként) fontos főtisztségek egész sorát tölti be rövidebb időre. 1658 januárjá­ban főgenerálissá választják, 208 még ugyanazon az országgyűlésen elnökhe­lyettes, a II. Rákóczi Györgyhöz követ­ségbe utazó Barcsai Ákos helyett; 1659 januárjában Várad Barcsai-párti főka­pitánya a vár Rákóczi kezére kerüléséig. Az 1660—1661. fordulóján tartott szászrégeni országgyűlésen a rendek választott elnöke. Haller István 1629—1657.209 1616-tól Küküllő megye főispánja. 210 1637—1639-ben az országgyűlés és a fejedelmi tábla elnöki tisztét is betöl­ti, 211 Tholdalagi Mihállyal váltakozva, akit szintén említenek 1638—1639-ben e minőségben. Haller János 1660(7), 1664—1690. 212 1661-től (az akkor tatár rabságban lévő Mikola Zsigmond helyére kerülve) Tor­da megye főispánja. 213 1678. február 26­án elnyeri a kincstartó tisztét, 214 annak azonban nincs nyoma, hogy ténylegesen fungálna is ebben. Haller Pál 1669—1685.215 Küküllő megyei főispán. 216 Haller Péter 1556 (a helytartó taná­csában), 1557—1569. Szebeni polgármester. 217 Haupt, Johann 1685(7)—1686. Szebeni királybíró.218 Hegyessy Mihály 1542 (a helytartó tanácsában). Segesvári királybíró. 219 Hermann, Michael 1658—1660. 220 Szász feljegyzés szerint orgonistaként került Brassóba. Tanácsurasága kezde­tén már brassai főbíró, e tisztségét végig meg is tartja. 1658 nyarán a helytartók egyike.221 Huet, Albert (16. század vége). Szebeni királybíró. Huet (Sy weg), Georg 1542 (a helytar­tó tanácsában). Szebeni királybíró.222 Huszár Mátyás 1649—1652. 223 1630 végétől főasztalnok, 1635-től Ma­rosszék főkirálybírája; e tisztséget 1642­ben cseréli fel a szék főkapitányságával (nyilván Tholdalagi Mihály halála után). 1650-ben emellett Udvarhelyszék főkapitánya is; 1638 második felétől legkésőbb 1648 októberéig Küküllő megye főispánja, legkésőbb 1649 febru­árjában már Torda megyéé. 1638-tól tanácsuraságáig a fejedelmi tábla ülnö­ke. 1639-től haláláig főlovászmester. 224 Iffju János 1576—1594.225 Fehér megye főispánja. Imreffi János 1605—1606, 1608— 1612.226 1610 tavaszától (a széki összeesküvés­től) haláláig kancellár. Jakcsi György 15 56.22 7 Jósika István 7 1585-ben kancelláriai titkár. 1594 őszé­től 1598-ig kancellár. 1597 szeptemberé­ben mint főkapitányt említik.228 Kamuthy Balázs 1613—1624.229 Legkésőbb 1611-ben már Doboka me­gye főispánja; tisztét haláláig viseli. 230

Next

/
Thumbnails
Contents