Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

III. A fejedelmi kancellária

III. A FEJEDELMI KANCELLÁRIA ­Az előbbiekben ismertetett szervekkel szemben a fejedelmi kancellária már valóban hatóság, hivatali szerv, mégpedig nemcsak az igazgatás valamely szakágában, hanem lényegében valamennyiben. A kancellária a fejedelmi kor­mányzat legfontosabb szerve. Tevékenysége a fejedelmi hutáimon alapszik. A fejedelem kancelláriáján keresztül intézkedik a szorosabban vett közigazgatási ügyekben csakúgy, mint a kincstári, kül- vagy hadügyekben. Még a bíráskodási ügyek intézése is csak annyiban különül el, hogy ezeket kormányhatóságként az ún. kisebb kancellária végzi, a nagyobb kancelláriáétól részben külön személyzet­tel. Indokoltnak látjuk hát, hogy mindazt, ami a kancellária egészére tartozik, együtt adjuk elő. Ami viszont csak a kisebb kancelláriát illeti (személyzetét, hatáskörét), azt külön tárgyaljuk. A) A-KANCELLÁRIA SZERVEZETE Az alábbiakban, a hivatali grádusok szerint felülről lefelé haladva, ismertetjük a kancellária tisztségeit, bemutatva ezek betöltőit. 1. A KANCELLÁR A kancellária élén általában a fejedelem által kinevezett kancellár áll. Hangsú­lyoznunk kell, hogy csak általában. A tisztség nem automatikusan jelenik meg 1540-nel, s Erdély kormányzatának kialakult állapotában sem ritkán találkozunk a kancellári tisztség betöltetlenségével. A kancellárok (ismét csak általában, nem kötelezően) tagjai a fejedelmi tanácsnak. így az alábbiakban következő jegyzékük­ben csak azoknál ismertetjük előző hivatali szolgálatuk (s esetleges törvényhatósági tisztségeik) adatait, akik nem viselték a tanácsuraságot, a többieknél általánosság­ban a fejedelmi tanács bemutatásánál elmondottakra utalunk. Csáky Mihály 1556—1571. Forgách Ferenc 1571—1575. Sulyok Imre 1576—1578.1 Pályája a Báthori-kor nagy hivatali karrierjeinek egyike. 1567-ben a na­gyobb kancellária írnoka. 2 1574-ben ítélőmester. 3 Kovacsóczy Farkas 1578—1594. Jósika István 1594—1598. Náprágyi Demeter 1598—1600. Jacobinus János 1603. 4 Ismét egy nagy hivatali karrier. 1574­ben születik Kolozsvárott. Apja, Jaco­binus Bernát, tekintélyes kolozsvári

Next

/
Thumbnails
Contents