Nagy István: A Magyar Kamara : 1686–1848 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, III. Hatóság- és hivataltörténet 3. Budapest, 1971)

NAGY ISTVÁN A MAGYAR KAMARA 1686—1848 A magyar kamara az 1848 előtti Magyarország központi pénzügyigaz­gatási kormányszerve volt. Feladat­körébe tartozott az akkori állami be­vételeknek mintegy a felét szolgál­tató ún. kamarai jövedelmek keze­lése és különféle állami célokra való felhasználása. Az állami pénzügy, az államháztartás kérdése századokon át politikai ellentéteket szült a Habsburg-monarchia Lajtán inneni és túli része között. A bécsi össz­birodalmi irányzat és a magyar füg­getlenségi mozgalom a legélesebb harcot talán az állami jövedelmek birtoklásáért folytatta. A szerző eddig feltáratlan hazai és bécsi levéltári forrásanyagra támasz­kodva e történeti tényezők figyelem­bevételével rajzolja meg a magyar kamara pénzügyi és államgazdasági hatáskörének, ügyviteli szervezeté­nek fejlődését és az állami bevételek felhasználásával kapcsolatos tevé­kenységét 1686-tól 1848-ig. Kifejti, hogy hogyan befolyásolták a kamara működését azok az összbirodalmi közjjontosító törekvések, amelyek a magyar kamarai szervezetet bécsi irányítás és ellenőrzés alá vonták. Szól viszont arról is, hogy milyen szerepet játszottak a magyar füg­getlenségi törekvések a magyar ka­marai pénzügyigazgatás viszonyla­gos különállásának fennmaradásá­ban.

Next

/
Thumbnails
Contents