Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

I. A fejedelmi tanács

Bánffy György (I.) 1575.64 Udvari főkapitányként említik 1572­ben, 1573-ban és 1575-ben. 65 Bánffy György (II.) 1658—1659.66 1644 júliusától udvari alkapitány 67 (bi­zonytalan, hogy meddig viseli e tisztét). 1649-től Doboka megye főispánja; Lá­zár szerint „valószínűleg" 1651-től sza­mosújvári főkapitány is (1659 újévé­ig). 68 Bánffy György (III.) 1687—1690.69 1681-től Doboka, legkésőbb 1687-től Fehér megye főispánja is. 70 Bánffy Pál 1575.71 Ez évben főudvarmesterként is emlí­tik. 72 Bánffy Zsigmond 1658—1682. 73 1653 márciusában a fejedelmi tábla ülnöke és Belső-Szolnok megye főis­pánja. 74 Lázár szerint 1653-tól Doboka megye főispánja, s 1662-től Fehér me­gyéé is. 75 1665-től törvényhatósági tiszt­ségei közül csak a Fehér megyei főis­pánságot említik. 76 1658—1659-ben rö­vid időre már az országgyűlés és a fejedelmi tábla elnöke; 77 1 664 novem­berétől haláláig (alkalmi megszakítá­soktól eltekintve) újra az. 78 Báthori András 1556—1563.79 1559 és 1563 közt főudvarmester. 80 Báthori György 1556—1558.81 Báthori István (I.) 1563—1571. 82 Váradi főkapitány. Báthori István (II.) 1581—1594.83 Váradi főkapitány (feltehetőleg Ghyczy kormányzóságától, 1585-től 1592 tava­száig, mikor Bocskai váltja e tisztében). Bihar és Kraszna megye főispánja. 84 1593-ban főgenerális. 85 Bebek Ferenc 1556—1558. 86 1557-ben Erdélynek a szultán által kine­vezett, gyakorlatilag azonban nem fun­gáló kormányzója. 87 Bedő István 1606. 88 Benkner, Johann (I.) 1556. (Petrovics Péter helytartói tanácsában). Brassai bíró. 89 Benkner, Johann (IL) 1613—1618.90 1613-ban brassai főbíróságot is viselni Bernáld Balázs 1548 (a helytartó tanácsában).92 Berzeviczy Márton 1574—1575. 93 Hivatali pályája a királyi Magyarorszá­gon kezdődik. 1558-ban nádori kancel­lista, 1559-ben feltehetően már a ma­gyar udvari kancellárián teljesít szolgá­latot, 1562 novemberében kancelláriai titkár. 1572-ben kerül Erdélybe, s mind­járt diplomáciai missziót teljesít: Bátho­ri István a pápához küldi követségbe. Báthori lengyel királysága alatt a király ottani erdélyi kancelláriájának vezetője (1586-ig, amikor a kancellária, Báthori István halála után, megszűnik). 1596 februárjában hal meg. 94 Bethlen Elek 1680—1690.95 Egész tanácsurasága alatt betölti a Bel­ső-Szolnok megyei főispán tisztét. Bethlen Farkas (I.) 1542—1548 (a helytartói tanácsban). 96 1 540 márciusá­ban országos főkapitány. 1552-ben hal meg. 97 Bethlen Farkas (II.) 1614—1618. 98 1607-től 1609. április 26-ig szamosújvá­ri főkapitány. 1608-tól haláláig küküllői főispán. 99 Már tanácsurasága kezdetén az udvari lovasság főkapitányaként em­lítik, e tisztét is feltehetően haláláig megtartja. 100 Bethlen Farkas (III.) 1664—1679.ioi 1659 márciusában főasztalnok. 102 1661 márciusától Fehér megye főispánja. 103 E tisztét a válság alatt elveszti, Bethlen János halála után, 1678-ban kapja vissza, s haláláig viseli. 1676 áprilisától 1677 tavaszáig a birtokára konfiniált

Next

/
Thumbnails
Contents