Trócsányi Zsolt: Erdély központi kormányzata 1540–1690 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 6. Budapest, 1980)

I. A fejedelmi tanács

249 V: I 423—4; EOE II. 88. 250 Tanácsúrként csak 1649-től említik (bár akkor már régóta fontos funkciók sorát viseli): Gyfv: Ly 9:1. Rákóczi György nyíltparancsai. Tisztét (a tatár rabság alatti megszakítással) fejedelemségéig viseli. 251 K-lt. IX. 642. Feltehetően valamivel előbb, apja halála után nyeri el e tisztségeket. 252 MTT XVIII. 49, 51; Sz 1887: 271. Tisztét különbözőképpen nevezik (főkomorniknak. thesaurarius cubiculariusnak, főkamarásnak). 253 1647-től már Sulyok István viseli a kincstartói tisztet. Kemény feltehetően a kincstartóságtól való megválásakor kapja meg a Wesselényi Boldizsár halálával megüresedett föarendatorságot (1. alább). 254 MTT XVIII. 51. E tisztét tanácsuraságáig viseli. 255 TT 1905: 470—1. Tisztének címei itt is eltérőek: nevezik a mezei hadak főgenerálisának s az udvari lovasság kapitányának, de csak udvari főkapitánynak is. 256 L. erre nézve a kancelláriáról szóló fejezetet. 2 57 1542: EOE 1. 135: 1551 : FI 12 3: 1556: V: 1 423 4; 1558: EOE I. 88. Izabella Kendy Ferenccel és Bebekkel együtt öleti meg 1558-ban. 25» 1542 (a helytartó tanácsában): EOE I. 85; 1548: EOE I. 238: 1556: V: I 423—4; 1558: EOE II. 88. 1558-ban Kendy Antallal azonos sorsra jut. 259 1575-i első ilyen említése: Sz: U V. 890; onnan kezdve folyamatosan szerepel 1594-i kivégeztetéséig. 260 L. a 259. sz. jegyzetet. 261 Bocskai alatt már szerepel. 1605: Sz 1888: 628—9; 1606: EOE V. 409. Előbb 1610-ben, a széki összeesküvés után veszíti el a rangját. Bethlen Gábor, uralma elején, visszafogadja (1614 márciusában tanácsúrként szerepel: EOE VI. 427), Kendy azonban 1614 végén ismét Magyarországra szökik, a számos trónkövetelő egyikének. Magyarországon hal meg. 262 L. a 261. sz. jegyzetet. 263 1573-i első említése: EOE II. 537—8; onnan folyamatosan szerepel 1594-i kivégzéséig. 264 Szk. I. 94. 265 Sz 1888: 624. 266 Gyfv: Ly 2. cs. 267 Neve Keressy vagy Kőrössy (Kewressy) formában fordul elő, Ferenc helyett András keresztnévvel is. Említései: 1544: Sz: U IV. 844; 1546: Sz: U IV. 537—8, 866. 268 1659 júniusában lesz tanácsúr (EOE XII. 289), onnan kezdve folyamatosan említik haláláig. 269 Főispánsága kezdetére: Sz 1889: 318. E tisztében Teleki Mihály követi 1669. október 14-én (TML IV. 535). 27(> Tanácsúrként 1612 novemberében említik először (TL II. 793), onnan kezdve folyamatosan. 271 EOE VI. 187; V: D VIII. 1 15. 272 L. a 270. sz. jegyzetet. 273 1615. november: Kv I. 98; 1616. május: EOE VII. 335. 274 1631: Sz: U V. 1513, VI. 379, BU 482, JE: OKv II. 215; 1633: TT 1883: 683—4. 275 Első említései 1595-ben: TT 1883: 331, 333. 1599 márciusa és szeptember 4. közt hal el (MTgy 1913: 60). 276 Az elmondottakra 1.: Gyfv: Ly 1—2. es.; TT 1883: 333; RAKL: Tgy; Sz 1887: 522. Megjegyezzük: Lázárnak Keresztúriról közölt adatai részben pontatlanoknak bizonyultak. Nincs szó arról, hogy Báthori Kristóf és Zsigmond jószágainak „lotiszttartója" volna; 1584-ben még nem kővári főkapitány. 277 Első említése 1636 novemberében: TMÁO II. 438. 1638 nyarán hal meg (végrendelete — A-gy. 1676. — 1638. június 19-én kelt; megüresedett főudvarmesteri tisztét az év szeptember 20-án már Bethlen Ferenc tölti be). 278 MTT XXVII. 39; TT 1885: 669. 279 Sz 1888: 922—3. Egy ízben említik Torda megyei főispánként is (1636. december: EOE IX. 580), ez azonban feltehetően elírás. 280 FF 12—3. 281 Első említése 1607 januárjában (Rákóczi Zsigmond mint gubernátor tanácsában): EOE V. 440; onnan kezdve folyamatosan. Báthori Gábor a széki összeesküvésben való részességéért kivégezteti. 282 Kornis-lt. (Kornis Boldizsár 1608. szeptember 1-i oklevele); SzO IV. 182, 184.

Next

/
Thumbnails
Contents